גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנים ליבוא אישי) תש"ם-1980

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח - 1957, וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא , תשל"ט - 1979, אני מצווה לאמור:

1.  הגדרות

בצו זה -

"עמלה"- סכום שסוכן ליבוא אישי גובה מאת יחיד כשכר תמורת שירותיו;

"שכר שירות"- לרבות כל סכום ששילם סוכן ליבוא אישי כהוצאה בשביל היחיד ולמעט הוצאות משלוח סבירות בישראל של הטובין לביתו של היחיד;

"מנהל"- מנהל המכס והבלו.

2.  אישור של סוכן ליבוא אישי

לא ישמש אדם כסוכן ליבוא אישי אלא לאחר שקיבל אישור לכך מאת הממונה כמשמעותו בצו יבוא חפשי, תשל"ח - 1978.

3.  תנאים לאישור

לא יאושר אדם כסוכן ליבוא אישי אלא בתנאים אלה:

(1)  הוא הוכיח לממונה באישורים של אגף המכס והבלו ופקיד השומה כי הוא מנהל ספרים כדין ומגיש באופן סדיר דו"חות לשלטונות המס על פעילותו העסקית;

(2)  יש לו מקום עיסוק קבוע;

(3) הוא מזמין טובין מספקים בחוץ לארץ על שמו של יחיד רק אחרי שקיבל הזמנה מאותו יחיד;

(4)  הזמנת היחיד תהיה בכתב ותכלול פרטים שיקבע המנהל;

(5) שטר המסירה המתייחס לטובין המיובאים יהיה ערוך על שמו של הסוכן ליבוא אישי;

(6) ברשמון היבוא שיוגש על הטובין לא ייכללו טובין שלא יובאו על פי הוראות צו יבוא חפשי, תשל"ח-1978;

(7) כל משגור של טובין ילווה בחשבון הספק בחוץ לארץ ערוך על שם הסוכן ליבוא אישי ואליו תצורף רשימה של כל היחידים אשר בשבילם יובאו הטובין ותכלול את שמם, מענם ופירוט הטובין המיועדים להם; הרשימה תוכן בידי הספק בחוץ לארץ ותהיה חתומה בידיו;

(8) הוא ימסור ישירות את הטובין לכל יחיד שהזמינם ממנו לא יאוחר משבועיים לאחר שחרורם מרשות המכס;

(9) הוא יוציא לכל יחיד חשבונית כמשמעותו לפי פרק ט' לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, שבה יפורטו גם כל אלה: ערך הטובין שעליו שולמו המסים ביבואם, המסים ששולמו וסכומם וכן מספר רשמון היבוא שהוגש עליהם;

(10) ההזמנות וכל יתר המסמכים הנוגעים ליבוא הטובין, או העתקים מהם, יישמרו בידי הסוכן ליבוא אישי לתקופה של חמש שנים מהיום שבו הוגש רשמון הייבוא השייך להם;

(11) הוא לא ייבא טובין משומשים או פגומים.

4.  עמלה לסוכן ליבוא אישי

לא יגבה סוכן ליבוא אישי כשכר תמורת שירותיו עמלה העולה על 10% מערך הטובין שיובאו באמצעותו או בסיועו. לענין זה, "ערך" - כמשמעותו בסעיף 130 לפקודת המכס.

5.  תחילה

תחילתו של צו זה 90 יום מיום פרסומו.

 

לראש העמוד