גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו יבוא חופשי, תשס"ו-2006

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, אני מצווה לאמור:

1.       בצו זה –

           "אזור" – יהודה ושומרון והתחום הגאוגרפי שחל עליו חוק יישום תכנית ההתנתקות התשס"ה-2005, כמשמעותוו בסעיף 3 באותו חוק;

           "אספקה" – עסקה שיש בה תמורה, בין לשוק המקומי ובין לשווקי חוץ, לרבות חלוקת טובין, בין בהפקת רווחים ובין בלא הפקת רווחים;

           "ארצות אפט"א" – כל אחת מארצות אלה: איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה ושוויץ;

         "הקהיליה האירופית" – כל אחת מארצות אלה: אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הממלכה המאוחדת, יוון, לוקסמבורג, פינלנד, ספרד, פורטוגל, שבדיה, צרפת, קפריסין, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא, מלטה, פולין, סלובקיה וסלובניה;

           "השר" – שר התעשיה המסחר והתעסוקה;

         "ייצור" – לרבות שינוי טובין מבחינת הצורה, הטיב, או האיכות או מכל בחינה אחרת, למעט מזיגתם או אריזתם וכן לרבות ייצורה או גידולה של תוצרת חקלאית;

           "מנהל" – מנהל רשות המסים בישראל או סגנו;

           "עוסק" – כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

           "צו היטלי סחר" – צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשס"ו-2005;

           "צו המכס" – צו המכס (איסור יבוא), התשס"ה-2005;

           "רישיון יבוא" – רישיון ליבוא טובין שניתן על ידי רשות מוסמכת;

           "רשות מוסמכת" – מי שהוסמך בידי השר שבתחום סמכותו מצויים הטובין הטעונים רישיון יבוא;

           "שירות" – כל שירות לזולת לרבות עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, וכל עשיה במצרכים למען הזולת, לרבות בניה לצורכי אחרים;

           "תעריף המכס" – צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ו-2006.

2.     (א)על אף האמור בצו מתן רישיונות יבוא, 1939, מותרים ביבוא כל הטובין המסווגים בפרקים 1 עד 97 ובפרטים 201, 207, 210, 212, 414, 611, 614, 616, 622, 628, 807, 816 ו-825 שבתוספת הראשונה לתעריף המכס, למעט אלה אשר יבואם אסור לפי צו המכס ואלה המפורטים בתוספת הראשונה, שלגביהם חלה חובת הצגתו של רישיון יבוא.

        (ב)הטובין המפורטים בתוספת השניה מותרים ביבוא אם הומצא אישור או נתקיימו התנאים כמפורט בטור ג' בטבלה שבתוספת השניה (להלן – המצאת אישור או עמידה בתנאים), והיבואן צירף את האישור לרשימון היבוא.

        (ג)  על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) –

(1)  יהא יחיד רשאי לייבא את הטובין המפורטים בתוספת הראשונה בלא הצגתו של רישיון יבוא, או לייבא את הטובין המפורטים בתוספת השניה בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי הטובין לא יובאו באמצעות עוסק, הם אינם מיועדים לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים, והם מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד ( להלן – יבוא אישי), למעט טובין אשר יבואם אסור לפי צו המכס וטובין אשר צוין לגביהם בתוספת הראשונה או השניה כי דרישת רישיון יבוא, או המצאת אישור או עמידה בתנאים, לפי הענין, חלה גם ביבוא אישי;

(2)  רשאי השר או מי שהוא הסמיכו להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה ללא הצגת רישיון יבוא, או יבוא טובין המפורטים בתוספת השניה בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים למעט טובין אשר יבואם אסור לפי צו המכס;

(3)  טובין המפורטים בתוספת החמישית מותרים ביבוא בלא הצגת רישיון יבוא וללא המצאת אישור או עמידה בתנאים, למעט אלה אשר יבואם אסור לפי צו המכס ואלה המפורטים בתוספות הראשונה והשניה ואשר צוין לגביהם כי דרישת רישיון יבוא או אישור או עמידה בתנאים, לפי הענין, חלה גם ביבוא אישי.

