גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים - מכונות כביסה ביתיות, תשל"ג-1973

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח - 1957, וסעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939 , אני מצווה לאמור:

1.  הגדרות

בצו זה -

"רשיון יבוא"- רשיון כאמור בצו מתן רשיונות יבוא,1939, ליבוא מכונות כביסה ביתיות או חלקים להרכבתן או לתיקונן;

"שירותי החזקה" ו"מכונות כביסה ביתיות"- כמשמעותם באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות החזקה), תש"ל - 1969;

"מכירה" - כמשמעותה בחוק, לרבות "הצעת מכירה" כמשמעותה בחוק;

"יצרן"- אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מכונות כביסה ביתיות לרבות חלקים להרכבתן (להלן - מכונות כביסה) או ייצור חלקי חילוף לתיקונן;

"ייצור"- לרבות הרכבה;

"יבואן"- אדם שעסקו או חלק מעסקו יבוא מכונות כביסה;

"סוחר"- אדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת מכונות כביסה או חלקי חילוף של מכונות כביסה לצרכן;

"תיאור"- כל תיאור בכתב, בדפוס, בציור, בעל פה או בכל דרך אחרת, הנהוג במסחר;

"תחנת שירות"- מקום מצוייד בציוד לעשיית שירותי החזקה;

"מנהל"- מי ששר המסחר והתעשיה מינהו להיות מנהל לביצוע צו זה;

"תעודת אחריות"- תעודה חתומה בידי יצרן או יבואן בנוסח שבתוספת הראשונה;

"תעודת החזקה"- תעודה חתומה בידי עושה שירות, בנוסח שבתוספת השניה, בה הוא מתחייב על עשיית שירות החזקה לתקופה של שנים עשר חודש, בתנאים שנקבעו בתעודה.

 

2.  רשיון יבוא

לא יינתן רשיון יבוא אלא אם -

(1)  ספק מכונות הכביסה שלגביהן מתבקש רשיון היבוא, הוא יצרן מכונות הכביסה או סוכנו הבלעדי של אותו יצרן לשיווק מכונות הכביסה לישראל (להלן - הספק).

(2)  מבקש רשיון היבוא המציא לרשות המוסמכת -

(א) כתב התחייבות מאת הספק, בו מתחייב הספק לספק למבקש רשיון היבוא חלקי חילוף לתיקון כל מכונה ממכונות הכביסה המיובאות מתוצרתו, במשך שבע שנים מיום מכירת מכונת הכביסה לצרכן;

(ב) כתב התחייבות, חתום בידיו, בטופס שקבעה הרשות המוסמכת, בו הוא מתחייב בין השאר -

(1) לספק תוך 30 ימים מהיום שנדרש חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון כל מכונת כביסה מהדגמים שיובאו על ידיו, במשך שבע שנים לפחות מיום מכירת מכונת הכביסה לצרכן.

(2) לקיים תחנת שירות, אחת לפחות, בכל אחת מהערים ירושלים, תל-אביב, חיפה ובאר-שבע, בה ייעשה שירות החזקה כאמור בסעיף 11, למכונות הכביסה מהדגמים המיובאים או הנמכרים על ידיו, או לגרום לכך ששירותי החזקה ייעשו למכונות הכביסה כאמור בתחנת שירות שלא בבעלותו;

(3) ערבות, לרבות התחייבות, בסכום מסויים או בשיעור מסויים לקיום התחייבויות על-פי כתב התחייבות לפי פסקת משנה (2) כפי שתדרוש רשות מוסמכת.

3.  הגבלת יבוא, מכירה או העברה

יבואן, יצרן או סוחר, לא ייבא, לא ימכור, לא יחזיק, לא יציג, לא יקבל ולא יעביר מכונת כביסה, אלא אם מכונת הכביסה מסומנת לפי צו זה, והסימון הוא נכון ואין בו כדי להטעות.

