גיל נדל משרד עורכי דין

 

קדושים - להיות קדושים כאן ועכשיו (תשפ"ב)

עוד בנושא
בהר – עבודה לשם חיים (תשפ"ב)
אמור -תיקון עולם (תשפ"ב)
קדושים – הגירסה ההפוכה של מעמד הר סיני (תשע"ט)
שמיני – מילואי הכהנים והיום השמיני (תשע"ט)
עוד בנושא
ויקרא – "הר סיני, אוהל מועד ומה שביניהם" (תשע"ז)
בחוקותי - מודע נדחקה פרשיית ההקדשות לסוף ספר ויקרא? (תשע"ו)
קדושים - למה פוצלה פרשיית העריות לשני חלקים (תשע"ו)
תזריע - תיקון או הפרדה וסילוק? על שני מודלים של התמודדות עם טומאה (תשע"ו)
שמיני - להוביל או לשתף? (תשע"ו)
בחוקותי - מפת הדרכים להסדר הקבע (תשע"ה)
תזריע – מצורע: קיסמו של לוג השמן של המצורע (תשע"ה)
בהר סיני - מבט מחודש (תשע"ד)
קדושים - דברים שהוצאו מהקשרם–על גלגולן של עשרת הדיברות בפרשת קדושים (תשע"ד)
בהר בחוקותי - מפת הדרכים להסדר הקבע (תשע"ג)
אמור - מספיחי הרפורמה (תשע"ג)
אחרי מות קדושים - לא לוקחים סיכון (תשע"ג)
תזריע מצורע - פותחים דף חדש - (תשע"ג)
שמיני - יומן אירועים (תשע"ג)
צו - מילואי הכוהנים: מדוע היה צריך לשנות את התוכנית המקורית? (תשע"ג)
ויקרא - תורת הקרבנות: סגירת מעגל כאובה (תשע"ג)
בחוקותי - ההפתעה הגדולה ( תשע"ב)
בהר סיני - מבט מחודש (תשע"ב)
אמור - "מיום הביאכם את עומר התנופה" או "מהחל חרמש בקמה"? על גלגוליה של ספירת העומר (תשע"ב)
אחרי מות - קדושים-על גלגולו של יום הכיפורים בעקבות חטא נדב ואביהוא (תשע"ב)
תזריע מצורע - השלמה ממקום של אי ודאות (תשע"ב)
צו - זאת תורה העולה: שילוב הרמוני או דיסוננס צורמני (תשע"ב)
ויקרא - "באוהל מועד או בהר סיני" (תשע"ב)
בחוקותי - "והקימותי את בריתי אתכם" - מה התחדש בברית החדשה?(תשע"א)
בהר סיני -"וכשנתרצה הקב"ה למשה בלוחות שניות ציוהו בברית חדשה"(תשע"א)
אמור - "ממחרת השבת" – שבת בראשית או יו"ט ראשון של פסח? (תשע"א)
קדושים - עשרת הדיברות של פרשת קדושים -(תשע"א)
מצורע - מי יפצח את הקוד של 'תורת המצורע ביום טהרתו'? (תשע"א)
תזריע - מדוע כתיבת פרשיית הצרעת נעשית בדילוגים? (תשע"א)
שמיני - מסייעיו של אהרון הכהן (תשע"א)
צו - "טקס חניכת הכהנים – אירוע שכשל ותכלית שלא התממשה (כמעט) " (תשע"א)
ויקרא -"הקרבנות - עידן של אי וודאות ואי בהירות" (תשע"א)
בהר סיני - המצוות בפרשה: קידוש היובל (תש"ע)
אמור - המצוות בפרשה: איסור חדש (תש"ע)
אחרי מות - קדושים - המצוות בפרשה: שליחת יד בממון הזולת (תש"ע)
תזריע-מצורע - המצוות בפרשה: חזרה מדורגת לחיים הנורמליים (תש"ע)
שמיני - המצוות בפרשה: "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תיטמאו בהם" (תש"ע)
צו - המצוות בפרשה: "שכבוד הוא לקרבן שיאכלוהו משרתי ה' בעצמם ולא שיתנוהו לפחותים לאוכלו" (תש"ע)
ויקרא - המצות בפרשה: מנחת החוטא (תש"ע)
בהר בחוקותי - המצוות בפרשה: "והארץ לא תימכר לצמיתות" – איסור או תיאור מצב? (התשס"ט)
אמור - המצוות בפרשה: ציוויים ותכנים (התשס"ט)
אחרי מות - המצוות בפרשה: מצוות, מעשים ותכליות (התשס"ט)
תזריע מצורע - המצוות בפרשה: טהרה וכפרה (התשס"ט)
שמיני - המצוות בפרשה: הימנעות ממאכלות אסורות - לפעול בשקידה ולא להתרשל (התשס"ט)
צו - המצוות בפרשה: "אש התמיד – אף על פי שהאש ירדה מן השמים, מצוה להביא אש מן ההדיוט" (התשס"ט)
ויקרא - המצוות בפרשה: הקרבן והמלח (התשס"ט)
בחוקותי - המצוות בפרשה: ירדה תורה לסוף מחשבת האדם (התשס"ח)
בהר - המצוות בפרשה: האם קיימים ציוויים כפולים בענין מלאכה בשביעית? (התשס"ח)
אמור - המצוות בפרשה: קידוש ה' וחילול ה' (התשס"ח)
קדושים - המצוות פרשה: מדוע הציווי "קדושים תהיו" לא נכלל בתרי"ג מצות? (התשס"ח)
שביעי של פסח - המצוות בפרשה: ספירת העומר בימינו ומנין המצוות (התשס"ח)
פסח - המצוות בפרשה: המוקד של ליל הסדר (התשס"ח)
מצורע - המצוות בפרשה: "מצורע ושאר טמאים: אתם לא חייבים להיטהר, אבל הודיעו על מצבכם" (התשס"ח)
תזריע - המצוות בפרשה: לידת בן ולידת בת – טומאה וטהרה שונות, קרבן זהה (התשס"ח)
שמיני - המצוות בפרשה: מצות עשה נטולת מעשה – יש חיה כזאת! (התשס"ח)
זכור - המצוות בפרשה: כמה מצוות כרוכות בעמלק? (התשס"ח)
עוד בנושא

