גיל נדל משרד עורכי דין

 

ת"א 39891-04-12 מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' דינמיק שרותי ספנות (דשס) בע"מ ואח'


פסק דין –
בפניי בקשת צד ג' 1, חב' סוכנויות ים מאוגדות אמא בע"מ (להלן: "אמא") לסילוק הודעת צד ג' שהוגשה כנגדה ע"י הנתבעת 1, חברת דינמיק שירותי ספנות (דש"ס) בע"מ (להלן: "דינמיק").

1. רקע
תביעת שיפוי על סך 230,187 ₪ שהגישה חברת הביטוח מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "מגדל"), בטענה כי הנתבעות אחראיות לשפותה בגין פיצוי ששילמה לחברת רפא"ל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ (להלן: "חב' רפא"ל").
חברת רפא"ל התחייבה לספק שלדות רכבים וציוד צבאי לחברת Pemex Exploration Y Produccion שבמקסיקו. עפ"י הטענה,  לצורך אספקת הציוד, התקשרה חברת רפא"ל עם דינמיק, אשר נטלה על עצמה להוביל את המטען בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה , בהובלה ימית מנמל אשדוד לנמל וורה קרוז שבמקסיקו ולמסרו לידי מקבליו.
הציוד הובל בשלוש מכולות על גבי האוניה CARMEL BIO- TOP עפ"י שטר המטען מס' 210172GXASHVLC אשר הוצא ע"י המוביל הימי M.E.A (שנכנסה לפירוק). נראה שאין חולק כי דינמיק הינה הסוכנת של המוביל הימי.
המטען אמור היה להגיע לנמל בוולנסיה שבספרד, משם להעבירו בהובלה יבשתית לנמל אחר בספרד וממנו בהובלה ימיתן לנמל וורה קרוז.
עם הגעת האוניה לנמל וולנסיה ביום 6.4.11 התגלה כי שתי מכולות ניזוקו והוחלט על החזרתן לארץ לצורך טיפול ותיקון. המכולה שלא ניזוקה הובלה לנמל וורה קרוז במקסיקו וזאת ביום 4.5.2011. מגדל פיצתה את חב' רפא"ל בגין הנזק שנגרם לציוד, בהתאם לשמאות שערכה ושצורפה לכתב התביעה. יצוין כי שמאים מטעמה נכחו בעת פריקת המכולות בנמל וולנסיה ואישרו כי הנזק, לא אירע בעת הפריקה.
מגדל הגישה תביעה כנגד דינמיק ונמל אשדוד, בטענה כי הם אחראים, ביחד ולחוד, לשפותה בגין הפיצוי ששילמה;
דינמיק הגישה הודעות צד שלישי כנגד אמא (המבקשת), ס.מ.א שירותי הובלה בע"מ (נמחקה), י. ססובר בע"מ וחב' רפא"ל;
אמא הגישה כתב הגנה ובקשה לסילוק על הסף מחמת העדר יריבות והתיישנות – היא הבקשה דנן.

2. טענות אמא
היעדר יריבות - להודעה לצד שלישי לא צורף שטר מטען ודי בכך לדחיית התביעה. אמא צירפה את שטר המטען הרלוונטי וטענה כי אינה חתומה עליו ואינה נזכרת בו. תפקידה היה כסוכנת של המוביל הימי, אשר הנפיק את שטר המטען, ובמעמדה זה, ברור כי לא החזיקה במטען ולא הובילה אותו ולכן גם לא גרמה ולא יכלה לגרום לו נזק.
התיישנות – בין אם אמא הינה סוכנת של המוביל הימי ובין אם תוחזק כמוביל ימי שהוציא את שטר המטען, הרי שהתביעה כנגדה התיישנה מהותית וזאת מכוח סע' III 6 לכללי האג ויסבי, אשר הוחלו בישראל בתוספת לפקודת הובלת טובין בים ואשר קובע תקופת התיישנות קצרה של שנה. וכן מכוח סע' IVא(2) לכללי האג, אשר הרחיבו את ההגנה גם לעובדיו, סוכניו או שלוחו של המוביל הימי. ההודעה הוגשה ביום 12.11.12 ואילו המטען נמסר בוולנסיה ביום 6.4.11 ולכן ומשעברה שנה ושבעה חודשים, יש לדחות את ההודעה על הסף מחמת התיישנות.

