גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), תשל"ד - 1974

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו - 43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תשי"ח - 1957, אני מצווה לאמור:

1.     הגדרה

בצו זה -

"אמצעי הצפנה", "הצפנה", ייצוא", "עיסוק באמצעי הצפנה" , "שינוי" ו"שילוב" - כמשמעותם באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), התשנ"ח - 1998;

"אמצעי חופשי" - אמצעי הצפנה, אשר המנהל נתן לגביו רשיון כללי, או שפרסם מיוזמתו הודעה שהוא חופשי כאמור בסעיף 3ב;

"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבטחון;"

"סוג משתמש" - מוסד פיננסי, מוסד ממשלתי, או תאגיד, מוסד או ארגון מסוג אחר שאישר המנהל;

"רשיון" -כל אחד מאלה רשיון כללי, רשיון מוגבל, רשיון מיוחד;

"רשיון כללי" - רשיון לפי זו זה לכל סוגי העיסוק באמצעי הצפנה, למעט שינוי ושילוב של אמצעי הצפנה מסוים;

"רשיון מוגבל" - רשיון לפי צו זה מוגבל לסוגים שי עיסוק באמצעי הצפנה, לאמצעי הצפנה מסוים או למדינות יעד, לפי סוג המשתמש באמצעי ההצפנה או אמת מידה אחרת;

"רשיון מיוחד" - רשיון לפי צו זה, לעיסוק מסוים, לרבות עסקה מסוימת באמצעי הצפנה מסוים.

2.     רשיון לעסוק באמצעי הצפנה

(א) לא יעסוק אדם באמצעי הצפנה אלא על פי רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון.
(ב) תוקפם של רשיון מוגבל ושל רשיון מיוחד לשנה אחת או לתקופה אחרת שצוינה ברשיון.
(ג) תוקפו של רשיון כללי אינו מוגבל בזמן, למעט לעיסוק בייצור, אשר לגביו נדרש חידוש הרשיון בתום שלוש שנים ממועד נתינתו.
(ד) המנהל רשאי לחדש רשיון שתוקפו פקע.

3.     בקשה לרשיון

(א) בקשה לרשיון תוגש למנהל בטופס שהוא קבע.
(ב) המבקש חייב לענות תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס וכן למסור פרטים נכונים ומדויקים.

3א.     פטור מרשיון

על אף האמור בסעיף 2(א), לא יידרש רשיון לעיסוק באמצעי הצפנה מסוג כמפורט להלן:

(1) רכישה, שימוש, החזקה, העברה ממקום למקום או מיד ליד, הפצה, מכירה, ניהול מו"מ לייצוא או ייצוא של אמצעי חופשי;
(2) רכישה, שימוש או החזקה של אמצעי הצפנה, אם המכירה או ההעברה של אמצעי הצפנה, לאותו אדם, נעשו לפי רשיון.

3ב.     הודעה על אמצעי חופשי

(א) נתן המנהל רשיון כללי לגבי אמצעי הצפנה מסוים, יפרסם הודעה על היות אותו אמצעי הצפנה אמצעי חופשי; המנהל רשאי לפרסם הודעה כאמור אף אם לא הוגשה בקשה לרשיון לגבי אותו אמצעי הצפנה.
(ב) הודעה לפי סעיף זה תפורסם ברשומות, אולם רשאי המנהל להורות על פרסומה בדרכים נוספות.

4.     סמכות כניסה, בדיקה ודרישת פרטים

(א)    הוגשה בקשה לרשיון לפי צו זה, רשאי המנהל -

(1) להיכנס, הוא עצמו או מי שהוא הרשה לכך, לכל מקום שבו מתבצעת או עומדת להתבצע כל פעולה שבגדר עיסוק באמצעי הצפנה.
(2) לבדוק, הוא עצמו או מי שהוא הרשה לכך, את אמצעי ההצפנה.
(3) לדרוש ממבקש הרשיון למסור לו פרטים נוספים שנראים לו דרושים לענין הבקשה האמורה.

(ב)    המבקש חייב לאפשר למנהל את השימוש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

5.     מתן רשיון וביטולו

המנהל רשאי לתת את הרשיון, לסרב לתיתו, לקבוע תנאים לנתינתו, להתלותו או לבטלו, הכל כפי שימצא לנכון.

6.     סמכויות המנהל לאחר מתן רשיון

המנהל רשאי להפעיל סמכויותיו לפי סעיף 4 גם לאחר מתן הרשיון.

7.     אגרות

(א) בעד בדיקת בקשה למתן רשיון תשולם אגרה בסך 319 שקלים חדשים.
(ב) בעד בדיקת בקשה למתן רשיון תשולם אגרה שנתית בסך של 159 שקלים חדשים.
(ג) אגרה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) תשולם בעת הגשת הבקשה לרשיון או לחידושו

7א.

(א) האגרות הנקובות בסעיף 7 ישתנו ב - 1 באפריל וב- 1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) בסעיף זה - "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.
(ג) סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ד) המנהל הכללי של משרד הביטחון יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח סעיף 7(א) ו-(ב) כפי שהשתנה עקב האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג).

8.     שמירת סודיות

אדם העוסק באמצעי הצפנה לא ימסור ולא יגלה כל פרט על עיסוקו זה אלא לאדם שהמנהל קבע ברשיון או לאחר מכן.

9.     שמירת חיקוקים

צו זה אינו בא לגרוע מכל צו אחר שניתן לפי חוק או מכל חיקוק אחר, אלא להוסיף עליהם.

10.    רשות מבצעת

המנהל הוא רשות מבצעת לצורך צו זה והוא רשאי לתת כל הוראה הדרושה לביצועו.

10א.    ועדה מייעצת

(א) המנהל ימנה ועדה מייעצת של 5 חברים לפחות למתן רשיונות לצורך הפעלת סמכויותיו לפי צו זה.
(ב) בין חברי הועדה המייעצת יהיה נציג ציבור.
(ג) הועדה המייעצת רשאית למנות ועדת משנה, מבין חבריה ושלא מבין חבריה, לענינים שהיא תקבע.
(ד) המנהל רשאי לאצול לועדה המייעצת או לועדה משנה, מסמכויותיו לפי צו זה, למעט סמכות לתת רשיון, לסרב לתיתו, לבטלו או להתלותו.

11.    תחילה

תחילתו של צו זה ביום י"ח בטבת תשל"ה (1 בינואר 1975).

12.    השם

לצו זה ייקרא "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה)".

 

לראש העמוד