גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 6 ו-31 לחוק מס מסוייג ומס מותרות, תשי"ב-1952, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: דין עוסק

1.    (א)  מי שעוסק כעוסק ביום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן - יום הפרסום) ימסור למנהל, תוך 14 ימים מיום הפרסום, הצהרה בכתב חתומה בידו ויציין בה את -

(1)   שמו וכתובתו;

(2)   מקום עסקו, לרבות כל מקום שבו הוא מחזיק טובין טעוני מס כמלאי לצורך עסקו;

(3)   תיאור סוגי הטובין הטעונים מס שבמכירתם או בייצורם הוא עוסק;

(4)   פרטים נוספים שיידרשו על ידי המנהל.

       (ב)  היה העוסק גוף מאוגד יצוינו בהצהרה האמורה —

(1)   שמות השותפים או המנהלים וכתובותיהם;

(2)   פרטים לפרסום הודעה על רישום הגוף המאוגד ועל הרכב מנהלתו.

       (ג)   מי שהתחיל לעסוק כעוסק אחרי יום הפרסום, ימסור את ההצהרה האמורה תוך 14 יום מהיום שבו התחיל לעסוק כאמור.

       (ד)  ניתן צו לפי סעיף 3 לחוק המטיל את המס על טובין שבמכירתם או בייצורם עוסק עוסק, חייב אותו עוסק למסור את ההצהרה האמורה תוך 14 יום מהיום שבו ניתן הצו.

       (ה)  חלו שינויים בפרטים שנמסרו לפי תקנה זו, או שחדל עוסק לעסוק במכירת טובין טעוני מס או בייצורם לאחר שנמסרה הצהרה כאמור, יודיע העוסק על כך בכתב למנהל תוך 14 יום מהיום שבו חלים השינויים או מהיום שבו חדל לעסוק כאמור.

2.    הוטל המס על החזקת מלאי של טובין טעוני מס כשהוא מוחזק בידי עוסק לצרכי עסקו, העוסק המחזיק מלאי כאמור יודיע על כך למנהל בכתב תוך 14 יום מיום הטלת המס ויפרט בהודעתו פרטים אלה:

(1)   תיאור הטובין;

(2)   כמות הטובין;

(3)   המחיר שבו הוא מוכר או מוכן למכור את הטובין;

(4)   המקום שבו הוא מחזיק את הטובין;

(5)   (בוטלה).

3.    עוסק חייב לנהל לצורך מס קניה אותם פנקסי חשבונות ותעוד הנלווה אליהם שנדרש לנהל לענין מס הכנסה ויחולו עליו הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג–1973, כתקפם מעת לעת, בשינויים המחוייבים ובשינויים המפורטים בתקנות אלה.

4.    נוסף על הוראות תקנת משנה (א), ינהל עוסק במסגרת ספרי החייבים והזכאים, חשבון של מס שאליו יועברו סכומי המס מכל חשבונית או מסיכום חשבוניות שהוצאו במשך החודש, או מריכוזים סטטיסטיים המפרטים את המס לפי כל חשבונית, וכן כל תשלום או זיכוי על חשבון המס.

5.    (א)  נתחייב עוסק במס עקב מכירת טובין טעוני מס, יתן לקונה יחד עם הטובין חשבון חתום בידו ויציין בו פרטים אלה:

(1)   שם המוכר וכתובתו;

(2)   שם הקונה וכתובתו;

(3)   תיאור וכמות הטובין וסוגיהם שנמסרו לקונה;

(4)   מחיר הטובין ושיעור המס, או סכום המס החלים על אותם טובין, שיצויין על יד המחיר של כל סוג;

(5)   תאריך המסירה;

(6)   תיאור סימן הזיהוי שבו מסומנים הטובין או ציון השימוש בתעודת משלוח;

(7)   סכום המס החל על המכירה;

(7א)תאריך מתן חשבון;

(8)   כל פרט נוסף שיקבע המנהל.

      (ב)  עוסק שקיבל חשבון כאמור ישמור עליו, במקום עסקו, לפחות 5 שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחס החשבון.

      (ג)   (נמחקה).

      (ד)  (בוטלה).

6.    (בוטלה).

7.    (א)  תקופת דו"ח לענין סעיף 5א לחוק תהא חודש ימים.

     (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) תהא תקופת הדיווח של עוסק שעיסוקו ייצור סיגריות ומכירתן, מחצית החודש, בכל חודש מה-1 לחודש ועד ה-15 בו ומ-16 לחודש ועד סוף החודש.

