גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות המכס, תשכ"ו-1965

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
תקנות המכס (הישבון ביצוא), תשכ"ז–1966
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-232 לפקודת המכס וסעיף 2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: פרשנות

1. בתקנות אלה -

"בית מכס" -  המקומות המפורטים בתוספת הראשונה;

"ימי מנוחה" -  ימי מנוחה הקבועים בפקודת ימי המנוחה, תש"ח- 1948, ויום העצמאות על פי חוק יום העצמאות, תש"ט- 1949;

"מסי יבוא" -  מכס, מס ערך מוסף, מס קניה וכן מסים אחרים המוטלים לפי כל דין בישראל על יבוא;

"שעה נוספת" -  שעת עבודה ביום מנוחה או שעת עבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות;

"תעריף המכס" -  צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, תש"ס- 1999.

פרק שני: דגל המכס

2. דגל המכס כאמור וכמצוייר בתוספת השניה יונף על בית המכס ועל חרטום כלי- השיט בשירות רשות המכס, הכל לפי הענין.

  

פרק שלישי: אגרות שעות נוספות

3.    (א)  לענין פרק זה, אם לא נאמר אחרת בחיקוק -

(1)   ימי העבודה הרגילים של רשות המכס הם כל ימות השנה למעט ימי המנוחה;

(2)   שעות העבודה הרגילות של רשות המכס הן כמפורט בתוספת השלישית.

      (ב)  גובה המכס רשאי להרשות עבודה בימים שאינם ימי עבודה רגילים או בשעות שאינן שעות עבודה רגילות, בכפוף להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א- 1951.

4. ו-5. (בוטלו בק"ת תשמ"א מס' 4171 עמ' 61).

 

פרק רביעי: חשבון מכר

6.    כל חשבון מכר לטובין מיובאים או טובין מיוצאים יכיל פרטים אלה —

(1)   ארץ המקור; ארץ המקור היא, ביחס לטובין מעובדים — הארץ בה הסתיים בעיקרו תהליך עיבודם וביחס לטובין אחרים — הארץ בה גדלו או הופקו;

(2)   המקום והתאריך בהם הוכן החשבון;

(3)   השם והמען של המוכר והקונה;

(4)   כמות האריזות, תיאורם, סימונם ומספריהם;

(5)   תיאור הטובין בהתאם לסוג, מהות, טיב וכדומה, תוך הדגשת התכונות המיוחדות העשויות להעלות או להפחית את ערכם;

אם התכונות המיוחדות, כאמור, הנן היות הטובין מורכבים משני חמרים או יותר, צריך לפרט את מכסת האחוזים, לפי משקל, של כל סוג מן החמרים הכלול בטובין, הכל כמקובל באותו ענף;

(6)   כמות הטובין לפי היחידה המסחרית המקובלת לגבי אותם טובין;

(7)   המשקל ברוטו, נטו ונט נטו של כל אריזה, וכן המשקל הכולל ברוטו, נטו ונט נטו של המשגור;

(8)   המחיר המוסכם של הטובין;

(9)   תנאי המשלוח, השיגור והתשלום, לרבות הנחות שמקובל לציינם בחשבון מכר;

(10)  המספר הסידורי של מוכר הטובין כפי שקבע המנהל.

 

7.    היה המשגור מורכב מיותר מאריזה אחת, יש לציין את הפרטים הנדרשים ביחס לתכולת כל אריזה במפרט נפרד, אלא אם מופיעים הפרטים הללו בחשבון המכר. הוראות תקנה זו באות להוסיף על הוראות תקנה 6 ולא לגרוע מהן.

8.    חשבון המכר יהיה חתום על ידי המוכר או מטעמו, ובלבד שאם חתם אדם מטעם המוכר יציין עובדה זו על החשבון. לצדו של המספר הסידורי על פי תקנה 6(10), יחתום היבואן או סוכנו.

9.    מקום שיבוא טובין או ייצואם הוא בגין פעולת מכר, לא יותר רשמונם בטרם יומצא חשבון מכר עליהם כמפורט כאמור, אלא אם הוכח להנחת דעתו של גובה המכס, כי לא נתמלא תנאי מתנאי פרק זה מסיבות שהן מחוץ לשליטתו של בעל טובין. 

9א.  רשמון יוכן לרשות המכס באמצעות מסוף הקשור למחשב של המרכז למיכון משרדי במשרד האוצר.

 

פרק חמישי: דוגמאות מסחריות

10.   כשטובין חבי מכס מיובאים על ידי נוסע בתורת דוגמאות מסחריות:

(1)   תוגש לגובה המכס אמרה חתומה בידי היבואן המראה את מינו וערכו של כל פריט של טובין אלה, והמציינת כי אלה דוגמאות מסחריות;

(2)   תינתן ערובה להנחת דעתו של גובה המכס;

(3)   אם הדוגמאות יוצאו תוך ששה חדשים מתאריך הגיען ארצה או תוך תקופה נוספת שיורה גובה המכס, תוחזר הערובה אחרי תשלום המכס ושאר התשלומים החלים על הדוגמאות שלא יוצאו.

 

פרק שישי: אגרות השגחה

11.   (א)  בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו אגרות בשיעורים הנקובים לצדם:

שיעור האגרה בשקלים חדשים

(1)   (בוטלה)

(2)   (בוטלה)

(3)   (בוטלה)

(4)   (בוטלה)

(5)   (א)   בעד שירותים אחרים המצריכים נוכחות פקיד מכס - ליום או לחלק ממנו:

(א)   לכל שוטר                                345 

(ב)   לכל פקיד אחר                          345 

(ב)   ניתן השירות בפרק זמן שאינו עולה על ארבע שעות, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

(ג)    (בוטלה)

(6)   (בוטלה)

(7)   (בוטלה)

           (ב)  הוראות תקנה זו באות להוסיף על הוראות תקנה 4 ולא לגרוע מהן.

11א.   (א)*        בעד עיבוד רשמון יבוא במחשב תשולם אגרה בסך של 29 שקלים חדשים למימון הוצאות תפעול המחשב, ובלבד שאם הערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 1,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה, תשולם מחצית האגרה.

(א1)        בעד בדיקת טובין שהוגש עליהם רשמון יבוא תשלום אגרה בסך של 34 שקלים חדשים, בשל הוצאות ביטחון, למעט רשמון יבוא שהערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 500 דולר של ארצות הברית של אמריקה.

(ב)  האגרות האמורות בתקנות משנה (א) ו-(א1) ייגבו יחד עם מסי היבוא.

(ג)   האגרות לפי תקנה זו ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) בחודש דצמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה שקדמה לה, ויעוגלו למחצית השקל החדש הקרובה.

(ד)  המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות ששונו לפי תקנת משנה (ג).

(ה)  על אף האמור בתקנה זו עיבוד רשמון יבוא במחשב ובדיקת טובין שהוגש עליהם רשמון יבוא, למעט רכב מנועי, שיובאו בידי עולה כהגדרתו בפרט 7 לתעריף המכס יהיה פטורים מתשלום אגרה.

פרק שביעי: מחסנים רשויים

12.   בפרק זה -

"מחסן דלק" - מחסן סגור או מחסן חצרים המיועד להחסנת דלק כמשמעותו בצו הבלו על דלק (הטלת בלו), תש"ם- 1980, לרבות דלק להספקה לאניות;

"מחסן חצרים" - מגרש מגודר המיועד להחסנת טובין שנהוג להניחם, דרך כלל, תחת כיפת השמים בלא מחסה, לרבות במכלים המיועדים לכך;

"מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות" -  מחסן סגור המיועד לאחסנת ציוד קשר, ניווט ובקרה כמפורט להלן, המשמש להפעלה באניות בלבד:

(1)   ציוד תקשורת אלחוטי, ציוד מכ"ם וציוד ניווט אלקטרוני אלחוטי;

(2)   ציוד ניווט אלקטרוני אלחוטי;

(3)   חלקי חילוף לציוד המפורט בפסקאות (1) ו- (2);

"מחסן לכימיקלים" -  מחסן חצרים הנמצא בשטח נמל ים, והוא מיועד לאחסנה והשבחה של כימיקלים המיובאים בצובר, בתנאי שהוא מצויד במערכת שינוע פנאומטית המאפשרת פריקה ישירה מהאניה ושינוע לשחרור לצריכה בארץ או ליצוא;

"מחסן למכירה ליוצאים מישראל" -  מחסן סגור במעבר יבשתי, בנמל ים או בנמל תעופה לשם החסנתם של טובין המיועדים למכירה ליוצאים מישראל, או לשם מכירת טובין לנציגויות ולנציגים של מדינת חוץ כמשמעותם בפרט 3 לתעריף המכס ולנציגים של חברי האומות המאוחדות ולפקידי הארגון שהם אזרחי חוץ, ובנמל תעופה -  גם לשם אספקה לכלי טיס;

