גיל נדל משרד עורכי דין

 

 

 

פקודת המכס (נוסח חדש)
03/09/06

חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
03/09/06

תקנות המכס, תשכ"ו-1965
03/09/06

תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
04/09/06

תקנות המכס (הישבון ביצוא), תשכ"ז–1966
04/09/06

צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
04/09/06

צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
04/09/06

תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
04/09/06

כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
04/09/06

צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
04/09/06