גיל נדל משרד עורכי דין

 

פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

פרק א': כללי

1.    בפקודה זו -

           "אמצעי הובלה" - כלי רכב, כלי שיט, כלי טיס או בעל חיים המשמשים להובלת טובין;

           "בעל", לענין טובין - לרבות מחזיק, מייבא, מייצא, נשגר, סוכן, בעל זכות הנאה או שליטה או עשיה בטובין וכל המתחזה להיות בעל כאמור, ולמעט פקיד נמל או פקיד מכס הפועלים בתפקידם הרשמי;

           "הממונה על הנמלים" - מי שהשר מינהו למלא תפקידי הממונה על הנמלים;

           "כלי שיט" - אניה, סירה, ארבה או כלי שיט אחר מכל סוג שהוא;

           "כלי שיט זר" - כלי שיט שאינו רשום במרשם הישראלי כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך–1960;

           "מנהל נמל" - מי שהשר מינהו, בהודעה ברשומות, להיות מנהל נמל;

           "מסוך מעבר או שטח סיוור" - מקום בשטח נמל שהממונה על הנמלים הועיד אותו להחסנת טובין או להנחתם עד שייפדו או שייעשה בהם אחרת כדין, או מקום כאמור הנתון לשם כך לשליטתו;

           "נמל" - אחד הנמלים המפורטים בתוספת או נמל שהוסף להם לפי סעיף 2;

          "פקיד מוסמך" - פקיד נמל הרשאי או החייב לדרוש עשיית הדבר הנדון או לעשותו בעצמו, לרבות מנהל הנמל;

           "פקיד נמל" - מי שנתון למרותו של הממונה על הנמלים או של מי שהוסמך לפי סעיפים 4 או 5, ולמעט פועל;

           "השר" - שר התחבורה.

2.    השר רשאי בצו להכריז שמקום פלוני בישראל יהיה נמל לענין פקודה זו או כל חיקוק אחר ולקבוע את תחום הנמל, את המקומות בנמל שישמשו רציפים ומחסנים לטעינת טובין, פריקתם והחסנתם, ואת גבולותיהם ושטחיהם של הרציפים והמחסנים.

3.    הממונה על הנמלים אחראי על הפיקוח על הנמלים, ורשאי הוא לשם כך לתת הוראות למנהל נמל בדבר אופן הפעלת סמכויותיו לפי פקודה זו, וכן ליטול לעצמו כל סמכות הנתונה למנהל נמל לפי פקודה זו.

4.    (א)  הממונה על הנמלים רשאי, בכתב חתום בידו, לאצול לאחר, דרך כלל או לענין פלוני או לסוג ענינים פלוני, כל סמכות מסמכויותיו לפי פקודה זו או תקנות לפיה.

       (ב)  אצילה לפי סעיף זה -

(1)  יכול שתינתן בתוקף למפרע;

(2)  לא תמנע את הממונה על הנמלים מהשתמש בכל סמכות הנתונה לו לפי פקודה זו או תקנות לפיה.

5.    (א)  הממונה על הנמלים רשאי, בכתב חתום בידו, להורות דרך כלל או לענין פלוני או לסוג ענינים פלוני, שאדם הנקוב בכתב ישתמש בכל סמכות מהסמכויות הנתונות למנהל הנמל לפי פקודה זו או תקנות לפיה, או יבצע כל תפקיד המוטל לפי פקודה זו או תקנות לפיה על מנהל הנמל.

       (ב)  הסמכה לפי סעיף זה -

(1)  יכול שתינתן בתוקף למפרע;

(2)  לא תמנע את מנהל הנמל מהשתמש בכל סמכות הנתונה לו לפי פקודה זו או תקנות לפיה.

6.    בכל כתב לפי סעיפים 4 או 5 המסמיך אדם לגבות תשלום שנקבע, רשאי הממונה על הנמלים, באישור השר, על אף האמור בפקודה זו או בכל חיקוק, להורות שהאדם הגובה את התשלומים מכוח ההסמכה יהיה רשאי ליטול אותם או מקצתם לעצמו, או שייעשה בהם או במקצתם בכל דרך אחרת שתפורש בכתב ההסמכה; אישור השר לפי סעיף זה יכול שיינתן בתוקף למפרע.

7.    מי שהוסמך לפי סעיפים 4 או 5 יציג דרך קבע העתק של כתב ההסמכה בצורה, במקום ובמצב שהורה עליהם מנהל הנמל.

