גיל נדל משרד עורכי דין

 

האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?

עוד בנושא
בית המשפט פסק הוצאות לחובת המדינה בשל אי מתן מידע בניגוד הוראות חוק חופש המידע
מחובתה של המדינה לעמוד בהוראות חוק חופש המידע
בית המשפט: יש מקום להעדפת תוצרת הארץ במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית
גם לרשות קיימות חובות כלפי האזרח
עוד בנושא
בית המשפט התיר ליבואן לעיין בתיק פלילי שנפתח כנגד אחד מעובדיו לשעבר
הקלה ליבואנים ביבוא רכב
העדפת מוצרים מתוצרת הארץ במכרזי ממשלה
בית המשפט דחה תביעת יבואני רכב, בגין נזקים שנגרמו בעת אחסונם בנמל
בית המשפט העליון לרבנות הראשית: יש לסייע ליבואנים מקבילים בהשגת אישורי כשרות
המדינה אינה אחראית לנזקים שהתגלו בתוצרת חקלאית לאחר היבוא
דיון בין יבואן מקביל של רכב למשרד התחבורה- יועמד לרשות הציבור
"רעידת אדמה" משפטית - אגרות יבוא מזון נגבו שלא כחוק
הגברת התחרות וייעול הליכי הייבוא - על הסיכון בחריגי שיקול הדעת
הממונה על הגנת הצרכן- התובע, השופט והתליין ?
בג"צ: החלטת משרד הבריאות לאסור יבוא סיגריות אלקטרוניות ניתנה בחוסר סמכות
ביהמ"ש למשרד הבריאות: שמירה על החוק אין פירושה פגיעה בפרנסתו של אדם
תביעות רשלנות נגד גופי ממשלה בתחום הסחר הבינלאומי
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
על טעות חקיקתית בנוגע לרישום מועד עלייה לכביש
הצבת גבולות לסמכות הגבייה של רשות המסים (אפריל 2011)
האם יבואן החשוד בהברחה יקבל מידע על יבואנים אחרים?
האם ניתן להגיש תביעה קטנה נגד רשות המכס ביחס לתפיסת מטען?
על גבולות היכולת לקבל מידע מרשות ציבורית
משרד הבריאות התחייב לפרסם מעתה ואילך מידע על תוספי תזונה שנפסלו לשיווק
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
רשות המיסים מסכימה לפעול בשקיפות: תקים מאגר מידע בענייני סיווג מכס שיהיה זמין ליבואנים
עדכונים בענין חובות הגילוי של רשויות המס
עדכונים בעניין זכות היבואן לקבלת מידע מרשות המכס
בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
"עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
רשות המכס אינה רשאית לפגוע בקנינו של היבואן מבלי לתת לו אפשרות להשמיע את עמדתו
עוד בנושא

משפט מינהלי

עובדות המקרה:

המערער ("הנישום") אשר חב במס בגין מימוש אופציות שהונפקו לו בידי מעסיקתו, טרם עזיבתו את ישראל, הגיע להסכם שומה עם פקיד השומה בנתניה ("הרשות"), שבמסגרתו הוסכם על חלוקת חיוב המס באופן ליניארי. לימים ביטלה הרשות את ההסכם לאור החלטה עדכנית של נציבות המס בעניין ביצוע חלוקת ההכנסות ממימוש אופציות וכן, משום היותו מפלה כלפי נישומים אחרים.

הנישום פנה לרשות בדרישה שנסמכה על חוק חופש המידע, להעביר לעיונו העתקים של הסכמי שומה שנעשו עם נישומים אחרים בנסיבות דומות, לאחר שימחקו מהם הפרטים המזהים. לאחר שבקשתו נדחתה, פנה הנישום לביהמ"ש המחוזי בת"א.

פסק הדין:

1. בית המשפט קבע,  כי בהיות רשות המס רשות מנהלית, הנחת המוצא היא שחל כלל הגילוי על כל החומר ששימש את הרשות להחלטה בעניינו של הנישום.

2. עם זאת, ככל שהדבר נוגע לזכותו של נישום לעיין בהסכמי שומה או פשרה שעשו נישומים אחרים, קבע ביהמ"ש כי הטלת חובה על הרשות לסרוק את כל תיקי הנישומים, הינה מטלה מכבידה, העלולה לשתק את המערכת מעבודתה השוטפת, ולכאורה יש בה גם משום פגיעה בכללי החיסיון או הפרטיות של נישומים אחרים.

3. נפסק ע"י ביהמ"ש כי על הרשות לפרט את העקרונות והשיקולים שבבסיס אותם הסדרים, אך היא אינה נדרשת לגלות את הסכמי השומה עצמם, שכן על מנת לבחון את סבירותו ותכליתו של השינוי במדיניות הרשות, אין לנישום כל צורך בעיון מפורש בכל הסכמי השומה שהושגו לגבי אותן סוגיות אלא די לו בהסבר מפורט של הרשות לגבי מדיניות העבר, בסיסה הפרשני, עמדת הרשות כיום ומהי הסיבה לשינוי העמדה או הפרשנות.

4. בית המשפט קבע כי לשם קבלת החומר הנ"ל על הנישום לעמוד בתנאי סף של הצגת תשתית עובדתית בסיסית ("לכאורית") בנוגע לשוני בין ההסדר שהתבצע בענייננו ובין ההסדרים של נישומים אחרים, וכן על הנישום להראות כי החומר המבוקש רלבנטי לעניינו. 

פרשנות

אמנם זכאותו של הנישום לעיין בחומר הותנתה במגבלות וסייגים, ואולם, בשורה התחתונה, פסק דין זה ממשיך קו שהתגבש בפסיקה אשר מצמצם את תחולת החסיונות הקבועים בדיני המס ומרחיב את תחולת חובת הגלוי של הרשויות. אל מול תכלית הסודיות עומדות תכליות אחרות לא פחות חשובות, וכל זאת תוך שמירה על כללי הפרטיות והחסיון של הנישומים.   

בש"א 5926/04 עמרם אבנר נ` פקיד שומה נתניה, בית המשפט המחוזי בתל אביב, פסק דין מיום 22.8.2004

 לראש העמוד