3. טענות המשיבה
יריבות – ככל שעילת התביעה העיקרית מושתת על שטר המטען, הרי ששטר זה הוצא עם מסירת המטען לאמא, כסוכן של המוביל הימי ולא עם מסירתו לדינמיק. הנזק אירע לאחר מסירת המטען לאמא ומכאן היריבות. ההתקשרות בין המוביל הימי לרפא"ל נעשתה ע"י אמא וגם מסיבה זו יש סיבה מהותית ועניינית לצירופה של אמא.
התיישנות – ההודעה לצד שלישי הוגשה במועד ובכפוף לטענת ההתיישנות שהעלתה דינמיק בכתב ההגנה. הפסיקה אליה מפנה אמא מתייחסת להודעת צד שלישי שהוגשה ע"י מבטח בתביעת המבוטח נגדו ולכן אינה רלוונטית. ככל שיש לה רלוונטיות, הרי שזו תומכת בטענת ההתיישנות של דינמיק כנגד התביעה. דינמיק טוענת עוד, כי התביעה מוגשת כנגדה, כמי שמוחזקת כמוביל ימי ולכן זכאית דינמיק להישען על סע' 6א לתוספת בפקודה להובלת טובין בים מאחר וההודעה יחד עם כתב ההגנה הוגשו "תוך פרק הזמן שבו מותר להגישה על פי הדין החל בבית המשפט הדן בה פקודת הובלת טובין בים". חברת אמא היא צד שלישי ולכן יש להחיל את כלל 6א שלעיל.

4. תשובת המבקשת
אמא שבה וטוענת כי משלא הנפיקה את שטר המטען ואינה מוזכרת בו, הרי שקרסה גם הטענה כי החזיקה במטען, שהינו הטיעון היחיד עליו מבוססת ההודעה.
התיישנות – דינמיק אינה חולקת על הטענה כי הודעת צד ג' הוגשה ביום 12.11.12 ואילו המטען נמסר בוולנסיה ביום 6.4.11 וכי אמא הינה סוכנת של המוביל הימי ולכן זכאית להסתמך על טענת ההתיישנות. הטענה כי התביעה העיקרית התיישנה גם היא, איננה רלוונטית לבקשה זו.
באשר לסע' III (6א) אליו מפנה דינמיק, הרי שמדובר בסע' שמתייחס אך ורק לתביעות של מוביל ימי כנגד מוביל ימי אחר. מה גם שהמועד להגשת תביעת שיפוי לפי סעיף זה חלף אף הוא זה מכבר. לטענת אמא יש לפרש את הסעיף באופן שהוא בא להעניק למי שמגיש תביעת שיפוי, "הארכת מועד" להגשת תביעתו, כאשר הארכה זו מוגבלת לתקופה של שלושה חודשים מעבר לשנת ההתיישנות. הואיל וההודעה הוגשה בחלוף שנה ושבעה חודשים מיום מסירת המטען, הרי ששני פרקי הזמן חלפו.
אמא מדגישה עוד כי אינה "צד שלישי" ומפנה לפסיקה אשר פירשה מונח זה כמי שאינו צד ישיר להסכם ההובלה (שוגר ונשגר – מוביל). הודעת צד ג' מבוססת על שטר המטען ועל הטענה כי אמא הנפיקה את שטר המטען ולכן, אין עתה לטעון כי היא אינה צד ישיר לשטר המטען.
בנוסף, דינמיק מכחישה כי הייתה מוביל ימי ולטענתה שימשה כמתווכת בלבד בין רפא"ל לבין המוביל הימי. הגנה לפי סע' III (6א)  יכלה להעלות רק אילו הייתה לוקחת אחריות להתחייבויות כלפי השוגרת (רפא"ל), היינו רק אם היא עצמה שימשה כמוביל ימי לפי שטר מטען שהיא הנפיקה.
אמא סוקרת ארוכות את הספרות והפסיקה ממנה עולה, לטענתה, כי סע' זה נועד לשמש מוביל ימי שהוגשה כנגדו תביעה ועל מנת שלא יימצא נפגע מתקופת ההתיישנות הקצרה במידה ומוגשת נגדו תביעה סמוך לתום השנה. דינמיק היא שלוחת השוגרת של הטובין והודעת צד ג', אינה יכולה להעניק לה יותר זכויות מאשר למי ששלח אותה, אחרת יתאפשר להחזיר את המובילים "בדלת האחורית" ובחלוף תקופת ההתיישנות.
 

5. דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה וכן לאחר ששמעתי את טענות הצדדים בדיון שהתקיים בפניי, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל וכתוצאה מכך, דין ההודעה לצד שלישי כנגד המבקשת, חב' דינמיק, להידחות על הסף.
מבלי להיכנס לטענת העדר היריבות ולשאלה האם הנפיקה אמא את שטר המטען או החזיקה  במטען, אם לאו, הרי שדין ההודעה להידחות מחמת התיישנות מהותית.

5.1 המסגרת הנורמטיבית
כללי האג ויסבי, עליהם מתבססת אמא, הוחלו בישראל בתוספת  לפקודת הובלת טובין בים.

סע' III 6 לתוספת פוטר את המוביל הימי וכלי השיט מאחריות כלשהי לגבי הטובין, אם לא הוגשה תובענה תוך שנה מיום מסירתו וזו לשונו:
"בכפוף להוראות סעיף 6א, יהיו המוביל וכלי השיט פטורים, בכל מקרה, מאחריות כלשהי לגבי הטובין, אלא אם כן הוגשה תביעה לבית המשפט תוך שנה אחת ממועד מסירת הטובין או מן המועד אשר בו אמורים היו להימסר, אולם ניתן להאריך התקופה האמורה, אם הסכימו על כך הצדדים לאחר שנוצרה עילת התביעה"

סע' III 6א קובע:
”תביעה לשיפוי נגד צד שלישי ניתן להגיש אף לאחר תום השנה האמורה בסימן 6, אם הוגשה תוך פרק הזמן שבו מותר להגישה על פי הדין החל בבית המשפט הדן בה, ובלבד שלא יפחת משלושה חדשים מהמועד שבו התובע את השיפוי יישב את התביעה או שבו נמסרה לו הזמנה לדין בתביעה שהוגשה נגדו”

באשר להגדרה של "מוביל ימי" נקבע בסעיף I (א) לתוספת לפקודת ההובלה:
"מוביל" – כולל את הבעלים או את שוכר כלי השיט המתקשר בחוזה הובלה עם שוגר הטובין.

כן נקבע בסע' IVא' ס"ק 2 לכללי האג, כי אותן הגנות והגבלת אחריות החלות על המוביל, חלות גם על שלוחו בזו הלשון:
"הוגשה תביעה כאמור נגד עובדו של המוביל או נגד שלוחו , יהיה עובד או שלוח כאמור זכאי לאותן ההגנות והגבלות האחריות אשר המוביל זכאי להן על פי תקנות אלה, ובלבד שעובד או שלוח כאמור אינו קבלן עצמאי".

באשר להתיישנות הקבועה בכללים אלו נקבע זה מכבר, כי עסקינן בהתיישנות מהותית המפקיעה לחלוטין את הזכות, להבדיל מהתיישנות דיונית, כגון זו הקבועה בחוק ההתיישנות:
"כאן רואה אני מקום להזכיר שבעוד שההתיישנות לפי חוק ההתיישנות היא דיונית בלבד, וסעיף 2 לחוק מורה, כי אין בו כדי "לבטל את הזכות גופה", ההתיישנות לפי סעיף III(6) לתוספת לפקודה היא מהותית (יהיו המוביל והספינה פטורים"), והיא מפקעת את הזכות לחלוטין". (ע"א 419/71 מנורה חברה לאחריות וביטוח משנה בע"מ נ' מ' נומיקוס, פ"ד כו(2), 527).

