גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחממי מים סולאריים וחשמליים חד-דירתיים), תשמ"ד-1983

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו- 15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח - 1957 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

1.  הגדרות

בצו זה -

"מחמם מים"- מחמם מים סולארי או מחמם מים חשמלי;

"מחמם מים סולארי"- מיתקן לחימום מים בעזרת אנרגיית השמש הפועל בשיטה תרמוסיפונית לרבות מכשירים, אבזרים, צנרת, מערכת חשמל ובידודם וחלקים אחרים הקשורים במיתקן כאמור, לרבות אוגרים כהגדרתם בתקן הרשמי ת"י 579 חלק 1 2 וקולטים כהגדרתם בתקן הרשמי ת"י 579 חלק 2 3;

"מחמם מים חשמלי"- כמשמעותו בתקן הרשמי ת"י 69.1 4, לרבות אבזריו;

"סוחר"- אדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת מחממי מים או חלקי חילוף למחממי מים, לרבות יבואן;

"יצרן"- אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מחממי מים בין בעצמו ובין על ידי אחרים;

"יבואן"- אדם שעסקו או חלק מעסקו יבוא מחממי מים או חלקי חילוף למחממי מים;

"מתקין"- אדם שעסקו או חלק מעסקו ביצוע עבודות התקנה;

"התקנה"- הרכבת מחמם מים או חלקים שלו, במקום המיועד לו והכנתו לשימוש מיידי ותקין;

"מוכר"- כהגדרתו בחוק המכר (דירות), התשל"ג - 1973;

"שירות החזקה"- שירות החזקה כמשמעותו באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי החזקה), התש"ל - 1969;

"המנהל"- מי שהמנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר מינהו להיות מנהל לעניין ביצוע צו זה.

 

2.  סימון

(א) לא ימכור יצרן, סוחר או מוכר, ולא יתקין מתקין, מחמם מים, אלא אם כן מחמם המים סומן בהתאם לצו זה.

(ב) לא יסמן יצרן, סוחר, מוכר או מתקין, מחמם מים, לא יוסיף על הסימון ולא יגרום שיוסיף אדם כל פרט בסימונו של מחמם מים, אלא אם כן הסימון נכון ואין בו כדי להטעות.

(ג) הסימון על מחמם המים יהיה ברור ובר-קיימא, ייעשה במקום גלוי לעין ויכלול כל הפרטים הדרושים על פי ת"י 579 או ת"י 69.1, לפי העניין.

 

3.  תעודת אחריות והחזקה

(א) לא ימכור סוחר מחמם מים אלא אם כן מסר לצרכן תעודת אחריות של היצרן, ואם מחמם המים מיובא - היבואן, בנוסח שבתוספת הראשונה; תעודת האחריות תהיה חתומה ביד היצרן או היבואן.

(ב) לא יתקין מתקין מחמם מים סולארי, אלא אם כן מסר לצרכן תעודת אחריות בנוסח שבתוספת השניה, חתומה בידו.

(ג) מוכר ימסור לקונה תעודת אחריות חתומה בידו על מחמם המים ועל התקנתו לפי הנוסח שבתוספת השלישית.

 

4.  איסור שינוי פרטים

לא ישנה ולא יוסיף יצרן, סוחר, מוכר או מתקין, בתעודת אחריות, כל פרט או תנאי אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

 

5.  מועדי מסירה

(א) תעודת אחריות על מחמם המים של יצרן או של יבואן תימסר על ידי הסוחר ביום מסירת מחמם המים, ותעודת אחריות של מתקין תימסר בידי המתקין עם סיום ההתקנה.

(ב) מוכר ימסור את תעודת האחריות לקונה ביום העברת החזקה בדירה.

 

6.  שירות החזקה

(א) יצרן או יבואן יתן על פי דרישתו של בעל תעודת אחריות, שירות החזקה כאמור בתעודת האחריות בתקופה ובמועדים כאמור בצו זה.

(ב) יצרן, סוחר, מוכר או מתקין המבצע עבודת התקנה יספק שירותי החזקה בתנאים ובמועדים הקבועים בסעיפים 7, 8 ו- 9 ובהתאם לתעודת האחריות שנתן.

