גיל נדל משרד עורכי דין

 

בוטל בהסכמה חלק ניכר מגרעון של יבואן בוטנים

עוד בנושא
חלק ב': כיצד מתמודדים עם טענות סיווג של רשות המכס?
חלק ג': הסכמי סחר וכללי מקור - אם נפלתם אולי גם תוכלו לקום!
חלק ד': הליכי אכיפה וגביה - מה עושים?
חלק ה': כיבוש יעד מבוצר - פטור לפי חוק מסים עקיפים
עוד בנושא
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים בעניין תשלום מיסים ביבוא יאכטה לישראל
בית המשפט ביטל גרעון מסי יבוא ביבוא אישי של רכב
בית המשפט אישר פסילת מחיר מוצהר של רכב ביבוא אישי
בית משפט השלום: חברת ליווי יבוא אישי של רכב תחויב בתשלום בגין הודעת חיוב מאוחרת
יבואן ישלם ערובה שתבטיח תשלום הוצאות המדינה במסגרת בתביעה לביטול גרעון
הודעת גירעון תיוותר על כנה גם אם היבואן לא היה שותף לתרמית כלפי רשויות המס
פטור מתשלום חסר-מס (סעיף 3 לחוק מסים עקיפים) - פרשנות מקילה עם הנישום
מהו ההליך הנכון בהגשת דרישה לביטול גרעון?
בית המשפט מציב גבולות לעניין גילוי מסמכים בסוגית חיוב מכס על תמלוגים
בית המשפט דחה תביעת יבואן כנגד החלטת המכס לפסול את ערך העסקה
בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת רשות המיסים לעניין חיוב יבואני רכב ביבוא אישי
אין לעכב הליכי אכיפה וגבייה כנגד יבואן אשר לא מסר מידע מלא לבית המשפט
בית המשפט: יוענק פטור חלקי מגרעון מסי יבוא על רכב ביבוא אישי
בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל
פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן
בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן
קבלת פטור מתשלום חוב מסי יבוא – הסתמכות על התנהגות רשות המכס
ייבוא חומרי גלם לייצור - כיצד ניתן להוכיח אי גלגול מס לפי חוק מיסים עקיפים?
המחיר נמוך מדי? על פסילות ערך בידי רשות המכס
בית המשפט מציב רף בלתי עביר לקבלת פטור מגרעון שהוצא בגין פסילת תעודת מקור
המכס ישיב ליבואן למעלה מ-3 מיליון ש"ח ששולמו ביתר
בית המשפט העליון – גישה ליברלית בעניין הכרה בהנחות לצרכי חוק מס קניה ובעניין פרשנות חוק מסים עקיפים
יש לחשוף פרוטוקולים של ועדות חוק מסים עקיפים
היבואן היה צריך לדעת על גירעון המס
גרעונות מכס - ביטול הצמדה רבית וקנס פיגורים
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד הילה וולגמוט

לאחרונה, בפסק דין שניתן בהסכמת הצדדים, בוטלה למעלה ממחציתה של הודעת גירעון שהוצאה ליבואן בגין

יבוא בוטנים לייצור חמאת בוטנים.

מדובר בערעור על פסק דינו של בית משפט שלום, שקיבל בשעתו את עמדת רשות המכס וחייב את היבואן בתשלום

הגרעון כולו. בערעור, כאמור, התהפך העניין. משרדנו ייצג את היבואן בבית משפט השלום ובערעור במחוזי.

סיפור המקרה:

המכס על יבוא בוטנים לישראל תלוי בייעוד הבוטנים: בוטנים למאכל חייבים בתשלום מכס מלא, ואילו, בוטנים

אשר מיועדים לתעשייה, לעיבוד ולייצור חמאת בוטנים ולשמנים – מסווגים בפרט מכס פטור שעוסק ב:

"אגוזי אדמה, שאינם קלויים או מבושלים אחרת, אם בקליפתם או לא, אם שבורים או לא,

שמנכ"ל משרד התעשיה והמסחר אישר כי הם מיועדים לעיבוד שמנים או חמאת בוטנים"

בין השנים 4114-4112 ייבא היבואן מאות טונות של בוטנים, אשר חלקם קיבלו אישור מנכ"ל כאמור בסעיף

הפטור.

רשות המכס בחנה את דוחות הייצור ודוחות ההעברה בין מחסנים של היבואן וקבעה כי אין התאמה בין כמות

הבוטנים ששימשה לייצור לבין כמות הבוטנים שיובאו בכל שנה ושנה לצורך ייצור חמאת בוטנים ובהתאם לדוחות

אלו הוציאה הודעת גירעון ליבואן.

כנגד דוחות הייצור וההעברה, הניח היבואן בפני רשות המכס חשבוניות ודוחות מכירה של חמאת בוטנים אשר

הוכיחו כי כמות הבוטנים ששימשה לייצור חמאת בוטנים מתאימה לכמות הבוטנים שיובאה תחת סעיף הפטור,

אם מתחשבים בפחת ובמלאי הבוטנים שנותרו בידי החברה בסיומה של כל שנה, מלאי אשר היבואן השתמש בו

לייצור חמאת בוטנים בשנה העוקבת.

היבואן הבהיר, כי דוחות המכירה הינם הדוחות היחידים המחויבים על פי חוק, אשר הוגשו ואושרו על ידי מס

הכנסה ועל כן הינם מדויקים יותר ובעלי משקל ראייתי רב יותר מאשר דוחות הייצור וההעברה אשר נרשמו על ידו

בצורה וולנטרית ולא סיסטמטית. כמו כן נטען, כי נטל ההוכחה להראות שדוחות המכירה שאושרו על ידי רשות

המסים אינם נכונים או אינם מדויקים מונח על כתפי רשות המכס, ואילו רשות המכס לא הביאה כל ראיה לכך.

ההליך בבית המשפט:

בית משפט השלום בבית שמש דן בתיק וקבע כי לא מצא כל פסול בכך שרשות המיסים בחרה דווקא את דוחות

הייצור והעברה ולא את דוחות המכירה של החברה. כמו כן קבע בית משפט השלום כי אין להתחשב במלאי שנותר

בכל שנה ושנה וכי הגרעון בדין יסודו.

כנגד קביעות אלו וקביעות נוספות הגיש היבואן ערעור לבית המשפט המחוזי.

בדיון בבית המשפט המחוזי הבהיר בית המשפט כי קיים קושי בהתנהלות רשות המסים אשר מסרבת לבחון את

דוחות המכירה והחשבוניות, שהינם דוחות ומסמכים המחויבים על פי חוק ואשר הוגשו ואושרו על ידי מס הכנסה

ואשר מעדיפה את דוחות הייצור וההעברה על פניהם, וזאת מבלי לבדוק ולנמק מדוע לדעתה אין להתחשב בהם

ומבלי שנמצאה או הוגשה כל ראיה המצדיקה את פסילתם.

בסופו של דבר, בהכוונת בית המשפט, הסתיים הערעור בהסכמה בין הצדדים לתשלום חלקי של הודעת הגירעון,

אשר קיבלה תוקף של פסק דין.

]ע"א )מחוזי ירושלים( 47874-14-04 שיקרצי בע"מ נ' מדינת ישראל-רשות המיסים, הרכב השופטים נועם, מוסק

ובר-עם, פסק-דין מיום 01.4.04 . ליבואן- עו"ד גיל נדל, שירית נקר והילה וולגמוט ממשרדנו. לרשות המיסים-

פרקליטות מחוז ירושלים )אזרחי([

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

. ו/או בטלפון 90-8940484 Gill.Nadel@goldfarb.com במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל