גיל נדל משרד עורכי דין

 

"עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה

 
עוד בנושא
בית המשפט פסק הוצאות לחובת המדינה בשל אי מתן מידע בניגוד הוראות חוק חופש המידע
מחובתה של המדינה לעמוד בהוראות חוק חופש המידע
בית המשפט: יש מקום להעדפת תוצרת הארץ במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית
גם לרשות קיימות חובות כלפי האזרח
עוד בנושא
בית המשפט התיר ליבואן לעיין בתיק פלילי שנפתח כנגד אחד מעובדיו לשעבר
הקלה ליבואנים ביבוא רכב
העדפת מוצרים מתוצרת הארץ במכרזי ממשלה
בית המשפט דחה תביעת יבואני רכב, בגין נזקים שנגרמו בעת אחסונם בנמל
בית המשפט העליון לרבנות הראשית: יש לסייע ליבואנים מקבילים בהשגת אישורי כשרות
המדינה אינה אחראית לנזקים שהתגלו בתוצרת חקלאית לאחר היבוא
דיון בין יבואן מקביל של רכב למשרד התחבורה- יועמד לרשות הציבור
"רעידת אדמה" משפטית - אגרות יבוא מזון נגבו שלא כחוק
הגברת התחרות וייעול הליכי הייבוא - על הסיכון בחריגי שיקול הדעת
הממונה על הגנת הצרכן- התובע, השופט והתליין ?
בג"צ: החלטת משרד הבריאות לאסור יבוא סיגריות אלקטרוניות ניתנה בחוסר סמכות
ביהמ"ש למשרד הבריאות: שמירה על החוק אין פירושה פגיעה בפרנסתו של אדם
תביעות רשלנות נגד גופי ממשלה בתחום הסחר הבינלאומי
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
משרד הבריאות והמכס יפצו יבואן מזון בגין רשלנות בטיפול בשחרור משלוח
על טעות חקיקתית בנוגע לרישום מועד עלייה לכביש
הצבת גבולות לסמכות הגבייה של רשות המסים (אפריל 2011)
האם יבואן החשוד בהברחה יקבל מידע על יבואנים אחרים?
האם ניתן להגיש תביעה קטנה נגד רשות המכס ביחס לתפיסת מטען?
על גבולות היכולת לקבל מידע מרשות ציבורית
משרד הבריאות התחייב לפרסם מעתה ואילך מידע על תוספי תזונה שנפסלו לשיווק
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
רשות המיסים מסכימה לפעול בשקיפות: תקים מאגר מידע בענייני סיווג מכס שיהיה זמין ליבואנים
עדכונים בענין חובות הגילוי של רשויות המס
עדכונים בעניין זכות היבואן לקבלת מידע מרשות המכס
בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?
רשות המכס אינה רשאית לפגוע בקנינו של היבואן מבלי לתת לו אפשרות להשמיע את עמדתו
עוד בנושא

 
עו"ד הילה וולגמוט, עו"ד גיל נדל
 
ברשימה זאת נספר על שני פסקי הדין העוסקים באופן הפעלת הסמכויות הנתונות בידי הרשות, באותם מקרים שהחוק קוצב זמן להפעלתן. מגמת בתי המשפט בפסקי דין אלה היא להחמיר עם הרשות, ולבטל החלטותיה אם לא יצאו תחת ידיה במועד הנקבע לכך בחוק, ואם לא היו מנומקות כל-צרכן.
 
בפסק דינו של בית המשפט העליון (ע"א 5954/04 פקיד שומה ירושלים 1 נ' משה סמי), נדונו שני ערעורים של פקיד השומה על שני פסקי דין של בית המשפט המחוזי, ושבהם נקבע כי שני צווים שהוציא פקיד השומה יבוטלו מהטעם שלא הוצאו בתוך מסגרת הזמן אשר נקבעה לכך בחוק.
 
השאלה המשפטית שהתעוררה היתה מה צריכה לעשות הרשות כדי לעצור את מרוץ הזמנים שנקבע בחוק לביצוע החלטה מסוימת (למשל: מתן החלטה בהשגה):  האם די בכך שהפקיד יזין את הצו במחשב ו/או בכתב  ויניחו במגירתו, או שיש צורך בפרסומו או מסירתו לנישום?
 
בית המשפט קבע כי אין לראות בסמכות כאילו השתמשו בה - אם לא הועברה על כך בדרך כלשהי הודעה לנישום. סמכות הפקיד אינה יוצאת מן הכח אל הפועל, כל עוד מצוי הצו בידיעתו הבלעדית של הפקיד.
 