 

7. מועדים למתן שירות החזקה (תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"א)

(א) אדם שנדרש לתת שירות החזקה בבית מחזיק מחמם המים יודיע למבקש השירות מראש את היום והתאריך שבו יבקר הטכנאי בביתו, וכן יודיע לו האם הביקור יהיה עד השעה 12.00 בצהריים או מן השעה 12.00 בצהריים ובתנאי שזמן ההמתנה הנדרש מן המבקש לא יעלה בכל מקרה על ארבע שעות.

(ב) בתקופת האחריות ינתן שירות החזקה, תוך 7 ימים מיום קבלת דרישה מאת הצרכן.

(ג) אדם שנדרש לתת שירות החזקה, בתקופת האחריות על פי צו זה, חייב לסיים את שירות ההחזקה תוך 14 ימים מיום הדרישה האמורה בסעיף קטן (א).

 

8.  משך תקופת האחריות (תיקון: תשמ"ט)

תקופת האחריות המזערית תהיה -

(1) במחמם מים סולארי -

לאוגר (למעט גוף החימום החשמלי) - 5 שנים;

לקולט - 5 שנים;

לגוף החימום החשמלי - שנה אחת;

לצנרת (לרבות בידוד הצינורות) - 2 שנים;

לעבודת ההתקנה - 2 שנים;

(2) במחמם מים חשמלי (למעט גוף החימום החשמלי) - 3 שנים, ובגוף החימום החשמלי - שנה אחת.

 

9.  תחילת תקופת האחריות

תקופת האחריות תתחיל -

(1)  לגבי יצרן או יבואן - במועד מסירת מחמם המים לצרכן;

(2)  לגבי מתקין - עם סיום ההתקנה;

(3)  לגבי מוכר - עם מסירת ההחזקה בדירה.

 

10.  שמירת דינים

הוראות צו זה אינן באות לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 

11.  סייג לתחולה

(א)  הוראות צו זה לא יחולו על מחממי מים המיוצאים מן הארץ.

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות צו זה יחולו על מחממי מים המיוצאים או מועברים ליהודה ושומרון או לחבל עזה.

 

12.  תחילה

תחילתו של צו זה בתום 4 חודשים מיום פרסומו.

 

תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"ט)

(סעיף 3(א))

תעודת אחריות של יצרן/ יבואן*

כתב אחריות

 

אנו הח"מ............................  מ..............................-           

                 (שם נותני התעודה)       (מען נותני התעודה)

מס' ת"ז או מס' רישום)      

טלפון מספר...............:, אחראים בזה לפעולתם התקינה של מחמם המים או חלקיו השונים כמפורט להלן, ולמתן שירות החזקה על פי תנאי תעודת אחריות זו.

1.  תקופת האחריות היא -

(1) לגבי האוגר, תוצרת..........,דגם..........., מס'............, תווית תו תקן מס'......, ......שנים (לפחות 5 שנים), מיום.............עד יום...............;

(2) לגבי הקולט מתוצרת..........,דגם......... שנת ייצור......, תווית תו תקן מס'........., ....שנים (לפחות 5 שנים), מיום.................עד יום................;

(3) לגבי מחמם מים חשמלי, תוצרת .........., דגם ............, מס'........., תווית תו תקן מס' ........., .......שנים (לפחות 5 שנים), מיום ..............עד יום................;

(4) לגבי גוף החימום החשמלי..............שנים (לפחות שנה אחת), מיום................... עד יום............................

 

2.  התמורה בעד שירותי אחזקה בתקופת האחריות כלולה במחיר מחמם המים ושולמה לנו מאת בעל התעודה; התמורה היא גם בעד כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקון מחמם המים, כולל פירוקו, הרכבתו והובלתו, במקרה הצורך, לתחנת השירות וממנה, בתוך תקופת האחריות; לענין זה, דין החלפת חלק כלשהוא ממחמם המים, פירוקו, הרכבתו והובלתו, כדין החלפת מחמם מים, פירוקו, הרכבתו והובלתו.

3.  אנו מתחייבים בכפוף לאמור בסעיף 4 -

(1)  לתקן כל קלקול במחמם המים, כל פגם בייצור, כל פגם בעבודת הגמר ולהחליף בו כל חלק הטעון החלפה;

(2)  להיענות לקריאת מחזיק במחמם המים לבצע שירות החזקה תוך 14 יום מיום הקריאה ולסיים מתן שירות ההחזקה תוך 21 ימים מיום הקריאה;

(3) שירותי ההחזקה יינתנו במקום הימצאו של מחמם המים או במקום עסקו של נותן השירות ב.............., מספר הטלפון.......................;

(4) לפרסם ברבים כל שינוי במען או במספר הטלפון שלנו ושל נותן השירות תוך 10 ימים מיום השינוי.

