גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים ומקפיאים) תשל"ה-1975

 

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח - 1957 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו15- לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח - 1957, וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), התשל"ט - 1979, אני מצווה לאמור: 

1.  הגדרות 

בצו זה:

"רשיון יבוא"רשיון כאמור בצו מתן רשיונות יבוא, 1939, ליבוא מקררים חשמליים ביתיים או חלקים להרכבתם או לתיקונם;

"שירותי החזקה"כמשמעותם באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות החזקה), התש"ל - 1969;

"מקררים חשמליים ביתיים"לרבות מקררים חשמליים ביתיים להקפאה בלבד (מקפיאים) כמשמעותם בתקן ישראלי ת"י 721;

"מכירה"כמשמעותה בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח - 1957, לרבות הצעת מכירה;

"יצרן" אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מקררים חשמליים ביתיים, לרבות חלקים להרכבתם (להלן - מקררים), או ייצור חלקי חילוף לתיקונם;

"ייצור" לרבות הרכבה;

"יבואן"אדם שעסקו או חלק מעסקו יבוא מקררים;

"סוחר"אדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת מקררים או חלקי חילוף של מקררים;

"תיאור"כל תיאור בכתב, בדפוס, בציור, בעל פה או בכל דרך אחרת, הנהוג במסחר;

"תחנת שירות"מקום מצוייד בציוד לעשיית שירותי החזקה או לקבלת הזמנות לעשיית שירות;

"מנהל"מי שהמנהל הכללי של משרד המסחר והתעשיה מינהו להיות מנהל לביצוע סעיפים 9(ג), 9(ה) ו12-(א);

"תעודת אחריות"תעודה חתומה ביד יצרן או יבואן בנוסח שבתוספת הראשונה;

"תעודת החזקה"תעודה חתומה ביד עושה שירות, בנוסח שבתוספת השניה, בה הוא מתחייב על עשיית שירות החזקה לתקופה של שנים עשר חודש, בתנאים שנקבעו בתעודה;

"תקן ישראלי ת"י - 721"תקן ישראלי ת"י 721 - מקררים ומקפיאים חשמליים ביתיים, יוני 1969 תמוז תשכ"ט, שהעתק ממנו מופקד לעיון הציבור בכל אחד מהמשרדים המחוזיים של משרד המסחר והתעשייה.

2.  רשיון יבוא(תיקון: תשמ"ז)

לא יינתן רשיון יבוא אלא אם -

2-1  ספק מקררים שלגביהם מתבקש רשיון היבוא הוא יצרן המקררים או סוכנו הבלעדי של היצרן לשיווק המקררים לישראל (להלן - הספק).

2-2  מבקש רשיון היבוא המציא לרשות המוסמכת -

(א)  כתב התחייבות מאת הספק, שבו מתחייב הספק לספק למבקש רשיון היבוא חלקי חילוף לתיקון כל מקרר מהמקררים שהמבקש ייבא מתוצרתו של הספק, במשך שתים עשרה שנים לפחות מיום מכירת המקרר לצרכן;

(ב) כתב התחייבות מאת הספק, שבו מתחייב הספק לספק חלקי חילוף למקררים מתוצרתו כאמור בפסקת משנה (א) שלא ייבא מבקש רשיון היבוא, במשך שבע שנים משנת ייצורו של אותו מקרר;

(ג) כתב התחייבות, חתום בידו, בטופס שקבעה הרשות המוסמכת, בו הוא מתחייב בין השאר -

1. לספק תוך 30 ימים מיום שדרש הצרכן, במשך שתים עשרה שנים לפחות מיום מכירתו של מקרר לצרכן לראשונה, חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון כל מקרר מהמקררים שייבא ואשר הוא - או נותן שירות מטעמו - נותן להם שירות החזקה.

