גיל נדל משרד עורכי דין

 

 

 

חוק העתיקות, תשל"ח-1978
05/09/06

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
05/09/06

תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
05/09/06

פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
05/09/06

תקנות הנמלים, תשל"א-1971
05/09/06

תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
06/09/06

חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
07/09/06

תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
07/09/06

צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
07/09/06

תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
07/09/06