8.    שום דבר האמור בפקודה זו לא יפגע בכל סמכות הנתונה למנהל אגף המכס והבלו או לכל פקיד מכס אחר לפי פקודת המכס או לפי כל דין אחר.

פרק ב': שירותים טעוני רישוי

9.    לא ישתמש אדם בכלי שיט בתחום נמל ולא ישיט אותו מנמל אל נמל, או בים, באגם או בנהר שבפנים הארץ, להעברת אנשים או טובין אל כלי שיט או ממנו, בתמורה, או לכל שירות אחר, אלא אם יש על כלי השיט רשיון מאת מנהל נמל הרישום שלו.

10.   השר רשאי בתקנות -

(1)  להסדיר, לאסור או להגביל מתן רשיון לפי סעיף 9, העברתו או חידושו, ולקבוע תנאים שלפיהם יינתן, יועבר או יחודש;

(2)  להורות שיצויין על כלי שיט רשוי לפי סעיף 9 מספר הנוסעים ומשקל הטובין שמותר להסיע בו וכמותם.

11.   (א)  סיראי, ארבאי, דייג, סוור, ספק אניות, נציג בית מלון ואנשים אחרים העוסקים במקצוע או בעבודה בתחום נמל, בין בים ובין ביבשה, חייבים להשיג רשיון מאת מנהל הנמל ולשלם בעדו את האגרה שנקבעה.

        (ב)  סוכן מכס הרשום לפי חוק סוכני המכס, תשכ"ה–1964, פטור מרשיון לפי פקודה זו.

       (ג)  מי שקיבל רשיון לפי פקודת הדיג, 1937, פטור מאגרת רשיון לפי פקודה זו כדי לבקר בנמל לענינים הקשורים בדיג בלבד.

12.   (א)  השר רשאי לקבוע תעריפי תשלומים בעד סיראות או כל שירות אחר בכל נמל ומשנקבע תעריף לשירות, לא ייגבה בעדו כל תשלום זולת התשלום שנקבע.

        (ב)  האחראי לכלי שיט המועסק בשירות שנקבע לו תעריף יחזיק אצלו בזמן ההעסקה העתק של התעריף ויציג אותו לפי הדרישה לפני כל אדם החייב לשלם בעד השירות או לפני פקיד הנמל, פקיד המכס או שוטר.

13.   לא ישמש אדם נתב אלא אם קיבל רשיון לכך מהשר.

פרק ג': מסירת טובין וטיפול בהם

14.   לא יימסרו טובין ממשמורתו של מנהל הנמל אלא אם נעשו שתי אלה:

(1)  הוצגו הוראת מסירה, בטופס שאישר הממונה על הנמלים ותעודת מפדה של המכס;

(2)  שולמו כל אגרות הנמל וההיטלים האחרים שעליהם.

15.   מנהל נמל רשאי לראות כבעל הטובין או כשלוחו את האדם ששמו נקוב בהוראת המסירה, שהוציא קברניט של כלי שיט או שלוחו או כל מוביל אחר, והאומרת שהוא האדם אשר לו או לפקודתו יש למסור את הטובין שהובלו בכלי השיט או באמצעי ההובלה האחר.

16.   רשאי מנהל נמל לדרוש מבעל הטובין המתוארים בהוראת המסירה או משלוחו שיוכיחו, בתצהיר או בהצגת מסמכים, כי הבעלות על הטובין היא כפי שטוענים לה וכי תיאורם נכון, ורשאי הוא לסרב למסור את הטובין עד שיוכח הדבר כאמור.

17.   בעל טובין רשאי למלא הוראות פקודה זו או תקנות לפיה על ידי שלוחו שהורשה כדין; שלוח כזה יהיה אדם העובד בשביל בעל הטובין בלבד או סוכן מכס הרשום לפי חוק סוכני המכס, תשכ"ה–1964.

18.   פקיד נמל רשאי לדרוש משלוח להציג את כתב ההרשאה של השולח שבשמו הוא מתאמר לפעול, ואם לא הוצג כתב ההרשאה רשאי הוא שלא להכיר בשליחותו.

19.   (א)  מי שפועל כשלוחו של הבעל לענין מעניני פקודה זו או תקנות לפיה יראו אותו כבעל הטובין, ולפי זה יהיה אחראי אישית לתשלום כל אגרות נמל והיטלים אחרים שעל הטובין ויהיה חייב לעשות כל פעולה בנוגע לטובין שהבעל חייב לעשותה לפי פקודה זו או תקנות לפיה.