2. לספק תוך 45 ימים מיום שדרש הצרכן, במשך שתים עשרה שנים לפחות מיום שבו הפסיק מבקש רשיון היבוא לשווק מקררים מאותו הדגם, חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון מקררים מתוצרתו של הספק, שלא יובאו על ידו ושאינם מקבלים שירות החזקה על ידו או מטעמו.

3. לקיים תחנת שירות, לפחות בכל אחת מהערים: ירושלים, תל-אביב, חיפה ובאר-שבע, לעשיית שירות החזקה למקררים כאמור בסעיף 11, בין אם ייבא אותם מבקש רשיון היבוא ובין אם אדם אחר, או לגרום לכך ששירותי החזקה ייעשו למקררים כאמור בתחנת שירות שלא בבעלותו;

4. ערובה בצורת ערבות או התחייבות, בסכום מסויים או בשיעור מסויים, לקיום התחייבויות על פי כתב התחייבות לפי פסקת משנה (2), כפי שדרשה רשות מוסמכת.

3  הגבלת יבוא, מכירה או העברה(תיקון: תשל"ז, תשמ"ג)

יבואן, יצרן או סוחר, לא ייבא, לא ימכור, לא יחזיק למכירה, לא יציג לא יקבל ולא יעביר מקרר, אלא אם המקרר מסומן לפי צו זה והסימון הוא נכון ואין בו כדי להטעות.

4. אופן הסימון ופרטיו(תיקון: תשל"ז, תשמ"ג)

הסימון יהיה ברור ובר-קיימא, ייעשה על גוף המקרר במקום גלוי לעין ויכלול את הפרטים המפורטים בסעיף 107 לתקן ישראלי ת"י 721.

5  שפת הסימון(תיקון: התשמ"ז)

הסימון לפי סעיף 4 ייעשה בשפה העברית, אך מותר להוסיף גם נוסח לועזי.

תיאור וסימון לא יסמן ולא יתאר יצרן, יבואן או סוחר מקרר ולא יגרום לסימונו או לתיאורו אלא אם הסימון או התיאור הם נכונים ואין בהם כדי להטעות.

סימון ותיאור נוספים לא יוסיף יצרן, יבואן או סוחר ולא יגרום שיוסף כל פרט בסימונו או בתיאורו של המקרר על הפרטים לפי סעיף 4, אלא אם הפרט הוא נכון ואין בו כדי להטעות.

הוראות שימוש

(א) לא ימכור יצרן, יבואן או סוחר מקרר לצרכן אלא בצירוף הוראות שימוש בכתב.

(ב) הוראות השימוש כאמור בסעיף קטן (א) יהיו בעברית אך מותר יהיה להוסיף נוסח לועזי.

(ג) הוראות השימוש כאמור יהיו בהתאם לסעיף 107 של התקן הישראלי 721, והוראות שימוש אחרות הדרושות לצרכן בשימוש במקרר.

(ד) בהוראות השימוש תצויין צריכת החשמל בואט ומתח חשמלי.

תעודת אחריות(תיקון: התשמ"ו, התשמ"ז, התשנ"ב)

(א)  לא ימכור יצרן, יבואן או סוחר, מקרר לצרכן אלא אם מסר לו תעודת אחריות כאמור בסעיף קטן (ג).

(ב) תעודת אחריות לגבי מקרר מיוצר בארץ, תינתן מאת היצרן ותהיה חתומה בידו, ואילו לגבי מקרר מיובא תינתן התעודה מאת היבואן ותהיה חתומה:

(1) ביד היבואן - אם הוא מקיים תחנת שירות בבעלותו כאמור בסעיף 2(2)(ג) (3);

(2) ביד היבואן ובעל תחנת השירות שבה ייעשה שירות החזקה אם היבואן אינו מקיים תחנת שירות בבעלותו.

(ג) תעודת האחריות תימסר בעת מסירת המקרר לצרכן, או במועד מאוחר יותר אם ניתן לכך היתר מיוחד בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר, ובלבד שהמועד המאוחר יהיה לפני תום עשרים יום מיום מסירת המקרר לצרכן.

