גיל נדל משרד עורכי דין

 

אמור - "ממחרת השבת" – שבת בראשית או יו"ט ראשון של פסח? (תשע"א)

עוד בנושא
בהר – עבודה לשם חיים (תשפ"ב)
אמור -תיקון עולם (תשפ"ב)
קדושים - להיות קדושים כאן ועכשיו (תשפ"ב)
קדושים – הגירסה ההפוכה של מעמד הר סיני (תשע"ט)
עוד בנושא
אחרי מות - המצוות בפרשה: מצוות ותכליות (התשע"ח)
ויקרא – "הר סיני, אוהל מועד ומה שביניהם" (תשע"ז)
בחוקותי - מודע נדחקה פרשיית ההקדשות לסוף ספר ויקרא? (תשע"ו)
קדושים - למה פוצלה פרשיית העריות לשני חלקים (תשע"ו)
תזריע - תיקון או הפרדה וסילוק? על שני מודלים של התמודדות עם טומאה (תשע"ו)
שמיני - להוביל או לשתף? (תשע"ו)
בחוקותי - מפת הדרכים להסדר הקבע (תשע"ה)
תזריע – מצורע: קיסמו של לוג השמן של המצורע (תשע"ה)
בהר סיני - מבט מחודש (תשע"ד)
קדושים - דברים שהוצאו מהקשרם–על גלגולן של עשרת הדיברות בפרשת קדושים (תשע"ד)
בהר בחוקותי - מפת הדרכים להסדר הקבע (תשע"ג)
אמור - מספיחי הרפורמה (תשע"ג)
אחרי מות קדושים - לא לוקחים סיכון (תשע"ג)
תזריע מצורע - פותחים דף חדש - (תשע"ג)
שמיני - יומן אירועים (תשע"ג)
צו - מילואי הכוהנים: מדוע היה צריך לשנות את התוכנית המקורית? (תשע"ג)
ויקרא - תורת הקרבנות: סגירת מעגל כאובה (תשע"ג)
בחוקותי - ההפתעה הגדולה ( תשע"ב)
בהר סיני - מבט מחודש (תשע"ב)
אמור - "מיום הביאכם את עומר התנופה" או "מהחל חרמש בקמה"? על גלגוליה של ספירת העומר (תשע"ב)
אחרי מות - קדושים-על גלגולו של יום הכיפורים בעקבות חטא נדב ואביהוא (תשע"ב)
תזריע מצורע - השלמה ממקום של אי ודאות (תשע"ב)
צו - זאת תורה העולה: שילוב הרמוני או דיסוננס צורמני (תשע"ב)
ויקרא - "באוהל מועד או בהר סיני" (תשע"ב)
בחוקותי - "והקימותי את בריתי אתכם" - מה התחדש בברית החדשה?(תשע"א)
בהר סיני -"וכשנתרצה הקב"ה למשה בלוחות שניות ציוהו בברית חדשה"(תשע"א)
קדושים - עשרת הדיברות של פרשת קדושים -(תשע"א)
מצורע - מי יפצח את הקוד של 'תורת המצורע ביום טהרתו'? (תשע"א)
תזריע - מדוע כתיבת פרשיית הצרעת נעשית בדילוגים? (תשע"א)
שמיני - מסייעיו של אהרון הכהן (תשע"א)
צו - "טקס חניכת הכהנים – אירוע שכשל ותכלית שלא התממשה (כמעט) " (תשע"א)
ויקרא -"הקרבנות - עידן של אי וודאות ואי בהירות" (תשע"א)
בהר סיני - המצוות בפרשה: קידוש היובל (תש"ע)
אמור - המצוות בפרשה: איסור חדש (תש"ע)
אחרי מות - קדושים - המצוות בפרשה: שליחת יד בממון הזולת (תש"ע)
תזריע-מצורע - המצוות בפרשה: חזרה מדורגת לחיים הנורמליים (תש"ע)
שמיני - המצוות בפרשה: "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תיטמאו בהם" (תש"ע)
צו - המצוות בפרשה: "שכבוד הוא לקרבן שיאכלוהו משרתי ה' בעצמם ולא שיתנוהו לפחותים לאוכלו" (תש"ע)
ויקרא - המצות בפרשה: מנחת החוטא (תש"ע)
בהר בחוקותי - המצוות בפרשה: "והארץ לא תימכר לצמיתות" – איסור או תיאור מצב? (התשס"ט)
אמור - המצוות בפרשה: ציוויים ותכנים (התשס"ט)
אחרי מות - המצוות בפרשה: מצוות, מעשים ותכליות (התשס"ט)
תזריע מצורע - המצוות בפרשה: טהרה וכפרה (התשס"ט)
שמיני - המצוות בפרשה: הימנעות ממאכלות אסורות - לפעול בשקידה ולא להתרשל (התשס"ט)
צו - המצוות בפרשה: "אש התמיד – אף על פי שהאש ירדה מן השמים, מצוה להביא אש מן ההדיוט" (התשס"ט)
ויקרא - המצוות בפרשה: הקרבן והמלח (התשס"ט)
בחוקותי - המצוות בפרשה: ירדה תורה לסוף מחשבת האדם (התשס"ח)
בהר - המצוות בפרשה: האם קיימים ציוויים כפולים בענין מלאכה בשביעית? (התשס"ח)
אמור - המצוות בפרשה: קידוש ה' וחילול ה' (התשס"ח)
קדושים - המצוות פרשה: מדוע הציווי "קדושים תהיו" לא נכלל בתרי"ג מצות? (התשס"ח)
שביעי של פסח - המצוות בפרשה: ספירת העומר בימינו ומנין המצוות (התשס"ח)
פסח - המצוות בפרשה: המוקד של ליל הסדר (התשס"ח)
מצורע - המצוות בפרשה: "מצורע ושאר טמאים: אתם לא חייבים להיטהר, אבל הודיעו על מצבכם" (התשס"ח)
תזריע - המצוות בפרשה: לידת בן ולידת בת – טומאה וטהרה שונות, קרבן זהה (התשס"ח)
שמיני - המצוות בפרשה: מצות עשה נטולת מעשה – יש חיה כזאת! (התשס"ח)
זכור - המצוות בפרשה: כמה מצוות כרוכות בעמלק? (התשס"ח)
עוד בנושא