4.  אופן הסימון ופרטיו (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ח)

הסימון יהיה ברור ובר קיימא, ייעשה על גוף מכונת הכביסה במקום גלוי לעין ויכלול את הפרטים המפורטים בהוראות הסימון של תקן ישראלי ת"י 322; לענין זה, "ת"י - 322" לרבות כל שינוי וכל תיקון בו.

5.  שפת הסימון(תיקון: תשמ"ז)

הסימון לפי סעיף 4 יהיה בשפה העברית, אך מותר שיהיה גם נוסח לועזי.

6.  הוראות שימוש

(א)  לא ימכור יצרן, יבואן או סוחר ולא יציע למכירה מכונת כביסה לצרכן אלא בצירוף הוראות שימוש בכתב.

(ב)  הוראות השימוש כאמור בסעיף קטן (א) יהיו בעברית אך מותר יהיה להוסיף נוסח לועזי.

(ג)  בהוראות השימוש מותר לכלול המלצות היבואן או היצרן בדבר סוגים וחומרים של אבקות כביסה אשר -

(1)  אסורים לשימוש במכונת הכביסה;

(2)  מומלצים לשימוש במכונת הכביסה;

ובלבד שההמלצות לא יציינו שמות מסחריים של אבקות הכביסה, שמות היצרנים או המשווקים של אבקות כביסה.

7.  תיאור וסימון

לא יסמן ולא יתאר יצרן, יבואן או סוחר, מכונת כביסה ולא יגרום לסימונה או לתיאורה אלא אם הסימון או התיאור הם נכונים ואין בהם כדי להטעות.

8.  סימון ותיאור נוספים

לא יוסיף יצרן, יבואן או סוחר ולא יגרום שיווסף כל פרט בסימונה או בתיאורה של מכונת הכביסה על הפרטים לפי סעיף 4, אלא אם הפרט הנוסף הוא נכון ואין בו כדי להטעות.

9.  תעודת אחריות(תיקון: תשל"ה)

(א)  לא ימכור יצרן, יבואן או סוחר, מכונת כביסה לצרכן אלא אם מסר לצרכן תעודת אחריות בנוסח שבתוספת הראשונה;

(ב)  תעודת אחריות לגבי מכונת כביסה מיוצרת בארץ תינתן מאת היצרן ותהיה חתומה בידיו, ואילו לגבי מכונת כביסה מיובאת תינתן התעודה מאת היבואן ותהיה חתומה בידי יבואן המקיים מעבדה בבעלותו כאמור בסעיף 2(2)(ב)(2) או בידי יבואן ובעל המעבדה שבה ייעשה שירות האחזקה אם היבואן אינו מקיים מעבדה בבעלותו.

(ג)  תעודת האחריות תימסר בעת מסירת מכונת הכביסה לצרכן, או במועד מאוחר יותר אם ניתן לכך היתר מיוחד בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר, ובלבד שהמועד המאוחר יהיה לפני תום עשרים יום מיום מסירת מכונת הכביסה לצרכן.

(ד)  נמכרה מכונת הכביסה לצרכן על-ידי סוחר, ימסור הסוחר, תוך שבעה ימים מיום המכירה הודעה על כך, בכתב, ליצרן או ליבואן ובה יציין בין שאר הפרטים את שם המשפחה והשם הפרטי של הקונה, מענו, תאריך המכירה ואת הפרטים לפי סעיף 4(2)(א).

10.  אספקת חלקי חילוף(תשל"ה, תשל"ו)

(א) יצרן או יבואן יספק לכל אדם המחזיק במכונת כביסה שייצר או מהסוג והדגם שייבא, חלקי חילוף לתיקון מכונת הכביסה בתקופות הבאות:

(1) לגבי מכונת כביסה שנמכרה לראשונה לצרכן ביום תחילתו של צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכונות כביסה ביתיות), תשל"ג-1973, או לאחר היום האמור - במשך שבע שנים לפחות מהיום שנמכרה לראשונה לצרכן;

(2) לגבי מכונת כביסה שנמכרה לראשונה לצרכן לפני היום האמור בפסקה (1) - חמש שנים לפחות מיום שנמכרה לראשונה לצרכן.

