גיל נדל משרד עורכי דין

 

עיקרי החלטת הממשלה בעניין הפחתת חסמי יבוא בתחום התקנים – צעד חשוב בכיוון הנכון

 
עוד בנושא
מחיקת הערת יבואן מפר אמון? לא בבית משפט השלום
הממונה על התקינה: נפתח "מרשם היבואנים"
תיקון החקיקה הצפוי בנושא תקינה
המחוזי מאשר: תוטל סנקציה בגין יבוא מוצרי חשמל ללא אישורי תקן
עוד בנושא
תקנות חדשות בנושא סימון מוצרי מזון המכילים חפץ
עדכון בענייני תקנים: הרחבת הקריטריונים לכניסה למצב של "יבואן מפר אמון"
חוק חדש להסדרת יבוא ציוד רפואי
סקירה: עמידה בדרישות התקן הישראלי - קבלת אישור ת"ר וסטטוס "מפר אמון"
סקירה: עמידה בדרישות התקן הישראלי - קבלת אישור ת"ר וסטטוס "מפר אמון"
יבוא טלפונים סלולריים – פיקוח בדיעבד ולא מראש
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל

 

לפני מספר חודשים, התקבלה על ידי ממשלת ישראל החלטה ליישם את המלצות ועדת טרכטנברג שמטרתן הינה הקלת הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל.

 

האמצעי, אולי העיקרי, אשר נועד להשיג מטרה זו, הינו עידוד התחרות המושג על ידי שורה של הקלת בייבוא לישראל, הפחתת הביורוקרטיה והגברת הסחר בין ישראל לבין העולם. במסגרת זו, הוחלט, בין היתר, על שינוי במדיניות התקינה בישראל.

 

להלן נפרט את עיקרי החלטת הממשלה בתחום זה.

 

א. אימוץ תקינה בינלאומית והקמת וועדת אימוץ

 

כידוע, על פי צו יבוא חופשי, התשנ"א-2011 (להלן: "צו יבוא חופשי") ישנם סוגי טובין שייבואם מותנה באישור תקן רשמי ("ת"ר").

 

החלטה מרכזית שנתקבלה ביחס לצו זה הינה כי מנכ"ל משרד התמ"ת בשיתוף עם מכון התקנים הישראלי יגבשו תכנית להחלפת התקנים הישראליים שלגביהם יש  להציג  אישור ת"ר, כך שעד סוף שנת 2012 יוחלפו אלה בתקנים בינלאומיים מוכרים ונוהגים במדינות מפותחות בעולם.

 

עוד הוחלט כי שר האוצר ביחד עם שר התמ"ת יפעלו לתיקון חוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן: "חוק התקנים") או חקיקה קשורה אחרת, כך שיוכנסו בו, בין היתר, שינויים הנוגעים להתאמה לתקנים בינלאומיים ועדכונם השוטף ולסמכויות הממונה על התקינה.

 

בין היתר, השינויים יורו כי רק תקנים בינלאומיים יוכרזו כתקנים רשמיים, אלא אם כן נתקבלה חוות דעתו בכתב של הממונה על התקינה לפיה לא קיים תקן בינלאומי מתאים שניתן להכריז עליו כת"ר.

 

בנוסף, שינוי של תקן בינלאומי שהוכרז כת"ר בישראל יובא על ידי מכון התקנים לאישור שר התמ"ת לצורך אימוצו בתקינה הישראלית בתוך שלושה חודשים מיום כניסתו של השינוי בתקן הבינלאומי לתוקף.

 

הוחלט על הקמת ועדת אימוץ - ועדה בראשות הממונה על התקינה במשרד התמ"ת, ושיהיו חברים בה נציג מכון התקנים, נציג ארגוני הצרכנים, משקיף נציג ציבור מטעם ארגוני היבואנים ומשקיף נציג ציבור מטעם ארגוני התעשיינים. הוועדה תבחן, לאחר קבלת פניה שר התמ"ת ממכון התקנים, אם יש לאמץ שינוי שנעשה בתקן בינלאומי לשוק הישראלי באופן מלא, חלקי או לדחותו. החלטתה תהא מבוססת המלצות ונימוקים, ותינתן לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד בו נתקבלה הפניה.

 

עוד נקבע בהקשר זה, שמכון התקנים ידון בהמלצת ועדת האימוץ. המלצות שתתקבלנה, יועברו לעיבוד, לשינוי התקן המתאים ולאישור שר התמ"ת בתוך 30 ימים. אם החליט מכון התקנים שלא לקבלן, יהיה עליו להעביר את נימוקי החלטה זו בתוך 30 ימים לשר התמ"ת ולפרסם באתר האינטרנט שלו את החלטתו ונימוקיו.