 

4.  האחריות לפי תעודה זו לא תחול בכל אחד מאלה:

(1)  הקלקול נגרם בשל נסיבות שבכוח עליון;

(2)  הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת המים או ברשת החשמל;

(3)  מחמם המים תוקן או שהוכנסו בו שינויים בידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בנסיבות שלא היה בהם הפרת התחייבותינו לגבי המועד הקבוע בסעיף 3(2) לתעודה זו;

(4)  הקלקול נובע מסתימה במערכת המים כתוצאה מהצטברות אבנית או סיד;

(5)  הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא בידי נותן תעודת אחריות זו, שליחו או עושה שירות החזקה מטעמו.

 

5. בכל מקרה של העברת הבעלות על מחמם המים, תימשך האחריות לפי תעודה זו לטובת רוכש הבעלות, עד תום תקופת האחריות.

מספר התעודה.........ניתן ב..........תאריך......................

                                            (מקום) .............................

חתימת נותן האחריות

_______________

 * לפחות 3 שנים. ** לפחות שנה אחת.

 

 

תוספת שניה (תיקון: תשמ"ט)

(סעיף 3(ב))

 

תעודת אחריות של המתקין

 

כתב אחריות

 

למחמם מים סולארי מתוצרת...............דגם.............שנת ייצור........... מס'.......... שהותקן ב............., בתאריך........... ל..............(להלן - מחזיק מחמם המים).

אנו החתומים מטה..........................מ.......................-.  

                       (שם נותני התעודה, מס' ת"ז או מס' רישום)

(מען נותני התעודה) טלפון מספר..................., מצהירים שהתקנו מחמם המים בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 579 חלק 4, ואנו אחראים בזה לטיב התקנתו של מחמם המים ולפעולתו התקינה בהתאם לתנאים דלהלן:

1. תקופת האחריות היא לגבי עבודת ההתקנה, הצנרת והבידוד לצנרת ....-.*שנים: מיום...............עד יום.........

2.  האחריות היא לפעולתו התקינה של מחמם המים כך שתסופק למחזיק בו, ביום שמש תקני כמוגדר בתקן, כמות חום מזערית כדלקמן:

(1)  4800 קילו קלוריות ליום לאוגר בעל קיבול של 120 ליטרים;

(2)  6000 קילו קלוריות ליום לאוגר בעל קיבול של 150 ליטרים;

(1)  8000 קילו קלוריות ליום לאוגר בעל קיבול של 200 ליטרים;

 

3. האחריות היא למתן שירותי האחזקה הדרושים לפעולתו התקינה של מחמם המים; התמורה בעד שירותי האחזקה, בתקופת האחריות כלולה במחירו ושולמה לנו מאת בעל התעודה; התמורה כאמור כוללת גם פירוק, הרכבה והובלה או החלפת חלקים שהותקנו על ידינו.

4.  אנו מתחייבים בכפוף לאמור בסעיף 5 -

(1) להחליף ולהתקין חלקי חילוף שהחלפתם מתחייבת על פי תעודה זו, על חשבוננו;

(2) להענות לקריאת מחזיק במחמם המים ולבצע שירות החזקה תוך 7 ימים מיום הקריאה ולסיים את מתן שירות האחזקה תוך 14 ימים מיום הקריאה;

(3) שירותי האחזקה יינתנו במקום הימצאו של מחמם המים או במקום העסק שלנו ב.............., מספר הטלפון..............;

(4) לפרסם ברבים כל שינוי במען או במספר הטלפון שלנו, תוך 10 ימים מיום השינוי.

 

5.  האחריות לפי תעודה זו לא תחול בכל אחד מאלה:

(1)  הקלקול נגרם בשל נסיבות שבכוח עליון;

(2)  הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת המים או ברשת החשמל;

(3)  הוכנסו בהתקנת מחמם המים שינויים בידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בנסיבות שלא היה בהם הפרת התחייבותינו לגבי המועד הקבוע בסעיף 4(2) לתעודה זו;

(4)  הקלקול נובע מסתימה במערכת המים כתוצאה מהצטברות אבנית או סיד;

(5) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא בידי נותן תעודת החזקה זו, שליחו או עושה שירות החזקה מטעמו.