"מחסן לצידת אניות וכלי טיס" -  מחסן סגור להחסנת טובין המיועדים לאספקה לאניות כמפורט בפרט 89.01 לתעריף המכס, לאניות מלחמה זרות ולכלי טיס, שבו ניתן גם למכור טובין לנציגויות ולנציגים של מדינות חוץ כמשמעותם בפרט 3 לתעריף המכס ולנציגים של חברי ארגון האומות המאוחדות ופקידי הארגון שהם אזרחי חוץ;

"מחסן לתצוגת רכב" -  מחסן סגור או מחסן חצרים לתצוגת 20 כלי רכב לכל היותר, ובלבד שלבעל רישיון המחסן גם רישיון למחסן רכב ושמחסן החצרים ישמש אך ורק לתצוגת כלי רכב שהמשקל הכולל של כל אחד מהם עולה על 2,200 ק"ג;

"מחסן מטעני עולים" -  מחסן סגור או מחסן חצרים, המשמש להחסנת מטעני עולים בלבד;

"מחסן מטענים כללי" -  מחסן סגור או מחסן חצרים, המיועד להחסנת טובין בכלל, כמשמעותו בסעיף 69(1) לפקודת המכס, שאינו מחסן מיועד;

"מחסן מיועד" -  כל אחד מאלה: מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות, מחסן לכימיקלים, מחסן מכירה ליוצאים מישראל, מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן לתצוגת רכב, מחסן מטעני עולים, מחסן מסוף מטענים, מחסן מסוף קירור, מחסן מסירה לחוזרים לישראל, מחסן מתכות יקרות, מחסן קירור ומחסן רכב;

"מחסן מסוף מטענים" -  מחסן סגור או מחסן חצרים שנועד -

(1)   להחסנה דרך כלל של טובין המיובאים באניות במכולות ומגיעים אליו כשהם באותן מכולות, לרבות לשם ריקון או פיצול, או המכלה ליצוא;

(2)   להחסנת טובין המיובאים בהובלה יבשתית, לרבות לשם ריקון או פיצול או המכלה ליצוא;

"מחסן מסוף קירור" -  מחסן מסוף מטענים כמשמעותו בפסקה (1) להגדרתו, בעל כושר קירור מתחת ל- 0 מעלות צלזיוס, המיועד להחסנתם של טובין שיש להחסינם במצב צנון או קפוא;

"מחסן מסירה לחוזרים לישראל" -  מחסן סגור בנמל בין- לאומי המיועד להחסנתם של טובין ולמסירתם לחוזרים לישראל, ובלבד שהטובין נמכרו ליוצאים מישראל, ולבעל רישיון המחסן גם רישיון למחסן למכירה ליוצאים מישראל באותו נמל שבו נמצא המחסן;

"מחסן מתכות יקרות" -  חדר משוריין ומוגן בתאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א- 1981, לרבות תאגיד עזר כמשמעותו באותו חוק, המשמש להחסנת מתכות יקרות, מוצריהן וחפצי ערך;

"מחסן סגור" -  מבנה סגור ומקורה המוגן מכל הצדדים, שבו סידורים נאותים להחסנת טובין והוא בעל פתחים נאותים להכנסה והוצאה של טובין;

"מחסן קירור" -  מחסן סגור בעל כושר קירור של מתחת ל- 0 מעלות צלזיוס המיועד להחסנתם של טובין שיש להחסינם במצב צנון או קפוא;

"מחסן רכב" -  מחסן חצרים או מחסן סגור המשמש להחסנתם של כלי רכב בלתי משומשים בלבד, שבעל המחסן הוא הסוכן הבלעדי בישראל של יצרן כלי הרכב או היבואן הבלעדי מטעמו של אותו יצרן;

"מעבר יבשתי" -  מעבר נהר הירדן ומעבר טבה;

"נמל בין- לאומי" -  נמל תעופה או נמל ים שבו עוברים קווי תעופה בין- לאומיים סדירים או קווי ספנות בין- לאומיים סדירים, לפי הענין, המובילים נוסעים דרך קבע;

"נמל ים" -  כל אחד מאלה: נמל חיפה, נמל אשדוד ונמל אילת;

"נמל תעופה" -  כל אחד מאלה: נמל התעופה בן גוריון, נמל התעופה בעטרות, נמל התעופה באילת, נמל התעופה בעובדה ונמל התעופה בחיפה;

"עולה" -  כמשמעותו בכלל 1(י) של הכללים לפרט 7 לתעריף המכס;

"רישיון" -  רישיון למחסן כללי או פרטי.

13. לא יינתן רשיון מחסן פרטי אלא לסוגי מחסנים אלה: מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן להספקת ציוד אלקטרוני לאניות, מחסן למכירה ליוצאים מישראל, מחסן דלק, מחסן רכב, מחסן לתצוגת רכב ומחסן לכימיקלים.

13א.   לא יוחסנו מטעני עולים אלא במסוף למטעני עולים בלבד.

14. (א)  בקשה למתן רשיון או לחידושו תוגש בבית מכס מן המפורטים להלן הקרוב למקום שנמצא המחסן: ירושלים, תל- אביב- יפו, חיפה, אשדוד, אילת, או נמל תעופה בן- גוריון, אולם המנהל רשאי להורות שתוגש בבית מכס שאינו הקרוב.

      (ב)  הבקשה תהיה לפי הנוסח שבתוספת הששית. המנהל רשאי להתיר נוסח שונה מהנוסח בתוספת השישית לבקשה לחידוש רישיון, דרך כלל או לסוגי מחסנים.

       (ג)   בקשה לחידוש רשיון תוגש לא יאוחר מיום 1 בדצמבר לפני פקיעתו.

15.   (א)  המבקש רשיון או חידושו יגיש למנהל - 

(1)   ערבות בנקאית בסכום השווה לעשרים אחוזים ממסי היבוא, החל על הטובין המוחסנים או העומדים להיות מוחסנים במחסן בתקופת הרשיון;

(2)   במקום הערבות כאמור בפסקה (1) -  אישור מחברת ביטוח בנוסח שבתוספת העשירית, שלפיו הטובין המוחסנים במחסנו מבוטחים נגד פריצה במשך כל תקופת הרשיון (להלן -  הביטוח); סכום הביטוח בפוליסת הביטוח ובאישור האמור ייקבע לפי ערך הטובין לענין דיני המכס בתוספת מסי היבוא החלים על הטובין; בפוליסת הביטוח יותנה, שמסי היבוא האמורים יהיו לטובת המנהל; כמו כן יגיש הודעה מאת חברת הביטוח על שינוי שחל בסכום הביטוח -  תוך שבעה ימים מיום השינוי.

           (א1)  על אף האמור בתקנת משנה (א), יהא בעל הרשיון חייב להמציא ערבות בנקאית בסכום שיקבע גובה המכס, השווה עד פי שלושה מסכום ערך הטובין המאוחסנים ומסי היבוא המוטלים עליהם, שאינו מכוסה על ידי חברת הביטוח, למשך ששה חודשים, בנוסף לאישור חברת הביטוח האמור בתקנת משנה (א)(2), אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   בעל הרשיון לא פעל כאמור בתקנת משנה (א) בזמן כלשהו במשך תקופת הרשיון;

(2)  נמצא כי סכום הביטוח המפורט באישור איננו מכסה את מלוא ערך הטובין המוחסנים בתוספת מסי היבוא החלים עליהם;

נשנה מקרה כאמור בפסקה (1) או (2) -  תומצא הערבות הבנקאית למשך שנה אחת, ובמקרה נוסף, תומצא הערבות הבנקאית לזמן בלתי מוגבל.

           (א2)  (1)    המבקש רשיון למחסן רכב או חידושו רשאי להמציא למנהל, במקום הערבות על פי תקנת משנה (א)(1), אישור לפי התוספת העשירית מחברת ביטוח המופנה למנהל, שלפיו כלי הרכב המוחסנים במחסנו מבוטחים נגד פריצה במשך כל תקופת הרשיון (להלן -  ביטוח כלי הרכב);

                  (2)   סכום ביטוח כלי הרכב יהיה 5% ממסי היבוא החלים על המספר הממוצע של כלי הרכב המוחסנים במחסנו אך לא פחות מהמסים החלים על שני כלי רכב, מהסוג היקר ביותר, לכל מחסן בנפרד; בפוליסת הביטוח יותנה שהמסים האמורים יהיו לטובת המנהל;

                  (3)   חישוב סכום הביטוח כאמור יתבסס על ממוצע שנתי של כלי הרכב שהוחסנו במחסני בעל הרשיון בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר של השנה שקדמה למועד החישוב.

         (א3)        בעל מחסן מטענים כללי, המקדיש שטח מרוכז ומגודר, לאחסון כלי רכב בלבד, שמתקיימים בו התנאים של מחסן רכב שבתוספת השביעית, רשאי להמציא אישור נפרד מחברת ביטוח לשטח לאחסון כלי רכב בהתאם לאמור בתקנת משנה (א2).

