גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו סוכני המכס (קביעת פעולות מכס), תשכ"ה-1965

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק סוכני המכס, תשכ"ה–1964, אני מצווה לאמור:

1.    כל אחת מאלה היא פעולת מכס לצורך החוק:

(1)   פעולה או מגע עם גובה המכס, משעת יבואם של טובין ועד למסירתם לצריכה בארץ, הנדרשים על פי דין, או שניתן לעשותם, בקשר לסילוק אותם טובין מפיקוח רשות המכס, למעט בקשת ידיעות גרידא וקבלתן, קבלת מס ששולם ביתר, העברת מסמכים ודוכמאות ונוכחות בבדיקה;

(2)   פעולה או מגע עם גובה המכס, משעת הבאתם של טובין שנועדו ליצוא לאחד המקומות שנקבעו ליצוא ועד ליצואם, הנדרשים על פי דין, או שניתן לעשותם, בקשר ליצואם של אותם טובין, למעט בקשת ידיעות גרידא וקבלתן, קבלת מס ששולם ביתר, העברת מסמכים ודוגמאות ונוכחות בבדיקה;

(3)   פעולה או מגע עם רשות המכס הנדרשים על פי דין לשם תביעת הישבון על פי הוראות פקודת המכס, או תביעה להחזרת מס על פי הוראות סעיף 27(ד)(2) לחוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב–1952, למעט בקשת ידיעות גרידא וקבלתן.

2.    לצו זה ייקרא "צו סוכני המכס (קביעת פעולות מכס), תשכ"ה– 1965".

 

כ"ז בטבת תשכ"ה (1 בינואר 1965)                         פנחס ספיר

                                                                                                   שר האוצר