גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים - שרותי החזקה למקלטים, תשל"ב-1972

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו - 15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא {נוסח חדש}, התשל"ט - 1979 , אני מצווה לאמור:

1. הגדרות

בצו זה

"רשיון יבוא" - רשיון כאמור בצו מתן רשיונות יבוא, 1939 ליבוא מקלטים או חלקים להרכבתם או לתיקונם;

"שירותי החזקה" ו"מקלט" - כמשמעותם באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות החזקה למקלטים), התשל"א1971-

"מכירה" - כמשמעותה בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח - 1957;

"יצרן" - אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מקלטים;

"יבואן" - אדם שעסקו או חלק מעסקו יבוא מקלטים;

"סוחר" - אדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת מקלטים או חלקי חילוף של מקלטים לצרכן;

"תיאור" - כל תיאור בכתב, בדפוס, בציור, בעל פה או בכל דרך אחרת הנהוג במסחר;

"מנהל" - מי ששר המסחר והתעשיה מינהו להיות מנהל לביצוע צו זה;

"מעבדה" - מקום מצוייד בציוד לעשיית שירותי החזקה;

"תעודת אחריות" - תעודה חתומה בידי יצרן או יבואן בנוסח שבתוספת הראשונה;

"תעודת החזקה" - תעודה חתומה בידי עושה שירות, בנוסח שבתוספת השניה, בה הוא מתחייב על עשיית שירות החזקה במשך התקופה הנקובה בתעודה.

2. הגבלת העיסוק

לא יעסוק אדם בעשיית שירות החזקה אלא אם הוא בעל מעבדה.

3. (בוטל)

4. (בוטל)

5. (בוטל)

6.  רשיון יבוא

(א) לא יינתן רשיון יבוא אלא אם -

(1) ספק המקלטים שלגביהם מתבקש רשיון היבוא, הוא יצרן המקלטים, או סוכנו הבלעדי של אותו יצרן, לשיווק המקלטים לישראל (להלן - הספק).

(2) מבקש רשיון היבוא המציא לרשות המוסמכת -

(א) כתב התחייבות מאת הספק, בו מתחייב הספק לספק למבקש רשיון היבוא חלקי חילוף לתיקון כל מקלט מהמקלטים המיובאים מתוצרתו, במשך שבע שנים מיום מכירת המקלט לצרכן;

(ב) כתב התחייבות, חתום בידו, בטופס שקבעה הרשות המוסמכת, בו הוא מתחייב בין השאר -

(1) לספק חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון כל מקלט מהמקלטים שיובאו על ידיו, במשך שבע שנים לפחות מיום מכירת המקלט לצרכן בישראל;

(2) לקיים מעבדה אחת לפחות בכל אחת מהערים ירושלים, תל-אביב, חיפה ובאר-שבע, בה ייעשה שירות החזקה כאמור בסעיף 15 למקלטים שיובאו על ידיו ושנמכרו לצרכנים בארץ, או לגרום לכך ששירותי החזקה ייעשו למקלטים כאמור במעבדה שלא בבעלותו;

(ג) ערבות, לרבות התחייבות, בסכום מסויים או בשיעור מסויים, לקיום התחייבויות על פי כתב ההתחייבות לפי פסקת-משנה (ב), כפי שתדרוש רשות מוסמכת.

(ב)  בטל.

6א. הגבלת יבוא, מכירה או העברה

לא ייבא אדם מקלטי טלויזיה אלא אם כן צורף לרשימון היבוא מסמך מאת הספק שבו יירשם, לגבי כל מקלט שבמשלוח, הסוג או הדגם של המקלט והמספר הסידורי של יצורו.

7.  הגבלת יבוא, מכירה או העברה(תיקון: תשל"ז, תשמ"ג)

יבואן, יצרן או סוחר, לא ייבא, לא ימכור, לא יציע או יחזיק למכירה לא יציג, לא יקבל ולא יעביר מקלט אלא אם המקלט מסומן לפי צו זה, והסימון הוא נכון ואין בו כדי להטעות.

8.  פרטי הסימון (תיקון: תשמ"ד, תשנ"ד)

הסימון יהיה ברור ובר-קיימא ויכלול פרטים אלה:

(1) שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו.

(2) (א) סוג המקלט או דגם המקלט והמספר הסידורי של
     ייצורו;

     (ב) שנת ייצורו של המקלט.

