גיל נדל משרד עורכי דין

 

הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא

עוד בנושא
בית המשפט: סוכן אוניה ייהנה מתקופת התיישנות מקוצרת כמו מוביל ימי
נכשלה תביעת חברה נגד הדואר בגין אי-הוכחת נזק
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
האם ניתן לקזז עלויות עמילות מכס בגין חוב הובלה אווירית?
עוד בנושא
באילו מקרים יכול ורשאי המבטח לסרב לפצות בגין נזק למטען?
האם איחור בהובלה מצדיק אי-תשלום בעדה?
מי הזמין את ההובלה? על הכרעה בתביעת מוביל נגד סוכן מכס
פסיקה תקדימית בארה"ב: תביעת שיפוי של משלח בינלאומי נגד מוביל אווירי לא כפופה להתיישנות המקוצרת באמנת
היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
כיצד ניתן להוכיח נזק? ומהי רשומה מוסדית?
מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעה נגד מוביל ימי ?
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
ההתיישנות חסמה את המשלח
כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
משפט ימי - על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי
מי ישלם עבור השהיית מכולות / מכולות ריקות שלא הוחזרו?
כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה? איך מחשבים את דמי ההשהייה?
על התחייבות השולח שלא לנטוש את המטען, ועל תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען
על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה
ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון
העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים
זכות עיכבון של סוכן אוניה
תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב
לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור
שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלן

מי יישא באחריות בגין נזקים וחוסרים אשר נגרמו למשלוח של מוטות ופרופילים של ברזל אשר יובאו לארץ -

האם הספק או שמא חברת הנמל?

בשאלה זו עסק בית משפט השלום בתל אביב במסגרת תביעה שהוגשה על-ידי חברת אדרס פלדות בע"מ

)"היבואן"( כנגד למד חברה להשקעות וסחר בע"מ )"הספק"( וחברת נמל אשדוד בע"מ )"חברת הנמל"(.

לעניין הנזק אשר נגרם למטען, בית המשפט קיבל את עמדת השמאי מטעם היבואן לפיה יש לייחס מחצית מהיקף

הנזק למצבו הפגום של המשלוח עוד בטרם ביצוע היצוא )כפי שתועד בשטרי המטען( ומחצית יש לייחס לשלב

הפריקה מן האוניה על-ידי חברת הנמל.

אולם, לעניין החוסר במשלוח, נפסק כי הספק בלבד ישפה את היבואן, אך לאור העובדה שהיבואן התעכב בשחרור

הסחורה ותרם בכך לאפשרות שיבואנים אחרים נטלו מהמשלוח אשר יועד לו, נקבע כי השיפוי יעמוד על 07%

מהחוסר בלבד.

סיפור המקרה:

במשלוח מיובא של מוטות ופרופילים של ברזל התגלו חוסרים ונזקים שהוערכו על ידי שמאי בסכום של 000,777

ש"ח. יש להדגיש כי בשטרי המטען עצמם, אשר מלווים את המשלוח במהלך היבוא, תועדו פגמים ונזקים ובכללם

חלודה, כתבי שמן, שריטות, כיפופים ועיקומים.

אולם, בניגוד לתיעוד הספציפי בשטר המטען לגבי הנזקים למשלוח, הרי שההתייחסות בשטרי המטען לגבי כמות,

מידות ומשקל המטען הייתה בלתי וודאית ) "SAID TO BE" .)

היבואן טען כי יש לחייב את הספק, חברת הנמל והמוביל הימי בגין הנזק. בשלב מסוים נמחק המוביל הימי מן

התביעה ובית המשפט נדרש להכריע ביחס לחבות הספק וחברת הנמל.

פסק הדין:

האחריות לגרימת הנזק למשלוח

בעניין זה עמדו בפני בית המשפט שתי טענות סותרות: חברת הנמל טענה כי לישראל הגיע מטען במצב פגום,

כלומר- נטען כי הנזק התרחש עוד לפני ביצוע השילוח לישראל.

מנגד, טען הספק כי המשלוח בעת היצוא היה תקין והנזק נגרם דווקא בישראל כתוצאה מפעולות חברת הנמל בעת

הפריקה.

בית המשפט דחה את טענת הספק לפיה הערות הנזק שצוינו בשטר המטען הן הערות נזק סטנדרטיות שאין בהן

כדי להעיד על נזק אמיתי למטען, וקבע כי חלק מההערות הינן משמעותיות, ולכן לא ניתן לומר כי הנזק )בכללותו(

נגרם רק על-ידי חברת הנמל בעת ביצוע פעולות פריקת המטען בישראל.

עם זאת, נפסק כי אותם נזקים שתועדו במסגרת שטרי המטען הוחמרו