עוד נקבע כי אין להרחיב את תחולת  ההגנה על מי שאינו מוגדר כמוביל ימי, היינו, על מי שאיני הבעלים או השוכר של כלי השיט (ראה ע"א (י-ם) 2239/08 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' הלן כ"ץ (6.11.2008).

מהדין והפסיקה לעיל עולה, כי בכדי להכריע בבקשה שבפניי, יש לבחון את מעמדה של אמא, האם חוסה היא תחת הוראת סע' III6 לתוספת, כטענתה, או שמא יש להחיל לגביה את סע'  III6א, כטענת המשיבה.

5.2 מן הכלל אל הפרט
מטענות הצדדים עולה, כי אין מחלוקת כי אמא שימשה כסוכנת המוביל הימי E.M.A אשר שמה מופיע על שטר המטען. בסע' 4א לתגובתה טוענת דינמיק במפורש, כי "שטר המטען הוצא עם מסירת המטען למבקשת אמא, כסוכן המוביל הימי..." .

משאין מחלוקת כי המבקשת שימשה כסוכנת של המוביל הימי ולא כקבלן עצמאי, הרי שמכוח סע' IVא' ס"ק 2 לכללי האג שהובא לעיל, נהנית היא מההגנות וההגבלות מהן נהנה מוביל ימי. לא מצאתי כי דינמיק, בטיעוניה, מכחישה מסקנה זו.

משמעמדה של אמא כמי שנכנסת בנעליו של המוביל הימי מבחינת ההגנות והגבלת האחריות הוברר, נשאלת השאלה, האם אמא הינה "צד שלישי" כטענת דינמיק ולכן יש להחיל את סע' 6א הקובע חריג לתקופת ההתיישנות הקצרה והאם זכאית דינמיק לטעון לפי סע' זה.

באשר לפרשנות שניתנה לסע' זה נקבע, כי יש להחילו על מי שאינו צד ישיר לעסקה ולשטר המטען, היינו, מי שאינו השוגר, הנשגר או המוביל הימי. כך קבע כבוד השופט י. אנגלרד ברע"א 9444/00 Bellina Maritime S.A. Monrovia‏ נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נ"ו(4), 788, בעמ' 795:
”באשר לשאלה העיקרית דעתי היא כי אין לקבל את הרעיון שתביעת התחלוף של מבטח נגד מוביל היא תביעה נגד צד שלישי במובן סעיף III6 א' לתקנות. המוביל הוא צד שני בשטר המטען בינו לבין שוגר הטובין, וכניסתו של מבטח לתוך נעלי השוגר אין בכוחה להפוך את המוביל לצד שלישי. כלומר, מעמדו של מוביל נשאר כפי שהיה גם אם זכויותיו של המתקשר עמו הועברו, מכח עקרון התחלוף, אל המבטח. היחס ביניהם נשאר יחס דו צדדי”

עוד נקבע בהמשך ע"י כבוד השופטת שטרסברג כהן:
"סעיף זה – הקובע חריג לתקופת ההתיישנות הקצרה בת השנה, הקבועה בסעיףIII 6 – נועד לחול במצבים שבהם נוסף למוביל המטען שעמו קָשָר שוגר הטובין את חוזה ההובלה, קיים צד שלישי, כגון מוביל משנה, החב לשפות את מוביל המטען בגין הפיצויים שנדרש האחרון לשלם לשוגר הטובין עבור נזקיו. במצב כזה החשש הוא ששוגר הטובין יגיש תביעתו כנגד המוביל סמוך לתום שנת ההתיישנות הקבועה בסעיףIII 6, כך שלא ייוותר למוביל זמן די הצורך על-מנת להגיש את תביעתו כנגד הצד השלישי. סעיףIII 6א מונע מימוש חשש זה..."