(3) שם המדינה שבה יוצר המקלט.

(4) גודל המרקע כפי שהוא נראה לעין.

9.  אופן הסימון (תיקון: תשמ"ז, תשנ"ד)

(א) סימון מקלט הנמצא באריזה סגורה וחתומה בידי היצרן, ייעשה לפי הפירוט בסעיף 8, בעברית, על האריזה, וכן בעברית או בלועזית על גוף המקלט.

(ב) הסימון בעברית, כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה בידי היצרן או היבואן, בסמוך ככל האפשר לאחר תהליך הייצור, או שחרור המקלט מפיקוח רשות המכס, הכל לפי הענין.

(ג) הוצג המקלט בידי סוחר לציבור, כשאינו ארוז, יופיעו פרטי הסימון, שבסעיף 8, בעברית, במקום בולט בחזית המקלט או בצמוד אליו.

10.  צירוף הוראות שימוש

(א) לא ימכור יצרן, יבואן או סוחר ולא יציע למכירה מקלט לצרכן אלא בצירוף הוראות שימוש בכתב.

(ב) הוראות השימוש כאמור בסעיף קטן (א) יהיו בעברית אך מותר יהיה להוסיף נוסח לועזי.

11. סימון ותיאור

לא יסמן ולא יתאר יצרן, יבואן או סוחר מקלט, ולא יגרום לסימונו או לתיאורו אלא אם הסימון או התיאור הם נכונים ואין בהם כדי להטעות.

12. סימון ותיאור נוספים

לא יוסיף יצרן, יבואן או סוחר ולא יגרום שייווסף כל פרט בסימונו או בתיאורו של המקלט על הפרטים לפי סעיף 8, אלא אם הפרט הנוסף הוא נכון ואין בו כדי להטעות.

13. תעודת אחריות

(א) יצרן, יבואן או סוחר שמכר מקלט לצרכן, ימסור לו תעודת אחריות.

(ב) תעודת אחריות לגבי מקלט מיוצר בארץ תינתן מאת היצרן ותהיה חתומה בידיו, ואילו לגבי מקלט מיובא תינתן התעודה מאת היבואן ותהיה חתומה בידו.

(ג) תעודת האחריות תימסר בעת מסירת המקלט לצרכן, או במועד מאוחר יותר אם ניתן לכך היתר מיוחד בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר, ובלבד שהמועד המאוחר יהיה לפני תום עשרים יום מיום מסירת המקלט לצרכן.

(ד) נמכר המקלט לצרכן על ידי סוחר, ימסור הסוחר, תוך שבעה ימים המכירה הודעה על כך, בכתב, ליצרן או ליבואן ובה יציין בין שאר הפרטים את שם המשפחה והשם הפרטי של הקונה, מענו, תאריך המכירה ואת הפרטים לפי סעיף 8(2)(א).

14. אספקת חלקי חילוף (תיקון: תשל"ו)

יצרן או יבואן של מקלט יספק לכל אדם המחזיק במקלט שייצר אותו יצרן או במקלט מהסוג ומהדגם שייבא אותו יבואן, חלקי חילוף לתיקון המקלט במשך שבע שנים לפחות מהיום שבו הוא נמכר לראשונה לצרכן בישראל, או יספק במשך אותה תקופה חלקי חילוף כאמור לפי דרישתו של בעל מעבדה שהמקלט נמסר לו לתיקון.

15. שירות החזקה(תיקון: תשל"ו, תשמ"ד)

(א) יצרן או יבואן של מקלט יעשה לגבי מקלט שייצר אותו יצרן או לגבי מקלט מהסוג ומהדגם שייבא אותו יבואן, שירותי החזקה, על פי דרישתו של מחזיק המקלט, במשך שבע שנים לפחות מהיום שבו הוא נמכר לראשונה לצרכן בישראל או יגרום לכך שבמשך אותה תקופה יעשה בעל מעבדה אחר שירותי החזקה לגבי המקלט.

(ב) ניתנה תעודת החזקה למחזיק מקלט על ידי בעל מעבדה תוך התקופה של שבע שנים מיום שבו נמכר לראשונה המקלט לצרכן בישראל, ימשיך בעל המעבדה, על פי דרישתו של מחזיק המקלט, לעשות שירות החזקה לגבי המקלט במשך יתרת התקופה של אותן שבע שנים, בהתאם לתעודת החזקה שתינתן על ידי בעל מעבדה מדי פעם בפעם לתקופה של שנים עשר חודש.

