גיל נדל משרד עורכי דין

 
מדוע הרמב"ם לא מנה במנין המצוות את מצוות יישוב ארץ ישראל

האם הנוצרים בימינו עובדי עבודה זרה הם?

מה לפרה אדומה ולמסע בני ישראל במדבר?