גיל נדל משרד עורכי דין

 

בלק - שלא תגיד שלא אמרתי (תשע"ג)1

 

 

אם בתחילה הורה ה' לבלעם שלא ללכת עם נציגי בלק ("ויאמר א-להים אל בלעם לא תלך עמהם"), מדוע חזר בו ה' מהנחיה זו והורה לבלעם לאחר מכן ללכת איתם ("אם לקרוא לך באו האנשים קום לך אתם")? ומשכבר ניתנה ההנחיה החדשה ללכת עם נציגי בלק - מדוע לאחר מכן חרה אף ה' על כך שבלעם הלך עמם, עד כדי שליחת מלאך ה' לעמוד לבלעם לשטן בדרך? ואם ביקש המלאך לעצור את בלעם, מדוע בסופו של דבר מורה לו המלאך "לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר"? מה פשר הזיגזג המרובה הזה?

 

מדרש תנחומא מביא את ההסבר המוכר על הזיגזג הראשון: "מכאן אתה למד שבדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו, שמתחילה נאמר לו 'לא תלך עמהם', כיון שהעיז פניו להלך עמהם – הלך, אמר לו הקב"ה איני חפץ באבודן של רשעים, הואיל ואתה רוצה להיאבד מן העולם – קום לך איתם".

 

מדרש זה, שביסודו מונח חופש הבחירה הנתון לו לאדם, מספק הסבר טוב לשינוי העמדה הראשון ("לא תלך עמהם – קום לך אתם"). הוא מסביר שהזיג-זג מצוי בבסיסה של השיטה. הוא מסביר שאין האדם מחויב ללכת בדרכי ה', והוא רשאי לסטות מהן. במקרה כזה יכין ה' תוכנית חלופית ובהתאם לה ינוהלו העניינים – ככל שהאדם יבחר ללכת בה. כזאת ראינו במעמד הר סיני (העם לא עלה אל ההר ובעקבות כך ניתנו דברי ה' למשה כנציג העם ולא לכל העם בכללותו), ובחטא המרגלים (העם היה אמור להיכנס לארץ ישראל במהירות, אך בעקבות חטא העם סובב העם את המדבר עד שנת הארבעים).

 

יחד עם זאת, ההסבר שהמדרש מביא מעצים את התמיהה על שינויי העמדה בהמשך. אם מוליך ה' את בלעם בדרך שבלעם רצה בה, דהיינו – להצטרף לנציגי בלק, מדוע שולח ה' את המלאך ליירט את האתון? אפשר להבין מדוע ה' כעס על בלעם, שהרי בלעם ביצע את הבחירה הלא נכונה, ויצא לדרך במקום להישאר ולהיכבד בביתו, אך לא ניתן להבין מדוע מנסה ה' להסיט את בלעם מבחירתו החופשית (גם אם היא שגויה)? מדוע ה' אינו מכבד את בחירתו החופשית של בלעם?

 

ושמא זה בדיוק מה שביקש סיפור האתון להבהיר לבלעם. ירוט האתון לא נועד למנוע מבלעם להגיע ליעדו, אלא להמחיש לו שיש גבול למה שה' יאפשר לו לעשות בחירתו החופשית. ללכת לאיזו דרך שתרצה? כן. לנסות לפגוע בעם ישראל? לא.

 

 

ההדגמה די פשוטה:

האתון יכלה לצאת לדרך, כדי להגיע ליעד - לפגוע בבני ישראל.

האתון יכלה לסטות הצידה לשדה כדי לעקוף את המכשול ולהגיע ליעד.

האתון יכלה להידחק במשעול הכרמים כדי לעקוף את המכשול ולהגיע ליעד.

כשעמדה מול היעד – לא נתן לה מלאך ה' להמשיך.

 

 

מדוע נזקק לבלעם להדגמה זאת? הלא ה' כבר אמר לו קודם לכן "אם לקרוא לך באו האנשים קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה"? האם בלעם החמיץ משהו? מסתבר שכן. בלעם לא הבין או לא רצה להבין את המסר הברור הזה. לכן הוא גם צנזר אותו מנציגי בלעם. שהרי בשונה ממה שאירע בסבב הראשון, שבו בלעם הודיע לשרי בלק שה' מונע ממנו מללכת, בפעם השניה אין בלעם מספר כלל לשרי בלק את דברי ה'  - "אך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה" - אלא פשוט קם בבוקר ויוצא לדרך. לשם כך בא מעשה האתון, להמחיש לבלעם את הנחיית ה': הרשות נתונה בידך לנסות ולפגוע, אך לא תוכל לממש אותה עד הסוף. שלא תגיד שלא אמרתי.