גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו הגנת הצרכן (סימון טובין), תשמ"ג-1983

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (להלן - החוק), ולענין סעיף 10 - סעיפים 5, 15 ו- 47 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח- 1957, אני מצווה לאמור:

1.    בצו זה -

           "אריזה" - עטיפה או מכל של טובין המיועדים למכירה לצרכן, בין אם הטובין נארזו בהם כולם או חלקם;

           "אריזה כוללת" - אריזה המכילה מספר יחידות אריזה הנמכרות ביחד;

           "יחידת אריזה" - אריזה המכילה יחידה אחת או אריזה המכילה מספר יחידות של אותם טובין שמקובל לשווקם ולמכרם ביחד;

           "ארץ הייצור" - הארץ בה יוצרו או הורכבו הטובין המוגמרים;

           "יבואן" - אדם שעסקו או חלק מעסקו לייבא טובין לשם מסחר;

           "יצרן" - אדם העוסק בייצור טובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים או העוסק בעבודה מן העבודות הדרושות לתהליך הייצור או הדרושות לשם שינוי צורתם, טיבם או איכותם של טובין וכן אדם העוסק באריזתם של טובין או מזיגתם במכל;

בשרטוט, בסרט, בעל-פה, בשידור או בכל דרך אחרת;

           "תוצרת ישראל" — טובין המיוצרים בישראל מחלקים העשויים בישראל או מחלקים מיובאים או מחלקים שמקצתם עשויים בישראל ומקצתם מיובאים;

           "מזון" — דבר המיועד לצריכת אדם באכילה, בשתיה, או בלעיסה לרבות חמרי מוצא ותוספות, למעט חומרים המשמשים ברפואה בלבד;

           "מען" — ישוב, רחוב, מספר בית (לפי הנמצא) של הנמען או של עסקו; לענין זה, תא דואר בלבד לא ייחשב מען;

           "משווק" — מוכר טובין לצרכן, שאינו יצרן, אך לרבות יבואן, סיטונאי, קמעונאי ורוכל;

           "סימון בן-קיימא" — סימון המתקיים בשלמות וללא פגם עד גמר השימוש בטובין;

           "אזור" — יהודה, השומרון וחבל עזה;

"מצרך מוחדש" — מוצר שהיה בשימוש הצרכן, הוחזר ליצרן או ליבואן, ונארז בידו מחדש לשם מכירתו.

2.    (א)  סימון טובין ייעשה בהדפסה, בהטבעה, בחריטה או בכל דרך אחרת על הטובין או אריזתם למעט בכתב יד. לא ניתן לסמן על הטובין או על אריזתם, ייעשה הסימון על גבי תווית שתוצמד היטב לטובין או לאריזתם בהדבקה או בתפירה באופן שתמנע הסרתה בקלות.

        (א1)       על אף האמור בסעיף קטן (א), טובין מסוג אחד שאינם ארוזים או שהם ארוזים באריזה שקופה, המוצגים למכירה בתפזורת, בתוך מכל או באזור מתוחם על גבי מדף וסימונם אחיד ומתייחס ליחידה בודדת, כגון ציוד משרדי, כלי בית, מוצרי סדקית וכיוצא באלה, למעט מוצרי טקסטים והנעלה, יכול שיסומנו על גבי תווית או שלט צמוד למכל או למדף, שבו הם מונחים או בסמוך אליהם; אם מספר סוגי טובין מוצגים למכירה בתוך מכל או מדף, אופן הסימון יהיה כזה שניתן יהיה לשייך את פרטי הסימון, כאמור לעיל, לסוג הטובין המתאים.

       (א2)       הוראת סעיף קטן (א1) לא תחול, אם קיימת חובת מתן הוראת שימוש או אזהרה, כאמור בצו זה או לפי כל דין.

       (ב)  פרטי הסימון יהיו ברורים, קריאים ובני קיימא; כל מלה ופרט יצויינו בבהירות, באותיות לא קטנות ולא דחוסות, במקום הנראה לעין ובאופן שיקל על הצרכן לקרוא ולהבין את הסימון; על הסימון להיות בצבע השונה מצבע הרקע שעליו הוא מופיע.

       (ג)  צבע הדפוס וחמרים אחרים המשמשים בסימון לא יפגעו בטיב הטובין.

     (ד)  הסימון לא יטושטש על ידי איורים או חומר אחר כתוב, מודפס או מוטבע או כל סיבה אחרת.

      (ה)  בסימון על אריזה —

(1)  אם האריזה מורכבת ממספר שכבות, יהיה הסימון על השכבה החיצונית, אולם אם השכבה החיצונית עשויה חומר שקוף, מותר שהסימון יהיה מתחתיה ובלבד שיהיה קריא וברור מבעד לשכבה השקופה;

(2)  אין חובה לסמן אריזה כוללת בפרטי הסימון הנדרשים בצו זה אם נתקיימו שני אלה:

(א)   יחידות האריזה שבאריזה הכוללת סומנו בכל פרטי הסימון הנדרשים בצו זה;

(ב)   האריזה הכוללת שקופה ומאפשרת לקרוא בבירור את פרטי הסימון של יחידות האריזה.