7א.  (א)  הדו"ח התקופתי יוגש על גבי טופס דו"ח תקופתי שיומצא לו, ובאם לא הומצא לו טופס כאמור עד לתום תקופת הדו"ח, בטופס שיימסר לו על פי בקשתו, במשרד מס קניה שבו מתנהל תיקו.

     (ב)  הדו"ח התקופתי יוגש, בצירוף התשלום הנובע ממנו, לאחד מסניפי הבנקים האמורים בתוספת הראשונה, בשעות הבנק המקובלות. הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת הבנק על קבלת התשלום.

      (ג)   דו"ח תקופתי שעל פיו אין על העוסק לשלם מס, יישלח בדואר לפי המען המצויין בו.

      (ד)  דו"ח תקופתי שבו משלם העוסק את המס שלא במזומנים או בשיק יוגש בהנהלת המכס והבלו, בירושלים, לידי חשב האגף או במשרד מס קניה שבו מתנהל תיקו, לידי הקופאי; הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת המשרד על קבלת התשלום.

פרק שני: חישוב מחיר

8.    (א)  מחירם הסיטוני של טובין טעונים מס הוא המחיר המהווה את תמורתם המלאה והיחידה של אותם טובין, כשהוא מחושב לפי כמותם, משקלם, מידתם או לפי תכונה אחרת — הכל כמקובל באותו ענף.

       (ב)  לצורך חישוב מחירם הסיטוני של טובין טעוני מס, מסוג הנמכר בישראל בסיטונות, יראו כאילו נמכרו אותם טובין לקמעונאי לצרכי עסק; הבסיס לחישוב מחיר זה יהיה הסכום שמשלם סיטונאי ליצרן או לסוכן בעד אותם טובין, בתוספת מכסת אחוזים המהווה את ההפרש המקובל באותו ענף, לגבי אותם טובין או לגבי אותו סוג מסויים של טובין, שבין הסכום האמור לבין מחירם במכירה בסיטונות.

       (ג) ו-(ד) (בוטלו).

8א.     (בוטלה).

9.    (בוטלה).

10.   (בוטלה).

11.   (בוטלה).

12.   נמכרו טובין טעוני מס במכירה פומבית, יהיה הבסיס לחישוב מחירם הסיטוני המחיר ששולם בעדם למעשה, בניכוי ההוצאה הכרוכה בעריכת המכירה הפומבית.

12א.   עוסק יודיע למנהל על מחיר סיטוני, שחושב לטובין טעוני מס, למעט טובין שנקבעו לגביהם שיעורי תוספת או ניכוי בייצור מקומי בצו מס קניה (קביעת שיעורי תוספת), תשל"ו–1976, או על שינויים שהוא חייב בהודעה עליהם לפי סעיף 17 לחוק, לפי הנוסח שבטופס שנקבע בתוספת השניה וישלחנו בדואר רשום.

פרק שלישי: דין עוסק מורשה

13.   הגיש עוסק בקשה לפי סעיף 6 לחוק והוכיח להנחת דעתו של המנהל, כי הרישום יקל על גביית המס או כי בהתחשב עם התנאים באותו ענף מן הראוי לעשות כן, רשאי המנהל לרשום אותו עוסק כעוסק מורשה ובלבד שהיקף עסקיו של עוסק באותם טובין, לגביהם הוגשו בקשה כאמור, מצדיק זאת ושהוא מנהל ספרים מסחריים המשקפים, להנחת דעתו של המנהל, את עסקיו ואת מצבו הכספי.

14.   (א)  המבקש רישום כעוסק מורשה יגיש למנהל בקשה חתומה בידו ויציין בה פרטים אלה:

(1)   שמו וכתובתו;

(2)   מקום עסקו;

(3)   תיאור עסקו;

(4)   סוג הטובין שלגביהם מבוקש הרישום;

(5)   פרטים הנוגעים להיקף עסקיו בטובין שלגביהם מבוקש הרישום.

      (ב)  אושרה הבקשה על ידי המנהל, ירשום המנהל את המבקש כעוסק מורשה ויתן לו תעודה על כך.

           לענין פרק זה דין תעודה כדין רישום כאמור בסעיף 6 לחוק.

15.   סוחר מורשה יפקיד בידי המנהל בכל זמן שיידרש לכך על ידיו בטחונות או יתן ערבויות למילוי חובותיו.

