גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו (פורים) - המצוות בפרשה: מה למגילת אסתר ולתרי"ג מצוות? (התשס"ח)

עוד בנושא
בהר – עבודה לשם חיים (תשפ"ב)
אמור -תיקון עולם (תשפ"ב)
קדושים - להיות קדושים כאן ועכשיו (תשפ"ב)
קדושים – הגירסה ההפוכה של מעמד הר סיני (תשע"ט)
עוד בנושא
אחרי מות - המצוות בפרשה: מצוות ותכליות (התשע"ח)
ויקרא – "הר סיני, אוהל מועד ומה שביניהם" (תשע"ז)
בחוקותי - מודע נדחקה פרשיית ההקדשות לסוף ספר ויקרא? (תשע"ו)
קדושים - למה פוצלה פרשיית העריות לשני חלקים (תשע"ו)
תזריע - תיקון או הפרדה וסילוק? על שני מודלים של התמודדות עם טומאה (תשע"ו)
שמיני - להוביל או לשתף? (תשע"ו)
בחוקותי - מפת הדרכים להסדר הקבע (תשע"ה)
תזריע – מצורע: קיסמו של לוג השמן של המצורע (תשע"ה)
בהר סיני - מבט מחודש (תשע"ד)
קדושים - דברים שהוצאו מהקשרם–על גלגולן של עשרת הדיברות בפרשת קדושים (תשע"ד)
בהר בחוקותי - מפת הדרכים להסדר הקבע (תשע"ג)
אמור - מספיחי הרפורמה (תשע"ג)
אחרי מות קדושים - לא לוקחים סיכון (תשע"ג)
תזריע מצורע - פותחים דף חדש - (תשע"ג)
שמיני - יומן אירועים (תשע"ג)
צו - מילואי הכוהנים: מדוע היה צריך לשנות את התוכנית המקורית? (תשע"ג)
ויקרא - תורת הקרבנות: סגירת מעגל כאובה (תשע"ג)
בחוקותי - ההפתעה הגדולה ( תשע"ב)
בהר סיני - מבט מחודש (תשע"ב)
אמור - "מיום הביאכם את עומר התנופה" או "מהחל חרמש בקמה"? על גלגוליה של ספירת העומר (תשע"ב)
אחרי מות - קדושים-על גלגולו של יום הכיפורים בעקבות חטא נדב ואביהוא (תשע"ב)
תזריע מצורע - השלמה ממקום של אי ודאות (תשע"ב)
צו - זאת תורה העולה: שילוב הרמוני או דיסוננס צורמני (תשע"ב)
ויקרא - "באוהל מועד או בהר סיני" (תשע"ב)
בחוקותי - "והקימותי את בריתי אתכם" - מה התחדש בברית החדשה?(תשע"א)
בהר סיני -"וכשנתרצה הקב"ה למשה בלוחות שניות ציוהו בברית חדשה"(תשע"א)
אמור - "ממחרת השבת" – שבת בראשית או יו"ט ראשון של פסח? (תשע"א)
קדושים - עשרת הדיברות של פרשת קדושים -(תשע"א)
מצורע - מי יפצח את הקוד של 'תורת המצורע ביום טהרתו'? (תשע"א)
תזריע - מדוע כתיבת פרשיית הצרעת נעשית בדילוגים? (תשע"א)
שמיני - מסייעיו של אהרון הכהן (תשע"א)
צו - "טקס חניכת הכהנים – אירוע שכשל ותכלית שלא התממשה (כמעט) " (תשע"א)
ויקרא -"הקרבנות - עידן של אי וודאות ואי בהירות" (תשע"א)
בהר סיני - המצוות בפרשה: קידוש היובל (תש"ע)
אמור - המצוות בפרשה: איסור חדש (תש"ע)
אחרי מות - קדושים - המצוות בפרשה: שליחת יד בממון הזולת (תש"ע)
תזריע-מצורע - המצוות בפרשה: חזרה מדורגת לחיים הנורמליים (תש"ע)
שמיני - המצוות בפרשה: "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תיטמאו בהם" (תש"ע)
צו - המצוות בפרשה: "שכבוד הוא לקרבן שיאכלוהו משרתי ה' בעצמם ולא שיתנוהו לפחותים לאוכלו" (תש"ע)
ויקרא - המצות בפרשה: מנחת החוטא (תש"ע)
בהר בחוקותי - המצוות בפרשה: "והארץ לא תימכר לצמיתות" – איסור או תיאור מצב? (התשס"ט)
אמור - המצוות בפרשה: ציוויים ותכנים (התשס"ט)
אחרי מות - המצוות בפרשה: מצוות, מעשים ותכליות (התשס"ט)
תזריע מצורע - המצוות בפרשה: טהרה וכפרה (התשס"ט)
שמיני - המצוות בפרשה: הימנעות ממאכלות אסורות - לפעול בשקידה ולא להתרשל (התשס"ט)
צו - המצוות בפרשה: "אש התמיד – אף על פי שהאש ירדה מן השמים, מצוה להביא אש מן ההדיוט" (התשס"ט)
ויקרא - המצוות בפרשה: הקרבן והמלח (התשס"ט)
בחוקותי - המצוות בפרשה: ירדה תורה לסוף מחשבת האדם (התשס"ח)
בהר - המצוות בפרשה: האם קיימים ציוויים כפולים בענין מלאכה בשביעית? (התשס"ח)
אמור - המצוות בפרשה: קידוש ה' וחילול ה' (התשס"ח)
קדושים - המצוות פרשה: מדוע הציווי "קדושים תהיו" לא נכלל בתרי"ג מצות? (התשס"ח)
שביעי של פסח - המצוות בפרשה: ספירת העומר בימינו ומנין המצוות (התשס"ח)
פסח - המצוות בפרשה: המוקד של ליל הסדר (התשס"ח)
מצורע - המצוות בפרשה: "מצורע ושאר טמאים: אתם לא חייבים להיטהר, אבל הודיעו על מצבכם" (התשס"ח)
תזריע - המצוות בפרשה: לידת בן ולידת בת – טומאה וטהרה שונות, קרבן זהה (התשס"ח)
שמיני - המצוות בפרשה: מצות עשה נטולת מעשה – יש חיה כזאת! (התשס"ח)
עוד בנושא