        (ב)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של השולח.

20.   (א)  מי שייפה כוחו של שלוח בנוגע לטובין בכל ענין מעניני פקודה זו או תקנות לפיה יהיה אחראי לכל פעולה והצהרה של שלוחו, ולפי זה אפשר יהיה לתבעו בשל עבירה שעבר השלוח בנוגע לאותם טובין כאילו הוא עצמו עבר את העבירה.

        (ב)  שולח כאמור לא יידון למאסר אלא אם הסכים בפועל למעשה העבירה.

        (ג)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו הפלילית של השלוח.

21.   (א)  הגיעו טובין למשמורתו של מנהל הנמל ולא נתבעו תוך שלושה חדשים מהיום הקובע ולא הותרו רשימונותיהם לפי פקודת המכס, רשאי מנהל הנמל למכרם.

        (ב)  "היום הקובע", בסעיף זה, ביבוא - היום שבו נגמרה בנמל היבוא פריקת המטען של כלי השיט שהביא את הטובין, וביצוא - היום שבו ניתנו הטובין למשמורתו של מנהל הנמל.

       (ג)  על אף האמור בסעיף זה רשאי מנהל הנמל למכור טובין פסידים בכל זמן שימצא מתאים.

22.   הגיעו טובין למשמורתו של מנהל הנמל, והותרו רשימונותיהם לפי פקודת המכס, ולא נתבעו ולא סולקו על ידי בעליהם תוך שבעה ימים מיום התרת הרשימונות, או תוך תקופה נוספת שהתיר מנהל הנמל, רשאי מנהל הנמל למכרם.

23.   מכירת טובין לפי סעיפים 21 ו- 22 תיערך בדרך שנקבעה ובדמי המכר ייעשה כפי שנקבע.

24.   מנהל הנמל רשאי, אם שוכנע שהדבר דרוש למניעת צפיפות יתירה בתנועה בנמל, לסלק מהנמל כל סחורה, חבילות, בעלי-חיים, מטען נוסעים או מטען אחר שהבעל לא הוציאם תוך זמן שקבע מנהל הנמל, ולהחזיקם על חשבון הבעל במקום שיראה מתאים לכך, ובלבד שניתנה הודעה מוקדמת לבעל להוציאם כאמור; אם הבעל או מענו לא היו ידועים למנהל הנמל, יפרסם את ההודעה בדרך הנראית לו.

25*.  המדינה והממונה על הנמלים לא ישאו באחריות בשל כל הפסד או נזק לטובין שעה שהיו במשמורתו של הממונה על הנמלים אלא אם פקיד נמל או עובד של הממונה על הנמלים גרם להם במזיד.

פרק ד': סילוק כלי שיט טבועים ונטושים*

26.   "כלי שיט", בפרק זה - לרבות גופו, מטענו, ציודו, צידתו ונטלו של כלי השיט וכל דבר או אוסף דברים שהוא חלק מהם.

27.   (א)  כל מקום בישראל שטבע בו כלי שיט או עלה על שרטון או ניטש, ולדעת הממונה על הנמלים הוא מכשול או סכנה לניווט, או מכשול לשימוש בנמל, או עלול להיות כך, רשאי הממונה על הנמלים לדרוש בכתב מבעל כלי השיט למשות את כלי השיט, לסלקו או להשמידו, או להתחיל באחת הפעולות האלה, תוך הזמן ובדרך שנקבעו באותה דרישה, והבעל חייב לקיים את הדרישה על חשבונו.

     (ב)  לא היו בעל כלי השיט או מענו ידועים לממונה על הנמלים, יראו דרישה שפורסמה ברשומות, ללא ציון שם הבעל, כאילו נמסרה לו כדין.

       (ג)  כלי שיט שטבע או עלה על שרטון או ניטש כאמור בסעיף קטן (א) לפני י"ט באלול תש"י (1 בספטמבר 1950) ולא נמשה או סולק או הושמד על ידי בעלו - דינו כדין כלי שיט שבעלו לא קיים דרישה לפי סעיף זה.

       (ד)  נוסח הדרישה ואופן מסירתה יהיו כפי שנקבע בתקנות.

