גיל נדל משרד עורכי דין

 

האם יציאה ללימודים בחו"ל שוללת את התושבות בישראל לפי דיני המס ?

 

רמי אריה עו"ד רו"ח

 

שאלת "מרכז החיים" של אדם, קובעת כיום את שאלת החבות במס בישראל. שהרי מאז הרפורמה במיסוי בינלאומי מיום 1.1.2003 "תושב ישראל" אשר "מרכז חייו" בישראל, יחיד או חברה, חייבים במס בישראל, יהיה מקור הפקת הכנסותיהם אשר יהיה - בישראל או בחו"ל.

בפס"ד וע 170/05 מרדכי גרנביץ נ' ועדת הזכאות, אשר ניתן ביום 25.7.2007, והעוסק בשאלת "מרכז החיים" של תושב איזור עזה, לעניין זכאותו לפיצוי לפי חוק ההתנתקות, דן בהמ"ש בהרחבה בקריטריונים למונח "מרכז חיים". לצורך העניין חשוב לדעת כי המונח "מרכז חיים" והתנאים לאיתורו בחוק ההתנתקות דומים עד כדי זהות כמעט מוחלטת לאותו מונח ותנאיו בפקודת מס הכנסה.

בתמצית, הרי עיקר הדברים, כדלקמן:

1.המערערים נישאו זה לזו ביום 16.5.04 והתגוררו מאז נישואיהם ועד לפינוי חבל עזה בדירות שכורות ביישובים מפונים בתחום המועצה האזורית חוף עזה.

2.המערער 1 (להלן – המערער), יליד סוף שנת 1982, החל ללמוד בישיבה שבנווה דקלים באוגוסט 2000, בהיותו בן 18 שנים. הוריו של המערער מתגוררים בפתח תקווה. המערער התגורר בנווה דקלים, יחד עם תלמידים נוספים של הישיבה, בדירה בת שלושה חדרים אותה העמידה לרשותם הישיבה. בכל אחד מחדרי הדירה התגוררו שלושה תלמידים. המערער אכל בחדר האוכל של הישיבה. הוא שהה בישיבה במשך כל ימות השנה, לרבות בשבתות וחגים. בתקופת מגוריו בנווה דקלים הוא היה רשום בסניף הביטוח הלאומי בנווה דקלים, וכתובתו במרשם האוכלוסין שונתה לנווה דקלים. כמו כן, הוא לא היה מכבס את בגדיו בבית הוריו, אלא בישיבה, בה עמדו לרשותו מיטה וארון פרטי משלו.

3.ועדת הזכאות לפי חוק יישום תכנית ההתנתקות, תשס"ה-2005 (להלן – החוק), אישרה לשלם למערערים מענק הוצאות הובלה והתארגנות לפי סעיף 44 לחוק (בסך 14,000 ₪) ומענק לדמי שכירות לפי סעיף 45 לחוק (בסך 21,600 ₪). אולם, הועדה דחתה את תביעתו של המערער למענק אישי בשל ותק לפי סעיף 46 לחוק (בסך 24,182 ₪). על דחייה זו נסוב הערעור.

4.בבחינת "מרכז חיים" של המערער, מצאה הועדה כי בתקופת מגוריו של המערער בדירת הישיבה בנווה דקלים, מרכז חייו נותר בבית הוריו בפתח תקווה. מטרת מגוריו של המערער בנווה דקלים עד לנישואיו הייתה לימודים במוסד חינוך. מטרה זו הנה ארעית, ואמורה להימשך תקופת זמן מוגבלת.

5.המערער טען כי מירב הזיקות קשרו אותו אל האזור המפונה עוד במהלך מגוריו בנווה דקלים כתלמיד ישיבה, ולפיכך מרכז חייו נמצא ביישוב מפונה החל מתחילת מגורים אלו, בחודש אוגוסט 2000, ובהתאם לסעיף 2(ב) לחוק, מרכז חייו של התובע היה מצוי באזור המפונה.

6.בית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי המערער זכאי למענק אישי בשל ותק, היות ובמקרה הנדון שונה ממקרה רגיל של סטודנט באוניברסיטה או חייל בשירות צבאי קצוב. אלה האחרונים בוחרים ויודעים לאורך כל הלימודים או השירות כי מדובר במגורים ארעיים שיסתיימו תוך פרק זמן ידוע וקצוב מראש. לא כן המערער, שלא תכנן להגביל את לימודיו בישיבה בזמן, ואף הוכיח את רצינות כוונתו בכך שגם לאחר נישואיו המשיך ללמוד בישיבה ולהתגורר בסמוך לה עד לפינויה יחד עם פינוי יתר חבל עזה.

7.חיזוק נוסף לאותה מסקנה מצוי בעובדה שהמערער העביר את כתובתו במרשם האוכלוסין לנווה דקלים עת למד בישיבה לפני נישואיו. על יסוד רישום זה הנפיקה המועצה האזורית חוף עזה אישור לצורך פקודת מס הכנסה לפיו המערער היה תושב הרשות המקומית החל מיום 1.8.00. הרישום במרשם האוכלוסין נמנה אף הוא על הזיקות לקביעת מקום מושבו של אדם (בג"ץ 6627/98 נוימן נ' רשם האגודות השיתופיות).

8.בית המשפט הוסיף וקבע כי "מרכז חיים" איננו מושג נוקשה אלא מושג גמיש הטעון התאמה למערכת העובדות הספציפיות העומדת לדיון. כללים גורפים ונוסחאות מוכנות מראש אינם הולמים סוגיה הטעונה בחינה פרטנית. לכן לא ניתן במסגרת הדיון לעשות שימוש בטיעון גורף.

9.בהיקש לפקודת מס הכנסה, הרי ניתן לומר כי ברירת המחדל של היוצאים ללמוד לחו"ל, היא שמרכז החיים שלהם נותר בישראל, היות ויציאתם לחו"ל היא ארעית. על כן ממשיכים וחלים עליהם החבויות במס הכנסה כמו גם בביטוח לאומי על כל הכנסותיהם באותה תקופה מישראל או מחו"ל.

10.אולם, כאשר היוצא ללמוד בחו"ל יכול להוכיח כי אין בכוונתו לחזור לישראל לאחר הלימודים והוא יכול לעגן זאת גם בעובדות מוצקות, כגון: שינוי כתובת, תעסוקה קבועה בחו"ל וכיוצא באלו – הרי הוא לא יהיה כפוף למיסוי ולביטוח לאומי בישראל, בהתאם להוראות הדין לאחר הרפורמה במיסוי בינלאומי.