 

בדומה למה שכתבנו בעבר (פרשת מקץ) לגבי הדלקת נר חנוכה, הרעיון שקריאת המגילה בפורים תימנה כאחת מתרי"ג מצות שמשה נצטווה בסיני נראה כבלתי הגיוני בעליל, שהרי נס פורים אירע זמן רב לאחר מתן תורה, והנביאים הם אלו שתיקנו את קריאת המגילה. זוהי עמדת הרמב"ם, בכלל הראשון בספר המצוות, בו הוא קובע שאין למנות מצוות דרבנן בתוך תרי"ג מצוות.

 

אלא שהיו ראשונים שמנו את מצות קריאת המגילה בתוך תרי"ג מצוות (למשל: בעל הלכות גדולות, ר' סעדיה גאון), והדיון בהצדקת שיטתם הוליד כמה הבנות מעניינות במעמדו של חג הפורים ושל תקנות הנביאים.

 

בגמרא במסכת מגילה (יד, א) מובאת ברייתא המספרת כי "ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה". ובהמשך מסבירה הגמרא: "מאי דרוש? ומה מעבדות לחירות (=ביציאת מצרים) אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן". ניתן לראות ברייתא זאת כמציינת את סמכות של הנביאים להוסיף מצוות חדשות, ומצוות אלו יימנו בתוך תרי"ג.