28.   לא קיים בעל כלי השיט דרישה לפי סעיף 27, או ראה הממונה על הנמלים הכרח או תועלת למשות, לסלק או להשמיד את כלי השיט, או להתחיל באחת הפעולות האלה, לפני תום הזמן הנקוב בדרישה, רשאי הממונה על הנמלים לשים ידו על כלי השיט ולמשותו, לסלקו או להשמידו; ואולם אם בעל כלי השיט או מענו לא היו ידועים לו ופורסמה דרישה ברשומות כאמור בסעיף 27(ב), לא יהיה הממונה על הנמלים רשאי לנהוג בכלי השיט כאמור לפני תום שני חדשים מיום פרסום הדרישה.

29.   עד למשייתו, סילוקו או השמדתו של כלי השיט רשאי הממונה על הנמלים, על חשבון הבעל, להאיר את כלי השיט, לסמנו במצופים ולעשות כל פעולה דרושה כדי למנוע או לצמצם כל סכנה הכרוכה במציאות כלי השיט באותו מקום.

30.   הפעיל הממונה על הנמלים את הסמכויות הנתונות לו בסעיפים 27 עד 29, כולן או מקצתן, זכאי הוא להיפרע מבעל כלי השיט את ההוצאות שנגרמו אגב הפעלת סמכויותיו או למכור את כלי השיט בדרך שתיראה לו; היו דמי המכר עודפים על ההוצאות, יחזיק בעודף כנאמן לטובת האדם הזכאי לו; היו ההוצאות עודפות על דמי המכר, זכאי הממונה על הנמלים להיפרע את ההפרש מבעל כלי השיט.

31.   באחת הנסיבות האמורות בסעיף 28 רשאי הממונה על הנמלים למכור את כלי השיט כשהוא טבוע או תקוע בשרטון או כשהוא נטוש, בין תמורת משייתו או סילוקו על ידי הקונה ובין בכל תמורה או דרך אחרת; היו דמי המכר עודפים על ההוצאות, ינהגו בהם לפי סעיף 30.

32.   ארבעה עשר יום לפחות לפני מועד המכירה של כלי שיט לפי סעיפים 30 או 31 יפרסם הממונה על הנמלים הודעה על כך בשני עתונים יומיים עבריים בישראל; אולם בכלי שיט שלפי ידיעת הממונה הוא רשום במדינת חוץ - תפורסם ההודעה בעתון יומי אחד שבאותה מדינה ובעתון יומי עברי אחד בישראל.

33.   כדי להסיר ספק נאמר בזה שכלי שיט הנמכר לפי סעיפים 30 או 31 יעמוד לקנין הקונה כשהוא נקי מכל משכנתה, שעבוד ועיקול שהיו רובצים עליו ערב המכירה; ולאחר שכל ההוצאות שהוציא הממונה על הנמלים, בשימוש בסמכויותיו לפי הסעיפים האמורים לגבי אותו כלי שיט, ינוכו מדמי המכר, יחולו המשכנתה, השעבוד או העיקול על עודף דמי המכר.

34.   הוראות פרק זה באות להוסיף על ההוראות של פקודת סחורות נטרפות ודמי הצלה, פקודת הנזיקין [נוסח חדש] וכל דין אחר בר- תוקף, ולא לגרוע מהן.

פרק ה': המשמעת בנמל

35.   (א)  השר רשאי להתקין תקנות הבאות למנוע מהניף או מהציג על כלי שיט דגל או סמל זולת דגלו הלאומי, דגל ישראל, דגלי איתות או דגל ימי רשמי או דיפלומטי, כל זמן שכלי השיט נמצא בנמל או במעגן ישראליים.

       (ב)  השר רשאי, אם ראה נסיבות מצדיקות זאת, לנקוט אמצעים הדרושים לדעתו כדי למנוע הנפה או הצגה כאמור בסעיף קטן (א) ולהחליט מתי ובאיזו מידה יש לנקטם; סמכות זו יכול שתופעל על ידי פקיד שמינה לכך השר, ובכפוף למינוי כאמור תופעל על ידי הממונה על המחוז שבו נמצא הנמל או המעגן.

36.   (א)  מי שממונה על כלי שיט או נמנה עם צוות כלי שיט יציית בכל עת להוראותיו של מנהל הנמל או של כל פקיד מוסמך אחר בדבר -

(1)  האופן והזמן שבהם יסיע את כלי השיט לרציף, או יקרבו אליו, יעגינו לידו או ירחיקו ממנו;

(2)  הרציף שאליו יוליך את כלי השיט לשם העלאת נוסעים או הורדתם או טעינת טובין או פריקתם;

(3)  מהות הטובין שיטעין או יפרוק ברציף;

(4)  אופן העלאתם של נוסעים על כלי שיט או הורדתם ממנו, או אופן טעינתם של טובין על כלי שיט או פריקתם ממנו.

