גיל נדל משרד עורכי דין

 

רשיון יבוא כללי, תשל"ח-1978

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יבוא, 1939, אני נותן רשיון זה:

1.    ברשיון זה —

           "אזור" — יהודה והשומרון וחבל עזה;

           "תעריף המכס" — התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937;

            "פרט מכס" — כמשמעותו בתעריף המכס;

        כל מונח אחר — כמשמעותו בפקודת המכס, או בתעריף המכס אם אין כוונה אחרת משתמעת מן ההקשר.

2.    טובין המפורטים בתוספת מותרים ביבוא לישראל אם נתקיימו כל התנאים האלה:

(1)   הטובין ישמשו רק למטרות המפורטות בפרט המכס שלפיו סווגו בעת שחרורם ויתקיימו כל ההוראות והתנאים המפורטים באותו פרט מכס, כל עוד ההוראות והתנאים חלים;

(2)   הטובין לא יועברו לרשותו או לשימושו של אדם שאינו היבואן, אלא באישור מוקדם של גובה המכס ובתנאים שיורה; הוראות פסקה זו לא יחולו על טובין המפורטים בתוספת לפי פרטי המכס 03.01, 03.02, 03.03, 04.04, 17, 428, 612, 615 ו-810;

(3)   הטובין אינם ספרים, ספרונים, עתונים או כתבי עת היוצאים לאור בארצות ערב, למעט מצרים;

(4)   הטובין אינם דברי תועבה או כל חפץ אחר העלול לגרום להשחתת המוסר, שמכירתם, החזקתם, הצגתם, הפצתם או פרסומם אסורים על פי סעיף 214 לחוק העונשין, תשל"ז–1977.

2א.     (בוטל).

3.    רכב מנועי בגדר פרט 7 סעיפים 3120 ו-3130 לתעריף המכס, שיובא על ידי עולה כמשמעותו בתעריף המכס, והוא זכאי לגביו לפטור ממס לפי פרט 7 לתעריף המכס או לפי צו מס קניה (פטור), תשל"ו–1975, מותר ביבוא לישראל באם נתקיימו כל אלה:

(1)   הרכב האמור ישמש רק למטרות המפורטות בפרט 7 לתעריף המכס ובצו מס קניה (פטור), תשל"ו–1975, ויתקיימו כל ההוראות והתנאים המפורטים באותם פרט וסעיפים, כל עוד ההוראות והתנאים האמורים חלים;

(2)   הרכב הוא מדגם מאושר לצורך צו יבוא חפשי, תשל"ח– 1978 (להלן — צו יבוא חפשי), או מדגם שלגביו הוצאו הוראות רישוי מטעם אגף הרכב במשרד התחבורה, ונתקיימו בו הוראות תקנות התעבורה, תשכ"א–1961 (להלן — תקנות התעבורה);

(3)   הרכב יהיה בשימושו העצמי של העולה לתקופה של שנה אחת לפחות, או לתקופה קצרה מזו מטעמים מיוחדים שיירשמו.

4.    (א)  רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה, שייבא תייר על פי פרטים 7.1050—7.1054 לתעריף המכס מותר בייבוא אם הוא מיועד לשימושו העצמי של התייר.

        (ב)  גובה המכס רשאי לאשר את השארת הרכב בארץ לאחר תשלום המסים החלים לגביו, אם התקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

(1)   הרכב הוא משנת הייצור השוטפת או מאחת מארבע שנות הייצור שלפניה;*

(2)   הרכב עומד בתנאים הקבועים בצו ייבוא חופשי.

         (ג)   תייר רשאי לייבא רכב נוסף כאמור בסעיף קטן (א), אם התקיים אחד מאלה:

(1)   הרכב הראשון שיובא כאמור, יוצא מהארץ או שנמכר ושולמו מלוא המסים החלים עליו, וכן התקיים אחד מאלה:

(א)   חלפו שלושה חודשים לפחות מיום ייצוא הרכב או מכירתו, לפי הענין, והתייר שהה בחוץ לארץ בשלושת החודשים כאמור; ואולם תייר רשאי לייבא רכב נוסף כאמור אף בלא שישהה שלושה חודשים בחוץ לארץ, מיום ייצוא הרכב הקודם או מכירתו, לפי הענין, אם התקיים בו תנאי מאלה:

(1)   הוא תייר בעל אשרה ורישיון מסוג א/3 (איש דת) לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974, ובלבד שהרכב הקודם היה בשימושו העצמי לתקופה של שלוש שנים לפחות, או לתקופה קצרה מזו שאישר המנהל מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(2)   הוא תייר המחזיק בתעודת עיתונאי, עיתונאי חוץ או צלם חוץ מאת לשכת העיתונות הממשלתית ובלבד שהרכב הקודם היה בשימושו העצמי של התייר לתקופה של שנה לפחות.