 

סמכות זאת – יתכן והיא קיימת לנביאים בלבד, כפי שכתב הרמב"ן בסוף השגותיו לכלל השני של ספר המצוות – "התקנות והגזרות אינן תוספת אבל הן גדר וסייג לתורה, אבל מקרא מגילה היא תוספת לפי שנכתבה כתורה והוקבעה חובה לדורות". יתכן והיא משתרעת גם לתקנות החכמים, כשיטת ריה"ל בספר הכוזרי ג, לט, הכותב: "תורתנו קשורה ב'הלכה למשה מסיני' או יוצאת 'מן המקום אשר יבחר ה'... וכל זה בזמן שסדר העבודה, והסנהדרין, וכל שאר המשמרות ששקדו על שלמות אורח החיים של העם, נשארו בהווייתם, ודבק בהם העניין האלוהי ללא כל ספק, אם דרך נבואה, או באמצעות סיוע ממרומים... כמו שהיה הדבר כל ימי 'בית שני', ... כך נתחייבנו במצוות מגילה ופורים ובמצוות חנוכה, ויכולנו לברך וציוונו על מקרא מגילה, ולהדליק נר חנוכה..., כי אילו נולדו דיננו אלה אחרי הגלות לא היו נקראים מצוות ולא היו מחייבים אותנו בברכה, אך היה נאמר עליהם כי 'תקנה' הם או 'מנהג'".

 

קיימות גישות המספקות לפורים גוון דאורייתא אמיתי. הסבר הגמרא שהובא לעיל "ומה מעבדות לחירות (=ביציאת מצרים) אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן", הינו בעצם לימוד קל וחומר, ולפי שיטת הרמב"ן, החולקת על הרמב"ם בכלל השני לספר המצוות, והקובעת שניתן למנות כמצות דברים שנלמדים מקל וחומר, נוכל לומר שמצות קריאת מגילה יונקת את תוקף הדאורייתא שלה מחובת אמירת הלל ו/או השמחה בפסח. באופן דומה, ניתן לומר שקריאת המגילה נסמכת על מצות ההלל, שלפי חלק מהראשונים מהווה מצוה מן התורה. כיוון זה נסמך על דברי הגמרא במגילה, שם מקשים מדוע לא אומרים הלל בפורים, ומשיבים (בתירוץ השני) שקריאת המגילה היא ההלל.

 

בכיוון זה הלך גם החתם סופר (יו"ד רל"ג) ששילב בין הדברים, וקבע, על בסיס הקל וחומר מיציאת מצרים, כי עצם עשיית הזכר של נס פורים (היציאה ממוות לחיים) הוא חיוב מן התורה, אולם הביצוע הקונקרטי של הזיכרון – באופן של קריאת מגילה או משלוח מנות - הוא מדרבנן.

 

גוון דאורייתא נוסף שניתן להציע הוא שקריאת המגילה מקיימת את מצות זכירת מעשה עמלק, וזאת בהמשך לדברי הרמב"ן שהביא את דברי הספרי "זכור את אשר עשה לך עמלק" – "בפה", והקשה: "ולא ידעתי מה היא הזכירה הזאת בפה", והסביר: "ויהיה סמך למקרא מגילה מן התורה".

 

ואילו הרמב"ם, הרואה בקריאת המגילה מצוה דרבנן, ידחה את ההסברים הנ"ל, שכן לשיטתו לא ניתן למנות מצוות הנלמדות מקל וחומר, מה עוד שלשיטתו מצוות ההלל עצמה אינה מצוה מן התורה. יחד עם זאת, חובת ההודאה לה' על נס הינה מטרה ותכלית כללית של התורה, ובעת עשית מעשים המכוונים לאותה תכלית אנו מקיימים את רצונו של הקב"ה (ראה בספר יד פשוטה על הלכות מגילה וחנוכה (ג, ג). בהתאם לכך, לשיטת הרמב"ם קריאת המגילה אינה מצוות עשה דאורייתא, אולם בקריאתה (שהיא הלל גם לשיטת הרמב"ם),אנו משיגים מטרה ראויה מן התורה.