(ב)  יצרן או יבואן יספק במשך התקופות הנקובות בסעיף קטן (א) חלקי חילוף כאמור לפי דרישתו של בעל תחנת שירות שמכונת הכביסה נמסרה לו לתיקון.

11.  שירותי החזקה(תיקון: תשל"ה, תשל"ו)

(א) יצרן או יבואן יעשה לגבי מכונת כביסה שייצר או מהסוג והדגם שייבא שירות אחזקה על-פי דרישתו של מחזיק מכונת הכביסה במשך התקופות הנקובות להלן או יגרום לכך שבעל תחנת השירות יעשה שירותי אחזקה באותן התקופות:

(1) לגבי מכונת כביסה שנמכרה לראשונה לצרכן ביום תחילתו של צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכונות כביסה ביתיות), תשל"ג - 1973, או לאחר היום האמור במשך שבע שנים לפחות מיום שנמכרה לראשונה לצרכן;

(2) לגבי מכונת כביסה שנמכרה לראשונה לצרכן לפני היום האמור בפסקה (1) - חמש שנים לפחות סיום שנמכרה לראשונה לצרכן.

(ב)  ניתנה תעודת אחזקה למחזיק מכונת כביסה על ידי בעל תחנת שירות בתקופות הנקובות בסעיף קטן (א), ימשיך בעל תחנת השירות, על-פי דרישתו של מחזיק מכונת הכביסה, לעשות שירות אחזקה לגבי מכונת הכביסה בתקופות של שבע או חמש השנים האמורות, לפי הענין.

12.  שירות החזקה וחלקי חילוף ללא תמורה במשך תקופת האחריות(תיקון: תשנ"ב)

ניתנה תעודת אחריות לגבי מכונת כביסה, יסופקו חלקי חילוף כאמור בסעיף 10 וייעשו לגביה שירותי החזקה כאמור בסעיף 11 במשך שנים עשר חודשים לפחות מיום מתן תעודת האחריות (להלן - תקופת האחריות) ללא תמורה מעבר לתמורה ששולמה בעד מכונת הכביסה.

13.  הגבלות בעשיית שירות החזקה(תיקון: תשל"ג, תשל"ה, תשמ"ז)

(א)  לא ייעשה שירות החזקה אלא בידי יצרן, יבואן או בעל תחנת שירות ואלא אם מסר לצרכן תעודת החזקה בנוסח התוספת השניה;

(ב)  ניתנה תעודת אחריות לפי סעיף 9 או תעודת החזקה לפי סעיף קטן (א), חייב בעל תחנת שירות, היצרן או היבואן לעשות שירות החזקה -

(1) בהתאם לתעודת אחריות - בתקופת האחריות;

(2) בהתאם לתעודת החזקה - לאחר תום תקופת האחריות.

(ג)  את תעודת ההחזקה ימסור עושה שירות ההחזקה לצרכן תוך ארבעה עשר יום מיום תחילת תקופת ההחזקה, הנקוב בתעודה.

(ד) יצרן, יבואן או בעל תחנת שירות שנדרש לעשות שירות החזקה בהתאמה לסעיף קטן (ב) ייענה לדרישה בדבר עשיית שירות החזקה -

(1) תוך שלושה ימים מיום שנדרש כאמור - אם מען מחזיק מכונת הכביסה הוא במקום שקיימת בו תחנת שירות, או במקום הנמצא במרחק שאינו עולה על 30 קילומטר ממקום שבו קיימת תחנת שירות;

(2) תוך שבעה ימים -

(א) מיום שנדרש כאמור - אם מען מחזיק מכונת הכביסה הוא במקום שבו אין תחנת שירות והמרחק מן המקום שבו קיימת תחנת שירות עולה על 30 קילומטר; או

(ב) מיום קבלת הדרישה בכתב - אם הדרישה היתה בכתב; לענין סעיף קטן - זה ימי שבתות וחגים לא יובאו במנין.

