גיל נדל משרד עורכי דין

 

גרעונות מכס - ביטול הצמדה רבית וקנס פיגורים

 
עוד בנושא
חלק ב': כיצד מתמודדים עם טענות סיווג של רשות המכס?
חלק ג': הסכמי סחר וכללי מקור - אם נפלתם אולי גם תוכלו לקום!
חלק ד': הליכי אכיפה וגביה - מה עושים?
חלק ה': כיבוש יעד מבוצר - פטור לפי חוק מסים עקיפים
עוד בנושא
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים בעניין תשלום מיסים ביבוא יאכטה לישראל
בית המשפט ביטל גרעון מסי יבוא ביבוא אישי של רכב
בית המשפט אישר פסילת מחיר מוצהר של רכב ביבוא אישי
בית משפט השלום: חברת ליווי יבוא אישי של רכב תחויב בתשלום בגין הודעת חיוב מאוחרת
יבואן ישלם ערובה שתבטיח תשלום הוצאות המדינה במסגרת בתביעה לביטול גרעון
הודעת גירעון תיוותר על כנה גם אם היבואן לא היה שותף לתרמית כלפי רשויות המס
פטור מתשלום חסר-מס (סעיף 3 לחוק מסים עקיפים) - פרשנות מקילה עם הנישום
מהו ההליך הנכון בהגשת דרישה לביטול גרעון?
בית המשפט מציב גבולות לעניין גילוי מסמכים בסוגית חיוב מכס על תמלוגים
בית המשפט דחה תביעת יבואן כנגד החלטת המכס לפסול את ערך העסקה
בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את עמדת רשות המיסים לעניין חיוב יבואני רכב ביבוא אישי
אין לעכב הליכי אכיפה וגבייה כנגד יבואן אשר לא מסר מידע מלא לבית המשפט
בית המשפט: יוענק פטור חלקי מגרעון מסי יבוא על רכב ביבוא אישי
בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל
פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן
בית המשפט: המלצת ועדת מסים עקיפים מקומית תיחשף בפני היבואן
קבלת פטור מתשלום חוב מסי יבוא – הסתמכות על התנהגות רשות המכס
בוטל בהסכמה חלק ניכר מגרעון של יבואן בוטנים
ייבוא חומרי גלם לייצור - כיצד ניתן להוכיח אי גלגול מס לפי חוק מיסים עקיפים?
המחיר נמוך מדי? על פסילות ערך בידי רשות המכס
בית המשפט מציב רף בלתי עביר לקבלת פטור מגרעון שהוצא בגין פסילת תעודת מקור
המכס ישיב ליבואן למעלה מ-3 מיליון ש"ח ששולמו ביתר
בית המשפט העליון – גישה ליברלית בעניין הכרה בהנחות לצרכי חוק מס קניה ובעניין פרשנות חוק מסים עקיפים
יש לחשוף פרוטוקולים של ועדות חוק מסים עקיפים
היבואן היה צריך לדעת על גירעון המס
עוד בנושא
 
עו"ד גיל נדל
 
עיכוב מיותר בהוצאת גרעונות יביא לביטול הצמדה, רבית וקנס פיגורים, קבע בית המשפט המחוזי בחיפה, לאחרונה.
 
כידוע, התנהגות לא נאותה של הרשות השלטונית, שלא על פי כללי המשפט המנהלי, עלולה לחייב אותה בתשלום פיצויים בשל גרימת נזק (ע"א 1081/00 אבנעל חברה להפצה בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד נט(5), 193). לאחרונה, יישם בית המשפט המחוזי בחיפה הלכה זאת בנוגע להתנהלות של רשות המכס מול היבואן.
 
באותו ענין דובר ביבואן שיבא בתחילת שנת 1999 דברי הלבשה מאנגליה. דברי ההלבשה נפטרו מתשלום מכס, שכן למשלוח צורפה תעודת יורו 1 המקנה פטור ממכס בהתאם להסכם שבין ישראל לקהילייה האירופית. לקראת סוף שנת 1999 הודיעה רשות המכס באנגליה לרשות המכס בישראל כי מבדיקה שנערכה התברר כי ליצואן האנגלי אין מספיק מסמכים התומכים בכך שמקורם של דברי ההלבשה הוא בקהילייה האירופית (ולא, למשל, בסין), ועל כן תעודות יורו 1 שצורפה למשלוח אינה תקפה.
 
לאור אי תקפותה של  התעודה, רשאית רשות המכס בישראל לדרוש את הפרש המכס מהיבואן (שכאמור, לא שולמו בעת יבוא דברי ההלבשה), וכך היה. ואולם, דרישת רשות המכס לתשלום ההפרשים הוצאה באיחור ניכר. על אף שהודעת רשות המכס באנגליה נמסרה לרשות המכס בישראל בסוף שנת 1999, הרי שרק בסוף שנת 2001 דרשה רשות המכס את הפרשי המכס.
 
בית המשפט המחוזי בחיפה, בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה, קבע כי רשות המכס חבה חובת זהירות, על פי פקודת הנזיקין, כלפי הנזקקים לשירותיה, והמתנתה של רשות המכס, במשך כשנתיים, עד שהודיעה ליבואן על אי תקפות תעודות היורו 1, עלתה כדי התרשלות, המחייבת פיצוי בגין נזק שנגרם כתוצאה ממנה. עוד קבע בית המשפט כי רשות המכס, כרשות ציבורית, הפרה את החובה החלה עליה לפעול בסבירות, בשקידה ומיומנות.
 
בהתאם לכך, קבע בית המשפט המחוזי בחיפה כי יש לפטור את היבואן מתשלום ההצמדה, הריבית וקנס הפיגורים שנלוו להפרשי המכס.
 
יחד עם זאת, בית המשפט המחוזי לא דן בשאלת תחולתו של הפטור של סעיף 3 לחוק מסים עקיפים על מקרה של אי תקפות (בדיעבד) של תעודת מקור. נכון להיום, רשות המכס (בהתאם לפסיקה של בתי משפט השלום, לרבות פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה שעליו הוגש הערעור שסקרנו לעיל), נמנעת מלהחיל על מקרים של אי תקפות יורו 1 את הוראותיו של סעיף 3 לחוק מסים עקיפים, וזאת מן הטעם שתעודת יורו 1 שנפסלה בדיעבד – כמוה כמסירת ידיעה שאינה נכונה. קשה לנו לקבל עמדה זאת, במקרים שהיבואן פעל בתום לב, בהסתמכו על מסמך רשמי, חתום בחותמת המכס בחו"ל, ואנו מקווים לשינוי הכיוון בעתיד.
 

  לראש העמוד