       (ב)  "רציף", בסעיף זה - לרבות כלי שיט, מזח וכל מקום אחר בתחומי הנמל.

37.   (א)  מנהל נמל רשאי בכל עת להרחיק מהנמל אדם -

(1)  האשם בהתנהגות פרועה שם;

(2)  המסרב למלא הוראה חוקית שנתן אדם שהוסמך לכך כדין ושמטרתה קיום הסדר הטוב בנמל ובפעולות הנעשות בו;

(3)  החייב להשיג רשיון לעסוק במקצועו בנמל והוא מבקר בנמל בלי שהשיג רשיון כאמור.

       (ב)  סירב האדם לעזוב את הנמל, רשאי כל פקיד נמל, פקיד מכס או שוטר להרחיקו בכוח.

 

פרק ו': אגרות נמל ותעריפי שירותים

38.   השר רשאי להתקין תקנות -

(1)  המטילות את האגרות שלהלן, כולן או מקצתן, לכל הנמלים או למקצתם:

(א)   אגרות מאור;

(ב)   אגרות מצוף;

(ג)   אגרות עגינה;

(ד)   אגרות גרירה;

(ה)   אגרות רתיקה;

(ו)    אגרות ניתוב;

(ז)    אגרות ממשה;

(ח)   אגרות בעד החסנת טובין או הנחתם במסוך מעבר או בשטח סיוור;

(2)  המטילות את האגרות שלהלן לרציף שבנמל או למקום כניסה לפי סעיף 6(א)(2) לפקודת המכס:

(א)   אגרות מינגש;

(ב)   אגרות רציף, על טובין או סוג של טובין העוברים את הרציף או נכנסים דרך מקום הכניסה;

(ג)   אגרות נוסעים;

(3)  הקובעות את שיעורי האגרות, את פקיד הנמל שיש לשלם לו את האגרות, ואת המועד והמקום לתשלומן;

(4)  הקובעות מי יחוב בתשלום אגרות רציף על טובין ומורות בדבר עיכובם ומכירתם של טובין שבעדם לא שולמו האגרות במועדן;

(5)  בדבר פטור כלי שיט או סוגי כלי שיט, או טובין או סוגי טובין, מתשלום אגרות לפי סעיף זה, פטור חלקי או שלם, ולהתנות את הפטור בתנאים;

(6)  בדבר תשלומן וגבייתן של האגרות לפי סעיף זה ולהקלת גבייתן.

39.   היה לדעת מנהל הנמל צורך למדוד כלי שיט כדי לברר את התפוסה לשם הערכת אגרות נמל, תבוצע המדידה בדרך שנקבעה לאחר שבעל כלי השיט ישלם אגרת מדידה כפי שנקבע.

40.   מנהל נמל לא ירשה לכלי שיט, לעזוב את הנמל אלא אם שוכנע ששולמו אגרות הנמל, מכס, דמי הסגר ושאר תשלומים בעד כלי השיט או טובין שעליו, או שיש ערובה לתשלומם, והוא רשאי שלא להרשות שיוצאו משטח הנמל טובין שיש עליהם תשלום כאמור לפני ששוכנע ששולם או יש ערובה לתשלומו.

41.   הודיע פקיד מוסמך לפקיד המכס שמתפקידו ליתן לכלי שיט תעודת מפדה, כי בעד כלי השיט או טובין שעליו לא שולמו אגרות נמל או תשלומים אחרים בסכום שפורש בהודעה, לא יתן פקיד המכס לכלי השיט תעודת מפדה אלא אם שוכנע שהסכום שולם או יש ערובה לתשלומו.

42.   (א)  על פי בקשת הקברניט של ספינת דיג זרה הנוהגת לפקוד נמל, רשאי הממונה על הנמלים ליתן תעודה המרשה לספינה להשתמש בנמלים; בעד תעודה כאמור ישלם קברניט הספינה את האגרה שנקבעה לרישום כלי שיט ישראלי על פי חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך–1960.

        (ב)  כל זמן שיש בידי הקברניט תעודה כאמור, תהיה הספינה שעליה ניתנה פטורה מאגרות נמל בכל נמל.

        (ג)  הצגת התעודה היא תנאי יחיד ומספיק לפטור לפי סעיף זה.

פרק ז': עריקה ואי- הצטרפות

43. עד 49. (בוטלו).