לתוצאה זו הגיע בית המשפט לאחר שבחן את תכלית הקביעה של פרק זמן בו צריכה הרשות המינהלית לקבל החלטה, אשר היא, בין היתר, צמצום חוסר הוודאות המשפטית בה שרוי אדם כאשר טרם ניתנה בעניינו החלטה. בית המשפט קבע כי לא ניתן להגשים את תכליתה של  מגבלת הזמן אשר קצב המחוקק לפקיד השומה, מבלי שמגבלה כזו תהיה ידועה גם לנישום עצמו.
 
יצויין כי בקביעה זו, סטה בית המשפט מההלכה שהיתה קבועה עד היום (ע"א 568/78 פקיד השומה נ' יצחק ביר) אשר לפיה משעה שקבע הפקיד את המס בצו שבכתב נפסק "מירוץ הזמנים", וזאת - בין אם הומצא לנישום באופן מיידי או שנשאר אצל הפקיד ללא ידיעת איש זולתו. פסק הדין בענין ביר שניתן לפני עשרות שנים היה מבוסס על פרשנות מילולית של סעיף החוק, ואילו בית המשפט בפסק הדין החדששלפנינו העדיף את הפרשנות התכליתית על פניה.
 
פסק דין נוסף שנרצה לספר עליו הוא פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, בע"ש 1107/06 מחסני ספורט אין בע"מ נ' רשות המסים. באותו ענין רשות המסים עיכבה החזרת עודף מס תשומות, על פי הוראת סעיף 39(א) 2 לחוק  מס ערך מוסף, המקנה סמכות לעכב השבת מס עד ל- 180 יום השבת המס, במקרה של חקירה בביצוע עבירה בידי עוסק. רשות המס הודיעה על כך לנישום.
 
והנה, טרם חלפו 180 הימים הקצובים לעכוב, הוציאה רשות המסים הודעת קנס לנישום לפי סעיף אחר בחוק, בגין ניהול ספרים בסטיה מהותית. על פי החוק, במועד בו הוצאה הודעת הקנס, קמה לרשות המסים עילה לאי החזרת עודפי המס בהתאם להוראת הסעיף האחר - סעיף 39 (ב) לחוק מס ערך מוסף המקנה 90 יום לעכוב הכספים.
 
אלא, שרשות המסים מעולם לא הגישה הודעה לנישום על עכוב מכח הוראת הסעיף ה"אחר" - סעיף 39 (ב) לחוק מס ערך מוסף, וההודעה היחידה שניתנה היתה על פי הוראת סעיף 39 (א) 2 לחוק, כאמור לעיל. לטענת רשות המסים, על אף שלא נשלחה הודעה או החלטה בעניין העילה הנוספת לעיכוב, עילה זו קיימת.
 
בית המשפט קבע, תוך שהוא נסמך על פסק דינו של בית המשפט העליון דלעיל, כי רשות המסים חייבת בהודעה מראש מפורשת ומנומקת בדבר החלטה לעכב את הכספים. על מנת לעכב כספי נישום מכח סעיף 39 (ב) היה על רשות המסים לפעול באופן אקטיבי באמצעות הודעה מנומקת לנישום. משלא פעלה כך הרשות, לא הוציאה את סמכותה מן הכח אל הפועל במועד שנקבע לכך. בהתאם לכך, הורה בית המשפט לרשות המסים להחזיר לנישום את הכספים המעוכבים.
 
נציין, כי גם בפקודת המכס קבועות סמכויות של פקידי המכס המוגבלות בזמן. כך למשל סעיף 190 לפקודת המכס קובע חובת הודעה מנומקת לבעל טובין על תפיסת הטובין וסיבתה. סעיף 192 לפקודה קובע כי אם תוך שלושה חדשים לאחר קבלת התביעה על התפוס לא דרש גובה המכס מהתובע להגיש תובענה יימסר התפוס לידי התובע.
 
מעיון בפסקי הדין הנ"ל עולה כי אם לא נמסרה הודעת גובה המכס לידי התובע בתוך 3 חודשים, ותוך שלבעל הטובין נמסרת הסיבה לתפיסת הטובין, על מנת שהאחרון יוכל להגיש תובענה מתאימה - תבוטל תפיסת הטובין והטובין יימסרו לידי התובע.
 

 לראש העמוד