(ה) יצרן, יבואן או בעל תחנת שירות שנענה לדרישה לעשיית שירות החזקה כאמור בסעיף קטן (ד) יסיים את התיקון -

(1) תוך ארבעה עשר יום מיום הדרישה - אם מכונת הכביסה הפסיקה את פעולתה התקינה, או אם תיקון הקלקול דורש העברת מכונת הכביסה לתחנת השירות ומענו של מחזיק מכונת הכביסה הוא במקום הנמצא במרחק שאינו עולה על 50 ק"מ ממקום שבו קיימת תחנת שירות;

(2)  תוך 20 יום מיום הדרישה - בכל מקרה אחר.

(ו)  יצרן, יבואן, או בעל תחנת שירות שנדרש לעשות שירות החזקה בבית מחזיק מכונת הכביסה, יודיע למבקש השירות מראש את היום והתאריך שבו יבקר הטכנאי בביתו, וכן יודיע לו האם הביקור יהיה עד השעה 12.00 בצהריים או מן השעה 12.00 בצהריים ובתנאי שזמן ההמתנה הנדרש מן המבקש לא יעלה בכל מקרה על ארבע שעות.

14.  תחולה(תיקון: תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ח)

(א)  הוראות צו זה לא יחולו על מכונת כביסה המיוצאת למעשה מהארץ.

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות צו זה על מכונת כביסה ביתית שנרכשה בישראל בידי מי שמתגורר ביהודה ושומרון וחבל עזה.

15.  שמירת דינים

הוראות צו זה אינן באות לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

16.  תחילה(תיקון: תשל"ג)

תחילתו של צו זה ביום ג' באלול תשל"ג (31 באוגוסט 1973).

17.  השם

לצו זה ייקרא "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכונות כביסה ביתיות), תשל"ג - 1973".

 

תוספת ראשונה(תשל"ג, תשנ"ב)

(סעיף 1)

תעודת אחריות מס' .....................

למכונת כביסה מתוצרת. . . . ......................... . דגם. . . ........ . . . . . . שנת ייצור.  . . . . מס'. . . . . . . . שנמכרה ביום. . . . . . . . . . ל-. . . . .. .

מ-. ............... .(להלן - מחזיק במכונת כביסה).מען הקונה

אנו. . . . . . . . . . . . . . . הח"מ מ-. . . . . . . . . . . . . . . . . .

שם נותני התעודהמען נותני התעודה

האחראים בזה לפעולתה התקינה של מכונת הכביסה האמורה בהתאם לתנאים דלהלן:

1.  תקופת האחריות היא החל מיום. .. . . . . . . . עד יום. . . . . . . . . .(להלן - תקופת האחריות).

2.  (1) האחריות היא לעשיית שירותי החזקה הדרושים לפעולתה התקינה
     של מכונת הכביסה בתקופת האחריות; התמורה בעד עשיית שירותי
     החזקה בתקופת האחריות כלולה בתמורה שקיבלנו בעד המכונה.

(2)  התמורה לפי סעיף קטן (1) היא גם בעד כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון מכונת הכביסה או להחלפת חלקים בה והובלת מכונת הכביסה לתחנת השירות וממנה במשך תקופת האחריות.

3.  אנו מתחייבים -

(1) לתקן כל קלקול במכונת הכביסה, כל פגם בייצור או בעבודת הגמר ולהחליף בה כל חלק הטעון החלפה, בהקדם האפשרי;

(2) להיענות לקריאת מחזיק מכונת הכביסה לעשות שירות החזקה -

(1)  תוך שלושה ימים מיום שנדרש לעשות זאת - אם מען מחזיק מכונת הכביסה הוא במקום שקיימת בו תחנת שירות או במקום הנמצא במרחק שאינו עולה על 30 קילומטר ממקום שבו קיימת תחנת שירות;

(2)  תוך שבעה ימים -

(א) מיום שנדרש כאמור - אם מען מחזיק מכונת הכביסה הוא במקום שבו אין תחנת שירות והמרחק ממקום שבו קיימת תחנת שירות עולה על 30 קילומטר; או

(ב) מיום קבלת הדרישה בכתב - אם הדרישה היתה בכתב, ובלבד שימי שבתות וחגים לא יבואו במנין לענין פסקה זו.

