גיל נדל משרד עורכי דין

 

מהפכה בתחום יבוא הרכב לישראל- על פי הצעת חוק רישוי שירותים לרכב , תשע"ג – 3102

עוד בנושא
יבוא אישי של רכב או קנייה באמצעות סוכנות מקומית?
בית המשפט: יבואנית כלי רכב מהווה מורשה של היצרנית לצורך המצאת כתבי בית דין
לא יוחזר בלו ששולם בגין חוב רבוד
סכסוך בין מפיץ ישראלי ליצרן תורכי של משקאות- יידון בישראל
עוד בנושא
בית המשפט: יש מקום לאפשר הגשת תעודות מקור באיחור קל
בית המשפט: חוזה הפצה בלעדי יכול להיות גם בעל פה
מכירת סב"ן-האם רשות המכס צריכה להודיע ליבואן על מכירת הטובין כסב"ן?
פיקוח על יצוא ציוד דו-שימושי
העליון מאשר: בתנאים מסוימים, יקבל נישום מידע על נישומים אחרים
סקירה: האם להקים "סניף" או "חברת בת" בישראל
חוות-דעת של רואה חשבון או יועץ מס - יצירה ספרותית?
בית המשפט: לא בנקל יימחקו על הסף תביעות נגד המכס
בית המשפט: המקום הראוי להכרעה בהתיישנות תביעת מסי יבוא אינו בשלב סילוק על הסף
סכסוך בין מיקרוסופט למפיצה ישראלית יידון בבית המשפט באירלנד
סמכות בתי המשפט בישראל לדון בתביעות בהן מעורב גורם זר
העברת נטל ההוכחה – סוגיה משפטית שמי שעוסק במטענים צריך להכיר
היה או לא היה? על חובת ההוכחה של יבואן הטוען הסכם בלעדיות
בית המשפט: אין למנוע מיבואן מקביל של פיליפס לייבא טלוויזיות LCD
הרפורמה בנמלי הים – נקודות להבהרה
האם ניתן יהיה לקבל פיצויים בשל תחרות בלתי הוגנת?
תובענה ייצוגית – סקירה קלה ותמציתית (חלק ראשון)
הסתמכות על ייעוץ משפטי תספק הגנה כנגד אישום פלילי? לא בהכרח
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק ראשון
על הקשר שבין אשראי דוקומנטרי ונהלי המכס – בעקבות פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב
עוד בנושא

 

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד הילה וולגמוט

 

ההצעה דנה בהסדרת כלל העיסוקים והשירותים השונים בענף הרכב, אשר חלקם מוסדר בצווי פיקוח שונים וחלקם טרם הוסדר, הכל במטרה להבטיח רמת שירותים נאותה , הגנה על שלום הצבור ובטיחותו וקידומה של התחרות בענף, בהתאם לרוח וועדת זליכה שהציבה לעצמה מטרה מרכזית של פתיחת השוק לתחרות. על פי הצעת החוק נראה כי למנהל אגף הרכב נמסר כח רב ושקול דעת רחב ביותר כמעט  לכל דבר ועניין המוסדר בחוק.

 

חובת רישוי נותן שירותים בענף הרכב

 

הצעת החוק קובעת כי כל נותן שירותים לרכב ובכלל זה יצרני כלי רכב/מוצרי תעבורה, יבואני רכב, מפעילי מוסכים, משווקי רכב, סוחרים במוצרי תעבורה, יחוייבו ברישיון בו יקבעו התנאים למתן השירות.  בין יתר התנאים והמגבלות לרישיון זה מונה הצעת החוק תנאים בדבר מקום השירות, הציוד הנדרש למתן השירות, חובת תיעוד, הוראות שונות הקשורות בשמירה על הסביבה, מגבלות על סוגי השירותים וסוגי הכלי רכב וכו'.

 

לצורך פתיחת ענף הרכב לתחרות, נקבעו שלושה סוגי יבואנים:

 

יבואן ישיר - הוא היבואן ה"ותיק" שיש לו הסכם עם היצרן הרכב. כלומר היבואן הרשמי.