פרק ח': עבירות

50.   אלה דינם מאסר שלושה חדשים או קנס, ובעבירה שניה או בעבירה שלאחריה - מאסר ששה חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז–:1977

(1)  הדורש, או המטיל במישרין או בעקיפין, תשלום בעד שירות בסכום העולה על תעריף בר- תוקף אותה שעה;

(2)  הממונה על כלי שיט רשוי לפי פקודה זו שהסיע בו נוסעים או טובין במספר, בכמות או במשקל העולים על המותר;

(3)  המשיט כלי שיט תוך הפרת הוראות סעיף 9 או תקנה לפי סעיף 10(2);

(4)  החייב להשיג רשיון לעסוק במקצועו בנמל והוא מבקר בנמל בלי שהשיג רשיון כאמור;

(5)  המסרב למלא הוראה חוקית שנתן אדם שהוסמך לכך כדין ושמטרתה קיום הסדר הטוב בנמל והנהלתו;

(6)  המפריע לפקיד נמל או לעובד של הממונה על הנמלים בביצוע תפקידם;

(7)  (נמחקה).

51.   קברניטו של כלי שיט שהוציא את כלי השיט מנמל בלי שהשיג תחילה ממנהל הנמל רשות בכתב לעשות כן, דינו - קנס נוסף לכל תשלום כאמור בסעיף 40. הוציא קברניטו של כלי השיט את כלי השיט מהנמל כדי להשתמט מכל תשלום כאמור בסעיף 40 ולא נתן ערובה לתשלום, דינו - מאסר שנה אחת או קנס, בנוסף לכל תשלום כאמור.

52.   המסלק בלי הרשאת פקיד מוסמך טובין שלא שולמו בעדם אגרות נמל או תשלומים אחרים כדין ולא ניתנה ערובה לתשלומם, או משתמט מלשלם אגרות או תשלומים כאמור, דינו - מאסר שנה אחת או קנס, בנוסף לאגרות ולתשלומים כאמור.

53.   המשמש נתב בלי רשיון והמסרב למלא או נמנע מלמלא הוראה שנקבעה בדבר נתבים, דינו - מאסר שנה אחת או קנס.

54.   המפר הוראה מהוראות פקודה זו שלא נקבע בה עונש או המפר הוראה מהוראות התקנות שהותקנו מכוחה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז–1977, ובעבירה שניה או בעבירה שלאחריה - מאסר שנה או כפל הקנס האמור.

55.   (א)  כל הרשאי כדין להטעין או לפרוק טובין בנמל או להסדיר טעינה או פריקה כאמור, או המועסק בנמל או בענין הכרוך בנמל, שעשה אחד המעשים שלהלן, דינו - מאסר שנה אחת; ואלה המעשים:

(1)  קיבל סכום כסף או כל דבר בדרך של פרס או שוחד בעד העדפה שלא כשורה במילוי תפקידו או בעד עשיית דבר הנוגע לתפקידו או בעד אי- עשייתו;

(2)  העדיף שלא כשורה או גילה משוא פנים בטעינת טובין או פריקתם או בהסדרת טעינה או פריקה כאמור.

       (ב)  מי שנתן או הציע פרס או שוחד לאדם כאמור בסעיף קטן (א), דינו כדין המקבל.

        (ג)  הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכל עונש שנקבע בחוק אחר, ובלבד שלא ייענש אדם פעמיים על עבירה אחת.

56.   טובין שיובאו לנמל, או יוצאו או עומדים להיות מיוצאים ממנו, ונמצא כי משקלם, כמותם או תיאורם נמסר בחסר, או שלא בדיוק, במסמך שהוגש לפקיד נמל לשם קביעת אגרות הנמל המגיעות בעד הטובין, יהיה בעל הטובין חייב לשלם למנהל הנמל את הסכום שיקבע מנהל הנמל ושלא יעלה על כפל האגרות הנכונות בעד מלוא המשקל או הכמות של משלוח הטובין האמור, והסכום ניתן להיפרע כאילו הוא חוב המגיע למדינה.

57.   (א)  עבר אדם עבירה לפי פקודה זו או התקנות שלפיה, או נחשד בה, רשאי הממונה על הנמלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ובהסכמתו של אותו אדם, לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה על כפל הקנס הגבוה ביותר שמותר להטילו בשל אותה עבירה; משעשה כן, יופסק כל הליך משפטי לענין העבירה.

       (ב)  הוגש כתב אישום על אדם, אין לקבל כופר כסף בשל העבירה כל עוד לא הודיע היועץ המשפטי לממשלה על עיכוב הליכי המשפט.