(ב)   הרכב הראשון יוצא או נמכר לפני תום התקופה שבה זכאי התייר לייבא רכב בלא תשלום מסים לפי פרטים 7.1050—7.1054 (להלן — המועד הקובע); במקרה זה יחושב המועד הקובע לגבי הרכב הנוסף, מיום ייבוא הרכב הראשון;

 (2)  התייר ביטח את הרכב הראשון במלוא סכום המסים החלים עליו, הרכב נגנב או לא ניתן לעשות בו שימוש, ושולם מלוא סכום המסים החלים עליו מכספי הביטוח שקיבל התייר.

       (ד)  לענין סעיף זה יראו את שחרור הרכב בידי תייר ממחסן רשוי בישראל כייבוא בידי התייר, כאמור בסעיף קטן (א) ויחולו עליו כל הוראות סעיף זה.

       (ה)  בסעיף זה, "תייר" – לרבות תושב חוץ כמשמעותו בפרט 7 לתעריף המכס.

5.   (א)  רכב מנועי משומש שבגדר פרטי משנה 1200, 2190, 2290, 2390, 2472, 2490, 3190, 3279, 3290, 3372 או 9930 לפרט 87.03; פרטי משנה 2152, 3153 או 9100 לפרט 87.04 ו-פרט 87.11, שיובא בידי תושב חוזר או סטודנט חוזר כמשמעותם בפרט 7 לתעריף המכס (בסעיף זה — הזכאי), מותר ביבוא לישראל אם נתקיימו כל אלה:

(1)   הזכאי שהה מחוץ לישראל תקופה של שנתיים לפחות והוכיח להנחת דעתו של גובה המכס כי חזר להשתקע בישראל;

(2)   הזכאי בן שבע עשרה שנים לפחות והוא מחזיק ברשיון נהיגה בר תוקף בחוץ לארץ, ערב כניסתו;

(3)   הרכב יובא לישראל לא יאוחר מתום שלושה חדשים מיום כניסתו של הזכאי;

(4)   הרכב הוא משנת הייצור השוטפת או מאחת מארבע שנות הייצור שלפניה;

(5)   הרכב יהיה בשימושו העצמי בישראל של הזכאי לתקופה של שנה אחת לפחות, או לתקופה קצרה מזו שאישר המנהל מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(6)   הרכב הוא דגם שאישר משרד התחבורה ונתקיימו בו הוראות תקנות התעבורה.

           בסעיף זה, "כניסה" — כמשמעותה בפרט 7 לתעריף המכס.

       (ב)  גובה המכס רשאי במקרים מיוחדים לוותר על קיום תנאים (1) עד (4) בסעיף קטן (א), לגבי רכב שיובא לישראל לפני י"ח בניסן תשמ"ג (1.4.1983).

5א.     רכב מנועי המיובא ביבוא אישי כמשמעותו בסעיף 2(ג) לצו יבוא חופשי מותר ביבוא אם הוא מדגם שאישר משרד התחבורה ונתקיימו בו הוראות תקנות התעבורה, תשכ"א– 1961.

5ב.     רכב מנועי פרטי כמשמעותו בפקודת התעבורה, שייבא לשימושו העצמי אזרח ישראל הבא לביקור לאחר ששהה מחוץ לישראל שנה אחת או יותר מותר ביבוא, ובלבד שהרכב יוצא עמו סמוך ליציאתו או לפניה תוך תקופה שלא תעלה על ארבעה חדשים מיום כניסת הרכב או תקופה נוספת שאישר מנהל המכס והבלו, ובלבד שהזכאי הוא בעל רשיון נהיגה בר-תוקף בישראל.

6.    (בוטל).

7.    רשיון יבוא כללי, תשל"ז–1977 — בטל.

8.    לרשיון זה ייקרא "רשיון יבוא כללי, תשל"ח–1978".

 

תוספת

(סעיף 2)

פרט המכס                                 תיאור הטובין

03.02, 03.03,                     דגים טריים, צנונים או קפואים שנדוגו על ידי ספינות

03.04                                דיג הרשומות בישראל.

03.01.2000                  דגים טריים שנדוגו על ידי ספינות דיג שאישר מנכ"ל משרד החקלאות.

1                                     טובין המיובאים לשימוש נשיא המדינה.

2                                     (בוטל).

3                                    טובין המיובאים לנציגים ולנציגויות של מדינות חוץ.

