גיל נדל משרד עורכי דין

 

במדבר - מזעור נזקים (תשע"ג)

  

סיפור החלפתם של הבכורות בלוויים התבצע באופן זהיר ומדורג. בתחילה לא דובר כלל בהחלפה אלא במהלך מינורי – משה נצטווה שלא לפקוד את הלוויים בתוך מפקד בני ישראל הרגיל, ולמנות אותם כאחראים על נשיאת המשכן (במדבר א, מט-נ).

לאחר מכן, בציווי נפרד, מרחיב ה' את תפקיד הלויים והם ממונים להיות משרתי אהרון הכהן (ג, ז). ועדין לא נאמר למשה דבר וחצי דבר על כך שהלויים מחליפים את הבכורות.

לאחר מכן, ושוב – במסגרת ציווי נפרד - מודיע ה' למשה שהמהלך נובע מכך שה' כבר החליט כי הלוויים מחליפים את הבכורות  - "ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלויים" (ג, יא). זה, כמובן, היה חידוש עצום מבחינתו של משה , שהרי גם לאחר חטא העגל נצטוו בני ישראל על מתן הבכורות לה' "כל פטר רחם לי" (שמות לד, כ).

ועדין הענין לא תם. בציווי נפרד לגמרי, מצווה ה' את משה, שוב, על ענין ההחלפה, ומורה לו לבצע אותה באופן מסודר: "קח את הלוויים תחת כל בכור בבניישראל" (ג, מה).

 

והביצוע? הוא בכלל מסופר בנפרד, במועד בלתי ידוע, "קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אותם... והעבירו תער על כל בשרם... ואחרי כן יבואו הלויים לעבוד את אוהל מועד" (פרק ח). גם זכויותיהם של הכהנים והלווים בגין עבודתם ניתנו להם בשלב מאוחר בהרבה – לאחר התפרצותן של המחלוקות המתוארות בפרשת קורח, הכוללת גם את מבחן המטות שנזכר בה - "והיה האיש אשר אבחר בו – מטהו יפרח" – אשר בא להסיר תלונה של בני ישראל שהלינו על משה ואהרון כאילו הם השתלטו על הנהגת עם ישראל וארגנו ג'ובים וכיבודים למשפחתם ושבטם.

 

לפחות חמישה שלבים נפרדים תוארו לעיל, והדבר כמובן מעורר תמיהה. מדוע היה צורך לבצע את מהלך ההחלפה באופן מדורג וזהיר. מדוע, למשל, לא ניתן היה לחתוך את הדברים כבר יחד עם מילואי הכהנים, ולבצע את הכל יחדיו – הכהנים והלויים?

 

להבנתנו, הביצוע המדורג של החלפת הבכורות בלויים נעשה מתוך רצונו של ה' למזער את הנזק בעקבות השינוי הדרמטי. החלפת הבכורות בלווים לא היתה מובנת מאליה. מדובר במהלך שערער על ההסדר הקיים לפיו הבכור מוקדש לה' – הסדר שניתן לו ביטוי עוד לפני יציאת מצרים: "קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא" (שמות יג, ב), וגם לאחריה - "כל פטר רחם לי" (שמות לד, כ) ומהלך קשה זה העמיד את משה בעין הסערה אל מול תלונות בני ישראל כאילו משה חילק ג'ובים לבני משפחתו ושבטו. אם בפועל, במסגרת ביצוע המהלך המדורג, מתו ארבעה עשר אלף ושבע מאות איש במחלוקות הנזכרות בפרשת קורח, מי יודע מה היה קורה אילו מהלך ההחלפה היה מתבצע במקטע אחד בלבד.