גיל נדל משרד עורכי דין

 

פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות

 
עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא

 
עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ
 
לאחרונה נידונה (שוב) בפני בית המשפט השלום בחיפה שאלת אחריותו של הנמל בגין נזקים אשר נגרמו למכולות בעודן בחזקתו. מדובר במוביל ימי אשר תבע את הנמל בגין נזקים שנגרמו למכולות, בזמן שהמכולות היו בחזקת ובשליטת הנמל. המוביל הימי טען כי על הנמל מוטל הנטל להוכיח כי הנזק לא נגרם על ידו. מנגד, טען הנמל כי המוביל הימי לא עמד בנטל ההוכחה בדבר הנזק או לעניין גובה הנזק.
 
שאלת נטל ההוכחה נוגעת למעמדו של הנמל ביחס למכולות ריקות הנמצאות בשטחו. ככלל, חוק השומרים קובע כי שומר שכר אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן, כלומר, שעל השומר מוטל נטל ההוכחה. מצד שני, קבוע החוק כי כאשר אך כשהמטרה לשמור על הנכס הינה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו של הנכס, פטור השומר אם אבדן הנכס או נזקו נגרמו שלא ברשלנותו.
 
לפיכך, יש לשאול ביחס למכולות ריקות, האם הנמל הינו שומר שכר רגיל.  בעניין זה קבע בית המשפט, בהסתמך על פסיקה קודמת, כי הנמל הינו בשומר שכר "טפל", שכן מטרתה העיקרית של ההתקשרות עם הנמל הינה למטרת שינוע המכולות מישראל לחו"ל ומחו"ל לישראל, ולא למטרת אחסנה או שמירה. על כן, על המוביל הימי להוכיח את רשלנותו של הנמל כדי לזכות בתביעתו.
 
לגופו של ענין קבע בית המשפט מצא כי המוביל הימי לא הוכיח כי הנזק אשר נגרם למכולות אכן התרחש בנמל עצמו, שכן המוביל הימי לא הביא שום ראיות לכך שהמכולות הגיעו בשלמותן לישראל. בית המשפט ציין, כי ההיגיון אמנם מורה על כך שנזק אינו נגרם מעצמו ואולם לא סופקו לבית המשפט כל אינדיקציות לכך שהמכולות הגיעו שלמות וללא כל נזק לארץ, ולא היו תימוכין בראיות עצמאיות לכך שהנזק למכולות אירע בנמל עצמו.
 
בית המשפט הוסיף וציין, כי על מנת להעביר את נטל הראיה לכתפי הנמל היה על המוביל הימי להוכיח את הנזק הן מבחינת התרחשותו והן מבחינת שיעורו, וכן את אחריותו של הנמל לעצם קרות הנזק, דבר שלא נעשה על ידי המוביל הימי. בית המשפט גם ציין כי העובדה שהמוביל, בלא ליתן הסבר סביר לכך, נמנע מלהעיד את מי שטיפל במטען מטעמו או מי מעובדיו שראה את המטען בכל אחד משלבי שינועו בנמל, מהווה התנהגות אשר פועלת לחובתו של המוביל הימי, ומעוררת את החשד שעדות זו של מי מעובדיו וחשיפתם לחקירה שכנגד תחזק את עמדת הנמל.
 
(תא"מ (חי') 16848/07 אלאלוף ושות' ספנות בע"מ נ' חברת נמלי ישראל, פס"ד מיום 19.7.09, לא צוינו שמות ב"כ הצדדים).
 
נציין כי לפני מעט פחות משנתיים ניתנו שני פסקי דין הקרובים בניתוחם לפסק הדין שלפנינו, אלא שבאותו עניין עמדו המובילים הימיים בנטלי ההוכחה בחלק מהמקרים. גם שם נקבע שהנמל הינו שומר שכר "טפל" ועל כן היה על המובילים להוכיח את הנזק שנגרם להם ואת גובהו, ולאחר מכן היה הנטל עובר אל הנמל להוכיח כי לא התרשל בשמירה.
 
במקרה אחד המוביל לא הביא עדים שיעידו על מצב המכולה בכל אחת מהתחנות (נמל, מסוף, רכבת וכו'), אך מנגד הסכים הנמל עוד בטרם ההליכים המשפטיים לשלם, כפשרה, סכום מסוים. בית המשפט קבע כי אם הנמל הציע כפשרה סכום מסוים, כנראה הגיע הנמל למסקנה כי חלק מהנזק נגרם כשהמכולה הייתה בנמל, ועל כן פסק סכום זה לטובת המוביל.
 
במקרה אחר, ראה נציג המוביל את עצם גרימת הנזק למכולה בנמל, ובית המשפט קיבל את עדותו. גם באשר לגובה הנזק קיבל בית המשפט את עמדת המוביל, שכן הנמל לא חלק עליו. במקרה נוסף, העיד נציג המוביל כי הוא  ראה את המכולה כשהיא הפוכה בשטח הנמל. במצב זה קבע בית המשפט שעצם העובדה שהמכולה נראתה הפוכה בנמל מעיד בבירור על כך שקרה אירוע מסוים שגרם להתהפכות המכולה, ואירוע זה נגרם ברשלנות הנמל.

במקרים אחרים דחה בית המשפט את תביעת המוביל, ששכן המוביל לא הביא עדים שיעידו היכן אירע הנזק, ולא הצליח לסתור את טענת הנמל שהנזק אירע למכולות שלא בזמן שאוחסנו בנמל. ת.א. 7543/00 בורכרד ליינס נ' רשות הנמלים, ת.א. 6462/01 אנדרו וויר שיפינג נ' רשות הנמלים.