גיל נדל משרד עורכי דין

 

החל מינואר 5102 - נוהל חדש בעניין תעודת עוסק רשום במס קניה

עוד בנושא
פטור ממס קניה לתעשייה
סיווג אימובילייזר ומרכיבים למערכת אזעקה
החזר מס קניה במקרה של חוב אבוד
בית משפט השלום בתל אביב ביטל "הרמת מחיר" שנעשתה ליבואן וודקה
עוד בנושא
פטור ממס קניה על אביזרי נכים לרכב - ריענון והבהרה
האם מס הקניה שמוטל על סיגריות מיובאות, הוא חוקי?
בית המשפט העליון: רשות המכס לא התרשלה בסיווג סוללות לטלפונים
מאגר Pre-Rulingלהחלטות סיווג מכס – ויפה שעה אחת קודם (פברואר 2012)
האם יש להשיב מס קניה בגין "חוב אבוד"?
הקרב על מיסוי הבירה- נקודות למחשבה
עדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום מס קניה
על כניסתה לתוקף של הרפורמה במס קניה על כוהל
בשורה ליבואני טרקטורי משא ורכבי שטח: הקלה בנטל מס קניה
טבק מיובא שעבר בישראל תהליך של עיבוד חייב במס קניה נוסף
בעקבות ערעור לעליון: יוחזר למחוזי דיון בנושא סיווג מכס ומס קניה
פטור ממס קניה לשסתומים לניפוח צמיגים- סגירת מעגל
האם ניתן להכיר בחובות אבודים לצורך החזר תשלומי מע"מ, בלו ומס קניה
בית המשפט: אין לחלט את מלוא סכום הערבויות במקרה של גרעון מס קניה
בית המשפט המחוזי בי-ם: לא יינתן סעד זמני נגד החלטת המכס בעניין הישבון מס קניה לטלפונים סלולריים
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, רו"ח )משפטן( עמית זומר

בעוד מספר חודשים, החל מה- 1 בינואר 5112 , ייכנס לתוקפו נוהל חדש של רשות המיסים לגבי תעודת עוסק רשום

במס קניה, והחל ממועד זה יידרשו העוסקים לפעול על פי נוהל זה בלבד.

במסגרת הנוהל יוסדרו נושאים שונים בנושא קבלת תעודת עוסק רשום לרבות תנאי הזכאות לקבלתה, אופן הגשת

הבקשה, והחובה להפקדת ערבויות, ביצוע המעקב והביקורת לעוסק, בדיקת עמידתו בתנאי התעודה וכיו"ב.

רישום של עסק )יצרן מקומי או יבואן( כעוסק רשום נעשה בהתאם לסעיף 6 לחוק מס קניה, הקובע:

)א( המנהל רשאי לרשום עוסק לפי בקשתו כעוסק רשום לגבי תשלום המס. הרישום יכול להיות כללי או לסוגי

טובין מסוימים או לתקופה מסוימת ובכל תנאי הנראה למנהל, הכל בכפוף לפי סעיף קטן )ב(.

)ב( שר האוצר יקבע, בתקנות, את הכללים לרישום עוסקים רשומים ולביטול רישום זה, את החובות החלות עליהם

לענין חוק זה, וכן את הסידורים המיוחדים בדבר מועדי תשלום המס והאגרות שעליהם לשלם וכן הבטחונות

והערבויות שעליהם ליתן.

בסקירה זו נפרט את הנושאים השונים הבאים לידי ביטוי בנוהל.

שאלה: מי רשאי להגיש בקשות לקבלת תעודת עוסק רשום?

תשובה:

יצרן מקומי של מוצר מוגמר הטעון מס קניה, הזקוק לחומרי גלם או לחלקים טעוני מס קניה שאותם

מייבא בעצמו או רוכש מיצרן מקומי.

יצרן המייבא ו/או רוכש מייצור מקומי, טובין טעוני מס לצורך ייצור מוצר מוגמר שאינו טעון מס קניה.

יבואני כהל, לצורך מכירת הכהל בפטור מותנה ממס קניה לעוסקים הזכאים לפטור כגון יצרני תרופות.

יצרן המייבא ו/או הרוכש מייצור מקומי טובין טעוני מס קניה, שהם חלקים ואבזרים שונים לרכב ומבצע

פעולות ייצור לצורך שינוי יעוד הרכב לרכב מוגמר הפטור ממס קניה.

עוסקים הרשומים ברשות הפלסטינית מן הסוגים שפורטו לעיל.