 יבואן עקיף - יבואן הקשור בהסכם עם סוכן מורשה של יצרן הרכב בחו"ל. כלומר יבואן מקביל.

יבואן זעיר – יבואן הקשור בהסכם בכתב עם יצרן רכב או סוכן מורשה או עם גורם בחו"ל שקבע שר התחבורה, ומוגבל לייבוא של עד 20 כלי רכב בשנה

הצעת החוק מונה את התנאים לכל יבואן, היקף הון עצמי , קיומה של תשתית שירותי תחזוקה וכיו"ב לכל יבואן.

ע"פ  הצעת החוק,  יבואני רכב ישירים ידרשו להסכם בכתב עם יצרן הרכב ""כפי שקבע השר" , ימציאו התחייבות יצרן הרכב והתחייבות שלו עצמו לספק מוצרי תעבורה לכלי רכב המיובאים לישראל, וכן ימציא התחייבות יצרן הרכב והתחייבות שלו עצמו לספק אחריות שלא תפחת מאחריות היצרן לכל רכב מתוצרתו של היצרן המיובא על ידו לישראל.  כך גם עליו להמציא התחייבות היצרן לתקן כל תקלת בטיחות סדרתית שתתגלה ברכב מתוצרתו המיובא לישראל.

על פי החוק החדש יבואני הרכב הישירים מחוייבים להודיע לכל בעלי הכלי רכב הרשומים בישראל שיובאו על ידם, על אודות תקלת בטיחות סדרתית וכן עליו להודיע למנהל אגף הרכב על אודות התקלה. מנהל אגף הרכב יפנה לכל היבואנים העקיפים , היבואנים האישיים שרשומים אצלו כיבואני הרכב ויודיעם אודות התקלה ועל אפשרות לתיקונה אצל מוסך היבואן הישיר. על היבואן הישיר לטפל במוסכי השירות שלו בכל תקלת בטיחות סדרתית ["ריקול"]  בכל רכב שיובא לישראל שהוא מתוצר המיובא על ידו. כאמור,  גם כלי רכב שיובאו על ידי יבואנים עקיפים וגם כלי רכב שיובאו ביבוא אישי יהנו מאחריות זו, אך ניתן יהיה לחייבם בתשלום סביר בעד עלויות. יצויין כי קבלת רישיון היבוא מותנה מראש ע"פ הצעת החוק בהתחייבות היצרן לשאת בעלויות הכרוכות במתן שירות ואחריות הנ"ל.

מאחר וגם יבואן עקיף מחוייב לתת התחייבות הסוכן המורשה והתחייבות שלו עצמו לטפל בתקלות בטיחות סדרתיות, וכן מחוייב בקיום תשתית ראויה לטיפול בכלי רכב, אנו סבורים שלא ברור מדוע לא יחוייב היבואן העקיף לטפל בכלי רכב שיובאו על ידו במוסכי השירות שלו ומדוע מחוייב היבואן הישיר לדאוג לכך.

בהעדר הסכמה בין הצדדים לעניין גובה התשלום, ניתנה לשר הסמכות לפסוק את גובה התשלום שישלם היבואן הישיר או העקיף ליבואן הישיר בתמורה לשירות זה.

כאמור הצעת החוק מגדירה גם רישיון רכב עקיף ורישיון יבואן זעיר וקובעת את תנאי הרישיון, אלא שיחד עם תנאים אלה נקבע כי  השר רשאי לקבוע כי מבקש או סוג של מבקשים יהיו זכאים לקבל רישיון יבואן רכב ישיר או רישיון יבואן רכב עקיף אף שלא מתקיים בהם תנאי מהתנאים לקבלת הרישיון, כאשר בעת מתן רישיון היבוא ישקול המנהל בין השאר את תרומת מתן הרישיון לתחרות בתחום יבוא הרכב ולרמת השירותים לציבור.

