גיל נדל משרד עורכי דין

 

סקירה: עמידה בדרישות התקן הישראלי - קבלת אישור ת"ר וסטטוס "מפר אמון"

 
עוד בנושא
מחיקת הערת יבואן מפר אמון? לא בבית משפט השלום
הממונה על התקינה: נפתח "מרשם היבואנים"
תיקון החקיקה הצפוי בנושא תקינה
המחוזי מאשר: תוטל סנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
עוד בנושא
תקנות חדשות בנושא סימון מוצרי מזון המכילים חפץ
עדכון בענייני תקנים: הרחבת הקריטריונים לכניסה למצב של "יבואן מפר אמון"
עיקרי החלטת הממשלה בעניין הפחתת חסמי יבוא בתחום התקנים – צעד חשוב בכיוון הנכון
חוק חדש להסדרת יבוא ציוד רפואי
סקירה: עמידה בדרישות התקן הישראלי - קבלת אישור ת"ר וסטטוס "מפר אמון"
יבוא טלפונים סלולריים – פיקוח בדיעבד ולא מראש
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, עו"ד רוזי מורדוך-רון

 

לאחרונה, הודיע מכון התקנים כי עקב זיופים שנמצאו בתצהירי יבואנים שהוגשו לו במסגרת הליכי שחרור משלוחים שיובאו על ידיהם, בכוונתו לזמן יבואנים לשימוע, לאחריו, קיים סיכוי כי הם יועברו לסטטוס של יבואן "מפר אמון".

 

על מנת להבין את משמעות ההודעה, נפרט בקצרה, כיצד פועל מכון התקנים באישור טובין ביבוא, מהן הקבוצות השונות של הטובין, ומהו יבואן מפר אמון.

צו יבוא חופשי קובע כי יבוא טובין מסוימים מותנה בהצגת "אישור תקן רשמי" ("ת"ר"), שהינו אישור מעבדה מאושרת על עמידה בתנאי השחרור שנקבעו לטובין על ידי הממונה על התקינה במשרד התמ"ת. הממונה על התקינה חילק את הטובין המיובאים לארבע קבוצות בדיקה, כאשר השוני ביניהן הוא בסוג הבדיקות הנעשות לטובין כתנאי לקבלת אישור ת"ר. במאמר זה נתרכז בקבוצות 1 - 3. משטר הבדיקות לגבי כל אחת מהקבוצות קבוע בנוהל 401 של מכון התקנים.

 

הבדיקות המבוצעות על ידי מכון התקנים לפי נוהל 401

 

בדיקת דגם - מטרתה של בדיקת דגם היא לקבוע האם דגם של מוצר מסוים מתאים לדרישות המפורטות בכל הסעיפים של התקן או של התקנים החלים עליו והמפורטים בצו יבוא חופשי. נהוג לבצע את בדיקת הדגם טרום היבוא המסחרי הראשון, על ידי הבאת דוגמת המוצר שברצון היבואן לייבא לבדיקת דגם במכון התקנים, בטרם היבוא של המשלוח כולו. תוצאות חיוביות של בדיקת הדגם תאפשר ליבואן לקבל תעודה חיובית אשר תשמש כאישור דגם ובסיס למתן "אישור תקן" למשלוחי המוצרים שיגיעו בעתיד, מאותו הדגם והיצרן.

 

אם לא בוצעה בדיקת דגם בטרם היבוא המסחרי, ניתן יהיה בדרך כלל, לבצע את בדיקת הדגם עם הגעת המשלוח הראשון ובמקביל לשחרר את המשלוח כנגד העמדת ערבות או התחייבות למכון התקנים. במקרה כזה, הערבות מחייבת את היבואן שלא למכור את המוצרים עד לסיום כל הבדיקות וקבלת התוצאה "מתאים לתקן רשמי".

