גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו יצוא חופשי, תשל"ח-1978

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939, אני מצווה לאמור:

1.    בצו זה -

           "תעריף המכס" -  התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937;

           "דולר" - דולר של ארצות הברית של אמריקה;

           "אישור משרד החקלאות" – (נמחקה);

           "אישור משרד התעשיה, המסחר והתיירות" - אישור המוצא על ידי נציג מוסמך ממשרד התעשיה, המסחר והתיירות (להלן -  הנציג המוסמך) והמעיד כי -

(1)   הוא בדק את הסחורות והן ראויות ליצוא; או

(2)   הסחורות יוצרו במפעל שהייצור השוטף בו נמצא, בהסכמת בעלו, בהשגחת נציג מוסמך;

         "אישור משרד הדתות" - אישור המוצא על ידי משרד הדתות המעיד שהסחורות יוצרו בפיקוח הרבנות הראשית לישראל;

           "אישור הגנת הצומח" – אישור השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;

           "אישור שירות הוטרינרי" – אישור השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;

           "יצוא" - בין בתמורה ובין בלא תמורה;

 

           "תעודת קימברלי" – תעודה בעלת עיצוב מיוחד, החסינה מפני זיוף המזהה יהלומי גלם מיוצאים כעונים על דרישות התכנית הבין-לאומית לפיקוח ותיעוד יצוא יהלומי גלם (להלן – סיכום קימברלי).

2.  (א)  על אף האמור בצו מתן רשיונות יצוא, 1940, מותרות ביצוא כל הסחורות המיוצאות, למעט המפורטות בתוספת הראשונה.

     (ב)  הסחורות המפורטות בתוספת השניה, מותרות ביצוא ובלבד שנתקיימו התנאים המפורטים בטור ג' לתוספת זו.

3.    על אף האמור בסעיף 2 לעיל לא ייצא אדם טובין המפורטים בתוספת השלישית אלא על פי צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), התשס"ד-2004 ובתוספת הרביעית, אלא על פי רשיון שניתן על פי צו מתן רשיונות יצוא, 1940.

4.    (א)  חפצים אישיים וביתיים, וכן רכב מנועי פרטי של הנוסע מישראל, מותרים ביצוא ובלבד שהוציאם איתו או שיוציאם תוך ששה חדשים לפני או אחרי נסיעתו.

       (ב)  סחורות המיוצאות בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של המקבל -  מותרות ביצוא.

4א.     (בוטל).

5.    (א)  מקום שצויין בתוספת לצו זה מספרם של פרק או פרט בתעריף המכס (להלן -  פרט המכס) ותיאור מלא של הסחורות כמו בתעריף המכס, יחול האיסור או התנאי ליצוא -  הכל לפי הענין -  על כל הסחורות המפורטות באותו פרט מכס.

     (ב)  מקום שצויין בתוספות לצו זה מספר של פרט מכס ותיאור סחורה המהווה רק חלק מהתיאור בתעריף המכס, יחול האיסור או התנאי - הכל לפי הענין -  רק על אותו חלק של הסחורה.

6.    מקום שנדרש אדם על פי צו זה הוכחת קיום תנאי מסויים לצורך יצוא סחורות, יגיש היצואן את האישור לגובה המכס.

7.    צו זה בא להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

8.    רשיון יצוא כללי, תשכ"ט- 1969, וצו יצוא חפשי, תשל"ה- 1974 - בטלים.

9.    תחילתו של צו זה ביום כ"ג באדר ב' תשל"ח (1 באפריל 1978).

10.   לצו זה ייקרא "צו יצוא חפשי, תשל"ח- 1978".

 

 

תוספת ראשונה*

(סעיף 2(א))

תוספת שניה*

(סעיף 2(ב))

תוספת שלישית**

(סעיף 3א)

תוספת רביעית***

(סעיף 3א)

תוספת חמישית(*)

 

 

י"ד באדר ב' תשל"ח (23 במרס 1978)                   יגאל הורוביץ

                                                          שר התעשיה, המסחר והתיירות

 

לראש העמוד