 

חובת רישוי למקצועות ענף הרכב

 

הצעת החוק קובעת גם חובת רישוי לכל מקצוע בענף הרכב. מקצוע בענף הרכב מוגדר בהצעה כאחד משלוש אלה: ניהול מקצועי של מוסך, שמאות רכב, תיווך ביבוא רכב. גם רישיון כזה יכול שיהא מוגבל לסוגי רכב מסויימים, חובת תיעוד ושמירת התיעוד וכן בתנאים נוספים שמטרתם להבטיח רמת שירות ושמירה על בטיחות.

על מבקשי הרישיון להגיש בקשה כתובה למנהל אגף הרכב במשרד התחבורה , אשר יפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה רשימה של כל בעלי הרשיונות שבתוקף.

מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה רשאי לסרב לתת רישיון ו/או לחדש רישיון למי שהתקיים לגביו אחד מאלה:

1.למי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה אין הוא ראוי, לדעת המנהל לעסוק במתן שירות לרכב או במקצוע בענף הרכב, וכן למי שהוגש נגדו כת באישום בעבירה כאמור.

2. קיימות נסיבות אחרות המעידות על חוסר מקצועיות.

בעל הרישיון יעבור מזמן לזמן השתלמות מקצועית, כפי שיורה מנהל אגף הרכב.

הצעת החוק דנה גם בתנאים לרישיון ייצור רכב ושיווקו , רישיון לייצור מוצרי תעבורה, רישיון סחר במוצרי תעבורה  וחובותיהם של בעלי הרישיונות הנ"ל בדבר אחריות, סימון, תיאור המוצר ומתן הנחיות בדבר בשימוש בו.

חידוש בהצעת החוק מתייחס להסמכת מועצה מייעצת לייבוא רכב ושיווקו – מועצה בה יהיו שלושה אנשי משרד התחבורה, שני נציגי ציבור ושני עובדי מעבדה מוסמכת ואשר תפקידה יהיה לייעץ למנהל אגף הרכב בדבר סירוב לתת רישיון יבואן רכב, התלייתו או סירוב לחדשו וכן ייעוץ בדבר חובות משווק רכב. המועצה תדון בתלונות שיגיעו למנהל אגף הרכב כנגד יבואן.

עוד בהצעת החוק – הסדרת מעמדם של מתווכי יבוא רכב ומתן רישיון למתווכים שיעברו בהצלחה בחינות עיוניות שיקבע שר התחבורה. חובת הסכם תיווך בכתב, הסכם הכולל פרטים אודות סוג הרכב ומחירו, מועד האספקה ודמי התיווך. למתווך ביבוא רכב אסור לפרסם בישראל רכב הנמצא בחו"ל.

יחיד שנתן שירות ללא רישיון בניגוד להוראות הצעת החוק יהא חשוף לעיצומים כספיים  בסך של עד 18,750 ₪ ותאגיד שפעל ללא רשיון כאמור יהיה חשוף לעיצום בסך 187,500 ₪.

עיצומים כספיים יוטלו גם בגין סימון לקוי, פעילות לקויה בנוגע לגילויה של תקלת בטיחות סדרתית, הפרת תנאי מתנאי הרישיון, הפרת חובות הקבועות בהצעת החוק.

בנוסף, קובעת הצעת החוק קנסות פליליים על סירוב לתת שירות, העברת רישיון לאחר, ועוד , וכן עונשי מאסר שנתיים או קנס על העוסקים במקצוע בענף ללא רישיון, או שלא בהתאם לתנאי הרישיון וכן על נותני שירות רכב ללא רישיון או שלא בהתאם לתנאי הרישיון וכן על מי שמכר רכב ואינו משווק רכב, על בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שלא עומד במפרט או שאינו מקיים דרישות בטיחות, או שסחר במוצר שלא סומן בהתאם להוראות הצעת החוק.

ההצעה כוללת גם רפורמה בנושא היבוא האישי, ועל כך נכתוב בעתיד.

 

 

*             *             *

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.