        (ג)  הוראות סעיף זה לא יחולו על עבירות קנס ועבירות כאמור בסעיף 55.

58.   הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו רשאי בית המשפט לבטל כל רשיון שניתן לו לפיה, ומשעשה בית המשפט כן רשאי הממונה על הנמלים לבטל כל רשיון שניתן לכלי השיט שלגביו נעברה העבירה.

59.   (א)  המסרב או נמנע למלא הוראה חוקית שנתן אדם שהוסמך לכך כדין ושמטרתה קיום הסדר הטוב בנמל ובנעשה בו, ולא הוכיח שהיתה סיבה סבירה למחדלו, רשאי הממונה על הנמלים להתלות, לתקופה שלא תעלה בשום פעם על עשרה ימים, כל רשיון שניתן לכלי שיט של אותו אדם או לכלי שיט שהאדם נמנה עם צוותו.

        (ב)  התליה לפי סעיף זה לא תפגע בכל תביעה שתוגש לאחר מכן נגד האדם; הוגשה נגדו לאחר מכן תביעה המבוססת על אותן עובדות שבגללן הותלה רשיונו, והוא זוכה, לא תשמש ההתליה עילה לתובענה נגד המדינה ולא ישא הממונה על הנמלים באחריות אזרחית או פלילית בשל ההתליה; זוכה האדם לפני גמר תקופת ההתליה, תיגמר ההתליה מיד עם הזיכוי.

פרק ט': תקנות

60.   השר רשאי להתקין תקנות לכל אחד מענינים אלה:

(1)  (א)   קביעת הנמלים שכלי שיט יירשמו בהם, סימון כלי שיט ומדידתם בשעת רישומם, ואגרות הרישום והמדידה;

(ב)   הסדרת מתן רשיונות לפי פקודה זו מאת מנהל הנמל, העברת רשיונות וחידושם והתנאים והאגרות לכל אלה, והסדרת ביטול רשיונות כאמור;

(ג)   קביעת הכשירות הדרושה לנתבים, הסדרת התנהגותם והביצוע הנכון של תפקידיהם וקביעת האגרות או גמול אחר שיקבלו;

(ד)   פיקוח על כלי שיט הנכנסים לתחומי נמל או המצויים בו;

(ה)   הסדרת הזמן והאופן לכניסת כלי שיט לנמל, שהייתו בו ויציאתו ממנו, ועמדתו, מיקומו והרחקתו שעה שהוא בנמל;

(ו)    הסדרת העמדה שבה יטעון או יפרוק כלי שיט את מטענו או יעלה או יוריד את נוסעיו או יטעון או יפרוק נטל בנמל;

(ז)    הסדרת התנאים שבהם יתקיימו בנמל טעינת טובין, פריקתם, החסנתם ומסירתם והעלאת נוסעים והורדתם;

(ח)   הסדרת כניסתם של בני אדם, בעלי חיים ורכב לנמל והרחקתם ממנו;

(ט)   שמירת הסדר בנמל;

(י)    הגנתם, שמירתם ובטיחותם של כלי שיט, סחורות, בעלי חיים ובני אדם בנמל;

(יא)  איסור על זיהום מי נמל, נתיב מים, נהר הראוי לשיט או כל מקום ביבשה שממנו עלולה הזוהמה להיסחף לנמל, לנתיב מים או לנהר הראוי לשיט, ואין נפקא מינה לענין פסקת- משנה זו אם הזוהמה מקורה בחמרי פסולת או בכל חומר אחר מוצק או נוזל; תקנות לפי פסקת- משנה זו יותקנו רק לאחר התייעצות בשר הבריאות;

(יב)  קביעת אגרה בעד הצבת שומר על כלי שיט לפי הוראת הממונה על הנמלים או מנהל הנמל;

(יג)  קביעת ימי העבודה ושעות העבודה לנמל, והאגרות בעד שירותי פקידי נמל כאשר מותרת עבודה בשעות נוספות;

(יד)  הוראות בדבר מתן תעודות מאת הממונה על הנמלים או כל רשות אחרת שנקבעה בפקודה זו או בתקנות לפיה וקביעת האגרות בעד תעודה כאמור;

(טו)  קביעת האגרות בעד סידורים ושירותים אחרים שסיפק אותם הממונה על הנמלים או כל רשות אחרת שנקבעה בפקודה זו או בתקנות לפיה;