         (א4)  (1)    המבקש רישיון או חידוש רישיון, למחסן לצידת אניות וכלי טיס או למחסן למכירה ליוצאים מישראל, רשאי להמציא למנהל במקום הערבות על פי תקנת משנה (א)(1), אישור לפי התוספת האחת עשרה, מחברת ביטוח המופנה למנהל, שלפיו הטובין המוחסנים במחסנו והמובלים על ידו מבוטחים נגד פריצה, לרבות גניבה בדרך, במשך כל תקופת הרישיון; סכום הביטוח בפוליסת הביטוח ובאישור האמור ייקבע לפי ערך הטובין לענין דיני המכס בתוספת מסי היבוא החלים על הטובין; בפוליסת הביטוח יותנה, שמסי היבוא האמורים יהיו לטובת המנהל; במקרה של ביטול הפוליסה תודיע חברת הביטוח למנהל 30 ימים לפני פקיעתה; כמו כן יגיש המבקש הודעה מאת חברת הביטוח על שינוי שחל בסכום הביטוח, בתוך שבעה ימים מיום השינוי; הוראות תקנת משנה (א1) יחולו גם על בעל רישיון למחסן לצידת אניות וכלי טיס או למחסן למכירה ליוצאים מישראל, בשינויים המחויבים.

(2)   המנהל רשאי להתיר אישור בנוסח שונה מהאמור בתוספת האחת עשרה, באופן שיומצאו שני אישורים, האחד, לטובין המוחסנים במחסן, והשני לטובין המובלים בידי המבקש.

           (ב)  נתן בעל הרשיון ערבות לפי תקנת משנה (א) ולא ביטח את הטובין יודיע על כך לבעלי הטובין.

         (ג)   ערבות, לרבות הביטוח, לפי תקנה זו תשמש ערובה לאחריותו של כל בעל רשיון כאמור בפרק החמישי לפקודה.

           (ד)  אין בתקנה זו כדי לגרוע מסמכותם של רשות המכס או גובה המס לפי סעיפים 31 ו- 35 לפקודה.

           (ה)  הערבויות והאישור מחברת הביטוח לפי תקנה זו יהיו בטפסים שיקבע המנהל והם יוגשו במקרה של בקשה לרשיון חדש - עם דרישת המנהל ובמקרה של חידוש רשיון - לא יאוחר מ- 31 בדצמבר שלפני פקיעת תוקף הרשיון.

16.   (א)  אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון מחסן תהיה:

שקלים חדשים

(1)   אם לא ניתן לו רשיון כאמור בתקנה 14 בשנה הקודמת (להלן - רישיון חדש) 34,908

(2)   בעד חידוש רשיון למחסן (להלן -  חידוש רישיון) 3,624

        (ב)  אגרת רשיון שנתית שישלם בעל רשיון למחסן לתצוגת רכב תהיה:

שקלים חדשים

(1)   בעד רישיון חדש                                    9,787

(2)   בעד חידוש רישיון                                    954

17.   (א)  התנאים למתן רשיון או לחידושו יהיו כאמור בתקנות אלה, לרבות התנאים הנוספים שבתוספת השביעית ובהתאם להוראות המנהל.

         (ב)  רשאי המנהל, מטעמים מיוחדים, ליתן או לחדש רשיון מחסן לצידת אניות או כלי טיס, מחסן למכירה ליוצאים מישראל, אף אם שטח הקרקע של המחסן קטן מהאמור בתוספת השביעית.

         (ג)   הועברה בעלות במחסן רשוי שניתן לגביו רישיון בשנה קודמת, יראו מתן הרישיון לבעל החדש, כחידוש רישיון בהתאם לתקנה 16.

        (ד)  ביקש בעל רשיון למחסן רשוי לתצוגת רכב להעבירו למקום אחר, יראו מתן רשיון למקום האחר, לענין ערבויות ואגרות, כחידוש רשיון בהתאם לתקנות 15 ו- 16.

       (ה)  רשאי המנהל, בהתייעצות עם גזבר הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ליתן או לחדש רשיון למסוף למטעני עולים אף אם שטח הקרקע של המסוף קטן מן האמור בתוספת השביעית, ובלבד ששטח המסוף לא יקטן מ- 15,000 מ"ר למחסן סגור, בתוספת 15,000 מ"ר למחסן חצרים.

18.   (א)  לכל מחסן רשוי יינתן רשיון נפרד, אולם רשאי המנהל לראות בבנינים או חצרים צמודים מחסן רשוי אחד.

      (ב)  המנהל רשאי לראות חנות באולם הנוסעים היוצאים מישראל השייכת למחסן מכירה ליוצאים מישראל, ואשר יעודה מכירת טובין ליוצאים מישראל, כחלק ממחסן המכירה האמור אף שאינם צמודים כאמור בתקנת משנה (א); הוראות התוספת השביעית לא יחולו על חנות כאמור, אולם המנהל רשאי להתנות תנאים לניהולה.

19.*  לא יינתן רשיון ולא יחודש אם נתקיים במבקש הרשיון או חידושו, או בבעל שליטה כמשמעותה בתקנה 23ו, או במנהל פעיל של התאגיד המבקש, אחד מאלה:

(1)   הורשע בעבירה שיש עמה קלון תוך עשר שנים שלפני הגשת הבקשה;

(2)   נפסל לשירות המדינה על פי החלטת בית דין למשמעת של עובדי המדינה, או לשירות המשטרה על פי החלטת בית דין למשמעת של המשטרה או לשירות חובה בצבא הגנה לישראל על פי פסק דין של בית דין מוסמך.*

20. (א)  המבקש רישיון למחסן רשוי יצרף לבקשתו רישיון או היתר זמני כמשמעותם בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח- 1968, ובהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה- 1995.

    (ב)  המבקש רישיון למחסן מטעני עולים יצרף לבקשתו המלצה מאת יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל.

21.   בעל רשיון יסמן את החצרים והמבנים המשמשים כמחסן רשוי וכן יתקין מנעולים וסידורים נאותים אחרים לנעילת המחסן ושמירת הטובין.

22.   לשם הבטחת ניהולו ופעילותו התקינה של מחסן רשוי וקיום דיני המכס, יעסיק בעל רשיון מנהל שהוא בעל כישורים הדרושים לניהול מחסן רשוי; בעל רשיון ידאג לקיום ביקורת שוטפת במחסנו.

23.   (א)  בעל רשיון ידאג להחסנה נאותה של הטובין ושלמותם וינהל רישומים לפי הוראות המנהל אשר יאפשרו בכל עת קבלת מידע מדויק של הטובין שהותר בעדם רשימון להחסנה, או שהוחסנו או סולקו מהמחסן.

         (ב)  בעל רישיון למחסן כללי, ינהל את מחסנו באמצעות מחשב וכן ינהל יומן שיירשמו בו, לפחות, ערך הטובין במחסן, לפי גושי החסנה, והמסים החלים עליהם; לענין זה, "ערך" -  ערך הטובין לענין דיני המכס; כמו כן יתקין בעל הרישיון במחסן מסוף וציוד אחר הקשור למחשב של רשות המכס והמאפשר הזנה וקבלה של נתונים על הכנסת טובין למחסן והוצאתם ממנו, כפי שיורה המנהל.

         (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב) -

(1)   מחסן מטעני עולים, ינוהל באמצעות מחשב שיאפשר איתור הטובין במחסן, הזנה וקבלה של נתונים על אחסנת הטובין, שחרורם מפיקוח רשות המכס, מסירתם לעולים ומצב יתרות הטובין;

(2)   מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן למכירה ליוצאים מישראל ומחסן מסירה לחוזרים לישראל, למעט מחסן המיועד לאספקה לכלי טיס בלבד, ינוהלו באמצעות מחשב שיאפשר הזנה וקבלה של נתונים על המכירות מהמחסן לפי סוגי הטובין שנמכרו ולפי שמות הקונים שהטובין נמכרו להם.

        (ד)  בעל רישיון למחסן רכב ינהל את מחסנו באמצעות מחשב וכן ינהל יומן שיירשמו בו, כמות כלי הרכב, ערכם והמסים החלים עליהם; לענין זה, "ערך" ו"מסים" -  ערך כלי הרכב לענין דיני המכס, והמסים החלים עליהם ביום החסנתם; כמו כן יתקין בעל רישיון במחסן מסוף וציוד אחר הקשור למחשב של רשות המכס, המאפשר קבלת נתונים על הכנסת כלי הרכב למחסן והוצאתם ממנו, כניסת כלי רכב למחסן לתצוגת רכב והוצאתם ממנו, כפי שיורה המנהל.

23א.   (א)  בעל רשיון יגיש למנהל עד 31 בינואר בכל שנה דו"ח על המלאי של הטובין המוחסנים במחסן הרשוי ליום 31 בדצמבר שלפניו; הדו"ח יוגש לפי הנוסח שבתוספת השמינית.