      (ו)  בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה), על טובין מיובאים עם הוראות שימוש או אזהרה בלועזית יופיע גם תרגום מלא ומדויק בעברית של הוראות השימוש או האזהרה; גודל האותיות בעברית לא יקטן מגודל האותיות הלועזיות ויהיה מובלט באותו אופן.

3.    כל סימון יכלול פרטים אלה:

(1)  שם המצרך וכינויו המסחרי;

(2)  הסימן המסחרי הרשום אם ישנו כזה;

(3)  שם הדגם ומספר סידורי, אם ישנם;

(4)  היות המצרך מסוג ב' אם איכותו נמוכה מהרגיל או שהוא פגום;

(4א)        אם המצרך מוחדש — המלה "מוחדש" ותאריך החדשתו;

(5)  שם היצרן ומענו, ואם המצרך מיובא — שם היבואן ומענו;

(6)  ארץ הייצור;

(7)  כמות המצרך —

(א)   הכמות תצויין ביחידות של מספר או ביחידות של אורך, שטח, נפח או משקל — הכל על פי השיטה המטרית;

(ב)   בסוגי המצרכים המפורטים להלן יכלול הסימון את הכמות הנקיה (נטו) של המצרך באריזה, ביחידות משקל או ביחידות נפח:

(1)  מצרך נוזלי יסומן ביחידות נפח —

(א)   מיליליטר (מ"ל) למוצר שתכולתו קטנה מ-1000 מיליליטר;

(ב)   ליטרים למוצר שתכולתו 1000 מיליליטר או יותר;

(2)  מצרך מוצק, מוצק למחצה או צמיג יסומן ביחידות משקל —

(א)   גרמים (ג') למוצר שמשקלו קטן מ-1000 גרם;

(ב)   קילוגרמים (ק"ג) למוצר שמשקלו 1000 גרם או יותר;

(3)  (בוטל);

(4)  על אריזה כוללת יסומנו מספר יחידות האריזה שבה, התכולה הנקיה ליחידת אריזה, והתכולה הנקיה הכוללת;

(5)  מצרך העלול לפחות במשקלו, בתנאי מסחר ושיווק רגילים, בגלל החסנה או הצגה למכירה, תצויין הכמות הפחותה ביותר שיש לשערה.

(8)  בקלטות — גם אורך הזמן בדקות בו ניתן לשמוע קלטת או לראותה במכשיר וידאו.

4.    (א)  הסימון על טובין מתוצרת הארץ יהיה בעברית אך מותר שיהיה גם בלועזית, בתנאי שהסימון בכל אחת מן השפות יכלול את כל הפרטים הנדרשים על פי דין, ויהיה זהה בתכנו ובצורתו; האותיות הלועזיות לא יהיו גדולות מהאותיות העבריות ולא יהיו מובלטות יותר בדרך אחרת.

        (ב)  הסימון על טובין מיובאים יהיה בעברית או בעברית ובלועזית; מופיע סימון נוסף בלועזית, שאינו נדרש לפי צו זה, אין צורך בתרגומו לעברית.

5.    הוראות צו זה לא יחולו על טובין מתוצרת הארץ המיוצרים ליצוא בלבד ואינם משווקים בארץ.*

5א.     הוראות צו זה יחולו גם על טובין מתוצרת אזור.

6.    על הטובין המפורטים בתוספת הראשונה יחולו גם הוראות הסימון המיוחדות המופיעות לגביהן בתוספת השניה; היתה הוראה שבתוספת השניה נוגדת או עומדת בסתירה להוראת סימון כללית, עדיפה ההוראה שבתוספת.

7.    (א)  לטובין המפורטים בתוספת השלישית יצורפו הוראות שימוש.

       (ב)  הוראות השימוש יהיו בשפה העברית, במצרך מיובא יהיו הוראות השימוש תרגום מהימן של הוראות השימוש הלועזיות במידה שישנן.

8.    (א)  הטובין המפורטים בתוספת הרביעית יסומנו כאמור בצו זה לפני ייבואם.

     (ב)  מוצרי הלבשה, כהגדרתם בסעיף 10 לתוספת השניה, למעט כפפות מיוחדות להגנתם ולבטחונם של עובדים בתעשיה או במלאכה, יסומנו כאמור בצו זה לפני יבואם, או במחסן רשוי, כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת המכס.

9.    הוראות סעיף 17(א) לחוק והוראות צו זה, כולן או חלקן, לא יחולו על הטובין המפורטים בתוספת החמישית.