(ד) נמכר מקרר לצרכן על ידי סוחר, ימסור הסוחר, תוך שבעה ימים מיום המכירה-הודעה על כך, בכתב, ליצרן או ליבואן, לפי הענין, ובה יציין בין שאר הפרטים את שם המשפחה והשם הפרטי של הקונה, מענו, תאריך המכירה ואת הפרטים לפי סעיף 4(2)(א).

(ה) תעודת האחריות שתימסר לצרכן לפי סעיף קטן (ג), תהיה בנוסח שבתוספת הראשונה ולא יוסיף בה, היצרן או היבואן, כל פרט או תנאי נוסף אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ו)  (1) בסעיף זה -

"מערכת קירור"- יחידת הקירור האטומה של המקרר הכוללת יחידת מנוע-מדחס, לוחות קירור, מעבה, מאדה, גז הקירור וכל הצנרת המחברת את חלקי המערכת השונים.

"אחריות"- אחריות כוללת, לרבות מחיר כל החמרים והחלקים, שכר עבודה, הובלת המקרר לבית מלאכה וממנו, והמסים החלים עליהם.

(2) תקופת האחריות על פי תעודת האחריות תהיה:

א. לגבי מערכת הקירור - לפחות שלוש שנים מיום שהמקרר נמסר לצרכן.

ב. לגבי יתר חלקי המקרר - לפחות שנים עשר חודשים מיום שהמקרר נמסר לצרכן.

אספקת חלקי חילוף(תיקון: תשל"ו)

(א) יצרן או יבואן יספק, על פי דרישתו של בעל תחנת שירות או אדם המחזיק במקרר שייצר אותו יצרן או במקרר מהסוג ומהדגם שייבא אותו יבואן, חלקי חילוף לתיקון המקרר בתקופות שלהלן:

(1) לגבי מקרר שנמכר לראשונה ביום כניסת צו זה לתקפו או לאחריו - במשך שתים עשרה שנים לפחות;

(2) לגבי מקרר שנמכר לראשונה לצרכן לפני כניסת צו זה לתקפו -

(א) במשך שתים עשרה שנים לפחות מיום מכירתו לראשונה לצרכן אם ייבואו או ייצורו של אותו דגם שבידי הצרכן נמשך גם לאחר כניסת צו זה לתקפו;

(ב) במשך שמונה שנים לפחות מיום מכירתו לראשונה לצרכן אם יובא או יוצר לפני כניסת צו זה לתקפו, וייבואו או ייצורו של אותו דגם נפסק.

(ב) יצרן או יבואן כאמור יספק תוך שלושים יום מיום שבו נדרש - לבעל תחנת שירות שמקרר נמסר לו לתיקון, או לאדם המחזיק במקרר, חלקי חילוף לפי דרישתו, במשך התקופות הנקובות בסעיף קטן (א).

9.  שירותי החזקה(תיקון: תשל"ו)

(א) יצרן או יבואן יעשה, על פי דרישתו של אדם המחזיק במקרר שייצר אותו יצרן או במקרר מהסוג ומהדגם שייבא אותו יבואן, שירות החזקה, או יגרום לכך שבעל תחנת שירות יעשה שירות החזקה לגבי המקרר בתקופות שלהלן:

(1) לגבי מקרר שנמכר לראשונה לצרכן ביום כניסת צו זה לתקפו או לאחריו - במשך שתים עשרה שנים לפחות;

(2) לגבי מקרר שנמכר לראשונה לצרכן לפני כניסת צו זה לתקפו -

(א) במשך שתים עשרה שנים לפחות מיום מכירתו לראשונה לצרכן, אם ייבואו או ייצורו של אותו דגם נמשך גם לאחר כניסת צו זה לתקפו ובלבד שלא חלה הפסקה ברציפות שירות החזקה לאותו מקרר.