16.   (א)  סוחר המביא מחוץ לארץ, כמלאי לצורך עסקיו, סחורה שהוא מורשה לה, ימציא למנהל, עם הוצאת הסחורה מהמכס, הצהרה חתומה בידו שהסחורה הובאה כמלאי לצורך עסקיו בהתאם לתנאי התעודה שניתנה לו לפי תקנה 14.

        (ב)  לא המציא הסוחר למנהל הצהרה כאמור, ישלם את המס החל על יבוא הסחורה.

17.   (א)  נמכרה סחורה טעונה מס לסוחר המורשה לה, ימציא אותו סוחר למנהל, עם רכישת הסחורה, הצהרה חתומה בידו שרכש את הסחורה כמלאי לצורך עסקיו בהתאם לתנאי התעודה שניתנה לו לפי תקנה 14 ויתן העתק ממנה למוכר.

      (ב)  הוחזרה סחורה הטעונה מס במכירה, על ידי סוחר מורשה לה, יודיע על כך למנהל ויפרט בהודעתו את תיאור הסחורה שהוחזרה, כמותה, שם הסוחר שאליו הוחזרה ותאריך ההחזרה.

18.   (א)  תקפה של תעודה שניתנה לפי תקנה 14 יפוג —

(1)   ב-31 בדצמבר של השנה בה ניתנה, אם לא נקוב בה תאריך אחר;

(2)   ביום בו חדל הסוחר לעסוק במכירת סחורה שלגביה נרשם;

(3)   ביום ביטול התעודה לפי תקנה 19.

           הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

     (ב)  פקעה התעודה, יגיש הסוחר למנהל, תוך 14 יום מיום פקיעתה, רשימה של הסחורות הטעונות מס שיובאו או נרכשו כאמור בתקנות 16 או 17, הכל לפי הענין, בציון הכמויות שהוחזקו במלאי בתאריך פקיעת התעודה — למעט סחורות שלגביהן שולם המס החל על יבואן או מכירתן — וכן של הסחורות המוחזקות בידיו לצרכי עסקו שלא שולם המס על החזקתן כמלאי.

     (ג)   עם הגשת הרשימה כאמור ישלם הסוחר את סכום המס שהיה משתלם אילו נמכרו הסחורות שברשימה ביום הגשתה.

19.   המנהל רשאי לבטל תעודה שניתנה לפי תקנה 14 —

(1)   אם הסוחר לא הפקיד בטחונות או לא נתן ערבויות לפי תקנה 15;

(2)   אם הסוחר לא הגיש למנהל או לשליחיו, במועד שנקבע, ידיעות, דינים-וחשבונות או מסמכים שהיה חייב להגיש על פי החוק או על פי תקנות אלה;

(3)   אם הסוחר לא שילם את המס המגיע ממנו במועד שנועד לתשלומו;

(4)   אם היקף עסקיו בסחורה שהוא מורשה לה אינו מצדיק עוד את הרישום לפי תקנה 14;

(5)   אם הסוחר לא ניהל ספרים או פנקסים שהוא חייב לנהלם לפי תקנות אלה או שהוא נדרש לנהלם על ידי המנהל;

(6)   אם הסוחר השתמש בתעודה שניתנה לו לפי תקנה 14 שלא בהתאם לתנאיה או שלא בהתאם להוראות תקנות אלה;

(7)   אם הסוחר עבר על הוראות כל חוק שהוא הנוגעות לניהול עסקו;

(8)   אם חל שינוי בתנאים, שהיו קיימים במועד רישומו של סוחר מורשה או שהביאו לרישומו כאמור.

20.  (א)  פג תקפה של התעודה שניתנה לסוחר מורשה לפי תקנה 14, יחזירה הסוחר מיד למנהל.

       (ב)  חלו שינויים בפרטי תעודה שניתנה כאמור או חדל סוחר מורשה לעסוק בסחורה שלגביה נרשם, ימסור מיד על כך למנהל הודעה בכתב ויצרף לה את התעודה.

פרק רביעי: יבואן בהסדר

20א.   יבואן המבקש אישור כיבואן בהסדר לפי סעיף 6א לחוק יגיש בקשה למנהל לפי טופס שנקבע בתוספת השלישית.

20ב.   יבואן בהסדר ידווח על המחיר הסיטוני על גבי טופס הצהרה שנקבע בתוספת הרביעית ושיצורף לכל רשימון יבוא שיגיש.

פרק חמישי: הוראות כלליות

21.  (א)  המנהל רשאי, בתנאים שיורה, לאשר לסוחר, לגבי סחורה מסויימת או סוג מסויים של סחורות, הוצאת תעודת משלוח במקום סימן זיהוי שנקבע לסחורה או כאשר לא נקבע לסחורה סימן זיהוי.