 

פרשת השבוע שלנו היא פרשת קדושים, והיא נקראת כך על שם הציווי המופיע בפתיחתה "קדושים תהיו", אלא שתוכנו של הציווי הזה אינו ברור. מה הכוונה בלהיות קדושים? וניתנו לכך מספר הסברים.

ארצה הפעם לעמוד על שני הסברים שניתנו בענין זה. הסבר אחד הוא הסברו של מדרש ההלכה, הספרי, שאמר כי הקדושה היא קדושת המצוות. במלים אחרות – אין לציווי קדושים תהיה תוכן עצמאי אלא הוא מורה לנו על שמירת המצוות ובכך נהיה קדושים.

המשמעות של דברים אלו הינה עמוקה הרבה יותר ממה שנראה, כי מיד לאחר הציווי הכללי הזה מופיעות מצוות רבות, וביניהן  מורא אב ואם, שמירת שבת, חובת עשיית משפט צדק ואי עוול במשפט, איסור עבודת אלילים, ואהבת לרעך כמוך, ועוד ועוד. הקדושה נמצאת כאן, איתנו, ועכשיו, לא בעתיד. אמר על כך הרב שטיינזלץ שאנשים נוטים לדבר על קדושה ולהרים עיניים למעלה לשמיים, אלא שהקדושה נמצאת כאן ועכשיו, במעשה היומיומי, בדאגה לזולת, במתן תודה לקב"ה, בעשיית המעשים הארציים והקטנים והטובים בתור בבנק ובמכולת.

הסבר שני הוא הסברו של הרמב"ן, הרואה בציווי קדושים תהיו חובה של הליכה לפנים משורת הדין. כוננת הדברים היא שגם אם הדין מעניק לנו זכות מסויימת, או אפשרות מסויימת, עדין אין זה אומר שנממש אותה מבלי שנבחן את העומק המוסרי שלה. והרמב"ן מביא דוגמא -שהתורה התירה אכילת בשר ושתיית יין, אבל אין זה אומר שאדם שיזלול ויסבא כל היום -עושה את המעשה הרצוי, גם אם יאכל רק מאכלים כשרים, ויברך לפני אכילתם ובסיומם. להיפך -לאדם כזה קורא הרמב"ן "נבל ברשות התורה" או בלשוננו של היום - כשר אבל מסריח, ובדיוק את הכיוון הזה באה התורה לשלול בציווי קדושים תהיו.  והדברים מתפרשים גם על המידות האישיות, ההתייחסות לזולת, ההתנהלות המסחרית ועוד ועוד. בכל אלו אנו נדרשים לא רק לבצע אך ורק את מה שמותר, אלא גם לבדוק האם המעשה שלנו הוא רצוי.

קדושים נהיה – כאן ועכשיו!