גיל נדל משרד עורכי דין

 
בהר – עבודה לשם חיים (תשפ"ב)

אמור -תיקון עולם (תשפ"ב)

קדושים - להיות קדושים כאן ועכשיו (תשפ"ב)

קדושים – הגירסה ההפוכה של מעמד הר סיני (תשע"ט)

שמיני – מילואי הכהנים והיום השמיני (תשע"ט)

אחרי מות - המצוות בפרשה: מצוות ותכליות (התשע"ח)

ויקרא – "הר סיני, אוהל מועד ומה שביניהם" (תשע"ז)

בחוקותי - מודע נדחקה פרשיית ההקדשות לסוף ספר ויקרא? (תשע"ו)

קדושים - למה פוצלה פרשיית העריות לשני חלקים (תשע"ו)

תזריע - תיקון או הפרדה וסילוק? על שני מודלים של התמודדות עם טומאה (תשע"ו)

שמיני - להוביל או לשתף? (תשע"ו)

בחוקותי - מפת הדרכים להסדר הקבע (תשע"ה)

תזריע – מצורע: קיסמו של לוג השמן של המצורע (תשע"ה)

בהר סיני - מבט מחודש (תשע"ד)

קדושים - דברים שהוצאו מהקשרם–על גלגולן של עשרת הדיברות בפרשת קדושים (תשע"ד)

בהר בחוקותי - מפת הדרכים להסדר הקבע (תשע"ג)

אמור - מספיחי הרפורמה (תשע"ג)

אחרי מות קדושים - לא לוקחים סיכון (תשע"ג)

תזריע מצורע - פותחים דף חדש - (תשע"ג)

שמיני - יומן אירועים (תשע"ג)

צו - מילואי הכוהנים: מדוע היה צריך לשנות את התוכנית המקורית? (תשע"ג)

ויקרא - תורת הקרבנות: סגירת מעגל כאובה (תשע"ג)

בחוקותי - ההפתעה הגדולה ( תשע"ב)

בהר סיני - מבט מחודש (תשע"ב)

אמור - "מיום הביאכם את עומר התנופה" או "מהחל חרמש בקמה"? על גלגוליה של ספירת העומר (תשע"ב)

אחרי מות - קדושים-על גלגולו של יום הכיפורים בעקבות חטא נדב ואביהוא (תשע"ב)

תזריע מצורע - השלמה ממקום של אי ודאות (תשע"ב)

צו - זאת תורה העולה: שילוב הרמוני או דיסוננס צורמני (תשע"ב)

ויקרא - "באוהל מועד או בהר סיני" (תשע"ב)

בחוקותי - "והקימותי את בריתי אתכם" - מה התחדש בברית החדשה?(תשע"א)

בהר סיני -"וכשנתרצה הקב"ה למשה בלוחות שניות ציוהו בברית חדשה"(תשע"א)

אמור - "ממחרת השבת" – שבת בראשית או יו"ט ראשון של פסח? (תשע"א)

קדושים - עשרת הדיברות של פרשת קדושים -(תשע"א)

מצורע - מי יפצח את הקוד של 'תורת המצורע ביום טהרתו'? (תשע"א)

תזריע - מדוע כתיבת פרשיית הצרעת נעשית בדילוגים? (תשע"א)

שמיני - מסייעיו של אהרון הכהן (תשע"א)

צו - "טקס חניכת הכהנים – אירוע שכשל ותכלית שלא התממשה (כמעט) " (תשע"א)

ויקרא -"הקרבנות - עידן של אי וודאות ואי בהירות" (תשע"א)

בהר סיני - המצוות בפרשה: קידוש היובל (תש"ע)

אמור - המצוות בפרשה: איסור חדש (תש"ע)

אחרי מות - קדושים - המצוות בפרשה: שליחת יד בממון הזולת (תש"ע)

תזריע-מצורע - המצוות בפרשה: חזרה מדורגת לחיים הנורמליים (תש"ע)

שמיני - המצוות בפרשה: "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תיטמאו בהם" (תש"ע)

צו - המצוות בפרשה: "שכבוד הוא לקרבן שיאכלוהו משרתי ה' בעצמם ולא שיתנוהו לפחותים לאוכלו" (תש"ע)

ויקרא - המצות בפרשה: מנחת החוטא (תש"ע)

בהר בחוקותי - המצוות בפרשה: "והארץ לא תימכר לצמיתות" – איסור או תיאור מצב? (התשס"ט)

אמור - המצוות בפרשה: ציוויים ותכנים (התשס"ט)

אחרי מות - המצוות בפרשה: מצוות, מעשים ותכליות (התשס"ט)

תזריע מצורע - המצוות בפרשה: טהרה וכפרה (התשס"ט)

שמיני - המצוות בפרשה: הימנעות ממאכלות אסורות - לפעול בשקידה ולא להתרשל (התשס"ט)

צו - המצוות בפרשה: "אש התמיד – אף על פי שהאש ירדה מן השמים, מצוה להביא אש מן ההדיוט" (התשס"ט)

ויקרא - המצוות בפרשה: הקרבן והמלח (התשס"ט)

בחוקותי - המצוות בפרשה: ירדה תורה לסוף מחשבת האדם (התשס"ח)

בהר - המצוות בפרשה: האם קיימים ציוויים כפולים בענין מלאכה בשביעית? (התשס"ח)

אמור - המצוות בפרשה: קידוש ה' וחילול ה' (התשס"ח)

קדושים - המצוות פרשה: מדוע הציווי "קדושים תהיו" לא נכלל בתרי"ג מצות? (התשס"ח)

שביעי של פסח - המצוות בפרשה: ספירת העומר בימינו ומנין המצוות (התשס"ח)

פסח - המצוות בפרשה: המוקד של ליל הסדר (התשס"ח)

מצורע - המצוות בפרשה: "מצורע ושאר טמאים: אתם לא חייבים להיטהר, אבל הודיעו על מצבכם" (התשס"ח)

תזריע - המצוות בפרשה: לידת בן ולידת בת – טומאה וטהרה שונות, קרבן זהה (התשס"ח)

שמיני - המצוות בפרשה: מצות עשה נטולת מעשה – יש חיה כזאת! (התשס"ח)

זכור - המצוות בפרשה: כמה מצוות כרוכות בעמלק? (התשס"ח)

צו (פורים) - המצוות בפרשה: מה למגילת אסתר ולתרי"ג מצוות? (התשס"ח)