(ב) במשך שמונה שנים לפחות מיום מכירתו לראשונה לצרכן אם יובא או יוצר לפני כניסת צו זה לתקפו וייבואו או ייצורו של אותו דגם נפסק, ובלבד שלא חל הפסקה ברציפות שירות החזקה לאותו מקרר.

(ב) ניתן שירות החזקה לאדם המחזיק במקרר מאת בעל תחנת שירות תוך התקופות הנקובות בסעיף קטן (א), ימשיך בעל תחנת השירות או בעל כל תחנת שירות אחרת או יצרן או יבואן על פי דרישתו של מחזיק המקרר, לעשות שירות החזקה לגבי המקרר במשך התקופה של 12 ו8- שנים האמורות, לפי העניין.

9א.  הגבלות בעשיית שירות החזקה

לא יעשה יצרן, יבואן או בעל תחנת שירות, שירות החזקה אלא על פי תעודת החזקה בנוסח שבתוספת השניה ולא יוסיף בה היצרן, היבואן או בעל תחנת השירות, כל פרט או תנאי נוסף אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

9ב.  ניתנה תעודת אחריות לפי סעיף 9 או תעודת החזקה לפי סעיף קטן (א),חייב היצרן או בעל תחנת השירות או היבואן לעשות שירות החזקה -

(1) בהתאם לתעודת אחריות - בתקופת האחריות;

(2) בהתאם לתעודת החזקה - לאחר תום תקופת האחריות.

9ג.  את תעודת ההחזקה ימסור עושה שירות ההחזקה לצרכן תוך ארבעה עשר יום מיום תחילת תקופת ההחזקה, הנקוב בתעודה.

10א.  הגבלות בהענות לדרישה לעשות שירות החזקה(תיקון: התשמ"ז)

יצרן, יבואן או בעל תחנת שירות שנדרש לעשות שירות החזקה ייענה לדרישה בדבר עשיית שירות החזקה בתקופה האמורה להלן:

(1) במקרה של הפסקה בפעולות הקירור או במקרה שבו עובר זרם חשמלי לגוף המקרר או לידית שלו ומחשמל או עלול לחשמל את הנוגע בהם:

(א) תוך שני ימים מיום שנדרש כאמור - אם מען מחזיק המקרר הוא במקום שקיימת בו תחנת שירות או במקום הנמצא במרחק שאינו עולה בו 35 ק"מ ממקום שבו קיימת תחנת שירות;

10בתוך ארבעה ימים -

1. מיום שנדרש כאמור אם מען מחזיק המקרר הוא במקום שבו אין תחנת שירות והמרחק מן המקום שבו קיימת תחנת שירות עולה על 35 ק"מ;

2. מיום קבלת הדרישה בכתב אם היתה הדרישה בכתב;

(2) בכל מקרה אחר תוך שבעה ימים מיום הדרישה.

(ב) לענין סעיף זה ימי שבתות וחגים לא יבואו במנין.

10ג.  יצרן, יבואן, או בעל תחנת שירות שנדרש לעשות שירות החזקה בבית מחזיק המקרר, יודיע למבקש השירות מראש את היום המדוייק שבו יבקר הטכנאי בביתו, וכן יודיע לו האם הביקור יהיה עד השעה 12.00 בצהריים או למן השעה 12.00 בצהריים; בכל מקרה לא יעלה זמן ההמתנה הנדרש מן המבקש על ארבע שעות.

הגבלות בסיום עשיית שירות החזקה(תיקון:  תשמ"ז)

יצרן, יבואן או בעל תחנת שירות שנענה לדרישה לעשיית שירות החזקה יסיים את התיקון תוך התקופות האמורות להלן:

11-1 במקרה של הפסקה בפעולת הקירור או במקרה שבו עובר זרם חשמלי לגוף המקרר או לידית שלו ומחשמל או עלול לחשמל את הנוגע בהם:

(א) אם מענו של המחזיק במקרר אינו מרוחק יותר מ - 35 ק"מ ממקום שבו קיימת תחנת שירות:

1. שבעה ימים מיום הדרישה אם מבוצע התיקון במענו של המחזיק במקרר;

2. עשרה ימים מיום הדרישה אם מבוצע התיקון בתחנת השירות.

