גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו בדבר תנורי הסקה דירתיים

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח – 1957 וסעיף 3 לפקודת הסמכויות בעניין היבוא והיצוא והמכס (הגנה), 1939, אני מצווה לאמור:

1.     בצו זה -
"רשיון יבוא" – רשיון כאמור בצו מתן רשיונות יבוא, 1939, ליבוא תנורים או חלקים להרכבתם או לתיקונם.
"שירותי החזקה" – ו "תנורי הסקת דירתיים" – כמשמעותם באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת תנורי הסקה דירתיים והחזקתם), תשכ"ט – 1969.
"מכירה" – כמשמעותה בחוק, לרבות "הצעה מכירה" כמשמעותה בחוק .
"יצרן" – אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור תנורים לרבות חלקים להרכבתם (להלן – תנורים) או ייצור חלקי חילוף לתיקונם.
"ייצור" – לרבות הרכבה.
"יבואן" – אדם שעסקו או חלק מעסקו יבוא תנורים.
"סוחר" – אדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת תנורים או חלקי חילוף של תנורים לצרכן.
"תחנת שירות" – מקום מצוייד בציוד לעשיית שירותי החזקה.
"תיאור" – כל תיאור בכתב , בדפוס, בציור, בעל פה או בכל דרך אחרת, הנהוג במסחר.
"תעודת אחריות" – תעודה חתומה בידי יצרן או יבואן בנוסח שבתוספת הראשונה.
"תעודת החזקה" – תעודה חתומה בידי עושה שירות, בנוסח שבתוספת השנייה, בה הוא מתחייב על עשיית שירות החזקה לתקופה של שנים עשר חודש, בתנאים שנקבעו בתעודה.
"התקן" – תקן ישראלי ת"י 838 (מיתקן של תנור ארוב להסקה דירתית (חלקים 1,2,3,4 ) .

2.     לא יינתן רשיון יבוא אלא אם -
(1) ספק תנורים שלגביהם מתבקש רשיון היבוא הוא יצרן התנורים, או סוכנו הבלעדי של אותו יצרן, לשיווק התנורים לישראל  (להלן – הספק).
(2) מבקש רשיון היבוא המציא לרשות המוסמכת -
(א) כתב התחייבות מאת הספק, בו מתחייב הספק לספק למבקש רשיון היבוא חלקי חילוף לתיקון כל תנור מהתנורים המיובאים  מתוצרתו, במשך עשר שנים מיום מכירת התנור לצרכן.
(ב) כתב ההתחייבות, חתום בידיו, בטופס שקבעה הרשות המוסמכת .
בו הוא מתחייב בין השאר -
1. לספק תוך 30 ימים מיום שנדרש , חלקי חילוף שהיו דרושים לתיקון כל תנור מהדגמים שיובאו על ידיו, במשך עשר שנים לפחות מיום מכירת התנור לצרכן.
2. לקיים תחנת שירות. אחת לפחות בכל אחת מהערים ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע , בה ייעשה שירות החזקת כאמור בסעיף 13, לתנורים מהדגמים המיובאים או הנמכרים על ידיו, או לגרום לכך ששירותי החזקה ייעשו לתנורים כאמור בתחנת שירות שלא בבעלותו.

3. ערבות, לרבות התחייבות, בסכום מסויים או בשיעור מסויים לקיום התחייבויות לפי פסקת משנה (2) , כפי שתדרוש רשות מוסמכת.

3. לא ייבא יצרן, יבואן או סוחר ולא ימכור לא יחזיק לא יציג , לא יקבל ולא ק.ת. יעביר תנור, אלא אם התנור מתאים לדרישות התקן והוא מסומן לפי צו והסימון הוא נכון ואין בו כדי להטעות.

4. לא יתקין אדם ולא יפעיל תנור ולא ירשה לאחר להתקינו או להפעילו אלא אם התנור והתקנתו מתאימים לדרישות התקן.

5. התקן הופקד –
(1) במשרד הממונה על התקינה, משרד התעשייה והמסחר, רחוב מאז"ה 76 תל אביב.
(2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד התעשייה והמסחר, רחוב אגרון 30 ירושלים.

(3) במשרד מנהל מחוז תל אביב והמרכז, משרד התעשייה והמסחר , רח' מזא"ה 76 , תל אביב.
(4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד התעשייה והמסחר, העצמאות 82 , חיפה.
(5) במשרד מנהל לשכת מחוזית באר שבע , משרד התעשייה והמסחר, רחוב הרצל 118 , באר שבע.
(6) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב.
וכל אדם זכאי ללא תשלום לעיין בו במקומות האמורים.

6. הסימון יהיה ברור ובר – קיימא, יהיה על גוף התנור במקום גלוי לעין ויכלול את הפרטים המפורטים בסעיף 103 לתקן ישראלי 838.

7. הסימון לפי סעיף 6 יהיה בשפה העברית אך מותר שיהיה גם נוסח לועזי.

8. (א) לא ימכור יצרן, ייבואן או סוחר ולא יציע למכירה תנור לצרכן אלא בצירוף הוראות שימוש בכתב.
    (ב) הוראות השימוש  כאמור בסעיף קטן (א) יהיו בעברית אך מותר יהיה להוסיף נוסח לועזי.

9. לא יסמן יצרן, יבואן או סוחר ולא יתאר תנור ולא יגרום לסימונו או לתיאורו אלא אם הסימון או התיאור הם נכונים ואין בהם כדי להטעות.

10. לא יוסיף יצרן, יבואן או סוחר ולא יגרום שיווסף כל פרט בסימונו או בתיאורו של תנור על הפרטים לפי סעיף 6, אלא אם הפרט הנוסף הוא נכון ואין בו כדי להטעות.

11. (א) יצרן יבואן או סוחר שמכר תנור לצרכן , ימסור לו בעת מסירת התנור תעודת אחריות.
(ב) לגבי תנור מיוצר בארץ תינתן תעודת אחריות מאת היצרן ותהיה חתומה בידיו, ואילו לגבי תנור מיובא תינתן התעודה מאת  היבואן ותהיה חתומה בידיו.
(ג) נמכר תנור לצרכן על ידי סוחר, ימסור הסוחר תוך 7 ימים מיום המכירה הודעה על כך, בכתב, ליצרן או ליבואן ובה יציין בין השאר הפרטים את שם המשפחה והשם הפרטי של הקונה, מענו, תאריך המכירה ואת הפרטים לפי סעיף 6 (2) (א) לצו זה.
(ד) בתעודת האחריות יציין היצרן או היבואן כי התקנת התנור שבוצעה על ידם, נעשתה בהתאם לדרישות התקן.
(ה) ביקש הצרכן לבצע את התקנת התנור בעצמו, ימסור לו יצרן, יבואן או סוחר הודעה בכתב  כי התקנת תנור חייבת להיות בהתאם לדרישת התקן וכן הנחיות הרכבת טכניות מפורטות והצרכן יאשר בחימת ידו כי ההודעה וההנחיות נמסרו לו.

12.  יצרן או יבואן יספק לכל אדם המחזיק בתנור מהסוג והדגם, מהדגם המיובא או המשווק על ידי היצרן או היבואן . חלקי חילוף לתיקון התנור במשך עשר שנים לפחות מהיום שבו הוא נמכר לראשונה לצרכן, או יספק במשך אותה תקופה חלקי חילוף כאמור לפי דרישתו של בעל תחנת שירות של בעל תחנת שירות שהתנור נמסר לו לתיקון.

13. (א) יצרן או יבואן של תנור יעשה לגבי תנור שיוצר אותו יצרן או לגבי תנור מהסוג ומהדגם  שייבא אותו יצר , ק.ת. 3407 שירותי החזקה , על פי דרישתו של מחזיק התנור, במשך עשר שנים לפחות  מהיום שבו הוא נמכר לראשונה לצרכן, או יגרום לכך  שבמשך אותה תקופה יעשה בעל תחנת שירות שירותי החזקה לגבי התנור.
(ב) ניתנה תעודת החזקה למחזיק תנור על ידי בעל תחנת שירות תוך התקופה של עשר שנים מיום שבו הוא נמכר לראשונה לצרכן, ימשיך בעל תחנת השירות. על פי דרישתו של מחזיק התנור, לעשות שירות החזקה לגבי התנור במשך יתרת התקופה של אותן עשר שנים, בהתאם לתעודת החזקה שתינתן על ידי בעל תחנת השירות מדי פעם בפעם לתקופה של שנים עשר חודש.