עם סיום בדיקת הדגם ולאחר קבלת תוצאה "מתאים לתקן" תהיה אפשרות ליבואן לייבא אותו דגם של מוצר שנבדק ואו משפחת דגמים (לפי החלטת המעבדה) במשלוחים נוספים.

 

בדיקת זיהוי ונטילה - בדיקה זו נועדה לקבוע את מידת התאמתו של המוצר לדגם שנבדק ואושר. הבדיקה נעשית לרוב בנמל או בחצרי היבואן, בדרך של בחינת מסמכים, בחינה ויזואלית של המוצר ולעיתים אף על ידי בדיקת המוצר. בדיקה מסוג זה תכלול גם נטילה של דגימה אקראית מכל מנת טובין במשלוח, לביצוע בדיקת הזיהוי ו/או בדיקות נוספות.

 

בדיקת ש' (ש' לשחרור משלוח) - בכל תקן קיים נספח המכיל רשימת בדיקות התאמה מחייבות לחלק מסעיפי התקן, נספח זה נקרא נספח ש'. בדיקת הש' היא הבדיקה המבוססת על נספח ש' ובודקת את המוצר רק ביחס לסעיפים המוזכרים בנספח וזאת להבדיל מבדיקת דגם הבודקת את כל סעיפי התקן הרשמי.

 

מה קורה אם נמצאו ליקויים בבדיקת דגם?

 

במצב כזה, היבואן יקבל תחילה תעודת דגם שלילית. אם הליקוי ניתן לתיקון, היבואן יהיה רשאי לבצע את התיקון במסגרת הליך המכונה "סילוק ליקויים".

בעת סילוק ליקויים, ניתן, בדרך כלל, לשחרר את משלוח המוצרים למחסן היבואן כנגד התחייבות או העמדת ערבות בנקאית המבטיחות שהיבואן יפעל לתיקון הליקויים. 

 

לאחר תיקון הליקויים תתבצע בדיקה נוספת ואם המוצר יימצא תקין, יפיק המכון תעודת בדיקה נוספת בה יפורטו הליקויים שתוקנו ונבדקו והיבואן ישוחרר מהתחייבותו/מהערבות הבנקאית.

 

תעודת הדגם ביחד עם תעודת תיקון הליקויים יהוו ביחד הוכחה להתאמת הדגם לדרישות התקן הרשמי.

 

באחריות היבואן לתאם מועד לביצוע בדיקת זיהוי ונטילה לצורך בדיקת סילוק ליקויים במועד שלא יאוחר מ-60 ימים מיום אישור ההזמנה.

 

עדיף לפעול לסילוק הליקויים אצל היצרן בחו"ל, אך אם הדבר לא בוצע יש להודיע על כך מראש למכון התקנים תוך התחייבות לסילוק הליקויים בארץ. אי סילוק ליקויים ייחשב כהפרת התחייבות מצד היבואן.

 

מהו סטטוס יבואן "מפר אמון"?

 

יבואן שלא יעמוד בהתחייבויות על פי נוהל 401, שחלקן פורט לעיל, עלול למצוא עצמו בסטטוס מפר אמון ולזכות להליכי שחרור מחמירים של משלוחיו. ככזה, הוא עשוי להידרש להפקדת ערבויות, הגדלת גודל המדגמים הנבדקים, עיכוב בשחרור ועוד. 

 

כיצד נמנעים מסטטוס "מפר אמון"?

 

מומלץ להביא דוגמת המוצר שברצון היבואן לייבא לבדיקת דגם במכון התקנים, בטרם היבוא של המשלוח כולו;

 

מומלץ לפעול לסילוק ליקויים על ידי היצרן בחו"ל, בטרם הגעת המשלוח המסחרי לישראל;

 

מומלץ לעמוד בזמנים שנקבעו בנוהל 401 בעניין בדיקת זיהוי ונטילה, השמדת משלוח או החזרתו לחו"ל;

 

מומלץ להציג מסמכים מקוריים או העתקים נאמנים למקור ולשמור העתקים של כל המידע הרלוונטי.