(ג) תעודת החזקה תימסר בידי נותן השירות לצרכן עם קבלת דמי השירות השנתיים בעד תקופת החזקה נוספת.

16. שירות החזקה וחלקי חילוף ללא תמורה במשך תקופת האחריות (תיקון: תשנ"ג)

ניתנה תעודת אחריות לגבי מקלט, יסופקו חלקי חילוף כאמור בסעיף 14 וייעשו לגביו שירותי החזקה כאמור בסעיף 15(א) במשך שנים עשר חדשים לפחות מיום מתן תעודת האחריות (להלן - תקופת האחריות) ללא תמורה מעבר לתמורה ששולמה בעד המקלט.

17. ההגבלות בעשיית שירות החזקה(תיקון: תשמ"ד, תשמ"ז)

(א) לא ייעשה שירות החזקה אלא על ידי יצרן, יבואן או בעל מעבדה.

(ב) לא יעשה יצרן, יבואן או בעל מעבדה שירות החזקה אלא -

(1) בהתאם לכתב אחריות - בתקופת האחריות;

(2) בהתאם לתעודת החזקה - לאחר תום תקופת האחריות.

(ג) יצרן, יבואן או בעל מעבדה שנדרש לעשות שירות החוקה בהתאם לסעיף קטן (ב) ייענה לדרישה תוך שבעה ימים מיום שנדרש כאמור.

(ד) יצרן, יבואן או בעל מעבדה שנדרש לעשות שירות החזקה בבית מחזיק מקלט הטלויזיה יודיע למבקש השירות מראש את היום והתאריך שבו יבקר הטכנאי בביתו, וכן יודיע לו האם הביקור יהיה עד השעה 12.00 בצהריים או מן השעה 12.00 בצהריים ובתנאי שזמן ההמתנה הנדרש מן המבקש לא יעלה בכל מקרה על ארבע שעות.

18. תחולה (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ח)

(א) הוראות צו זה לא יחולו על מקלט המיוצא למעשה מהארץ.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות צו זה על מקלט שנרכש בישראל בידי מי שמתגורר ביהודה ושומרון וחבל עזה.

19. שמירת דינים

הוראות צו זה אינן באות לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

20. ביטול

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקלטי טלוויזיה), תשל"א - 1971.

21. בטל.

 

תוספת ראשונה(תיקון: תשמ"ד, תשמ"ט)

(סעיף 1)

תעודת אחריות מס' __________

למקלט מתוצרת ______- דגם _____שנת ייצור______

מס' ____ שנמכר ביום _______ ל-_______________

(להלן - בעל התעודה).

אנו _____________ הח"מ  מ-_________________

שם נותני התעודה מען נותני התעודה

אחראים בזה לפעולתו התקינה של המקלט האמור בהתאם לתנאים דלהלן:

1. תעודת האחריות היא החל מיום______ עד יום _____

(לא פחות מתשעה חדשים).

2. (א) האחריות היא לעשיית שירותי החזקה, הדרושים לפעולתו התקינה של המקלט, בתקופת האחריות; התמורה בעד עשיית שירותי החזקה שולמה לנו על ידי בעל התעודה.

(ב) התמורה לפי סעיף קטן (א) היא גם בעד כל חלקי חילוף לרבות מנורת מסך חדשה שיהיו דרושים לתיקון המקלט או להחלפת חלקים בו במשך תקופת האחריות, וכן בעד הובלת מקלט טלוויזיה, שגודלו עולה על 12 אינטש, למעבדה וממנה;

3. אנו מתחייבים לתקן כאמור כל קלקול במקלט ולהחליף בו כל חלק הטעון החלפה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ...........ימים (ולא יותר משבעה ימים) מהיום עד יום ........ שבו נידרש לעשות זאת על ידי בעל התעודה, במקום הימצאו של המקלט או במעבדה שמענה הוא.................. ומס' הטלפון שלה הוא..........