 

6.  בכל מקרה של העברת הבעלות על מחמם המים, תימשך האחריות לפי תעודה זו לטובת רוכש הבעלות, עד תום תקופת האחריות.

מספר התעודה.........ניתן ב...................תאריך.............. (מקום) .............................

חתימת נותן האחריות

* שנתיים לפחות

 

תוספת שלישית (תיקון: תשמ"ט)

(סעיף 3(ג))

תעודת אחריות של מוכר

כתב אחריות

אנו החתומים מטה...................מ..............................-.                      

                     (שם נותני התעודה, מס' ת"ז או מס' רישום) (מען נותני התעודה) טלפון מספר..................., מצהירים שהתקנו מחמם המים בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 579, הנושא תו תקן, מתוצרת..............., דגם......, שנת ייצור....., תאריך..........., ל.......................(להלן - מחזיק מחמם המים), מען.................ההתקנה נעשתה בהתאם להוראות ת"י 579 חלק4 (להלן - התקן) ובהתאם לכל דין אחר, ואנו אחראים בזה להתקנתו של מחמם המים הסולארי ולפעולתו התקינה בהתאם לתנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של מחמם המים כך שתסופק למחזיק בו, ביום שמש תקני כמוגדר בתקן, כמות חום מזערית כדלקמן:

(1)  4800 קילו קלוריות ליום לאוגר בעל קיבול של 120 ליטרים;

(2)  6000 קילו קלוריות ליום לאוגר בעל קיבול של 150 ליטרים;

(1)  8000 קילו קלוריות ליום לאוגר בעל קיבול של 200 ליטרים;

 

2.  תקופת האחריות היא כדלקמן:

(א) לגבי מחמם המים סולר (למעט הצנרת והבידוד) - ......שנים (לפחות 5 שנים);

(ב) לגבי מחמם המים החשמלי (למעט גוף החימום החשמלי ולמעט הצנרת והבידוד) - ......... שנים (לפחות 3 שנים);

(ג)  לגבי גוף החימום החשמלי - ..................... שנים (לפחות שנה אחת);

(ד)  לגבי הצנרת (לרבות בידוד הצינורות) - .......... שנים (לפחות שנתיים);

(ה) לגבי עבודות התקנה של מחמם המים ............-. שנים (לפחות שנתיים);

 

3. האחריות היא למתן שירותי האחזקה הדרושים לפעולתו התקינה של מחמם המים; התמורה בעד שירותי האחזקה, בתקופת האחריות כלולה במחיר הדירה שרכש המחזיק במחמם המים ושולמה על ידו; התמורה כאמור כוללת גם פירוק, הרכבה והובלה או החלפת חלקים שהותקנו על ידינו.

 

(4)  אנו מתחייבים לתקן בתקופת האחריות כל קלקול במחמם המים, כל פגם בייצור או בעבודת הגמר ולהחליף בו כל חלק הטעון החלפה על חשבוננו פרט למקרים הבאים:

(א) קלקול שנגרם בשל נסיבות שבכוח עליון, תקלות או מהפרעות ברשת המים או ברשת החשמל;

(ב) מחמם המים תוקן או הוכנסו בו שינויים בידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בנסיבות שלא היה בהם הפרת התחייבותינו על פי תעודה זו;

(ג) הקלקול נובע מסתימה במערכת המים כתוצאה מהצטברות אבנית או סיד;

(ד) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא בידי נותן תעודת החזקה זו, שליחו או עושה שירות החזקה מטעמו.

(5)  בכל מקרה של העברת הבעלות על מחמם המים, תימשך האחריות לפי תעודה זו לטובת רוכש הבעלות, עד תום תקופת האחריות.

(6)  שירותי ההחזקה יינתנו במקום הימצאו של מחמם המים או במקום עסקו של המוכר ב......................... ומספר הטלפון הינו.........................

(7) אנו מתחייבים להענות לקריאת מחזיק במחמם המים לבצע שירות החזקה תוך 7 ימים מיום הקריאה ולסיים את שירות ההחזקה תוך 14 ימים מיום הקריאה.

מספר התעודה.........ניתן ב...................תאריך............... (מקום) ................ חתימת מוכר הדירה ____________ * לפחות שלוש שנים ** לפחות 1 שנה *** לפחות 2 שנים

 

לראש העמוד