         (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל, אם ראה טעמים מיוחדים לכך, להתיר הגשת דו"ח במועד אחר.

23ב.   בעל רשיון ישמור על כל מסמך הנוגע לטובין שלגביהם הותר רשימון החסנה, על שם מחסנו, במשך שלוש שנים לפחות מיום התרת הרשימון, באופן נאות ובאופן שניתן יהא לבדוק את המסמך כל עת שיורה המנהל על כך.

23ג.   חלו שינויים בפרטים שמסר בעל רשיון לפי פרק זה, יודיע עליהם מיד למנהל.

23ד.   לא ייעשה במחסן כל שינוי מהותי, או שינוי שיש בו כדי להשפיע על בטיחותו, ללא אישור מוקדם בכתב מאת המנהל.

23ה.   המנהל רשאי להוסיף על הוראות תקנות אלה, לסוגי בעלי רשיון או לבעל רשיון מסויים, הוראות משלימות בדבר סידורים במחסן, רישומים וכיוצא באלה, הדרושים לדעתו למשמרת הטובין ולשלמותם.

23ו.   (א)  בתקנה זו -

           "תאגיד" -  לרבות חברה, חברת בת, חברה נוכרית כמשמעותן בפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג- 1983, שותפות גם אם אינה רשומה ואגודה שיתופית;

           "שליטה" -  החזקה במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם קרוב באחת מאלה:

(1)   ב- 10% לפחות מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה;

(2)   בזכות להחזיק ב- 10% לפחות מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או בזכות לרכשם;

(3)   בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים;

(4)   בזכות למנות מנהל.

           "מנהל", בתאגיד -  לרבות מזכיר, נאמן, שותף פעיל, חשב או פקיד אחראי אחר;

           "חברת מעטים" ו"קרוב" -  כמשמעותם בסעיף 76(ד) לפקודת מס הכנסה.

           (ב)  לא יעשה בעל רשיון במחסן רשוי, ללא אישור מוקדם בכתב של המנהל, העברה של השליטה או הפיקוח על מחסן רשוי או העברת ניהולו, כולו או מקצתו, הכל כפי שהיו ביום מתן רשיון או ביום חידושו, לפי המאוחר.

           (ג)   בעל רשיון של מחסן רשוי כללי למעט מחסן קירור ומחסן כימיקלים (להלן בתקנה זו -  בעל המחסן), לא יחסין במחסנו האמור טובין אם לפני אחסנה ובסמוך לה נתקיים אחד מאלה:

(1)   הטובין המוחסנים במחסן (להלן -  הטובין), הם בבעלות מי שלו או לקרובו הבעלות במקרקעין עליהם בנוי המחסן;

(2)   הטובין הם בבעלות תאגיד, למעט חברות מעטים, ובידי בעל המחסן השליטה בתאגיד;

(3)   הטובין הם בבעלות חברת מעטים ובעל המחסן נמנה על חמשת בני האדם השולטים בה. לענין פסקה זו -  אין נפקא מינה מהו אחוז השליטה של בעל המחסן;

(4)   השליטה בתאגיד שהוא בעל הטובין ובתאגיד שהוא בעל המחסן נתונה בידי אותו אדם, או שאדם אחד מנהל בשני התאגידים;

(5)   הטובין הם בבעלות אדם שלדעת המנהל יש לו יחסים מיוחדים עם בעל המחסן או שאותו אדם שולט שליטה עקיפה בעניניו של בעל המחסן.

           (ד)  על אף האמור בתקנות משנה (ב) או (ג) רשאי המנהל, מטעמים מיוחדים שיירשמו -

(1)   לאשר העברת שליטה, פיקוח או העברת זכויות בתאגיד לאדם שאינו פסול לקבל רשיון על פי תקנה זו;

(2)   להתיר אחסנתם של טובין אף אם לא נתקיימו הוראות תקנת משנה (ג).

23ז.   (א)  הותר רשימון החסנה יראו את בעל הטובין כאחראי לתשלום המסים החלים על הטובין מעת קבלתם בנמל היבוא עד להחסנתם בפועל במחסן הרשוי.

      (ב)  נתקבלו טובין להחסנה במחסן רשוי יראו את בעל הרשיון כאחראי לתשלום המסים החלים על הטובין מעת קבלתם בפועל להחסנה עד לסילוקם מפיקוח רשות המכס.

         (ג)   בעת העברת טובין ממחסן רשוי אחד למשנהו יראו את בעל הטובין כאחראי לתשלום המסים החלים על הטובין מרגע קבלתם מהמחסן הרשוי הראשון עד החסנתם בפועל במחסן הרשוי האחר.

      (ד)  לא יותר רשימון החסנה במחסן כללי אלא אם כן נשלחה למנהל הסכמה של בעל הרישיון, באמצעים אלקטרוניים או, אם התיר זאת המנהל, צורפה לרשימון הסכמה של בעל הרשיון בנוסח שבתוספת התשיעית.

       (ה)  לא יתן בעל רשיון הסכמתו להחסנת טובין אלא אם היא מותרת על פי הרשיון ואינה אסורה על פי כל דין.

             (ה1)        על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ג), בעת העברת טובין להחסנה במחסן מסוף מטענים, יראו את בעל הרישיון כאחראי לתשלום המסים החלים על הטובין מעת קבלתם בנמל היבוא ועד לסילוקם מפיקוח רשות המכס, או עד למסירתם להעברה למחסן רשוי אחר; היו הטובין מועברים על ידי בעל הטובין, יהיה הוא האחראי לתשלום המסים החלים על הטובין בעת ההעברה.

          (ו)   (1)   טובין המועברים במכולה מנמל אחד למשנהו או המועברים מהנמל לאחסונם במחסן רשוי כללי או ממחסן רשוי כללי אחד למשנהו או ממחסן רשוי כללי לנמל, יהא בעל הטובין חייב לסגור את המכולה, על חשבונו, בסגר מסוג שאישר המנהל או במספר סגרים כאמור, לפי הצורך, כפי שיורה גובה המכס;

(2)   גובה המכס רשאי להורות על סגירת מכולה בסגר אף אם איננה מועברת כאמור;

(3)   הסגר יסופק על ידי רשות המכס, במחיר שיורה המנהל.

23ח.   (א)  הותר רשימון החסנה יעביר בעלם את הטובין למחסן תוך תקופה של 15 יום, זולת אם התיר גובה המכס אחרת.

          (ב)  אין להחסין או להחזיק טובין במחסן רשוי, שלא הותר רשימון החסנה שהוגש עליהם, אלא אם הורה המנהל, מטעמים מיוחדים, אחרת וכפי שהורה.

          (ג)   הותר רשימון החסנה, או הוצאו טובין מהנמל לצורך החסנתם במסוף מטענים, תהא העברתם של הטובין למחסן רשוי, בדרך הקצרה, במהירות המירבית וללא שהיות מחוץ לתחום המחסן הרשוי, תוך נקיטת צעדים נאותים להבטחת שלמות הטובין כנדרש על פי דיני המכס החסנתם של הטובין תושלם ביום סילוקם מהנמל או מהמחסן הרשוי הראשון; אולם רשאי גובה המכס להאריך מועד זה ב- 24 שעות מטעמים שיירשמו.

          (ד)  הותר רשימון יבוא לצריכה בארץ חייב בעל הטובין להוציא את הטובין מהמחסן תוך 90 ימים משעת התרת הרשימון, זולת אם פנה בעל הטובין לגובה המכס, וגובה המכס התיר אחרת מטעמים מיוחדים; חלפה התקופה האמורה בתקנה זו ולא הוצאו הטובין מהמחסן, רשאי המנהל לפעול כאמור בתקנה 23יא.

        (ה)  בעל רשיון יפעל לגבי טובין בלתי נתבעים, תפוסים, מחולטים או מוחרמים במחסנו באופן שיורה המנהל.

23ט.   (א)  לא יותר רשימון החסנה אלא על פי רשימון יבוא בצירוף מסמכים אלה: תעודת מסירה של המוביל, חשבון הספק, מפרט מטען וכל מסמך אחר שיורה המנהל; אולם רשאי המנהל להורות שלא יצורפו חשבון הספק ומפרט המטען לענין התרת רשימון החסנה במחסן מסוף מטענים.

           (ב)  הוראות תקנה זו לא יחולו על החסנה במחסן רשוי כללי להחסנת חפצי עולים בלבד.

23י.    לא יותר רשימון החסנה במחסן רשוי כללי על טובין שיובאו בדואר.

23יא.  המנהל רשאי לסרב להתיר רשימון החסנה וכן לאסור החסנה במחסן רשוי מסויים אם בעל הרשיון או בעל הטובין, או סוכנו, לא קיים הוראות דיני המכס או מטעם סביר אחר.