שאלה: איך מגישים את הבקשה לקבלת תעודת עוסק רשום?

תשובה:

יש להגיש בקשה על גבי טופס מס קניה מס' 11 - "בקשה לתעודת עוסק רשום" בצירוף כל המסמכים

הדרושים, לממונה האזורי מע"מ ומס קניה בהתאם לכתובת העסק, אלא אם כן נקבע אחרת.

יש לצרף לטופס הבקשה גם אישור רואה חשבון על ניהול ספרים והנהלת חשבונות כדין לרבות ניהול

כרטסת מלאי חומרי גלם/חלקים ומוצרים מוגמרים.

בנוסף למסמכים האמורים, עוסקים אשר בקשתם כוללת לפחות 2 חומרי גלם, נדרשים להעביר בדואר

אלקטרוני, קובץ אקסל אשר יכלול נתונים נוספים הנדרשים בהתאם להוראות הבקשה.

שאלה: כיצד תטופל הבקשה ברשות המסים?

תשובה:

הבקשה תיבחן ביחידת מס קניה הרלוונטית. אם יימצא כי הבקשה מולאה שלא כנדרש היא תוחזר למגיש

הבקשה ולא תטופל. בקשה שמולאה כנדרש תיבחן ותועבר בצירוף המלצת הממונה לוועדה הרלוונטית

אשר תעביר המלצותיה למנהל רשות המיסים.

ככלל, בקשה ראשונה לקבלת תעודת עוסק רשום תאושר לתקופה שלא תעלה על חצי שנה.

שאלה: איזה ערבות יידרש המבקש להפקיד ברשות המסים?

תשובה:

אישור תעודה מותנה בהפקדת ערובות על ידי מגיש הבקשה- כתב התחייבות על גבי טופס מס קניה 51

"כתב-התחייבות אוטונומית לשיפוי" וערבות בנקאית בהתאם לנתוני העוסק הקשורים למחזור

עסקאותיו.

רשות המסים תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אם העוסק לא עמד בתנאי התעודה ו/או לצורך

תשלום חוב מס קניה.

לרשות המסים הסמכות לדרוש ערבויות בנקאיות בסכומים גבוהים מהסכומים שצוינו בנוהל, בנסיבות

מיוחדות כגון מצב כלכלי של העוסק, חשד לעבירות על דיני המס וכיו"ב.

שאלה: מהו הליך החידוש של תעודת עוסק רשום?

תשובה:

יש להגיש בקשה לחידוש התעודה, לפחות 61 יום לפני שיפוג תוקפה. הבקשה תוגש לממונה הרלוונטי על

גבי טופס מס קניה מספר 01 " חידוש תעודת עוסק - רשום".

יובהר כי תעודת עוסק רשום תינתן לתקופה שלא תעלה על שנה.

שאלה: באילו תנאים תבוטל תעודת עוסק רשום?

תשובה:

העוסק לא הפקיד ערובות כנדרש.

התברר כי העוסק מסר ידיעות כוזבות או לא נכונות או לא מסר ידיעות שהיה עליו למסור במסגרת

הבקשה לקבלת תעודה או לחידושה.

העוסק לא הגיש במועד שנקבע ידיעות דינים וחשבונות או - מסמכים שהיה חייב להגיש על פי החוק ו/או

התקנות ו/או הנהלים.

העוסק לא שילם את המס המגיע ממנו במועד שנקבע לתשלומו.

העוסק לא ניהל ספרים או פנקסים שהוא חייב לנהלם לפי הוראות כל דין ו/או הנהלים.

העוסק השתמש בתעודה שניתנה לו שלא בהתאם לתנאיה או שלא בהתאם להוראות כל דין.

העוסק עבר על הוראות כל דין שהוא הנוגעות לניהול עסקו.

חל שינוי בתנאים שהיו קיימים במועד רישומו של העוסק כעוסק רשום או שהביאו לרישומו כאמור אשר

מונעים את המשך רישומו כעוסק רשום.

שאלה: אילו ביקורות תערוך רשות המסים אצל מבקש התעודה?

תשובה: ביקורת ספרים או ביקורת אחרת תיערך אצל העוסק במועדים שייקבעו ע"י הממונה. במסגרת הביקורת

תיבחן השאלה האם העוסק מילא אחר תנאי התעודה, לרבות אם הטובין ששוחררו או נרכשו כאמור שימשו

למטרות המפורטות בתעודה.

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 8140484 - .10