גיל נדל משרד עורכי דין

 

סימון משחקי מחשב מיובאים: כעת אפשר גם בארץ

 

 עו"ד גיל נדל

בתחומים רבים, נדרשים יבואנים לעמוד בחובות סימון המוצרים.

 

הפרה של חובת הסימון עלולה לעיתים להיחשב כעבירה, הגוררת אחריה הטלת כופר כספי על היבואן, על פי פקודת היבוא והיצוא.

 

בתחום משחקי המחשב, נדרשים היבואנים לעמוד בשתי חובות סימון עיקריות: סימון על פי סמלי הארגון הבינלאומי Pegi, בדבר הגבלת גיל, תכנים אסורים וכו', וכן סימון נוסף בעברית כמתחייב בדין.

 

הארגון הבינלאומי, Pan European Game Information, פועל באיחוד האירופי ועוסק בפיקוח על תכני מדיה ובידור שונים המופצים במדינות האיחוד השונות. עיקר הפיקוח של Pegiמתייחס הן להגבלת גיל והן להפצת תכנים בלתי ראויים (אלימות קשה, מין, שפה בוטה, תכנים גזעניים וכד'). על פי סימון Pegi  ניתן להבין, מהן הגבלות אשר חלות באשר לשימוש במשחק מחשב כזה או אחר. 

 

בעניין חובות סימון משחקי מחשב, קובע סעיף 8 לצו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983, כי חובה לסמן את משחקי המחשב עוד לפני הגעתם לישראל, תוך מתן הקלה מסוימת בעניין הסימון בעברית. וכך קובע הסעיף:

 

"משחק מחשב, כהגדרתו בסעיף 19 לתוספת השניה, יסומן לפני יבואו, ואולם סימון בעברית - כשנדרש - יכול שייעשה במחסני היבואן, ובלבד שהיבואן הגיש למנהל רשות המסים, במצורף לרשימון שחרור טובין לצריכה בארץ, אישור של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן - המשרד) ולפיו, לפני הגשת רשימון, הגיש היבואן למשרד בקשה לשחרר את הטובין למחסניו, לצורך סימונם והמשרד אישר את הבקשה".

 

לאחרונה, חל שינוי במדיניות משרד התמ"ת ורשות המיסים, אשר הודיעו במשותף, כי הם יאפשרו ליבואנים של משחקי מחשב לסמן את המשחקים בישראל, לרבות ביחס לסמלי הארגון הבינלאומי Pegi. במקרים כאלה, צוין כי על היבואן להגיש למכס טופס מב72 ("בקשה לשחרור טובין בטרם המצאת ראיה"), אשר בו יתחייב היבואן לסמן את הטובין כדין לפני שיווקם. עוד צוין, כי במקרים כאלו לא יוטל כופר על היבואן, וזאת משום שקיימת כוונה לתקן את צו הגנת הצרכן בנושא זה.

 

לכן, הנחיה זו צפויה להקל על חייהם של יבואני משחקי המחשב, וטוב הייתה עושה רשות המכס אם הייתה מאפשרות הקלות דומות של סימון גם בתחומים אחרים.