(ב) אם מענו של המחזיק במקרר מרוחק יותר מ35- ק"מ ממקום שבו קיימת תחנת שירות:

1. עשרה ימים מיום הדרישה אם מבוצע התיקון במענו של המחזיק במקרר;

2. ארבעה עשר יום מיום הדרישה אם מבוצע התיקון בתחנת השירות. 11-2 בכל מקרה אחר - שלושים יום מיום הדרישה.

תחולה(תיקון: תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ח)

(א)  הוראות צו זה לא יחולו על מקרר המיוצא למעשה מהארץ.

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות צו זה על מקרר חשמלי ביתי שנרכש בישראל בידי מי שמתגורר ביהודה ושומרון וחבל עזה.

שמירת דינים

הוראות צו זה אינן באות לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

תחילה

תחילתו של צו זה היא בתום 120 יום מיום פרסומו ברשומות.

השם(תיקון: תשמ"ו)

תוספת ראשונה(תיקון: התשמ"ז, התשמ"ט, התשנ"ב)

(סעיף 1)

 

תעודת אחריות מס' ____ למקרר/מקפיא ביתי (להלן - מקרר)

מתוצרת _____ דגם_________ שנת ייצור ________ מס'____ שנמכר ביום ____ל _____(להלן - מחזיק במקרר).

 

הח"מ מ- אנו: (מען נותני התעודה) (שם נותני התעודה)

 

האחראים בזה לפעולתו התקינה של המקרר האמור בהתאם לתנאים דלהלן: 

1.  תקופת האחריות היא -

(1)  לגבי מערכת הקירור מיום ____עד יום____(לפחות 3 שנים).

 

מערכת קירור היא: יחידת הקירור האטומה של המקרר הכוללת יחידת מנוע, מדחס, לוחות קירור, מעבה, מאדה, גז, הקירור וכל הצנרת המחברת את חלקי המערכת השונים.

(2) לגבי יתר חלקי המקרר מיום_______ עד יום ____ לפחות שנים-עשר חדשים).

2.  (1) האחריות היא לעשיית שירותי החזקה הדרושים
      לפעולתו התקינה של המקרר בתקופת האחריות;
      התמורה בעד עשיית שירותי החזקה, בתקופת
      האחריות שולמה לנו מאת בעל התעודה;

(2) התמורה לפי סעיף קטן (1) היא גם בעד כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון המקרר או להחלפת חלקים בו והובלת המקרר במקרה הצורך לתחנת השירות וממנה, במשך תקופת האחריות;

(3) בנוסף לאחריות האמורה, אנו נהיה אחראים כלפי המחזיק במקרר____ שנים/חדשים* נוספים לתיקון או להחלפת החלקים הבאים: ___________________

אחריות נוספת זו כוללת/לא כוללת* -

(א) הוצאות שכר עבודה הכרוכה בתיקון או החלפה של יחידת הקירור;

(ב)  תשלום מכס, מסים, היטלים ואגרות אשר יחולו באותה עת על החלקים המוחלפים ופעולת ההחלפה;

(ג)  דמי הובלה אל תחנת השירות וממנה.

