גיל נדל משרד עורכי דין

 

הרפורמה בבדיקת התאמה לתקן של טובין מיובאים

עוד בנושא
בג"ץ סירב להתערב ברגולציה האוסרת על יבוא פחם
ניתן לבטל בדיעבד אישור לשיווק טובין
דברי הסבר לתיקון החדש לצו יבוא חופשי (טיוטה מיום 23.8.10)
דברי הסבר לתיקון החדש לצו יבוא חופשי (טיוטה מיום 23.8.10)
עוד בנושא
יבואנים אישיים של רכב: משרד התחבורה עיכב את הנפקת רישיונות היבוא, ובשל כך נאלץ לשלם יותר מיסים
על הנוהל החדש בדבר הגשת אישורים ורשיונות ביבוא טובין
מבוא קצר לפקודת היבוא והיצוא
שתי פנטזיות לעתיד הקרוב
יבוא אישי של רכב - חידושים והגבלות
אבסורד (!) - ההנחיות החדשות לגבי צירוף אישורים ורישיונות לטובין מיובאים
לפעמים כלל לא מדובר בהפרה של פקודת היבוא והיצוא
בעיות הנלוות לאופן פעולת ועדת היבוא
בעיות קשות בהטלת כופר כסף
המועד הקובע להצגת אישורים על פי פקודת היבוא והיצוא
חוקיות היבוא – הצלחה בבית המשפט
בית המשפט העליון: מכון התקנים ימשיך להיות הגוף הבלעדי הבודק טובין מיובאים לצורכי התאמה לתקן
בית המשפט העליון דחה עתירה של יבואן כנגד תקן הכרזה על רשמיות תקן
לתשומת לב מנהלי חברות – הוחמרה הענישה בחוק התקנים
"מיוצר בישראל"? MADE IN THE EU?
עוד בנושא

תקינה   

ממשלת ישראל אימצה בחודש אפריל 2004 את המלצות ועדת דויטש, והטילה על שר התעשייה המסחר והתעסוקה לפעול להקלה בבדיקות התקינה ביבוא, בכפוף להגברת רמת הבקרה והאכיפה. בהתאם לכך, נקבע מדרג של ארבע רמות בדיקה ביבוא לקבוצות טובין, לפי רמת סיכון שטמונה בהן לבריאות ובטיחות הציבור או לפי השפעתן על איכות הסביבה.  

קבוצה מס' 1 כוללת טובין שרמת הסיכון הטמונה בהם היא הגבוהה ביותר.  התנאי לשחרור הטובין בקבוצה זו הוא אישור מכון התקנים בדבר עמידה בדרישות התקן הרשמי, בהתאם לכללים שקבע המכון לעניין קבוצה זו בנוהל 401. למעשה, הטיפול בטובין אלו ייעשה כפי שהיה בעבר, דהיינו, בדיקת אב טיפוס, ובדיקות של משלוחים שוטפים, בהתאם לנספח "ש" של כל תקן. קבוצה זאת כוללת לא פחות מ – 207 תקנים, וביניהם:  ת"י 250 – "ציוד אלקטרוני המופעל מרשת החשמל והמיועד לשימוש ביתי ולשימוש כללי דומה: דרישות בטיחות", ועוד.

קבוצה מס' 2 כוללת טובין שרמת הסיכון הטמון בהם היא בינונית, והיא נחלקת לשתי תת-קבוצות כדלהלן:

קבוצה 2-א – טובין שניתנים לזיהוי בנקל עם טובין שנבדקו בבדיקת אב-טיפוס/דגם. קבוצה זאת כוללת 120 תקנים, וביניהם ת"י 1011 "ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות בטיחות כלליות (שהינם בעלי רישום אמ"ר)"

התנאי לשחרור הטובין הוא אישור מכון התקנים שיינתן לאחר שהתמלאו התנאים הבאים:

דגם הטובין נבדק ואושר ע"י המכון בבדיקת אב טיפוס/דגם;

היבואן חתם על תצהיר שלפיו הטובין עומדים בדרישות התקן הרשמי וכי הטובין תואמים את הדגם שנבדק ואושר ע"י המכון בבדיקת אב טיפוס/דגם, והמכון בדק את  התאמת התצהיר להוראות אלה;

קבוצה 2-ב - טובין שאינם ניתנים לזיהוי בנקל עם טובין שנבדקו בבדיקת אב טיפוס/דגם וכן טובין אשר לשם ביצוע שינויים בהם אין נדרשות פעולות מיוחדות. קבוצה זאת כוללת 20 תקנים, וביניהם ת"י 240: סבון תמרוקים.

התנאי לשחרור טובין הוא אישור המכון שניתן לאחר שהתמלאו התנאים הבאים:

דגם הטובין נבדק ואושר ע"י המכון בבדיקת אב טיפוס/דגם;

היבואן חתם על תצהיר שלפיו הטובין עומדים בדרישות התקן הרשמי וכי הטובין תואמים את הדגם שנבדק ואושר ע"י המכון בבדיקת אב טיפוס/דגם, והמכון בדק את  התאמת התצהיר להוראות אלה;

הוגש ע"י היבואן ונבדק ואושר ע"י המכון מסמך המאמת ההצהרה בדבר התאמת הטובין לדגם שנבדק ואושר ע"י המכון בבדיקת אב טיפוס/דגם.
 
קבוצה מס` 3 -  טובין שרמת הסיכון הטמונה בהם היא נמוכה.  קבוצה זאת כוללת 40 תקנים, וביניהם ת"י 146 אסלות ישיבה מחומר קרמי. התנאי לשחרור הטובין בקבוצה זאת, הוא אישור המכון שניתן לאחר שהיבואן הגיש תצהיר בדבר התאמת הטובין  לדרישות התקן הרשמי.

בקבוצות 2 – א, 2 – ב ו – 3, על היבואן להחזיק תיק מוצר לדגם במשך 7 שנים מיום השחרור האחרון של דגם הטובין.

קבוצה מס` 4 – טובין המיועדים לשימוש בתעשייה בלבד, ולא ע"י הצרכן. קבוצה זאת כוללת 11 תקנים. שחרור טובין אלה לא יהא מותנה בקבלת אישור תקן רשמי ממכון ויינתן לגביהם פטור מראש לפי סעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי על ידי הממונה.   

יצויין כי טובין שחל לגביהם תקן רשמי אשר אינם מופיעים בארבע הקבוצות, ישויכו לקבוצה מס` 1 ותידרש לגביהם בדיקת המכון בדבר עמידה בדרישות התקן הרשמי, וזאת עד למועד העדכון הבא של הרשימות אלא אם הורה הממונה אחרת.

היישום של קבוצות 3 ו – 4 כבר החל.

הממונה על התקינה רשאי לעדכן את רשימות התקנים מעת לעת, בהתאם לשינויים שחלים בתקנים הרשמיים. לפני ביצוע השינוי, הממונה יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את כוונתו לערוך את השינוי.

בגליון הבא נתייחס לנוהל מספר 401 של מכון התקנים, ולשאלות שונות הקשורות ביישום הרפורמה.

לראש העמוד