 

בפרשתנו עושה התורה שימוש נרחב בתאריך "ממחרת השבת", ולתאריך זה קיימת חשיבות רבה: "והניף את העומר לפני ה' לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן.ועשיתם ביום הניפכם את העומר כבש תמים... ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה... וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עמר התנופה, שבע שבתות תמימֹת תהיינה.עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, והקרבתם מנחה חדשה לה'. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים... וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש יהיה לכם....".

 

על פי המסורת של התורה שבעל פה, ממחרת השבת הוא ממחרת יום טוב הראשון של פסח (דהיינו, ט"ז בניסן). מסורת זו נתקלה בהתנגדות חריפה ביותר של הבייתוסים, אשר פירשו את התאריך 'ממחרת השבת' כמחרת שבת בראשית אשר חלה בתוך בחג הפסח. לכאורה, עמדת הבייתוסים מעוגנת היטב בפשוטו של מקרא, ואילו מסורת התורה שבע"פ ניצבת בפני קושי רב, שכן לא מצאנו בשום במקום שבמקרא שיום טוב קרוי "שבת" (אלא לכל היותר – שבתון), מה עוד שבהמשך הפסוקים - "עד ממחרת השבת השביעית" – מקבלת המילה שבת פירושה שונה:עד ממחרת השבוע השביעי, ומהלך פרשני זה קשה ביותר.

 

במהלך הדורות, וביתר שאת בימינו אנו, נעשו ניסיונות משמעותיים לגשר על הפער שבין התורה שבכתב לתורה שבעל פה בענין זה, ואנו נביא את העיקריים שבהם:

 