      (ד)בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הטובין המפורטים בתוספות החמישית ואילך לתעריף המכס, והטובין המפורטים בתוספות הראשונה והשלישית לצו היטלי סחר, ושלגביהם נקבעו מכסות – מופחתות או פטורות מכס או היטל – טעונים רישיון יבוא.

       (ה)בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה יבוא בידי מזמין כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי), התשנ"ה-1995, טעון אישור הרשפ"ת כהגדרתה באותן תקנות, אם ערך הטובין המיובאים הוא 50,000 דולר של ארצות הברית או יותר.

3.       לא ייבא אדם רכב אלא ביבוא אישי כמשמעותו בסעיף 2(ג)(1) או בהתאם להוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978.

4.       טובין שאין לייבאם לפי הוראות צו זה, או שהוראות צו זה אינן חלות על יבואם כמפורט בסעיף 5, יחולו עליהם הוראות צו מתן רישיונות יבוא, 1939.

5.       הוראות צו זה לא יחולו על יבוא טובין –

(1)שהם סמים מסוכנים, כמשמעותם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, והמפורטים בתוספת הרביעית לצו זה;

(2)שיעדם הוא האזור, כשאין היתר באזור להעברתם מישראל, או כאשר לא ניתן לגביהם היתר יצוא על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצוא ציוד ביטחוני וידע ביטחוני), התשנ"ב-1991;

(3)שעל גביהם קבוע השם "ירושלים", או אשר יוחד להם סימן מסחרי הכולל את השם "ירושלים", והכול כאמור בפקודת סימני סחורות;

(4)מארצות שאין לישראל עמן –

(א)  יחסים דיפלומטיים והאוסרות יבוא טובין מישראל;

(ב)  הסכם הכולל סעיף "אומה המועדפת ביותר" (M.F.N) או המגבילות, לדעת השר או מי שהסמיכו לכך, במפורש או מכללא, יבוא טובין מישראל, דרך כלל או מסוג מסוים;

השר או מי שהסמיכו לכך, יפרסם בהודעה ברשומות את הארצות כמפורט בפסקה זו, או הטובין שיוצרו בארצות כאמור; לענין זה, "יוצרו" – לרבות נארזו או מוזגו.

(2)שיעדם הוא האזור, כשאין היתר באזור להעברתם מישראל, או כאשר לא ניתן לגביהם היתר יצוא על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצוא ציוד ביטחוני וידע ביטחוני), התשנ"ב-1991;

6.     (א)מקום שצוין בתוספות לצו זה מספרם של פרט, פרט משנה וסעיף בתעריף המכס (להלן – פרט מכס), תחול חובת הצגתו של רישיון יבוא, או המצאת אישור או עמידה בתנאים על כל הטובין המסווגים באותו פרט מכס.

      (ב)מקום שלצדו של פרט מכס בתוספות לצו זה צוין תיאור הטובין בטור ב' – תחול חובת הצגתו של רישיון יבוא או המצאת אישור או עמידה בתנאים רק על אותם טובין.

        (ג)  טובין המפורטים בתוספת השניה, שלצדם רשום בטור ג' אישור על עמידה בתקן וחלים לגביהם יותר מתקן אחד, חובה להמציא אישור על עמידה בכל התקנים החלים לגביהם והרשומים לצידם; ואולם פרט מכס שסומנה לצדו כוכבית בטור א' – התקנים המפורטים בטור ג' לצדו, הם חלופיים.

        (ד)מקום שחלה חובה על פי דין של סימון טובין לפני יבואם, יראו בחובה זו גם תנאי לפי צו זה.

7.       מקום שנדרש אדם על פי צו זה להמציא אישור, יצרף היבואן לרשימון היבוא אישור כדוגמת הטופס שבתוספת השלישית.

8.       צו זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.

9.       רישיון יבוא שניתן לפי צו זה מהווה היתר לעניין סעיף 9 לחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954.

10.    צו יבוא חופשי, התשל"ח-1978 – בטל.

11.    תחילתו של צו זה 60 ימים מיום פרסומו.

   

ט' בניסן התשס"ו (7 באפריל 2006)

                                                                                     אהוד אולמרט

                                                                                                     שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 

לראש העמוד

להורדת צו יבוא חופשי כולל תוספות  להורדת צו יבוא חופשי כולל תוספות