 

ב. הוספת סמכויות לממונה על התקינה

 

כמו כן, הוחלט, כי יתווספו לממונה על התקינה סמכויות כגון פרסום הודעות לציבור בדבר מסוכנות שימוש במוצר שאינו מתאים להוראות ת"ר וחיוב את העוסק בו  לפרסם הודעה על כך; סמכות להורות לעוסק על הורדה מן המדפים של מוצרים שאינם עומדים בהוראות ת"ר, או שקיים חשש לאי עמידה בהוראות ת"ר או בהוראות שקבע הממונה על התקינה לייבוא הטובין (" RECALL"); סמכות לפרסם ברבים ממצאי בדיקות שנערכו על ידו במוצרים  ולהזהיר את הציבור בדבר החשש לשלומו ובטיחותו משימוש במוצרים. לממונה על התקינה תוקנה סמכות להשית על עוסק, לאחר שמיעת טענותיו, את עלות הפרסום, כולה או חלקה.

 

 

ג. תיקון פקודת הייבוא והייצוא

 

בנוסף לתיקונים המוזכרים לעיל ובמטרה להשוות את מדיניות התקינה הישראלית לזו הקיימת במדינות מפותחות אחרות, הוחלט לערוך שינויים גם בפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, והוראות הדין הרלוונטיות, כדלקמן:

 

הוחלט לתקן את צו הפיקוח הקבוע בסעיף 2 לפקודה, כך שבמקום החובה להמציא אישור ת"ר או אישור מכון התקנים על התאמת הטובין למפרט טכני של ת"ר ישראלי, כתנאי לייבוא הטובין לשוק המקומי, ייקבע, כי יבואן המבקש לייבא מוצר לישראל יידרש להגיש תצהיר לממונה על התקינה, בנוסח שעליו יורה הממונה, על התאמת הטובין המיובא לדרישות התקן הרשמי הישראלי, וכן יעמוד בתנאים נוספים לצורך שיווק המוצר בישראל, בהתאם לדרישות הממונה.

 

עוד הוחלט כי יש לקבוע שהממונה על התקינה יהא רשאי לפי שיקול דעתו המקצועי לקבוע דרישות בדיקה נוספות או אחרות ליבואנים מפרי אמון וכן, לקבוע כי אם חל תקן חדש על מוצר מסוים הוא יידרש לבדיקת עמידתו בדרישות התקן לתקופה של עד שנה או עד קביעת סיווגו על ידי הממונה בהוראותיו, לפי המוקדם מבין שניהם.

 

ד. החלטות חשובות אחרות 

 

הוחלט להטיל על הממונה על התקינה כי במקרים בהם סבור כי יש לבצע בדיקות במוצר, מטעמים של שמירה על בריאות הציבור, בטיחות הציבור והגנה על איכות הסביבה, החיוב לבצע בדיקות ייעשה בשים לב למדיניות הנוהגת לגבי בדיקות החלות על מוצרים דומים במדינות המפותחות עם שווקים משמעותיים.

 

בנוסף, הוחלט כי יש למנות מפקחים מטעם הממונה על התקינה לביצוע בדיקות מדגמיות ומזדמנות במשלוחים, לצורך בדיקת התאמת הטובין שבמשלוח לעמידה בתנאי השחרור שקבע הממונה על התקינה. פעילותם של מפקחים אלה תהא בהתאם לתכנית עבודה שתיקבע על ידי הממונה על התקינה בשים דגש על צמצום העיכובים והעלויות הכרוכים בתהליך הייבוא.

 

אמצעי נוסף שמטרתו ייעול התהליך הינו קידום כריתת הסכמי הכרה בינלאומיים עם מדינות אחרות. הסכמים אלה הם לרוב, הדדיים ומאפשרים הכרה בתעודות התאמת טובין לתקנים מחייבים או לדרישות טכניות אחרות, כך שתהליך ביצוע הבדיקות קצר. הוחלט כי מלאכת כריתת הסכמים אלה תוטל על מנכ"ל משרד התמ"ת.

 

נציין כי בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג פרסם הממונה על התקינה הודעה לפיה בכוונת משרד התמ"ת לשנות את קבוצות הטובין הנבדקות בהתאם לתקנים הישראליים הרשמיים באופן של מתן הקלות נוספות בבדיקות יבוא של מוצרים מסוימים. ההקלות בבדיקות תעשנה על ידי העברת תקנים ומוצרים מסוימים מקבוצות תקנים מחמירות יותר אל קבוצות תקנים המקלות בבדיקות היבוא.

 

בסופו של דבר, מתקבל הרושם שהמגמה אליה צועדת הממשלה בנושא זה, מטרתה להקל על היבוא ולפתור קשיים ביורוקרטיים. ימים יגידו האם שינוי מדיניות זה הינו מספיק, או שהיה על הממשלה לצעוד רחוק עוד יותר.