3.  אנו מתחייבים -

(1)  לתקן כל קלקול במקרר, כל פגם בייצור או בעבודת הגמר ולהחליף בו כל חלק הטעון החלפה;

(2)  להיענות לקריאת מחזיק המקרר לעשות שירות החזקה -

(א) במקרה של הפסקת פעולת הקירור או בכל מקרה שבו עקב קלקול עובר זרם חשמלי לגוף המקרר או לידית שלו ומחשמל או עלול לחשמל את כל הנוגע בהם:

(1) תוך יומיים מיום שנדרש לעשות זאת אם מען מחזיק המקרר הוא במקום שקיימת בו תחנת שירות או במקום הנמצא במרחק שאינו עולה על 35 ק"מ ממקום שבו קיימת תחנת שירות;

(2)  תוך ארבעה ימים -

(א) מיום שנדרש כאמור - אם מען מחזיק המקרר הוא במקום שבו אין תחנת שירות והמרחק ממקום שבו קיימת תחנת שירות עולה על 35 ק"מ, או

(ב) מיום קבלת הדרישה בכתב - אם היתה הדרישה בכתב;

(ב) בכל מקרה אחר - תוך שבעה ימים.לענין סעיף זה ימי שבתות וחגים לא יבואו במנין.

(3) שירותי החזקה יינתנו במקום הימצאו של המקרר או בתחנת שירות שמענה הוא _______________ ומספר הטלפון שלה הוא_________________ .

(4) להודיע למחזיק המקרר על כל שינוי במען או במספר הטלפון של תחנת השירות תוך 10 ימים מיום השינוי;

(5) להודיע בכתב למחזיק במקרר חודש ימים לפחות לפני תום תקופת האחריות על זכותו לקבל בתשלום - בגמר תקופת האחריות - חלקי חילוף ושירותי אחזקה לתיקון המקרר;

(6) לספק תמורת תשלום חלקי חילוף ולעשות שירותי החזקה שיהיו דרושים לתיקון המקרר במשך ______ שנים לפחות מיום תום תקופת האחריות לפי תעודה זו.

4. האחריות לפי תעודה זו לא תחול אם נוכיח למחזיק במקרר אחד מאלה:

(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במקרר או שנגרם על ידי כוח עליון;

(2) הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל או מאי-תקינות השקע;

(3) המקרר תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בנסיבות שלא היה בהם הפרת התחייבותנו לגבי המועד הנקוב בסעיף 3(2) לתעודה זו;

(4) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא בידי נותן תעודת אחריות זו, שליחו או עושה שירות החזקה מטעמו.

5. הודיע לנו מחזיק במקרר על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו תוך עשרה ימים על מענה של תחנת שירות לעשיית שירותי החזקה הסמוכה למקום מגוריו החדש של המחזיק במקרר.

6. בכל מקרה של העברת הבעלות על המקרר, יודיע לנו בעל התעודה תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי תעודה זו תימשך לטובת רוכש הבעלות עד תום תקופת האחריות.

 

*מחק את המיותר

 

תאריך ניתן ב: (נותן תעודת האחריות) (מקום)

 

תוספת שניה(תיקון: התשמ"ז)

(סעיף 1)

 

תעודת החזקה מס'______ למקרר/מקפיא ביתי (להלן - מקרר) מתוצרת ______ דגם ______ שנת ייצור _____ מספר______ שבבעלותו של_______ (שם בעל המקרר) מ _______ (מען בעל המקרר) (להלן - מחזיק המקרר). אנו________ (שם נותני התעודה) הח"מ ________מען נותני התעודה) אחראים בזה לפעולתו התקינה של המקרר האמור בהתאם לתנאים דלהלן:

1.  תקופת האחריות היא החל מיום ___ עד יום_____ (להלן - תקופת ההחזקה).

2.  האחריות היא לעשות שירותי החזקה הדרושים לפעולתו התקינה של המקרר, בתקופת ההחזקה, והיא גם בעד כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון המקרר או להחלפת חלקים בו והובלת המקרר לתחנת השירות וממנה בתקופת ההחזקה.