ההודעה לצד שלישי נסמכת על שטר מטען מס' 210172GXASHVLC אשר הצדדים בו הינם E.M.A וחב' רפא"ל. אמא, כאמור, הינה סוכנת של המוביל הימי ונכנסת בנעליו. כך גם עולה מטענתה המרכזית של דינמיק, לפיה אמא היא זו שהוציאה את שטר המטען וכי "ההתקשרות בין המוביל הימי לבין רפאל, נעשתה ע"י אמא תוך שאמא מציינת בהצעתה כי מדובר במכולות של השולח..." (סע' 5 לתגובה). צא ולמד, גם לפי טענת דינמיק עצמה, הרי שאמא (כסוכנת של המוביל הימי), הינה צד ישיר לעסקה נשוא התביעה. משכך הם פני הדברים, הרי שאין לקבל את הטענה כי אמא הינה "צד שלישי". 

בהיותה צד ישיר, אין אמא נכנסת בגדר סעיף זה. משתביעת שוגר המטען כנגד המוביל התיישנה, כך גם התביעה כנגד שלוחו ו/או מי מטעמו כגון המשיבה. מעבר לאמור וכמצוטט לעיל, הרי שסע' זה נועד להעניק הגנה למוביל ימי שמוגשת כנגדו תביעה ואילו במקרה זה, דינמיק מכחישה נחרצות כי הינה מוביל ימי ולכן, אינה יכולה לטעון לפי סע' זה.

משהגעתי למסקנה כי אין תחולה לסע' 6א הואיל ואמא הינה צד ישיר ו/או סוכנת של הצד הישיר לשטר המטען, הרי שאין עוד צורך לדון ביתר טענות אמא באשר לפרשנות שיש ליתן לסע' זה.
הסעיף הרלוונטי לענייננו הינו סע' III 6 לתוספת הקובע תקופת התיישנות של שנה מיום מסירת המטען או מהיום שאמור היה להימסר.

כאמור, אין חולק כי המטען הגיע לנמל וולנסיה ביום 6.4.11, לאחר שהנזק התגלה ולכן לא הגיע ליעדו הסופי – נמל וורה קרוז במקסיקו. שאר הציוד שלא ניזוק הגיע לנמל וורה קרוז ביום 6.5.11 ובין אם נתייחס למועד הפריקה בפועל (6.4.11) ובין אם נתייחס למועד שאמור היה להגיע לנמל היעד (6.5.11), הרי שההודעה לצד ג' הוגשה ביום 12.11.12, היינו, בחלוף למעלה משנה משני המועדים הנ"ל.

טרם נעילה אציין, כי אין בידי, בשלב זה, לקבל את טענת דינמיק לפיה אם תתקבל טענת אמא להתיישנות הרי שיש לקבל את טענתה היא כי התביעה כנגדה התיישנה. התיישנות התביעה העיקרית, אינה מהווה הגנה מפני התיישנות ההודעה לצד שלישי.
מעבר לכך - דינמיק בעצמה מכחישה כי שימשה כמוביל ימי ולכן איננה יכולה לטעון להתיישנות התביעה כנגדה מכוח הפקודה, מה גם שמעיון בסעיף ההגדרות מעלה כי אינה נכללת בהגדרת "מוביל ימי", הכוללת, כאמור לעיל "הבעלים או שוכר כלי השיט".
מכל מקום – הואיל ושאלת מעמדה של דינמיק וההתחייבויות אותן נטלה על עצמה, הינן לב לבן של המחלוקות נשוא תביעה זו, לא מצאתי כי יש להכריע בשלב זה בטענתה זו.

סוף דבר – הנני מקבלת את הבקשה וקובעת כי ההודעה כנגד אמא, שהינה הסוכנת של המוביל הימי, התיישנה מהותית ודינה להידחות על הסף.

שאלת ההוצאות תתברר בעת מתן פסק הדין.

5129371המזכירות תמציא החלטתי לצדדים ולאחר מכן תמחק את צד ג' 1 כגורם בתיק.