23יב.  המנהל רשאי לדרוש כי בעל רשיון ימציא ידיעות, הצהרות ותעודות שלדעת המנהל דרושים כדי להבטיח ביצוע הוראות פרק זה, וכי התעודות האמורות יאומתו בידי רואה חשבון, עורך דין, מהנדס, או אדם אחר שיקבע המנהל לפי הענין.

23יג.  (א)  במקרים בהם אישר המנהל שיפוצים או הרחבה של מחסן רשוי, והוא נוכח שלצורך ניהולו התקין של מחסן הרשוי יש להעביר את הטובין ממחסן הרשוי, רשאי המנהל, על אף האמור בפרק זה, לאשר מחסן רשוי זמני להחסנת אותם טובין ולאחסנת טובין ישירות מהנמל.

         (ב)  מחסן רשוי זמני יהיה לתקופה שיקבע המנהל ובלבד שלא תעלה על שנתיים.

        (ג)   המחסן הזמני יהיה חלק בלתי נפרד ממחסן הרשוי, ויחולו לגביו כל ההוראות כאילו היה מחסן רשוי.

        (ד)  המחסן הרשוי המפונה לא ישמש לאחסנת טובין עד לגמר השיפוצים או ההרחבה, ועד לקבלת אישורו של המנהל לחידוש האחסנה בו; פינוי הטובין ממחסן הרשוי והחסנתם במחסן הרשוי הזמני ייעשו על- פי הנחיות המנהל.

23יד.  (בוטלה).

23טו.לא יגלה אדם שום ידיעה או מסמך שהגיעו אליו בתוקף תפקידו בביצוע פרק זה למי שאינו מוסמך לקבלו לפי כל דין.

פרק שמיני: תעודות מכס

24.   (א)  מותר ליתן תעודת מכס להעיד על -

(1)   יבוא טובין או יצואם;

(2)   בדיקתם של טובין;

(3)   כל עובדה אחרת שגובה המכס ימצא לנכון לאשר.

           (ב)  בעד תעודת מכס תשולם אגרה בסך 92 שקלים חדשים.

 

25. 25א. 26. ו- 27. (בוטלו ע"י תק' (מס' 3) תשמ"א- 1981).

28.   (בוטלה ע"י תק' (מס' 5) תשל"ז- 1977).

29. ו- 30. (בוטלו ע"י תק' (מס' 3) תשמ"א- 1981).

 

פרק תשיעי: מתן הצהרות בנמל תעופה, בנמל ים ובמסוף מעבר יבשתי

30א.   הנכנס לישראל (בפרק זה — נכנס) דרך נמל התעופה בן גוריון, שדה התעופה ירושלים (עטרות), שדה התעופה חיפה (להלן — נמל תעופה), נמל ים אשדוד ונמל ים חיפה (להלן בפרק זה — נמלי ים) ודרך מסופי המעבר היבשתיים עם מצרים — רפיח, ניצנה וטבה ועם ירדן — נהר הירדן וערבה (להלן — מסופי מעבר), יתן הצהרה בדרך האמורה בפרק זה.

30ב.   (א)  בנמל תעופה, בנמלי ים ובמסופי מעבר יותקנו שני מסלולים לשם מעבר של נכנסים לצורך מתן הצהרה לענין דיני המכס על טובין שהם נושאים עמם או שהם במטען הלואי שלהם.

          (ב)  אחד המסלולים ייקרא "המסלול האדום", והשלט שבפתחו יהיה צבוע או מואר בצבע אדום ועליו כתוב "יש טובין להצהרה"; המסלול השני ייקרא "המסלול הירוק", והשלט שבפתחו יהיה צבוע או מואר בצבע ירוק ועליו כתוב "אין טובין להצהרה".

        (ג)   השלטים יהיו כתובים לפחות בשפות עברית, אנגלית, צרפתית וערבית, באותיות הניתנות לקריאה בקלות.

30ג.   כל נכנס יעבור באחד משני המסלולים זולת אם הורה המנהל אחרת.

30ד.   נכנס שאינו נושא עמו, ואין במטען הלואי שלו, אלא טובין פטורים ממכס לפי פרט 7 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, שפורטו בהודעה כאמור בתקנה 30ו, רשאי לעבור במסלול הירוק, ומשעשה כן יראוהו כמי שהצהיר שאין הוא נושא עמו, ושאין במטען הלואי שלו, אלא טובין שהם בגדר הפטור וההודעה האמורים.

30ה.   נכנס הנושא עמו, או שיש במטען הלואי שלו, טובין כלשהם שאינם בגדר הפטור וההודעה האמורים בתקנה 30ד, חייב לעבור במסלול האדום.

30ו. (א)  המנהל יפרסם בנמלי תעופה, בנמל ים ובמסופי מעבר, ובכל מקום נוסף שיראה לו, הודעה בדבר החובה ליתן הצהרה לפי תקנה 30ה.

      (ב)  ההודעה תכלול רשימה של החפצים האישיים שאין חובה להצהיר עליהם ושל כמויותיהם.

30ז.   אין בפרק זה כדי לגרוע מחובתו של אדם לפרט, כפי שיידרש, את הטובין שהוא נושא עמו או את הטובין שבמטען הלואי שלו.

30ח.   במקרה מיוחד רשאי גובה המכס להורות שלא תינתן הצהרה כאמור בפרק זה, או שתינתן הצהרה בדרך אחרת.

30ט.   המנהל רשאי לתת הוראות להבטיח ביצוע פרק זה.

 

פרק עשירי: הגשת הרשמון ותשלום המכס

31.   (א)  לא הגיש בעל טובין שיובאו — בין שהם חבי מכס ובין שאינם חבי מכס — רשמון מלא על אותם טובין תוך ששה ימים מיום שהשלימה האניה את פריקת הטובין בנמל או מיום הגיע הטובין בדרך היבשה לישראל, או תוך 3 ימים מיום הגיע הטובין בדרך האויר לישראל, וסבור גובה המכס כי אי סילוקם ממקום הפקדתם הראשון, גורם לצפיפות בנמל או במקום הפקדתם הראשון, רשאי הוא לצוות להוביל טובין אלה לכל מקום שיורה; כל דמי סבלות או יציאות אחרות הכרוכים בהעברה זו ישולמו על ידי בעל הטובין לפני סילוקם מפיקוח רשות המכס.

       (ב)  ראה גובה המכס טעמים מיוחדים לכך, רשאי הוא, בהתייעצות עם המנהל ועל אף האמור בתקנת משנה (א), לצוות כאמור בה מיד עם הגיע הטובין בדרך האוויר לישראל; אם ציווה כאמור יהא דין דמי הסבלות והיציאות האחרות כאמור בתקנת משנה (א).

         ובלבד שלגבי טובין המהווים חפצים אישיים לא ישלם בעל הטובין את דמי הסבלות והיציאות האמורים, אם סילקם מהמקום שאליו הובלו לפי הוראת גובה המכס תוך ארבעה עשר יום מיום ייבואם.

          (ג)   רשאי גובה המכס לדרוש שטובין שהותר רשמונם יסולקו על ידי בעליהם תוך תקופה שהורה; לא סולקו כנדרש רשאי גובה המכס לצוות להובילם לכל מקום שיורה; כל דמי סבלות או יציאות אחרות הכרוכים בהעברה זו ישולמו על ידי בעל הטובין לפני סילוקם מפיקוח רשות המכס.

32.   (א)  מכס על טובין שנרשמו לצריכה בארץ ישולם בבית המכס שבנמל היבוא, או במקום כניסתם, ובלבד שעל טובין —

(1)   שיובאו שלא דרך הים ישולם המכס בבית המכס שאליו הובלו אותם טובין לפי סעיף 66 לפקודה;

(2)   שסולקו ברשות מנמל היבוא או ממקום כניסתם ישולם המכס בבית המכס שאליו סולקו או בבית המכס הקרוב למקום שאליו סולקו, הכל לפי הענין.

           (ב)  רשאי המנהל מטעמים שייראו לו להורות כי המכס ישולם בבית מכס שלא כאמור בתקנת משנה (א).

 

פרק עשירי :1 מקומות ליצוא טובין ורישום טובין לשם יצוא

32א.   המקומות המפורטים להלן נקבעים כמקומות ליצוא טובין לצורך הפקודה:

(1)   הנמלים המפורטים בתוספת לחוק רשות הנמלים, תשכ"א–1961;

(2)   המקומות שצויינו בתקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968;

(3)   משרדי יחידות דואר חבילות של רשות המכס בירושלים, תל-אביב וחיפה;

(4)   לענין יצוא ויניל כלוריד מונומר בלבד — המקום המפורט בסעיף 7 לצו המכס (מקומות כניסה).

32ב.   הטובין המפורטים להלן למעט אלה המפורטים בתוספת החמישית יירשמו לשם יצוא ברשימון יצוא בטופס מב-9 כאמור בצו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1969 (להלן — צו המכס):

(1)   טובין שיצואם הותר בצו יבוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשכ"ב–1962;

(2)   טובין שיצואם לא הותר באחד מרשיונות אלה:

(א)   רשיון יבוא ורשיון יצוא כללי (עסקות טרנסיט מאושרות), תשי"ט–1959;

(ב)   רשיון יצוא כללי (בולים וחומר פילטלי), תשכ"ה– 1964;

(ג)    רשיון יצוא כללי, תשכ"ט–1969.