4. אנו מתחייבים -

א. להודיע לבעל התעודה על כל שינוי במען שלנו או של המעבדה;

ב. להודיע בכתב למחזיק המקלט, חודש ימים לפחות לפני תום תקופת האחריות על פקיעת תוקף תעודה זו ועל זכותו לקבל בתשלום חלקי חילוף ושירותי החזקה כאמור בפסקה (ג) להלן;

ג. לספק תמורת תשלום חלקי חילוף לעשות שירותי החזקה שיהיו דרושים לתיקון המקלט במשך.........שנים (לא פחות משבע שנים מיום המכירה) לפחות, מיום תום תקופת האחריות לפי תעודה זו, בהתאם לתנאים שבתעודת החזקה אשר תינתן על ידינו, מדי פעם בפעם, למחזיק המקלט לתקופה של שנים עשר חודש.

5. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:

(א) אם נוכיח לבעל התעודה אחד מאלה:

(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לבעל התעודה או שנגרם על ידי כוח עליון;

(2) המקלט תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בה בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו במועד הנקוב בסעיף 3 לתעודה זו.

(ב) אם הקלקול נגרם בזדון שלא על ידי נותן תעודת החזקה זו, שליחו או עושה מטעמו.

6. הודיע לנו בעל התעודה על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו עשרה ימים מיום קבלת הודעת בעל התעודה, על מענה של מעבדה לעשיית שירותי החזקה הסמוכה למקום מגוריו החדש של בעל התעודה.

 

ניתן ב- .......................... ...............

                 מקום               תאריך

 

................................

נותן תעודת האחריות

 

 

תוספת שניה

(סעיף 1)

תעודת החזקה מס'

למקלט מתוצרת ............ דגם ..............שנת ייצור ......... מס' ............................(להלן - בעל התעודה).

אנו............................... הח"מ מ- ...............................

שם נותני התעודה מען נותני התעודה

אחראים בזה לפעולתו התקינה של המקלט האמור לתנאים דלהלן:

1. תקופת האחריות היא החל מיום......... עד יום............ (שנים עשר חדשים) (להלן - תקופת ההחזקה).

2. האחריות היא לעשות שירותי החזקה הדרושים לפעולתו התקינה של המקלט בתקופת ההחזקה.

3. אנו מתחייבים לתקן כל קלקול במקלט ולהחליף בו כל חלק הטעון החלפה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ......-.ימים (ולא יותר משבעה ימים) מהיום שבו נידרש לעשות זאת על ידי בעל התעודה, במקום הימצאו של המקלט או במעבדה שמענה הוא...............ומס הטלפון שלה הוא............

4. אנו מתחייבים -

א. לבדוק את תקינותו של המקלט לפי דרישתו של בעל התעודה - בין יהיה טעון תיקון ובין אם לאו, לפחות פעם אחת במשך תקופת ההחזקה;

ב. להודיע לבעל התעודה על כל שינוי במען שלנו או של המעבדה;

ג. להודיע בכתב לבעל התעודה, חודש ימים לפחות לפני תום תקופת החזקה זו, על פקיעת תוקף התעודה.

5. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:

(א) אם נוכיח לבעל התעודה אחד מאלה:

(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לבעל התעודה או שנגרם על ידי כוח עליון;

(2) המקלט תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בה בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו במועד הנקוב בסעיף 3 לתעודה זו.

(ב) אם הקלקול נגרם בזדון שלא על ידי נותן תעודת החזקה זו, שליחו או עושה שירות החזקה מטעמו.

6. הודיע לנו בעל התעודה על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו תוך עשרה ימים מיום קבלת הודעת בעל התעודה, על מענה של מעבדה לעשיית שירותי החזקה סמוכה למקום מגוריו החדש של בעל התעודה.

7.  (א) תמורת עשיית שירותי החזקה הדרושים לפעולתו
      התקינה של המקלט בתקופת ההחזקה ישלם/שלם *
      בעל התעודה:

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ב) התמורה לפי סעיף קטן (א) היא גם בעד כל חלקי חילוף, כולל/לא כולל* מנורת מסך חדשה/מחודשת* שיהיו דרושים לתיקון המקלט או להחלפת חלקים בו במשך תקופת ההחזקה ולהובלת מקלט טלוויזיה שגודלו עולה על 12 אינטש למעבדה וממנה.

 

* נא למחוק את המיותר

 

ניתן...............................           ...................

              מקום                                   תאריך

................................

נותן תעודת ההחזקה

 

 

לראש העמוד