גיל נדל משרד עורכי דין

 

הנזק למשלוח פלפלים שלא הוכח

 
עוד בנושא
האם ניתן לתבוע ספק זר בגין תקלה שאירעה במהלך הובלה?
נדחתה בקשת מוביל ימי לסילוק על הסף בטענת התיישנות
בית המשפט דחה בקשה לעיכוב שחרור מטען מפני שלא הוצג בשטר מטען מקורי
תביעה כנגד מוביל ימי לא תסולק, חרף קיומה של תניית שיפוט זר
עוד בנושא
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
העליון: מלחמה שהייתה ידועה לא מצדיקה איחור באספקת מטען
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
תביעות הקשורות לנזק למטען מיובא יפוצלו בין ישראל לאנגליה
חברת ביטוח תוכל לתבוע בישראל מחסן בלגי בגין נזק למטען
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם תנאי שטר המטען הימי מחייבים את היבואן?
עדכון פסיקה: חלוקת דמי אחסנה בין יבואן לחברת ספנות עד לבירור התביעה
בתביעה בגין נזק למכולה יש להוכיח את שווייה
העליון קבע: אין לתבוע בישראל חברת שמאות בלגית בגין נזק למטען
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
הגבלים עסקיים: פטור חדש לחברות ספנות בהסדרים תפעוליים
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
הנמל איבד מכולה? הנמל יפצה את היבואן
ניצחון ליבואן - בית המשפט לא הכיר בתניית שיפוט בשטר מטען
מכולה נפלה למים - מי אחראי וכיצד מוכיחים את הנזק?
האם נמל חיפה אחראי לנזק שהתגלה במטען שומשום?
מי יישא באחריות לנזק למשלוח דגים עקב ניתוק מהקירור?
האם מוביל ימי חייב להיענות לבקשת לקוחו ולשנות נשגר בשטר מטען?
הרפורמה בנמלי הים – נקודות להבהרה
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
בית המשפט – הטלת אחריות אישית על בעלי מניות בגין חוב למוביל הימי
הטלת אחריות אישית על מנהל סוכן האוניה בגין הפרת חוזה וחוסר תום לב
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
מוביל ימי - לא יידעת את היצואן על עיכוב בהובלת הסחורה ליעדה – תפצה!
נדחתה תביעת סוכני אוניה כנגד הנמל לפיצוי בגין שינוע מכולה לנמל שגוי
שטר המטען של צים מכה שנית
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ

 

לאחרונה, ניתן פסק דין על ידי בית המשפט השלום בתל אביב הדן בהוכחת הנזק המוטל על יצואן בתביעה בגין נזק שנגרם לטובין עקב איחור בהובלה.

במקרה זה דובר, ביצואנית אשר ייצאה משלוח של פלפלים לצרפת ומשם ללקוח בהולנד.לצורך כך המכילה היצואנית שתי מכולות בפלפלים, אולם, סוכן האונייה הטעין מכולה אחת בלבד על גבי האונייה. בסמוך לפריקה בצרפת, הסתבר כי מכולה אחת חסרה. ליצואנית נודע על החוסר רק עם הגעת המכולה ללקוח בהולנד.

המכולה החסרה שוגרה כעבור שבוע להולנד. היצואנית הגישה תביעה כנגד סוכן האונייה והמשלח הבינלאומי בטענה כי כתוצאה מהאיחור, איכות הפלפלים נפגמה ולא היה ניתן לשווקם.

בית המשפט דחה את תביעת היצואנית.

בית המשפט קבע כי על היצואנית מוטל נטל ההוכחה לגרימת הנזק ולזכותה לקבלת הפיצוי, אולם נקבע כי היא לא עמדה בנטל זה.

בית המשפט קבע כי היה על היצואנית להציג ראיות המעידות על מצב הפלפלים בעת שהומכלו על גבי האוניה, ובהקשר זה היה עליה להציג בפני בית המשפט אסמכתאות המעידות על מועד קטיפת הפלפלים, על תנאי אחסנתם וכן מה היו מספר ימי המדף שנותרו לפלפלים נכון ליום בו היו אמורים להגיע לצרפת.

בית המשפט מצא כי עדותו של העד היחידי מטעם היצואנית התאפיינה בחוסר ידע של רוב העובדות, בין היתר לגבי מצבם של הפלפלים טרם אחסנתם, ומה היו תנאי הקירור בהם היו הפלפלים מרגע קטיפתם ועד לרגע המכלתם ומה עלה בגורלם עם הגעתם ללקוח בהולנד, ונמצא כי יש ספק רב האם הושמדה הסחורה או נמכרה בסופו של יום.

לעניין זה, קבע בית המשפט שהיה ביכולתה של היצואנית להביא לעדות לא רק את השמאי שנתן חוות דעת מטעמה, אלא גם את עדותו של הלקוח בהולנד.

בית המשפט ציין כי ישנה אפשרות כי הפלפלים שהומכלו היו על סף חיי המדף שלהם.

בית המשפט קיבל את טענת סוכן האונייה כי בסופו של יום האיחור היה רק של יומיים. בית המשפט מצא כי משלא הביאה היצואנית כל חוות דעת מטעמה לעניין אורך חיי המדף של הפלפלים, הרי שאין כל סיבה להסיק כי הובלה שהתארכה מעבר לצפוי ביומיים, תביא לבדה לריקבון הפלפלים.

בית המשפט קיבל את טענת המשלח, כי גם לאחר הובלה של עשרים ואחת יום, נותרים הפלפלים במצב תקין.

בית המשפט קבע כי התעודה אשר הציגה היצואנית לשם הוכחת הנזק שנגרם לפלפלים ואשר מכונה "תעודה פיטוסניטארית", אינה מוכיחה כי הפלפלים היו במצב איכותי בעת המכלתם, אלא רק כי לא נמצאו בהם מחלות מסוגים שונים.בית המשפט קבע כי היה על היצואנית להציג מסמך אחר אשר היה מעיד על איכותם של הפלפלים והמכונה "אירוגאפ", אך זה לא הוגש על ידי היצואנית כראייה, וזאת למרות שנמצא כי אכן מסמך זה קיים ברשותה של היצואנית, אך היא בחרה שלא להציגו.

בית המשפט ציין כי עצם הימנעותה של היצואנית להביא לעדות עדים היכולים לסתור את עדותם של הצד שכנגד וכן הימנעותה מלהציג תעודת "אירוגאפ", מערערת את גרסתה של היצואנית.

לפיכך, בית המשפט קבע כי יש לדחות את תביעתה של היצואנית לאור אי עמידתה בנטל ההוכחה.

ת"א 14840-06 מורטן שיווק וסח נ' א.מ.א. סוכנויות ים מאוגדות בע"מ ואח'. מיום 5.5.10.

ב"כ הצדדים: ליצואנית – עו"ד טלי ענבי-חכימי, למוביל הימי – עו"ד גבריאל דיסני, למשלח הבינלאומי- עו"ד עינת פלץ-פולג