14.  ניתנה תעודת  אחריות לגבי תנור, יסופקו חלקי חילוף כאמור בסעיף 12 וייעשו לגביו שירותי החזקה כאמור בסעיף 13 במשך שנים עשר חודש לפחות מיום מתן תעודת האחריות (להלן – תקופת האחריות) תמורת סכום שלא יעלה על חמש לירות. ששולמו יחד עם התמורה בעד התנור, ונכללו במחיר התנור.

15.  (א) לא ייעשה שירות החזקה אלא אם נמסרת לצרכן תעודת החזקה ואלא ע"י יצרן, יבואן או בעל תחנת שירות.
(ב) את תעודת ההחזקה ימסור עושה שירות ההחזקה לצרכן תוך 14 יום מיום תחילת תקופת ההחזקה, הנקוב בתעודה.
(ג) ניתנת תעודת אחריות לפי סעיף 11 או תעודת החזקה לפי סעיף קטן (א) חייב בעל תחנת שירות , היצרן או היבואן לעשות שירות החזקה -
(1) בהתאם לתעודת אחריות – בתקופת האחריות.
(2) בהתאם לתעודת החזקה – לאחר תום תקופת האחריות.
(ד) יצרן, יבואן או בעל תחנת שירות שנדרש לעשות שירות החזקה בהתאם לסעיף קטן (ג) ייענה לדרישה בדבר עשיית שירות החזקה -
(1) תוך שלושה ימים מיום שנדרש כאמור – אם מען מחזיק התנור הוא במקום שקיימת בו תחנת שירות, או במקום הנמצא במרחק שאינו עולה על 30 קילומטר ממקום שבו קיימת תחנת שירות.
(2) תוך שבעה ימים -
(א) מיום שנדרש כאמור – אם מען מחזיק התנור הוא במקום שבו אין תחנת שירות והמרחק מן המקום שבו קיימת תחנת שירות עולה על 30 קילומטר : או:
(ב) מיום קבלת הדרישה בכתב – אם הדרישה היתה בכתב.
לעניין סעיף קטן זה ימי שבתות וחגים לא יובאו במנין.
(ה) יצרן , יבואן או בעל תחנת שירות שנדרש לעשות שירות החזקה בבית מחזיק התנור, יודיע למבקש השירות מראש את היום והתאריך שבו יבקר הטכנאי בביתו וכן יודיע לו האם הביקור יהיה עד השעה 12:00 בצהריים או מן השעה 12:00 בצהריים ובתנאי שזמן ההמתנה הנדרש מן המבקש לא יעלה בכל מקרה על ארבע שעות.

16.  הוראות צו זה לא יחולו על תנור המיוצא למעשה בארץ.

17. הוראות צו זה אינן באות לגרוע מכוחו של כל דיין אחר.

18. תחילתו של צו זה היא בתום תשעים יום מיום פרסומו ברשומות.

19. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת תנורי הסקה דירתיים), תשכ"ט – 1969  - בטל .

20. לצו זה ייקרא "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תנורי הסקה דירתיים), תשל"ז – 1974".

 

תוספת ראשונה

(סעיף 1)

תעודת אחריות מס' _____________________

לתנור מתוצרת ______________________ דגם __________________

שנת ייצור _____________מס' ___________ שנמכר ביום___________

 ל - ________________________

מ- ________________________________ (להלן – מחזיק בתנור)
                        (מען הקונה)

אנו ____________________  הח"מ מ - __________________________
           (שם נותני התעודה)                                       (מען נותני התעודה)

אחראים בזה לפעולתו התקינה של התנור האמור בהתאם לתנאים דלהלן :

 

1.     תקופת האחריות היא החל מיום ______________

       עד יום ______________ (להלן – תקופת האחריות).