(טז)  קביעת הטופס לדרישה לפי סעיף 27, אופן מסירתה והאדם שאליו תימסר, והחובות שיוכל הממונה על הנמלים להטיל על האדם כדי להבטיח שימלא אחרי הדרישה, לרבות מתן ערבות או ערבון;

(יז)  מתן ערבות או ערבון למילוי הוראות פקודה זו או תקנות לפיה, תנאיהם, סכומם, צורתם, תקופתם ודרכי הפקדתם, וכן גבייתם וחילוטם אם לא נתקיים תנאי מתנאיהם;

(יח)  הבטיחות של השיט ושל חיי בני אדם במימי חופין, באגמים, בנהרות ובשאר מקומות הראויים לשיט, בין שהם טבעיים ובין שהם מלאכותיים - על ידי הטלת הסדר או פיקוח על השיט, לרבות איסורו, הגבלתו או התנייתו, הכל במידה שהבטיחות מחייבת זאת; ואולם כלי שיט שעיקר עיסוקם דיג, איסור כניסתם לאזור מסויים טעון התייעצות בשר החקלאות;

(2)  (א)   הוראות בדבר בדיקת כלי שיט מפעם לפעם כדי לוודא את כושר השיט שלהם;

(ב)   הגדרתו וקביעתו של כל כלי שיט ככלי שיט כשר לשיט או לא- כשר לשיט;

(ג)   איסור על הפלגתו או על השטתו של כלי שיט לא-כשר לשיט הנמצא בישראל, ולגבי כלי שיט הרשום בישראל - אף כשהוא נמצא בחוץ לארץ, ומניעת הפלגה או השטה שנאסרה כאמור;

(ד) ו- (ה) (בוטלו);

(ו)    ניהול יומן רשמי בכלי שיט הרשומים בישראל והחזקתו, הרישומים שייעשו בו והבקורת עליו;

(ז)    אישור העתקים מוסמכים מרישומים כאמור בפסקת- משנה (ו); העתק שאושר כאמור יתקבל כראיה בכל הליך משפטי;

(ח)   ביצוע הוראותיהן של אמנות בין- לאומיות לעניני ספנות שישראל היא צד להן;

(ט)   הטלתה והסדרתה של חובת ביטוח כלי שיט מנועי מפני סיכוני צד שלישי;

(3)  כל דבר שיש חובה או רשות לקבעו לפי פקודה זו;

(4)  כל הדרוש לביצוע יעיל של מטרות פקודה זו והוראותיה.

61.   (א)  כדי למנוע צפיפות בנמל רשאי השר להתקין תקנות בדבר הפסקת טעינה על כלי שיט או פריקה מהם ובדבר הסדרת טעינה, פריקה, שטעון, קבלה, החסנה, הנחה ומסירה של טובין ופיקוח על פעולות אלה.

       (ב)  הפסד שנגרם לקברניט כלי שיט או לבעלו או לבעל טובין עקב הפסקה או הסדרה לפי סעיף זה, לא ישמש עילת תביעה נגד המדינה או הממונה על הנמלים או כל פקיד נמל.

       (ג)  מנהל הנמל יודיע בכתב לקברניטי כלי השיט או לצדדים מעונינים אחרים, לפי דרישתם, את הנמוקים להפסקת טעינה או פריקה של מטענים לכלי שיט או ממנו או לאיסור הנחת טובין על הרציפים בנמל או על רציף פלוני בו.

62.   הממונה על הנמלים רשאי להתקין תקנות המסדירות העסקתם של סבלים העובדים בשטח נמל ולקבוע את השכר בעד שירותיהם.

63.   תחילתו של נוסח חדש זה היא ביום י"א באלול תשל"א (1 בספטמבר 1971).

 

התוספת

(סעיף 1)

          אילת            אשקלון        טבריה          עכו

          אשדוד          חיפה            יפו               תל- אביב

 

 

                                                                                              יעקב ש' שפירא

                                                                                                שר המשפטים

 

מונחים הרווחים בפקודת הנמלים

אַרבּה                              ............................. barge

ממשֶה                            .......................... slipway

מנגָש                              ............................. berth

מָסוֹך                              .............................. shed

מפדֶה (ממכס)                  ........................ clearance

נַתּב                               .............................. pilot

נתּוּב [ניתוב]                   .......................... piloting

נַוָט [נווט]                       ................................................ navigator

נווּט [ניווט]                     ...................... navigation

סַוָר [סוור]                      ................................................ stevedore

פּסיד                              ...................... perishable