32ג.   טובין שתקנה 32ב אינה חלה עליהם וכן טובין המפורטים בתוספת החמישית, יירשמו לשם יצוא בהצהרה על יצוא טובין בטופס מב-85 כאמור בצו המכס.

32ד.   טובין שיוצאו בדואר ונרשמו לפי תקנות הדואר יראו כאילו נרשמו לפי תקנות אלה.

32ה.   (א)  רשאי המנהל, הן בדרך כלל והן במקרה מסויים, לפטור טובין מרישום לשם יצוא אם היו רשומים בשעת ייבואם או ייצואם בפנקס מעבר זמני או בכל מסמך אחר שממשלת ישראל הכירה בהם לענין ייבואם או ייצואם של טובין.

           (ב)  טובין שהם מטען לואי של נוסעים לא יירשמו לשם יצוא.

32ו.   רישום לשם יצוא על פי תקנות 32ב ו-32ג ייעשה בנפרד, לגבי כל משלוח של טובין, אולם רשאי המנהל להורות אחרת בהודעה ברשומות.

 

פרק אחד עשר: טובין בלתי נתבעים

33.   (א)  נמכרו טובין לפי סעיפים 65(ג), 72(ב), 81, 82, 90(ב) או 98 לפקודה, ינוכו מדמי המכר שנתקבלו במכירתם — המכס ויתר המסים, ההיטלים והאגרות החלים עליהם וכן הוצאות מכירתם וההוצאות המפורטות בסעיפים 72(ב) ו-90(ג) לפקודה.

        (ב)  מהעודף שנותר לאחר הניכויים לפי תקנת משנה (א), ישלם גובה המכס את ההוצאות הכרוכות בהחסנת הטובין ואחרי כן בהובלתם, אם בקשת הזכאי לתשלום ההוצאות האמורות הוגשה לגובה המכס בכתב תוך חודש מיום המכירה או תוך תקופה נוספת שיורה גובה המכס.

        (ג)   הסכום שנותר ישולם לבעל הטובין, אם הוגשה בקשתו לגובה המכס בכתב תוך שנה מיום המכירה ואם הוכיח להנחת דעתו של גובה המכס שהשטת הטובין אינה אסורה על פי צו שניתן לפי פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939.

       (ד)  לא הוצע במכירת הטובין מחיר העולה על סכומי המכס ויתר המסים, ההיטלים והאגרות החלים עליהם, או לא הוצע כל מחיר, ייעשה בטובין או בדמי המכר, על אף האמור בתקנת משנה (א), כפי שיורה המנהל.

       (ה)  טובין שנמכרו כאמור יסולקו על ידי הקונה תוך שבעה ימים אלא אם הורה גובה המכס אחרת; לא סולקו הטובין, ייעשה בהם כפי שיורה המנהל.

34.   רשאי גובה המכס לדרוש שטובין שהותר רשמונם יסולקו על ידי הבעלים תוך תקופה שיורה; לא סולקו הטובין, יחולטו.

35.   (בוטלה ע"י תק' (מס' 3) תשל"ה–1975).

  

פרק שנים- עשר: הוראות שונות

35א.   בית מכס לצורך הפקודה ותקנות אלה הוא כל מקום מן המקומות המפורטים בתוספת הראשונה.

36.   הוגש לרשות המכס מסמך הנוגע לעניני מכס, שאינו כתוב עברית, ערבית, אנגלית או צרפתית, רשאי גובה המכס לדרוש שיומצא לו, על חשבון מגיש המסמך, תרגום, להנחת דעתו, של אותו מסמך לאחת השפות האמורות כפי שיורה.

36א.   הטפסים שבתוספת לצו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט- 1969, שמספרם מב7/, יש להגישם לרשות המכס כשהם מודפסים במכונת כתיבה.

37.   בעד מצהר מתוקן או מצהר מילואים שהתיר גובה המכס להגישו, תשולם אגרה בסך 92 שקלים חדשים.

37א.   בעד אישור המעיד על הגשת רשיון יבוא או היתר יבוא ועל תכנו ובעד העתק מכל תעודה או מסמך הדרוש לביצוע הפקודה תשולם אגרה של 92 שקלים חדשים.

38.   מותר להפסיק או לצמצם כל טעינה, פריקה, קבלה או מסירה של טובין, אם לדעת גובה המכס עלולות פעולות אלה להביא לצפיפות בלתי רגילה במקום הנתון לפיקוח רשות המכס או במקום אחר.

39.   מקום שטובין הנשגרים לכל נמל בישראל נפרקו או הונחו בנמל אחר בישראל, מחמת שגובה המכס בנמל המשגור הפסיק את פריקת הטובין באותו נמל לפי תקנה 38, מכל סיבה אחרת, רשאי גובה המכס להורות כי יירשמו טובין אלה בנמל הפריקה לצריכה בארץ, להחסנה, לשטעון או למעבר, הכל לפי הענין, ובמקרה של טובין חבי מכס שנרשמו לצריכה בארץ רשאי גובה המכס לצוות כי ישולם המכס כאילו נשגרו הטובין ישר לאותו נמל.

40.   רשאי המנהל לצוות על תשלום כל פרס שימצא לנכון לכל אדם שמסר ידיעה על עבירת מכס או שתפס טובין מוברחים.

40א.   החליט המנהל להטיל קנס מינהלי על אדם לפי סעיף 231א לפקודה, ימסור לו החלטה מנומקת בטופס שבתוספת הרביעית.

41.   (א)  הסכומים והאגרות (בתקנה זו - הסכומים) שבתקנות 11, 16, 24, 37, 37א לתקנות העיקריות, יותאמו ב- 1 בינואר וב- 1 ביולי של כל שנה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שיעור עליית המדד ייקבע לפי העליה שבין המדד האחרון שהתפרסם לפני תחילתם של הסכומים שבתוקף לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני יום התאמתם;

הסכומים המותאמים יעוגלו כלהלן:

סכום בעשרות שקלים יעוגל ל- 5 השקלים הקרובים, סכום במאות שקלים יעוגל ל- 10 השקלים הקרובים, סכום באלפי שקלים יעוגל ל- 100 השקלים הקרובים וסכום בעשרות אלפי שקלים יעוגל לאלף השקלים הקרובים.

      (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) האגרה שבתקנה 16(א)(2) ובתקנה 16(ב)(2) תתואם ב- 1 בנובמבר של כל שנה.

42.   העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - קנס 500 לירות או ששה חדשי מאסר.

43.   אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתקנות המכס (אגרות מחסן מכס) (ירושלים), תשט"ו- 1955.

44.   תקנות המכס - בטלות.

45.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות המכס, תשכ"ו- 1965".

 

 תוספת ראשונה

(תקנה 35א)

1.        בית המכס, שער הנמל 3, חיפה.

2.        בית המכס, רח' יפת 42, תל אביב.

3.        בית המכס, נמל התעופה בן גוריון.

4.        בית המכס, רח' כנפי נשרים 66, ירושלים.

5.        בית המכס, רח' האורגים 2, אשדוד.

6.        בית המכס ומע"מ, נמל אילת, אילת.

7.        מסוף מעבר, רפיח.

8.        מסוף מעבר, ניצנה.

9.        מסוף מעבר, טבה.

10.      מסוף מעבר, ראש הנקרה.

11.      מסוף מעבר נהר הירדן.

12.      מסוף מעבר ערבה.

 

תוספת שניה

(תקנה 2)

1. התיאור

חלק א': דגל בית המכס

הדגל:         140 ס"מ ארכו, 90 ס"מ רחבו.

הרקע:        כחול, למעט דמות דגל מדינת ישראל, כמתואר להלן.

דמות דגל            בפינה השמאלית העליונה של הדגל, סמוך למטה הדגל, בגובה

מדינת         45 ס"מ מעל לצלע האורך התחתונה. רקע הדמות -  לבן,

ישראל:              ועליו שני פסי תכלת כהה, 6.5 ס"מ רוחב הפס, נטויים לכל ארכו של הסמל. הפס העליון -  במרחק 6.5 ס"מ מעל לצלע האורך התחתונה. באמצעיתו של הרקע הלבן, בין שני פסי התכלת ובמרחק שווה משניהם -  מגן דוד עשוי ששה פסי תכלת, 2 ס"מ רוחב האחד, המצטרפים לשני משולשים שווי צלעות, שבסיסיהם מקבילים לשני פסי התכלת שלאורך הסמל.

המלים        רקומות בצבע לבן בין שני מעגלים בעלי מרכז אחד הרחוק

"מכס ובלו"        20 ס"מ מצלע האורך התחתונה ו- 20 ס"מ מצלע הרוחב הימנית, בקצה הרחוק מהמטה. רדיוס המעגל האחד 10 ס"מ ורדיוס המעגל השני 5 ס"מ.

