גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו מתן רשיונות יצוא, 1940

 

1.    צו זה ייקרא צו מתן רשיונות יצוא, 1940.

2.    בכפוף להוראות צו זה אסור לייצא כל סחורה מישראל.

3.  (1)  שום דבר האמור בהוראות דלעיל של צו זה אין לראותו כאילו הוא בא לאסור את היצוא של כל סחורה מכוח רשיון שניתן ע"י מנהל המכס והבלו או כל רשות מוסמכת, או את משלוחה של כל סחורה כצידת אניות, אם פקיד המכס והבלו בנמל אשר ממנו יוצאת הסחורה התיר את משלוחה של הסחורה לשימוש באניה ובלבד שימלאו אחרי כל התנאים המצורפים לאותו רשיון או לאותו היתר.

     (2)  לא יינתן רשיון כאמור בסעיף קטן (1) לגבי סחורות שמקורן, לפי קביעת הרשות המוסמכת, בשטח מוחזק בידי צבא הגנה לישראל, אלא אם הוכח להנחת דעתה כי נתמלאו לגביהן כל התנאים וההוראות הכלולים בדין ובתחיקת הבטחון החלים באותו שטח מוחזק.

4.    אם לצורך קבלת כל רשיון, הרשאה, או היתר ליצואה או למשלוחה של כל סחורה כצידת אניות, אשר אלמלא אותו רשיון או אותה הרשאה או אותו היתר, היתה אסורה ביצואה או במשלוחה בתורת צידת אניות, מוסר אדם הודעה או מגיש כל מסמך או ידיעה כשהוא יודע שהם כוזבים בפרט חשוב, או, שמתוך קלות ראש הוא מוסר כל הודעה שהיא כוזבת בפרט חשוב, יהא אותו אדם אשם בעבירה ויהא צפוי לאחר שיתחייב במשפט תכוף לקנס שלא יעלה על 500 לירות או למאסר שלא יעלה על ששה חדשים או לאותם קנס ומאסר כאחד; וכל רשיון, הרשאה או היתר שניתנו להוצאות כל סחורה או למשלוחה כצידת אניות בקשר עם הבקשה שלגביה נמסרה הודעה כוזבת או שלגביה הוגשו מסמך או ידיעה כוזבים יהיו בטלים מיום נתינתם.

5.    (1)  רשאי המנהל או כל רשות מוסמכת אחרת בכל עת, בלי ליתן כל נימוק למעשה זה, לבטל כל רשיון או סוג של רשיון, שניתן עפ"י צו זה, לכל סחורה או סוג של סחורה שיצואה מישראל הותר עפ"י אותו רשיון או סוג של רשיון, או להפסיק את תקפו של אותו רשיון או סוג של רשיון, או לשנות את תנאיו או את תקופת תקפו.

       (2)  כל פקיד נאות של המכס והבלו רשאי בכל עת, בלי ליתן כל נימוק למעשהו זה, לבטל כל רשות שניתנה עפ"י צו זה לכל סחורה או סוג של סחורה שמשלוחם באניות כצידת אניות הותר עפ"י אותה רשות או אותו סוג של רשות או להפסיק את תקפם של אותה רשות או סוג של רשות, לשנות את תנאיהם או את תקופת תקפם.

      (3)  כל ביטול, הפסקה או שינוי כאלה כאמור לעיל, יוכלו להיעשות ע"י המנהל או ע"י כל רשות מוסמכת או ע"י פקיד נאות של המכס והבלו ע"י מודעה שתתפרסם ברשומות, ומשנתפרסמה מודעה זו רואים את כל האנשים שעליהם חלה כאילו ידעו עליה, ועליהם למלא אחר כל תנאי או הוראה שהוטלו או שניתנו בקשר לביטול, להפסקות התוקף או לשינוי.

6.    רשאים המנהל או כל רשות מוסמכת לסרב ליתן רשיון ליצוא של כל סחורה שהיא מישראל בלי ליתן כל טעם לסירוב זה.

7.    (כולל ביטול צווים קודמים).

התוספת

(בוטלה)

 

לראש העמוד