גיל נדל משרד עורכי דין

 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), תשע"ב-2012

1.         בחוק זה –

           "טובין" – נכס מוחשי שאינו מקרקעין;

"סוכן מסחרי" – מי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות, שמטרתם להביא להתקשרות בחוזה בין לקוח לספק בקשר לרכישת טובין המשווקים על ידי הספק;

"ספק" – יצרן טובין או בעל זכות להשתמש במוניטין ובסימני מסחר הקשורים לטובין, המשווק את אותם טובין; לעניין זה, "סימן מסחר" – בין רשום ובין שאינו רשום.

 

2.         חוזה סוכנות הוא חוזה בתמורה בין ספק ובין סוכן מסחרי, שבו הספק מייפה את כוחו של הסוכן המסחרי בהרשאה מתמשכת לאיתור לקוחות חדשים או להתקשרות נוספת עם לקוחות קיימים, לשם רכישת טובין המשווקים על ידי הספק, בלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד או קשרי שותפות.

 

3.          הצדדים לחוזה סוכנות חייבים לפעול זה כלפי זה בנאמנות.

 

4.        (א)      צד לחוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת לצד

האחר בתוך זמן סביר מראש ובכתב, ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת לא תפחת מאלה, לפי העניין:

(1)  במהלך ששת החודשים הראשונים מיום תחילת החוזה – שבועיים;

(2)  במהלך התקופה שתחילתה בחודש השביעי מיום תחילת החוזה עד תום השנה הראשונה מאותו מועד – חודש;

(3)  במהלך השנה השנייה מיום תחילת החוזה – חודשיים;

(4)  במהלך השנה השלישית מיום תחילת החוזה – שלושה חודשים;

(5)  במהלך השנה הרביעית מיום תחילת החוזה – ארבעה חודשים;

(6)  במהלך השנה החמישית מיום תחילת החוזה – חמישה חודשים;

(7)  במהלך השנה השישית מיום תחילת החוזה ואילך – שישה חודשים.

 

          (ב)   קבעו צדדים לחוזה סוכנות תקופות הודעה מוקדמת ארוכות מאלה הקבועות בסעיף קטן (א), לא תפחת תקופת ההודעה המוקדמת שתחול על סיום החוזה על ידי הספק מתקופת ההודעה המוקדמת שתחול על סיום החוזה על ידי הסוכן המסחרי.

 

           (ג)  (1)  מסר אחד הצדדים הודעה מוקדמת על סיום חוזה הסוכנות, רשאי הספק להורות לסוכן המסחרי להפסיק לאלתר לפעול בעבורו כסוכן; הורה ספק לסוכן המסחרי כאמור, ישלם לו פיצוי כאמור בפסקה (2) בעד התקופה שלגביה יפסיק הסוכן לפעול בעבורו (בסעיף קטן זה – דמי הודעה מוקדמת);

(2)  דמי הודעה מוקדמת יהיו בסכום השווה למכפלה של תקופת ההודעה המוקדמת בממוצע של רווחי הסוכן המסחרי במחצית השנה שקדמה לסיום חוזה הסוכנות או במחצית השנייה של תקופת החוזה, לפי התקופה הקצרה; ואולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לקבוע דמי הודעה מוקדמת בסכום שונה אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, בהתחשב בשינויים שחלו בתנאי השוק או בענף שבו פעל הסוכן המסחרי.

 

           (ד)    חוזה סוכנות לתקופה קצובה שהסתיים והוארך על ידי הצדדים בלי שקבעו מועד לסיומו, ייחשב לעניין סעיף זה כחוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה, ותקופת ההודעה המוקדמת תחושב לפי תקופת החוזה מיום תחילתו.

 

5.      (א)  הסתיים חוזה סוכנות על ידי אחד הצדדים, יהיה סוכן מסחרי זכאי לפיצוי מהספק בשל התקשרויות של הספק עם לקוחות חדשים או בשל גידול משמעותי בהיקף עסקיו של הספק עם לקוחות קיימים, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)  חוזה הסוכנות היה בתוקף שנה לפחות;

(2)  בתקופת חוזה הסוכנות, הסוכן המסחרי היה הגורם היעיל להתקשרויות או לגידול בהיקף העסקים כאמור;

(3)  ההתקשרויות או הגידול בהיקף העסקים כאמור מניבים פירות לספק גםלאחר תום תקופת חוזה הסוכנות.

 

           (ב)   סכום הפיצוי לפי סעיף קטן (א) יהיה שווה לרווח החודשי הממוצע בעד כל שנה שבה היה חוזה הסוכנות בתוקף, עד לתקרה של 12 חודשים; בסעיף קטן זה –"הרווח החודשי הממוצע" – ממוצע הרווח העודף החודשי שצמח לסוכן המסחרי בשלוש השנים שקדמו לסיום חוזה הסוכנות או בתקופה שבה היה החוזה בתוקף, לפי התקופה הקצרה;

"רווח עודף" – רווח עקב התקשרויות של הספק עם לקוחות חדשים או עקב גידול משמעותי בהיקף עסקיו של הספק עם לקוחות קיימים, שהסוכן המסחרי היה הגורם היעיל ליצירתם.

 

           (ג)  על אף האמור בסעיף קטן (א), ספק לא יהיה חייב בפיצוי אם חוזה הסוכנות בוטל על ידיו כדין בשל הפרת החוזה על ידי הסוכן המסחרי.

 

           (ד)  בית המשפט רשאי להפחית את סכום הפיצוי לפי סעיף זה או לקבוע כי לא יינתן פיצוי כאמור, אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן.

 

6.       אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת הסוכן המסחרי.

 

7.       אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

 

8.       שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

 

9.       תחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו.

 

 

 

                                      בנימין נתניהו                                                          יעקב נאמן

                                      ראש הממשלה                                                        שר המשפטים

שמעון פרס                                                           ראובן ריבלין

נשיא המדינה                                                         יושב ראש הכנסת