חלק ב': דגל חרטום כלי השיט

הדגל:   90 ס"מ ארכו, 60 ס"מ רחבו.

הרקע: כחול, למעט דמות דגל מדינת ישראל, כמתואר להלן.

דמות דגל  בפינה השמאלית העליונה של הדגל, סמוך למטה הדגל, בגובה

מדינת    30 ס"מ מעל לצלע האורך התחתונה. רקע הדמות -  לבן,

ישראל:  ועליו שני פסי תכלת כהה, 4.5 ס"מ רוחב הפס, נטויים לכל ארכו של הסמל. הפס העליון -במרחק 4.5 ס"מ מתחת לצלע האורך העליונה, והפס התחתון -  במרחק 4.5 ס"מ מעל לצלע האורך התחתונה. באמצעיתו של הרקע הלבן, בין שני פסי התכלת ובמרחק שווה משניהם -  מגן דוד עשוי ששה פסי תכלת 1.5 ס"מ רוחב האחד, המצטרפים לשני משולשים שווי צלעות, שבסיסיהם מקבילים לשני פסי התכלת שלאורך הסמל.

המלים  רקומות בצבע לבן בין שני מעגלים בעלי מרכז אחד הרחוק

"מכס ובלו"   15 ס"מ מצלע האורך התחתונה ו-15 ס"מ מצלע הרוחב הימנית, בקצה הרחוק מהמטה. רדיוס המעגל האחד 8 ס"מ ורדיוס המעגל השני 4 ס"מ.

2. הציור

תוספת שלישית

1.    שעות העבודה הרגילות, למעט שעות העבודה הרגילות במקומות המפורטים בסעיף 2, הן —

           (א)  בימים ראשון עד חמישי בשבוע —

(1)   מ-15 ביוני כל שנה ועד ראש השנה

למנין העברי —מ-07.30 עד 14.30

(2)   בכל תאריך אחר —מ-07.30 עד 15.30

           (ב)  ביום ששי בשבוע —

(1)   מ-15 ביוני כל שנה ועד ראש השנה

למנין העברי — מ-07.30 עד 13.00

(2)   בכל תאריך אחר —מ-07.30 עד 14.00

 

       (ג)   על אף האמור בפסקאות (א) ו-(ב) יהיו שעות העבודה הרגילות בערבי ימי מנוחה כאמור להלן:

(1)   בערב יום הכיפורים ובערב יום ראשון

של פסח וערב יום שביעי של פסח — מ-07.30 עד 12.00

(2)   בערבי ימי מנוחה אחרים למעט ערב

יום העצמאות —

(3)   דין ערב יום העצמאות כדין יום ששי.

2.    שעות העבודה הרגילות בחצרים בהם עובד פקיד לפי הוראות חוק בדבר בלו —

(א)  בימים ראשון עד חמישי בשבוע — מ-07.00 עד 15.00

(ב)  בימי ששי בשבוע ובערבי ימי מנוחה — מ-07.00 עד 14.00

תוספת רביעית

(תקנה 40א)

א.        אל  (השם)  (המען)  (מספר הזהות או הדרכון).      

           הואיל ונוכחתי כי עברת על הוראות פקודת המכס או תקנה שהותקנה על פיה כדלקמן:

           1.    העובדות

א.

ב.

ג.

           2.    הוראות החיקוק לפיהן נעברו עבירות

א.

ב.

ג.

           החלטתי בתוקף סמכותי לפי סעיף 231א לפקודת המכס, להטיל עליך קנס מינהלי בסך  לירות, שהוא בשיעור כפל המכס החל על הטובין.

ב.        אם קיבלת את החלטתי האמורה, עליך לשלם את הקנס בקופת בית המכס  תוך שלושים יום מיום שנמסרה לך הודעה זו. 

ג.      אם הנך מתנגד להחלטתי, הנך רשאי על פי סעיף 231(ד) לפקודת המכס לערער על החלטה זו, תוך 30 יום מיום שנמסרה לך, לפני בית משפט השלום שבתחום שיפוטו אתה גר, מנהל את עסקיך, או עברת את העבירה. בערעור יראו החלטתי זו ככתב אישום.

 

  

             תאריך                     שם המחליט               חתימה וחותמת

אישור המסירה:

  

             תאריך                   חתימת המקבל              חתימת המוסר

מסרתי את ההודעה למשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה.

 

   חתימה              חתימת המוסר וחותמת הדואר

 

הערה: בשעת תשלום הקנס עליך להמציא הודעה זו.

תוספת חמישית

(תקנות 32ב ו-32ג)

1.    סרטים סינמטוגרפיים שנחשפו לאור ופותחו עם פס הצליל או בלעדיו, נגטיביים או פוזיטיביים.

2.    סרטים מגנטיים להקלטת קול, מחוררים, בגלילים.

3.    תכנה למכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים, על גבי נושאי תכנה.

תוספת ששית

(תקנה 14)

בקשה לרשיון/לחידוש רשיון למחסן רשוי כללי/פרטי

חלק א'

אל:     גובה המכס

           המבקש

           העיר  רחוב  מס'

 

           טלפון  רשום בתאגיד מסוג

           מספר רישום  יום הרישום

           מספר עוסק במע"מ

           אנו מבקשים בזה רשיון/חידוש רשיון למחסן רשוי כללי/פרטי

סוג המחסן המבוקש כמפורט בתוספת שביעית חלק א' סעיף:

סוגי הטובין המבוקשים להחסנה

חלק ב'

להלן פרטים של המבקש:

1.    עסקי המבקש מבוקרים בידי רואה חשבון

           אשר מענו  טלפון מס'

2.    ההון של המבקש: הון רשום  הון נפרע

3.    מניות: פרט שמות בעלי המניות העיקריים שלהם שליטה בתאגיד, וכן שמות כל בעלי המניות שלכל אחד מהם לפחות 10% מהון המניות ושמות מורשי החתימה:

 

                  השם                המען     מס' ת"ז/  % מניותערך נקוב

                  המלא              המדוייק...............................      דרכון

 

בעלי    1.

המניות2.

3.

4.

 

שמות      1. 1. דוגמת חתימה

מורשי      2. 2.

החתימה   3. 3.

4. 4.                                         

 

חלק ג'*

הרינו מצהירים כי פרטי המחסן הם כדלקמן:

1.        מחסן לתצוגת רכב –

       המחסן נמצא בבעלות סוכן מורשה מטעמנו ורשום בפנקסי המקרקעין כגוש מס' _____ חלקה ____.

       המחסן מוחזק בידי סוכן מורשה מטעמנו לפי חוזה שכירות או חכירה עם __________ לתקופה של _____ שנים מיום ________ עד יום ________.

2.        מחסן הנמצא בתחום נמל ים או נמל התעופה בן גוריון –

       המחסן נמצא בבעלותנו ורשום בפנקסי המקרקעין כגוש מס' ______ חלקה ______.

       המחסן מוחזק בידינו לפי חוזה שכירות או חכירה עם ____________ לתקופה של _____ שנים מיום _______ עד יום ________.

       המחסן מוחזק בידינו לפי חוזה הרשאה עם רשות הנמלים והרכבות / רשות שדות התעופה לתקופה של _____ שנים מיום _________ עד יום ________.

3.        מחסן אחר –

       המחסן נמצא בבעלותנו ורשום בפנקסי המקרקעין כגוש מס' ______ חלקה _____.

       המחסן מוחזק בידינו לפי חוזה שכירות או חכירה עם ___________ לתקופה של ______ שנים מיום ________ עד יום _________.

רצ"ב אישור עורך דין בדבר זכויותינו (במחסן לתצוגת רכב - זכויות סוכן מורשה מטעמנו) במקרקעי המחסן.

רצ"ב תשריט המחסן וסימוני אזורי המחסן המבוקש, מאושר בידי מהנדס

 

מען המחסן:               הישוב  רחוב  מס'

גוש מס'  חלקה מס'  תת חלקה

שטח/נפח המחסן: מחסן סגור  מחסן/חצרים

פרטים על אזורי המחסן, תיאור הסביבה ודרכי הגישה למחסן

סוג המבנה, טיב וכדומה

הערות

 

 

* ימולא רק בידי מבקש רשיון חדש, או מי שמבקש חידוש רשיון, אם נעשו שינויים בשטח או בנפח המחסן.

חלק ד'

הודעה על שינויים הכלולים בבקשה זו לעומת הבקשה של השנה החולפת (למילוי רק כאשר מדובר בבקשה לחידוש רשיון)

חלק ה'

אנו מצרפים בזה:

1.        אגרה בסך  שיק מס'  משוך על בנק

2.        ערבות בנקאית על גבי טופס מב360/ על סך

*3.      ערבות צד שלישי על גבי טופס מב358/

3א.      אישור עורך דין כנדרש בחלק ג'.