שירותי החזקה יינתנו במקום הימצאה של מכונת הכביסה או בתחנת שירות שמענה הוא.............. ומס' הטלפון שלה הוא.............

(3) להודיע למחזיק מכונת הכביסה על כל שינוי במען שלנו או במען של תחנת השירות;

(4) להודיע בכתב למחזיק במכונת הכביסה, חודש ימים לפחות לפני תום תקופת האחריות, על זכותו לקבל בתשלום - בגמר תקופת האחריות - חלקי חילוף ושירותי החזקה כאמור בפסקה (5) להלן;

(5) לספק תמורת תשלום חלקי חילוף ולעשות שירותי החזקה שיהיו דרושים לתיקון מכונת הכביסה במשך . . . . . . . . . .שנים לפחות, מיום תום תקופת האחריות לפי תעודה זו.

4.  האחריות מוגבלת למכונת הכביסה בלבד ולא כוללת אחריות למתקני אינסטלציה של מים וחשמל או לכל אחד מהם, אלא אם הם הותקנו על-ידינו.

5.  האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:

אם נוכיח לבעל התעודה אחד מאלה -

(1) הקלקול נגרם על-ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במכונת הכביסה או שנגרם על-ידי כוח עליון;

(2) הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אבזרי מכונת הכביסה;

(3) מכונת הכביסה תוקנה או שהוכנסו בה שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בה בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו במועד הנקוב בסעיף 3(2) לתעודה זו;

(4) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת החזקה זו, שליחו או עושה שרות מטעמו;

(5) במכונת הכביסה נעשה שימוש למטרות מסחריות.

(6) הקלקול נגרם עקב טלטול מכונת הכביסה ממקום מגורים של המחזיק במכונה למקום אחר.

6.  הודיע לנו מחזיק במכונת כביסה על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מעשרה ימים מיום קבלת הודעת מחזיק במכונת כביסה על מענה של תחנת שירות לעשיית שירותי החזקה הסמוכה למקום מגוריו החדש של מחזיק במכונת הכביסה.

7.  במקרה של העברת הבעלות על המכונה, יודיע לנו בעל התעודה תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תמשך לטובת רוכש הבעלות על מכונת הכביסה עד תום תקופת האחריות.

 

ניתן ב-.............................................................

                    (מקום)                (תאריך)                  (נותן תעודת האחריות)

 

תוספת שניה(תיקון: תשל"ג, תשל"ז)

(סעיף 1)

תעודת החזקה מס'. . . . . . . . . . .

למכונת כביסה מתוצרת. . . . . ........ . . .דגם. . . . . . . . .שנת ייצור. . . . . מס'. . . . . . שבבעלותו של. . . . . .  . . . . . . . . . . .  מ. . . . . . . . . . . . . . . . .

                                          (שם בעל מכונת הכביסה)        (מען בעל מכונת הכביסה)

 

(להלן - מחזיק במכונת כביסה)

אנו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הח"מ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         (שם נותני התעודה)                         (מען נותני התעודה)

 

אחראים בזה לפעולתה התקינה של מכונת כביסה האמורה בהתאם לתנאים דלהלן:

 

1.  תקופת האחריות היא החל מיום. . . . . . . . עד יום. . . . . . . . . . .

(להלן - תקופת ההחזקה).

2.  האחריות היא לעשות שירותי החזקה הדרושים לפעולתה התקינה של מכונת הכביסה, בתקופת ההחזקה.