2.     (א) האחריות היא לעשות שירותי החזקה, הדרושים  לפעילותו התקינה של התנור בתקופת האחריות.
התמורה בעד עשיית שירותי החזקה בתקופת האחריות שולמה לנו על ידי בעל התעודה.
(ב) התמורה לפי סעיף קטן (א) היא גם בעד כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון התנור או להחלפת חלקים בו והובלת התנור לתחנת השירות וממנה במשך תקופת האחריות.

3.     אנו מתחייבים -
(א) לתקן כל קלקול בתנור, כל פגם בייצור או בעבודת הגמר ולהחליף בו כל חלק הטעון החלפה בהקדם האפשרי.
(ב) להיענות לקריאת מחזיק בתנור לעשות שירות החזקה -
 (1) תוך שלושה ימים מיום שנדרש לעשות זאת – אם מען מחזיק בתנור הוא במקום שקיימת בו תחנת שירות או במקום הנמצא במרחק  שאינו עולה על 30 קילומטר ממקום שבו קיימת תחנת שירות.

 (2) תוך שבעה ימים -
        (א) מיום שנדרש באמור – אם מען מחזיק בתנור או במקום שבו אין תחנת   
       שירות והמרחק ממקום שבו קיימת תחנת שירות עולה על 30 קילומטר : או
        (ב) מיום קבלת הדרישה בכתב – אם הדרישה היתה בכתב. ובלבד שימי
       שבתות וחגים לא יבואו במנין לענין פסקה זו.
       שירותי החזקה יינתנו במקום הימצאו של התנור או בתחנת שירות שמענה 
       הוא ______________________- ומס' הטלפון שלה הוא__________

(ג) להודיע למחזיק בתנור על כל שינוי במען שלנו או במען תחנת השירות.
(ד) להודיע בכתב למחזיק בתנור , חודש ימים לפחות לפני תום תקופת האחריות, על זכותו לקבל בתשלום – בגמר תקופת האחריות- חלקי חילוף ושירותי החזקה כאמור בפסקה (ה) להלן:
(ה) לספק תמורת תשלום חלקי חילוף ולעשות שירותי החזקה שיהיו דרושים לתיקון התנור במשך__________ שנים לפחות , מיום תום תקופת האחריות לפי תעודה זו.

4.     האחריות מוגבלת לתנור בלבד ולא כוללת אחריות למערכת צנרת הדלק והארובה או לכל חלק מהם אלא אם הם הותקנו  על ידינו.

5.     אנו מצהירים בזה כי התקנת התנור – במידה שהיא בוצעה על ידינו – נעשתה לפי תקן ישראלי 838 .

האחריות לפי תעודה זו לא תחול אם נוכיח לבעל התעודה אחת מאלה :
(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב  למחזיק בתנור או שנגרם ע"י כוח עליון.
 (2) התנור תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך עי ידינו , בה בשעה אנו לא הפרנו את התחייבותנו במועד הנקוב בסעיף 3(ב) לתעודה זו:
(3) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת החזקה זו, שליחו או עושה שירות החזקה מטעמו .
 (4) הקלקול נגרם עקב טלטול התנור ממקום מגוריו של המחזיק בתנור למקום אחר.

6.     הודיע לנו מחזיק בתנור על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מעשרה ימים מיום קבלת הודעת מחזיק בתנור, על מענה של תחנת שירות לעשיית שירותי החזקה הסמוכה למקום מגוריו החדש של מחזיק בתנור.

7.     במקרה של העברת הבעלות על התנור, יודיע לנו בעל התעודה תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר: האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על התנור עד תום תקופת האחריות.

 

ניתן ב - ________________    _____________   ___________________
                      (מקום)                        (תאריך)                       (נותן תעודת האחריות)

 

 

תוספת שניה

 (סעיף 1)

תעודת החזקה מס' ___________

 

לתנור מתוצרת_______________ דגם____________  שנת יצור__________

מס' ________ שבבעלותו של ________ מ - ___________ (להלן מחזיק התנור)
                                               (שם בעל התנור)   (מען בעל התנור)

 

אנו__________________________

הח"מ _________________________
 

     (שם נותני התעודה)                                              (מען נותני התעודה)

 

אחראים בזה לפעולתו התקינה של התנור בהתאם לתנאים דלהלן:

1.     תקופת האחריות היא החל מיום _________ עד יום ______________
להלן - תקופת ההחזקה).