**4.    אישור תשריט של מהנדס כנדרש בחלק ג'.

5.        המלצה כנדרש בתקנה 20.

6.        אישור רואה חשבון כנדרש בחלק ב' של הבקשה.

7.        אישור חברת ביטוח כנדרש בתקנה 15(ב).

8.        אישור על דיווח תקין לרשויות מע"מ.

חלק ו'

הרינו מצהירים בזה שידועים לנו כל דיני המכס והוראות הנוהל מטעם אגף המכס המתייחסים לניהול מחסנים רשויים, ושכל הפרטים בבקשה זו נכונים, מלאים ומדוייקים.

שם החותם  תפקיד החותם

חתימה  חותמת המבקש

תאריך

תוספת שביעית

(תקנה 17)

תנאים נוספים למתן רישיון או לחידושו:

1.        המחסנים מהסוג המתואר בטור א' יהיו בשטח קרקע מזערי ובמרחק מרבי מבית המכס בקו אווירי כמתואר לצדם בטורים ב' ו- ג', לפי הענין; האמור בטור ב' לענין מחסן סגור מתייחס למבנה בלבד:

------------

* תצורף לבקשה לרשיון חדש, ובחידוש רשיון רק אם פג תוקף הערבות הקודמת.

** יצורף לבקשה לרשיון חדש, ובבקשה לחידוש רשיון, רק אם נעשו שינויים בשטח או בנפח המחסן.

(*) ראה להלן בעמ' 17902 את התקנות 18 ו-19 לתק' תשס"ב–2001, בענין תחילה והוראת מעבר.

 

 

                     טור א'                                         טור ב'                                                      טור ג'

                                                          נפח או שטח קרקע מזערי                      מיקום המחסן או מרחק מרבי מבית

                                                                                                                  המכס ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה,

                  סוג המחסן                     סגור                              חצרים               אשדוד, אילת, נמל תעופה בן-גוריון

1.    מחסן להספקת ציוד

      אלקטרוני לאניות                     200 מ"ר                                                          20 ק"מ מבית המכס

2.    מחסן לכימיקלים                      2,000 מ"ק                                                       בתחום נמל ים

3.    מחסן למכירה ליוצאים                                                                                   בתחום מעבר יבשתי,

      מישראל                                 200 מ"ר                                                          נמל ים או נמל תעופה

4.    מחסן לצידת אניות וכלי טיס      200 מ"ר                                                          5 ק"מ מבית המכס

5.    מחסן מטעני עולים                  1,000מ"ר                         5,000 מ"ר                 20 ק"מ מבית המכס

6.    מחסן מטענים כללי                  5,000מ"ר                         5,000 מ"ר                 15 ק"מ מבית המכס

7.    מחסן מסוף מטענים-

(1)  כמשמעותו בפסקה (1)

      להגדרתו בתקנה 12           10,000 מ"ר                      10,000 מ"ר                20 ק"מ מבית המכס

(2)  כמשמעותו בפסקה (2)

      להגדרתו בתקנה 12           2,000 מ"ר                        10,000 מ"ר                20 ק"מ מתחום מעבר יבשתי

8.    מחסן מסוף קירור                    5,000 מ"ק                        2,000 מ"ר                 20 ק"מ מבית המכס

9.    מחסן מסירה לחוזרים

      לישראל                                                                                                       בתחום נמל בין-לאומי

10.  מחסן מתכות יקרות                                                                                       20 ק"מ מבית המכס

11.  מחסן קירור                            3,000 מ"ק                                                       20 ק"מ מבית המכס

12.  מחסן רכב                              1,000 מ"ר                        1,000 מ"ר                 20 ק"מ מבית המכס

 

2*.      שטח מחסן לצידת אניות וכלי טיס מחוץ לנמל בין-לאומי לא יעלה על 2000 מ"ר.

3.      על אף האמור בפרט 3 סעיף 1, רשאי המנהל ליתן רישיון למחסן למכירה ליוצאים מישראל, אף אם הוא נמצא מחוץ לתחום נמל התעופה בן גוריון (להלן – נמל התעופה), אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:

(א)  המחסן נועד לשם החסנתם של טובין המיועדים למכירה בנמל התעופה בלבד;

(ב)  חנות המכירה לנוסעים נמצאת באולם הנוסעים היוצאים בנמל התעופה;

(ג)   המרחק מבית המכס בנמל התעופה אינו עולה על 7 ק"מ בקו אווירי;

(ד)  שטח המחסן אינו עולה על 1,000 מ"ר.

4.       על אף האמור בטור ב', בפרט 3 סעיף 1, רשאי המנהל ליתן רישיון למחסן למכירה ליוצאים מישראל אף אם שטחו המזערי קטן מ-200 מ"ר, במעבר יבשתי טבה.

5.      על אף האמור בפרט 12 סעיף 1, רשאי המנהל ליתן רישיון למחסן רכב ששטחו קטן מ-1,000 מ"ר, ובלבד ששטחו המזערי 500 מ"ר, והוא משמש רק להחסנת אופנועים וגוררים, כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, או כלי רכב קטנים אחרים שקיבלו את אישור המנהל.

 

תוספת שמינית

(תקנה 23א)

דו"ח שנתי על המלאי ביום31/12/   

שם המחסןהמען

סוג המחסןהמספר המזהה הנקוב ברשיון

 

מס'      תיאור       רשימון החסנה..................   הכמות אויח' יתרת מלאי

הגוש   הטובין      המספר|תאריך  ...   המשקל בהתאםהמידהביום ...31/12

  לרשימון ההחסנה

 

אנו מצהירים שהרשימה של הטובין המוגשת בזה מתאימה התאמה מלאה ומדויקת לרישומים המתנהלים במחסננו, על פי כל דין.

תאריך   חתימה וחותמת בעל הרשיון

תוספת תשיעית

(תקנה 23ז)

הצהרת בעל רשיון למחסן כללי

שם המחסןהמספר המזהה הנקוב ברשיון

אנו מסכימים בזה לקבל להחסנה במחסננו את הטובין המפורטים ברשימון זה.              

                                                                           חתימת בעל הרשיון וחותמת

 

תוספת עשירית

(תקנה 15(א)(2) ו- (א2))

אישור חברת הביטוח

לכבוד

גובה המכס     

הנדון:  בטוח מחסן רשוי

           הכתובת            

אנו מאשרים בזה, כנדרש בתקנה 15(א)(2) או 15(א2) לתקנות המכס, תשכ"ו- 1965, כי למן יום  עד יום  הטובין

המוחסנים במחסן הרשוי הנ"ל מבוטחים על ידינו כנגד סיכוני פריצה בערכם לענין דיני המכס, בתוספת המסים שבהם חייבים הטובין, בסכום 

 שקלים חדשים.            

מנהל המכס ומע"מ נקבע בפוליסה כמוטב בלתי חוזר לענין תגמולי ביטוח שישולמו בקשר למסים המבוטחים כאמור, שטרם שולמו לרשות המכס.

במקרה של ביטול הפוליסה בידי צד כלשהו לפני מועד סיומה, אנו מתחייבים בזה להודיעכם על כך, 30 ימים לפחות לפני פקיעת פוליסת הביטוח.

כמו כן, אנו מתחייבים בזה להודיעכם על כל שינוי בסכומי הביטוח, תוך שבעה ימים מיום השינוי.

 

חתימת מורשה החתימה

וחותמת חברת הביטוח

 

תוספת אחת עשרה

(תקנה 15(א4))

אישור חברת הביטוח

לכבוד

מנהל המכס

הנדון: ביטוח מחסן לצידת אניות וכלי טיס

הכתובת      

אנו מאשרים בזה, לפי תקנה 15(א4) לתקנות המכס, תשכ"ו- 1965, כי למן יום  עד יום  הטובין המוחסנים במחסן

הרשוי הנ"ל והמובלים על ידי בעל הרישיון למחסן, מבוטחים על ידינו כנגד סיכוני פריצה, לרבות גניבה בדרך, בערכם לענין דיני המכס, בתוספת מסי היבוא שבהם חייבים הטובין, בסכום  שקלים חדשים.

מנהל המכס ומע"מ נקבע בפוליסה כמוטב בלתי חוזר לענין תגמולי ביטוח שישולמו בקשר למסים המבוטחים כאמור, שטרם שולמו לרשות המכס.

במקרה של ביטול הפוליסה בידי צד כלשהו לפני מועד סיומה, אנו מתחייבים בזה להודיעכם על כך, 30 ימים לפחות לפני פקיעתה.

כמו כן, אנו מתחייבים בזה להודיעכם על כל שינוי בסכומי הביטוח, בתוך שבעה ימים מיום השינוי.

 

תאריךחתימת מורשה החתימה 

וחותמת חברת הביטוח 

 

כ"ד בתשרי תשכ"ו (20 באוקטובר 1965)                 פנחס ספיר

                                                                                                   שר האוצר