גיל נדל משרד עורכי דין

 

פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון - מבטח חייב להגיש תביעה כנגד מוביל ימי תוך שנה מיום מסירת הטובין.

עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
עוד בנושא
תביעת ביטוח נגד יצרנית המקררים Sharp לא תתברר בישראל
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
עוד בנושא

מאת עו"ד גיל נדל

בתום דיון בשלוש ערכאות, קבע בית המשפט העליון בפסק דין תקדימי שניתן באמצע 2002, כי חברת ביטוח ששילמה תגמולי ביטוח לשוגר הטובין בגין נזקים שאירעו לטובין במסגרת ההובלה הימית חייבת להגיש את תביעת השיפוי כנגד המוביל הימי תוך שנה מיום מסירת הטובין.

האגודה השיתופית פרדס ייצאה מטען פרי הדר לאנגליה וביטחה אותו בחברת "מנורה". המטען ניזוק ומנורה שילמה לפרדס תגמולי ביטוח.

לאחר תשלום תגמולי הביטוח הגישה מנורה תביעה כנגד המוביל הימי (בעלי האוניה וחוכריה) לקבלת שיפוי כספי בגין תגמולי הביטוח ששילמה.

כידוע, ע"פ החוק בישראל מבטח ששילם תגמולי ביטוח נכנס לנעלי המבוטח ("תחלוף") ורשאי לתבוע את המוביל הימי בגין הנזקים שנגרמו למטען ושבגינם שולמו תגמולי הביטוח.

כללי האג ויסבי, המהווים חלק מהדין הישראלי הנוגע להובלת טובין בים, קובעים כי מוביל ימי יהיה פטור מאחריות כלשהי לגבי הטובין אם לא הוגשה תביעה לבית המשפט תוך שנה אחת ממועד מסירת הטובין (סעיף קטן 6 של סעיף III). עם זאת, סעיף קטן 6(א) קובע כי תביעה לשיפוי צד ג' ניתן להגיש גם לאחר תום השנה, בהתאם לדיני ההתיישנות של מדינת ישראל (שבע שנים במקרה זה).

במקרה שלפנינו המטען נמסר למזמין פרי ההדר בינואר 1996, תגמולי הביטוח נמסרו לפרדס בדצמבר 1997, ותביעה מנורה כנגד המוביל הימי הוגשה במרץ 1998 - למעלה משנה ממועד מסירת המטען.

השאלה שעמדה לדיון - בפני שלוש ערכאות - הינה האם תקופת ההתיישנות המקוצרת של שנה אחת חלה גם כלפי תביעת חברת הביטוח, או שחברת הביטוח זכאית ליהנות מתקופת התיישנות רגילה.

בית המשפט השלום בת"א קבע כי תקופת ההתיישנות המקוצרת חלה גם על המבטח. בית המשפט המחוזי בת"א בהרכב של שלושה שופטים הפך את פסק הדין וקבע כי למבטח עומדת תקופת ההתיישנות הרגילה. בית המשפט העליון החזיר על כנו את פסק דינו של בית המשפט השלום, וקבע כי תקופת התיישנות בת שנה אחת חלה גם על תביעת המבטח.

תכליתה של תקופת ההתיישנות המקוצרת:

בית המשפט העליון הסביר כי תקופת התיישנות המקוצרת נקבעה משיקולי יעילות והגנה על המובילים: ראשית, משום שאין לחייב את המוביל הימי לשמור כלל המסמכים לתקופות ארוכות, ושנית, שכן המוביל זכאי לדעת, כל עוד עובדות המקרה טריות, האם מוגשת נגדו תביעה משפטית.

בית המשפט העליון קבע כי קביעת תקופת התיישנות רגילה, במקרה שבו חברת הביטוח תשלם תגמולי ביטוח והיא זו שתתבע בסופו של דבר, תסכל את תכלית ההגנה על המובילים.

תכליתו של החריג לתקופת ההתיישנות המקוצרת:

בית המשפט העליון הסביר כי תקופת התיישנות רגילה ולא מקוצרת (סעיף 6(א)) חלה כאשר מדובר בתביעה לשיפוי כנגד צד שלישי. לדוגמא: כאשר המוביל הימי קשור עם מוביל משנה אשר התחייב לשפותו במקרה של נזק. במקרה כזה, החשש הוא ששולח הטובין יגיש את תביעתו כנגד המוביל הימי סמוך לתום השנה, ואז לא יוותר בידי המוביל הימי מספיק זמן להגיש תביעה כנגד הצד השלישי, ועל כן נקבע חריג לתקופת ההתיישנות המקוצרת.

במקרה שלפנינו, חברת הביטוח יכולה לשלוט על מועד הגשת התביעה כנגד המוביל הימי: בכוחה של חברת הביטוח להתנות בפוליסת הביטוח כי המסמכים הנוגעים להובלה יוגשו לה בזמן קצוב לאחר מסירת הטובין. לכן, חברת הביטוח לא תיהנה מתקופת התיישנות רגילה.

בית המשפט העליון גם קבע כי במקרה שלפנינו התביעה אינה כנגד צד שלישי אלא כנגד המוביל הימי שהינו צד מקורי של חוזה ההובלה. גם אם זכויות התביעה הועברו לחברת הביטוח מכח עיקרון התחלוף, עדיין מעמדו של המוביל נשאר כצד מקורי להסכם ההובלה ולא כצד שלישי.

אחידות בפרשנות כללי האג ויסבי:

עמדתה של הפרשנות המקובלת של סעיף 6(א) לכללי האג ויסבי בפסיקה ובספרות האנגלית הינה כי החריג לתקופת ההתיישנות המקוצרת אינו חל על המקרה שלפנינו. בית המשפט העליון התייחס לכך וקבע באופן כללי כי "כללי Hague-Visbyאומצו על ידי מספר לא קטן של מדינות, ומאחר שמדובר בהובלות בין לאומיות, יש עניין כי הפרשנות של כללים אלה תהא ככל האפשר אחידה במדינות השונות".

בעקבות פסק הדין חברות הביטוח עשויות להקשות על מתן תגמולי הביטוח ולהקשיח את דרישותיהן כלפי המבוטחים בנוגע להעברת המסמכים הקשורים לארוע הביטוח.