3.  אנו מתחייבים -

(1)  לתקן כל קלקול במכונת הכביסה וכל פגם, ולהחליף בה כל חלק הטעון החלפה בהקדם האפשרי;

(2)  להיענות לקריאת מחזיק מכונת הכביסה לעשות שירות החזקה -

(א)  תוך שלושה ימים מיום שנדרש לעשות זאת - אם מען מחזיק מכונת הכביסה הוא במקום שבו קיימת תחנת שירות או במקום הנמצא במרחק שאינו עולה על 30 קילומטר ממקום שבו קיימת תחנת השירות;

(ב)  תוך שבעה ימים -

(1) מיום שנידרש כאמור - אם מען מחזיק מכונת הכביסה הוא במקום שבו אין תחנת שירות והמרחק ממקום שבו קיימת תחנת שירות עולה על 30 קילומטר; או

(2) מיום קבלת הדרישה בכתב - אם הדרישה היתה בכתב; ימי שבתות וחגים לא יבואו במנין לענין פסקה זו.

שירותי החזקה יינתנו במקום הימצאה של מכונת הכביסה או בתחנת שירות שמענה הוא .......................................... ומס' הטלפון שלה הוא .......................

(3) לבדוק את תקינותה של מכונת הכביסה - לפי דרישתו של מחזיק מכונת הכביסה פעם אחת במשך תקופת ההחזקה גם אם מכונת הכביסה לא היתה טעונה תיקון בתקופת ההחזקה;

(4) להודיע למחזיק במכונת כביסה על כל שינוי במען שלנו או במען של תחנת השירות;

(5) להודיע בכתב למחזיק במכונת כביסה, חודש ימים לפחות לפני תום תקופת החזקה זו, על התקרב מועד פקיעת תוקף התעודה ועל התנאים להמשך מתן שירות החזקה.

4.  האחריות מוגבלת למכונת הכביסה בלבד ולא כוללת אחריות למתקני אינסטלציה של מים וחשמל או לכל אחד מהם, אלא אם הם הותקנו על ידינו.

5.  האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:

אם נוכיח למחזיק במכונת כביסה אחד מאלה:

(1) הקלקול נגרם על-ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במכונת כביסה או שנגרם על ידי כוח עליון;

(2) הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי מכונת הכביסה;

(3) מכונת הכביסה תוקנה או הוכנסו בה שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בה בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו במועד הנקוב בסעיף 3(2) לתעודה זו.

(4) הקלקול נגרם בזדון שלא על-ידי נותן תעודת החזקה זו, שליחו או עושה שירות החזקה מטעמו.

(5) במכונת הכביסה נעשה שימוש למטרות מסחריות.

(6) הקלקול נגרם עקב טלטול מכונת הכביסה ממקום מגורים של המחזיק במכונה למקום אחר.

6. (1) תמורת עשיית שירותי החזקה הדרושים לפעולתה התקינה של
      מכונת הכביסה בתקופת ההחזקה, לרבות הובלת מכונת הכביסה
      לתחנת השירות וממנה, ישלם/שילם * המחזיק במכונת כביסה:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2)  התמורה לפי סעיף קטן (1) היא גם בעד כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון מכונת הכביסה או להחלפת חלקים בה במשך תקופת ההחזקה.

(3) התמורה לפי סעיף קטן (1) היא בעד שירות ההחזקה וחלקי חילוף כולל / לא כולל * :

א.  חלקי זכוכית, פלסטיק וגומי

ב.  עבודות פחחות, צבע וציפוי במעטה (גוף) החיצוני של המכונה.

ג.  נורות סימון, נורות ביקורת.

8.  הודיע לנו מחזיק במכונת כביסה על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מעשרה ימים מיום קבלת הודעת בעל התעודה, על מענה של תחנת שירות לעשיית שירותי החזקה, סמוכה למקום מגוריו החדש של המחזיק במכונת כביסה.

9.  במקרה של העברת הבעלות על מכונת הכביסה, יודיע לנו בעל התעודה תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר.

 

ניתן ב- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תאריך נותן תעודת ההחזקה

 

* נא למחוק את המיותר

 

לראש העמוד