גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו המכס (הסדרת יבוא), תשמ"ז–1986

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לפקודת המכס וסעיף 2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח–1948, אני מצווה לאמור:

1.    (1)  בצו זה —

                 "תעריף המכס" — צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, תשמ"ו–1985;

                 "פרט מכס" — כמשמעותו בתעריף המכס.

(2)  כל מונח אחר יפורש בהתאם למשמעותו בפקודת המכס או בתעריף המכס לפי הענין, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

2.    (א)  טובין המסווגים בפרטי המכס המפורטים בטור א' בתוספת הראשונה, מותרים ביבוא לישראל, בכפוף לאמור בסעיף 3.

         (ב)  טובין המפורטים בתוספת השניה אסורים ביבוא לישראל.

         (ג)   לגבי הטובין המפורטים בתוספת השלישית חלות הוראות תקנות בריאות הציבור (מזון) (יסודות משמרים בצרכי מזון), תשכ"ה–1965.

3.    (א)  תנאי או איסור יבוא המפורטים בטור ג' לצידו של פרט מכס המפורט בטור א' יחולו כמפורט להלן:

(1)   אם בטור ב', בצידו של פרט המכס, לא צוינו טובין, יחול התנאי או האיסור, לפי הענין, על כל הטובין המסווגים בפרט המכס, בסעיף, סעיף קטן או פסקה שלו, לפי הענין;

(2)   אם בטור ב', בצידו של פרט המכס, צויינו טובין, יחול התנאי או האיסור, לפי הענין, על הטובין שצוינו בטור ב' כאמור.

        (ב)  טובין שנקבע תנאי ליבואם כאמור בסעיף קטן (א), ושיובאו בניגוד לתנאי האמור, יראו אותם כטובין שיובאו למרות היותם אסורים ביבוא לישראל.

4.    הוראות סעיף 215 לפקודת המכס יחולו על טובין המפורטים בתוספת השניה.

5.    צו זה בא להוסיף על כל דין.

6.    צו המכס (הסדרת היבוא), תשכ"ז–1967 — בטל.

 

 

כ"ח באב תשמ"ו (2 בספטמבר 1986)                       משה נסים

                                                                                                   שר האוצר

 

לראש העמוד