כיוון פרשני אחד מבקש להסביר כי אין חובה, לפי פשוטו של מקרא, לפרש את הביטוי "ממחרת השבת" כממחרת שבת בראשית: אברהם רון (מגדים טז, 37) מסביר שהביטוי "שבת" פירושו "שביתה", והשביתה המדוברת היא שביתה מן החמץ. אילו היה מדובר בשבת בראשית, כי אז היתה התורה נוקטת בביטוי "יום השבת" שהיא הביטוי הרווח בתורה לציון שבת בראשית. היום שבו שובתים מן החמץ הוא ט"ו בניסן (יו"ט ראשון של פסח), וממחרתו הוא ט"ז בניסן. איתמר כסלו (שם, עמ' 43) מסכים גם הוא כי מדובר בשביתה, ואולם אין מדובר בשביתה מן החמץ, אלא בשביתה של המן. "התאריך שבו פסקה ירידת המן הוא ט"ו בניסן, והביטוח ממחרת השבת פירושו – ממחרת היום שבו יפסוק המן לחלוטין". פרופ' יהודה אליצור (מגדים לח, 33) עמד על כך שהמילה שבת (sabattu) באכדית – פירושה יום מילוי הירח (דהיינו יום ט"ו), ולפיכך ממחרת השבת פירושו יום ט"ז. פרופ' אליצור גם מסביר שהתורה באופן מכוון השתמשה במילה שבת ולא במילה אחרת, שכן המילה שבת הינה מילת מפתח בפרקים כג-כה בספר ויקרא, במובנים שונים לאורך אותם פרקים (שנת שמיטה, שבוע, שבת בראשית, יום מילוי הירח) והתורה בכוונה בחרה בה כמייצגת פרושים שונים. כך או כך, הצד השווה בפירושים אלו הוא שהם מסבירים כי פירוש הביטוי "ממחרת שבת" הנאמר בפרשתנו אינו ממחרת שבת בראשית.

 

ואולם קיים כיוון פרשני מנוגד לחלוטין, המסכים כי מבחינת פשוטו של מקרא עמדת הבייתוסים נכונה.ראשונה וחדשנית בענין זה היא עמדת ריה"ל הספר הכוזרי: "ומה שהכתוב מזכיר את היום הראשון בשבוע אינו אלא למשל - כאילו הוא אומר:אם תהיה ההתחלה - 'מהחל חרמש בקמה' - באחד בשבת, אז תגיעו לסוף ספירתכם באחד בשבת;ומזה נוכל להקיש כי אם תהיה ההתחלה בשני בשבת - נספור עד לשני בשבת.אולם זמן 'החל חרמש בקמה' בידנו ניתן:כל זמן שנמצאנו ראוי לכך נתחיל בו ונספור ממנו - ואכן זמן זה נקבע ביום שני בפסח, דבר שאין בו סתירה לתורה.". כלומר, התורה נתנה דוגמא אם שבת בראשית כדוגמא לאופן שבו סופרים את חמישים הימים, אולם מועד תחילת הספירה היא "מהחל חרמש בקמה". התורה שבעל פה קבעה כי יהיה זה יום ט"ז ניסן כי הוא היום הראשון שיכול לייצג את תחילת קציר שאינו מקרא קודש (שכן ט"ו בניסן משמש, על דרך האומדן במייצג את לחית הקציר בהיותו אמצע החודש).  הרב אלחנן סמט הרחיב וביאר את שיטת ריה"ל, בספרו עיונים בפרשיית השבוע, סדרה ראשונה, חלק ב,  בביאורו לפרשת אמור.

 

הרב מרדכי ברויאר (בספרו פרקי מועדות),  ופרופ' דוד הנשקה (מגדים יד, 9) הסכימו גם הם שעמדתו של ספר ויקרא (פרשתנו) הינה כעמדת הבייתוסים. אלא שלדעתם עמדתה של פרשיית המועדות בספר דברים הינה מנוגדת לכך לחלוטין. דיונם מורכב וחורג ממסגרת רשימה קצרה זו, ולפיכך נפשט את הדברים באופן הבא: בספר דברים לא מוזכר כלל המועד "ממחרת השבת" אלא רק המועד "מהחל חרמש בקמה", אשר מיוצג על ידי יום ט"ו בניסן, והרי לנו סתירה בין האמור בספר ויקרא (ממחרת שבת בראשית), לבין האמור בספר דברים (ט"ו בניסן).  התורה שבעל פה באה ופישרה בין שתי הדעות הנוגדות (ממחרת השבת, לפי ספר ויקרא, וט"ו בניסן – לפי ספר דברים), ופירשה את ממחרת השבת כמחרת יו"ט ראשון של פסח. בכך, מצד אחד, היא נענתה חלקית לדרישת ספר ויקרא, שיום הנפת העומר יהיה ממחרתו של שבת, שכן גם יו"ט ראשון של פסח הוא שבתון, ומצד שני נענתה, שוב – חלקית, לדרישת ספר דברים, שהמועד יהיה מהחל חרמש בקמה, דהיינו אמצע החודש, המייצג קלנדארית את תחילת הקציר.

 

בתווך, קיים פרושו החשוב של הרב יואל בן נון בענין זה, אך, אבוי, כבר הגענו כמעט לשולי הדף, ואת הדיון בפירוש זה נותיר למועד אחר.