3.  אנו מתחייבים -

(1)  לתקן כל קלקול במקרר וכל פגם, ולהחליף בו כל חלק הטעון החלפה;

(2)  להיענות לקריאת מחזיק המקרר לעשות שירות החזקה -

(א) במקרה של הפסקת פעולת הקירור או בכל מקרה שבו עקב קלקול עובר זרם חשמלי לגוף המקרר או לידית שלו ומחשמל או עלול לחשמל את כל הנוגע בהם:

(1) תוך 2 ימים מיום שנדרש לעשות זאת - אם מען מחזיק המקרר הוא במקום שבו קיימת תחנת שירות או במקום הנמצא במרחק שאינו עולה על 35 ק"מ ממקום שבו קיימת תחנת השירות;

(2)  תוך ארבעה ימים -

(א) מיום שנדרש כאמור - אם מען מחזיק המקרר הוא במקום שבו אין תחנת שירות והמרחק ממקום שבו קיימת תחנת שירות עולה על 35 ק"מ; או,

(ב) מיום קבלת הדרישה בכתב - אם הדרישה היתה בכתב;

(ב)  בכל מקרה אחר - תוך שבעה ימים.

 

ימי שבתות וחגים לא יבואו במנין לענין פסקה זו. שירותי החזקה יינתנו במקום הימצאו של המקרר או בתחנת שירות שמענה הוא_________

ומספר הטלפון שלה הוא____________.

(3)  לבדוק את תקינות המקרר - לפי דרישת המחזיק במקרר - גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת ההחזקה;

(4) להודיע למחזיק המקרר על כל שינוי במען או במספר הטלפון של תחנת השירות תוך 10 ימים מיום השינוי;

(5) להודיע בכתב למחזיק במקרר חודש ימים לפחות לפני תום תקופת ההחזקה, על זכותו לחדש את שירותי ההחזקה;

 

4. האחריות לפי תעודה זו לא תחול אם נוכיח למחזיק במקרר אחד מאלה:

(1) הקלקול נגרם על-ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במקרר או שנגרם על ידי כוח עליון;

(2) הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל או מאי תקינות שקע;

(3) המקרר תוקן או הוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו במועד הנקוב בסעיף 3(2) לתעודה זו;

(4) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא בידי נותן תעודת החזקה זו, שליחו או עושה שירות החזקה מטעמו;

(5) הקלקול נגרם עקב טלטול המקרר ממקום מגורים של המחזיק במקרר למקום אחר.

5. (1) תמורת עשיית שירותי החזקה לרבות החלפת חלקים
    הדרושים לפעולתו התקינה של המקרר בתקופת
    ההחזקה, לרבות הובלת המקרר לתחנת השירות
    וממנה, שילם המחזיק במקרר שכר שירות במלואו;

(2) התמורה לפי סעיף קטן (1) היא בעד שירות החזקה וחלקי חילוף כולל/לא כולל*:

(א) חלקי זכוכית;

(ב) חלקים פלסטיים ממינים אלה:

(אא) קופסאות ותאים למיניהם למוצרי מזון;

(בב) הדופן הפלסטי הפנימי של דלת המקרר כולל האבזרים הפלסטיים הצמודים לו;

(ג) אוטם הדלת מגומי;

(ד) עבודות פחחות, צבע וציפוי המתייחסות למעטה החיצוני של המקרר;

(ה) נורת תאורה.

6. הודיע לנו מחזיק במקרר על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו תוך 10 ימים על מענה של תחנת השירות לעשיית שירותי החזקה, הסמוכה למקום מגוריו החדש של המחזיק במקרר.

7. במקרה של העברת הבעלות על המקרר, יודיע לנו בעל התעודה תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר, ואנו מתחייבים להמשיך במתן שירותי החזקה למקרר גם לאחר שעברה הבעלות - החל מיום ה14- מיום קבלת ההודעה כאמור, אך שומרים את הזכות לדרוש מהבעל החדש לבצע תיקון בתמורה של כל הנזקים שנגרמו למקרר עקב ההעברה.

ניתן ב. .  .. . . (מקום) תאריך. . . .  (נותן תעודת ההחזקה).

 

* מחק את המיותר.

 

לראש העמוד