2.     האחריות היא לעשות שירותי החזקה הדרושים לפעולתו התקינה של התנור בתקופת ההחזקה .

3.     אנו מתחייבים -
(1)לתקן כל קלקול בתנור, ו/או במערכת צנרת הדלק והארובה ולהחליף בהם כל חלק הטעון החלפה בהקדם האפשרי.
(2) להיענות לקריאת מחזיק בתנור לעשות שירות החזקה -
תוך שלושה ימים מיום שנידרש לעשות זאת – אם מען מחזיק בתנור הוא במקום שבו קיימת תחנת שירות או במקום הנמצא במרחק שאינו עולה על 30 קילומטר ממקום שבו קיימת תחנת השירות.
(3) תוך שבעה ימים -
(1) מיום שנידרש כאמור – אם מען מחזיק  בתנור הוא במקום שבו אין תחנת שירות והמרחק ממקום שבו קיימת תחנת שירות עולה על 30 קילומטר : או
(2) מיום קבלת הדרישה בכתב – אם הדרישה היתה בכתב:
ימי שבתות וחגים לא יבואו במנין לענין פסקה זו.
שירותי החזקה יינתנו במקום הימצאו של התנור או בתחנת שירות שמענה הוא ____________ ומס' הטלפון שלה הוא _______:
(4) לבדוק את תקינותו של התנור – בין אם יהיה טעון תיקון ובין אם לאו – ולבצע בו טיפול שנתי להבטחת פעולתו התקינה, לרבות ניקוי התנור, לפחות פעם אחת במשך תקופת ההחזקה.
(5) להודיע למחזיק בתנור על כל שינוי במען שלנו או במען של תחנת השירות.
(6) להודיע בכתב למחזיק בתנור, חודש ימים לפחות לפני תום תקופת החזקה זו, על התקרב מועד פקיעת תוקף התעודה ועל התנאים להמשך מתן שירות והחזקה.
האחריות מוגבלת לתנור בלבד ולא כוללת אחריות למערכת צנרת הדלק והארובה או לכל אחד מהם אלא אם הם הותקנו על ידינו.

4.     האחריות לפי תעודה זו לא תחול אם נוכיח למחזיק בתנור אחת מאלה:
(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק התנור או שנגרם על ידי כוח עליון .
 (2) התנור תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בה בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותינו במועד הנקוב בסעיף 3(ב) לתעודה זו.
(3) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות ולא על ידי נותן תעודת החזקה זו, שליחו או עושה שירות החזקה מטעמו.
(4) הקלקול נגרם עקב טלטול התנור ממקום מגוריו של המחזיק בתנור למקום אחר.

5.     (א) תמורת עשיית שירותי החזקה דרושים לפעולתו התקינה של התנור בתקופת ההחזקה, לרבות הובלת התנור לתחנת השירות וממנה ישלם – שילם המחזיק בתנור:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (ב) התמורה לפי סעיף קטן (א) היא גם בעד כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון התנור או להחלפת חלקים בו במשך תקופת ההחזקה.
(ג) התמורה לפי סעיף קטן (א) היה בעד שירות החזקה וחלקי  חילוף כולל/לא כולל -
(1) חלקי זכוכית)
(2) עבודות פחחות
 

6.     הודיע לנו המחזיק בתנור על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מעשרה ימים מיום קבלת הודעת בעל התעודה, על מענה של תחנת שירות לעשיית שירותי החזקה, סמוכה  למקום מגוריו החדש של המחזיק בתנור.
 

7.     במקרה של העברת הבעלות על התנור, יודיע לנו בעל התעודה תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר .

 

ניתן ב - ______________     ________________   ___________________
                 (מקום)                       (תאריך)               (נותן תעודת ההחזקה)

 

ז'  באייר תשל"ד (29 באפריל 1974)

(חמ 740141)                                                  

 

חיים בר- לב

שר התעשייה והמסחר

 

לראש העמוד