ביטול

10.   בטלים —

(1)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון כללי של מצרכים), תשל"ו–1975;

(2)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון כלי בית), תשכ"ה–1965;

(3)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון סיפונים), תשי"ט–1959;

(4)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון רהיטים), תשכ"ו–1965;

(5)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרי נייר וקרטון), תשכ"ד–1964;

(6)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מכונות תפירה), תשכ"ד–1963;

(7)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון צבעים), תשכ"ו–1966;

(8)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון הקלטות), תשל"ה–1975;

(9)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון עטים), תשמ"ב–1982;

(10)        צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון עפרונות, פסטלים ואריזותיהם), תש"ם–1980;

(11)        צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (טמפונים), תשל"ח– 1978;

(12)        צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרי הלבשה), תשכ"ג–1963;

(13)        צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון גרביים), תשכ"ג–1963;

(14)        צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מנעלים), תשכ"ה–1965;

(15)        צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ארנקים, ילקוטים וחגורות), תשל"ו–1976;

(16)        צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון שטיחי טפטינג), תשל"ז–1977;

(17)        צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון צנצנת זכוכית), תשכ"ה–1965;

(18)        צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון סרטי צילום), תשל"ד–1973;

11.   תחילתו של צו זה 90 ימים מיום פרסומו.

 

תוספת ראשונה

(סעיף 6)

1. כלי בית                                9. (נמחק)

2. (נמחק)                                10. מוצרי הלבשה

3. רהיטים                                11. (נמחק)

4. מוצרי נייר וקרטון                    12. שקיות פוליאתילן

5. (נמחק)                                13. תיקים

6. צבעים                                 14. (נמחק)

7. (נמחק)                                15. (נמחק)

8. (נמחק)                                16. (נמחק)

                                              17. מוצרי טבק (מיום 1.12.2004)

 

 

תוספת שניה*

(סעיף 6)

 

תוספת שלישית

(סעיף 7)

למוצרים הבאים יש לצרף הוראות שימוש:

1.       סירי לחץ;

2.       סיפוני מתכת לייצור מי סודה;

3.       צבעים וחמרי איטום;

4.       טמפונים (תוכן הוראות השימוש חייב באישור משרד הבריאות);

5.       חמרי ניקוי, אבקות כביסה, נוזלים לכביסה, תכשירים לניקוי כלים, תכשירים לניקוי;

6.       מכלי ארוסול לשימוש ביתי;

7.       כריות וסדינים חשמליים;

8.       שעונים דיגיטליים;

9.       מצלמות;

10.     מכונות תפירה חשמליות לשימוש ביתי;

11.     מערבלי מזון ביתיים;

12.     סכינים חשמליים לחיתוך;

13.     שואבי אבק ביתיים;

14.     מייבשי כביסה ביתיים;

15.     מגהצים;

16.     מייבשי שיער;

17.     מכונות גילוח;

18.     מסחטות חשמליות;

19.     מפזרי חום;

20.     מצננים;

21.     מערכת סטריאו;

22.     מכשירי וידאו;

23.     מכשירי גז ביתיים לשימוש בגז פחממני מעובה (הוראות בטיחותיות);

24.     תנורי מיקרו- גל;

25.      תנורי נפט;

26.     מחשבים אישיים כולל מדפסת;

27.     חלקים של טובין להרכבה עצמית;

28.     מדיח כלים ביתי;

28א.   תנורי בישול ואפיה;

29.     מקדחות חשמליות;

30.     משורי שולחן חשמליים;

31.     מלחמים;

32.     דבק נוזלי באריזות הקטנות מ- 1 ק"ג;

33.     מכונות סריגה ביתיות;

34.     חומר המיועד לניקוי עדשות ראיה ולעדשות משקפיים;

35.     משחקים אלקטרוניים;

36.     מצלמות וידיאו;

37.     מכשירי רדיו טייפ;

38.     מערכות קומפקט דיסק;

39.     אמבטיות ז'קוזי;

40.     מקרני שקופיות ומטולי תמונות;

41.     ממיסי חלודה ומדללים לשימוש ביתי;

42.     טפטים;

43.     חומצת מלח לשימוש ביתי;

44.     כימיקלים לשימוש ביתי, חומרים לפתיחת סתימות ביוב ביתיות;

45.     מכסחות דשא;

45א.   סורק;

46.     מודם;

47.     מערכות קולנוע ביתי

48.     מערכות שמע וסראונד

49.     מכשירי DVD

50.     מחשבי כף היד

51.     מברגות חשמליות

52.     מכשירים ותכשירים רפואיים המיועדים לשימוש עצמי

 

תוספת רביעית

(סעיף 8)

1.        (נמחק);

2.       (נמחק);

3.       (בוטל);

4.       (בוטל);

5.       סיגריות, סיגרים וסיגרילות, טבק מעובד, טומבק מעובד וטבק או טומבק להרחה;

6.       (בוטל);

7.       (נמחק).

תוספת חמישית

(סעיף 9)

1.       מזון;

2.     ספרים מודפסים, עיתונים, תמונות ומוצרים אחרים של תעשית הדפוס, כתבי יד, כתבי הדפסה ותרשימים;

3.       נוצות ומוך מוכנים ומוצרי נוצות או מוך, פרחים מלאכותיים;

4.       כפתורים, לחצניות ורוכסנים;

5.       מילויים לעטים;

6.       צפורניים וחודים לעטים;

7.       מסרקות ומחזיקי שיער;

8.       יצירות אמנות, מוצרים בודדים של אוספים ועתיקות.

 

ט"ו בכסלו תשמ"ג (1 בדצמבר 1982)                       גדעון פת

                                                                                          שר התעשיה והמסחר

 

לראש העמוד