4                                   טובין שמייבא מוסד של או"ם.

5                                   טובין שמייבא מוסד של ארגון בינלאומי לסיוע.

6                                 טובין שמייבא אדם הנהנה מפטור עליהם על פי התחייבות הנובעת מאמנות והסכמים בינלאומיים.

7למעט סעיפים                   טובין המייבא נכנס לישראל לשימושו האישי.

1050, 3120,

3130

9                       טובין הפטורים ממכס לפי חוק הנפט, תשי"ב–1952.

 

13                     טובין הפטורים ממכס לפי חוק זכיון צינור הנפט, תשכ"ח–1968.

14                     מכונות, מכשירים וכלים שמייבא חוזר או עולה כהגדרתו בפרט 7 למעט פסקה (6) להגדרה האמורה.

17                     טובין המיועדים לארגון בין לאומי לסיוע, שהכירו בו המנהלים הכלליים של משרדי האוצר, הבטחון, והעבודה והרווחה, ובלבד שרשימת הטובין וכמויותיהם אושרו, לפני היבוא או המכירה, בידי המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה או מי שהוא הסמיכו.

 

פרט המכס                                  תיאור הטובין

201                   דוגמאות מסחריות המיובאות לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים.

204                   סרטי פרסומת המיובאים לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים.

212, 215                    טובין מתוצרת הארץ המיובאים על-ידי היצרן של אותם הטובין אם הטובין מוחזרים לישראל על-ידי לקוחות מחוץ לארץ לצורך ביצוע תיקונים, וכן תוויות שאינן כתובות עברית, שלקוחות מחוץ לארץ שולחים ליצרן בישראל לשם סימון מוצרי יצוא בלבד.

414                   חומרים, למעט בנזין, המשמשים לייצור צמיגים.

428                   טובין המיועדים לקרבנות אסון טבע.

610                   (בוטל).

612                   דוגמאות ללא ערך.

615                   סרטים וסרטונים בעלי אופי חינוכי.

621                   ציוד לחימה ייחודי אשר נמנה עם סוגי ציוד לחימה ייחודי שאישר אותם מנכ"ל משרד הביטחון בהתייעצות עם המנהל ואשר יובא או יוצר ונמכר בארץ באישור מנכ"ל משרד הביטחון.

660                   עיתונים, כתבי עת ודברי דפוס אחרים שמס ערך מוסף החל על יבואם שולם לפי סעיף 26(ב) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

732                   (נמחק ע"י תיקון (מס' 4) תשל"ט–1979).

808                   בגדים והנעלה משומשים שמשקלם אינו עולה על 15 ק"ג, ובלבד שיובאו בידי יחיד לשימושו האישי או לשימוש בני משפחתו הגרים עמו.

810                   טובין שיובאו לישראל לאחר שיוצאו ממנה.

818                   טובין הנשלחים בחבילות שי וכן טובין המיובאים בידי נכנס לישראל לשימושו האישי ואינם מסווגים בפרט 7, אך למעט טובין שהם חפצים אישיים כהגדרתם בפרט 7, המיובאים בידי תושב חוזר השב לישראל, בכלי שיט שפקד נמל בקפריסין ואינם פטורים ממכס על פי תנאי פרט 7.4020.

 

פרט המכס                      תיאור הטובין שונים               

 (א)        טובין המיובאים לאחסנה במחסן לצידת אניות וכלי טיס     ולאחסנה במחסן למכירה ליוצאים מישראל, כמשמעותו בתקנות המכס, תשכ"ו–1965, והמיועדים למכירה למטרותיהם של המחסנים האמורים, ואינם מיועדים לצריכה בארץ ובלבד שהטובין לא יובאו מארצות או לא יוצרו בארצות, אשר לדעת הרשות המוסמכת אוסרות או מגבילות בין במפורש ובין בדרך האחרת, יבוא סחורות מישראל, דרך כלל, או יבוא סחורות מסוג מסוים, ואשר הרשות המוסמכת הודיעה עליהן בהודעה ברשומות.

(ב)   טובין המיובאים על-ידי מפעל מאושר שחלות עליו הוראות תקנות אזור סחר חופשי באילת (קביעת מקום באזור אילת), תשמ"ח–1987 (להלן — התקנות), מותרים ביבוא לישראל אם יובאו לצורך עסקי המפעל המאושר במקום כמשמעותו בתקנות ובמסגרת כתב האישור שניתן למפעל המאושר לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט–1959.

 

 

י"ח בטבת תשל"ח (28 בדצמבר 1977)                         יחזקאל אבולעפיה

                                                                          מנהל המכס והבלו