       (ב)  אישר המנהל הוצאת תעודת משלוח כאמור לגבי סחורה פלונית או לגבי סחורה המיוצרת על ידי סוחר שניתן לו פטור מחובת סימון לפי סעיף 15(ד) לחוק, לא תועבר הסחורה אל מחוץ למקום הייצור, לא תימכר ולא תימסר לאחר בלי שיוציא הסוחר תעודת משלוח הנושאת מספר סידורי ומוחתמת או מנוקבת על ידי המנהל (בתקנות אלה — תעודת משלוח) ויציין בה פרטים אלה:

(1)   שם המקבל ומענו;

(2)   תיאור הסחורה וכמותה במספרים ובמלים;

(3)   תאריך ושעה של הוצאת הסחורה;

(4)   חתימת הסוחר וחותמת של מפעלו;

(5)   תיאור כלי ההובלה ומספרו.

     (ג)   תעודת המשלוח תיערך במקור ובשני העתקים. המקור ילווה את הסחורה ויימסר למקבל.

     (ד)  סופקה סחורה במספר משלוחים, תלווה תעודת משלוח נפרדת כל משלוח ומשלוח.

    (ה)  בתעודת המשלוח יירשמו הפרטים במכונת כתיבה או בכתב יד, בדיו או בעט כדורי, אגב שימוש בנייר פחם, ללא כל תיקונים ומחיקות; היו טעויות ברישום, תבוטל התעודה על ידי רישום המלה "מבוטל" במקור ובשני העתקים; את המקור של תעודות מבוטלות כאמור וההעתק הראשון יש לצרף לרשימת המכירות.

    (ו)   סוחר יצרף את ההעתק הראשון של תעודת המשלוח שנתן כאמור בתקנה זו לרשימת המכירות המוגשת למנהל בהתאם לתקנה 5. את ההעתק השני של תעודת המשלוח שנתן כאמור ישמור הסוחר במקום עסקו לפחות 5 שנים מיום תום שנת המאזן אליה מתייחסת תעודת המשלוח.

     (ז)   סוחר שקיבל תעודת משלוח כאמור בתקנה זו ישמור עליה במקום עסקו לפחות 5 שנים מתום שנת המאזן אליה מתייחסת תעודת המשלוח.

     (ח)  המנהל רשאי, בתנאים שיורה, לאשר לסוחר הנוהג להשתמש בחשבונות מכירה במקום תעודות משלוח, כי דינו של חשבון המכירה יהיה כדין תעודת משלוח; בחשבון מכירה כאמור יתמלאו כל התנאים המפורטים בתקנה זו ויופיעו בו כל הפרטים הנדרשים בתקנה 5 לגבי חשבון ובתקנת משנה (ב) לגבי תעודת משלוח.

21א.   (א)  רשאי המנהל, בתנאים שיורה, לאשר לסוחר לגבי סחורה מסויימת הוצאת תעודת העברה במקום סימן זיהוי שנקבע לסחורה או כאשר לא נקבע לה סימון זיהוי, ובלבד שבתעודות ההעברה, יצויין מקום ייעוד הסחורה נוסף על הפרטים הקבועים בתקנה 21(ב), וכל פרט אחר שיורה המנהל.

          (ב)  תעודת העברה תשא מספר סידורי ותהיה מוחתמת או מנוקבת על ידי המנהל, ויחולו עליה הוראות תקנה 21(ב) עד (ז).

           (ג)   אם מועברת סחורה על ידי סוחר ממקום הייעוד כאמור אל כל מקום אחר ולא נקבע לסחורה סימן זיהוי, או יוצרה הסחורה על ידי סוחר שניתן לו פטור מחובת סימון, יוציא הסוחר עם העברת הסחורה תעודת משלוח כאמור בתקנה 21.

22.   לכל בקשה למתן רשיון להחזקת טובין טעוני מס יצורף אישור בכתב מאת המנהל שלפיו המס שולם או לא מגיע.

23.   (א)  בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה של 92 שקלים חדשים.

       (ב)  הוראות תקנת משנה (א) אינן חלות על תעודות הבאות לאשר שיבוא טובין טעוני מס או מכירתם פטורים מתשלום המס, על תעודות עוסק רשום ועל תעודות הניתנות לצורך תקנה 22.

       (ג)   האגרה לפי תקנת משנה (א) תתואם ב- 1 בינואר וב- 1 ביולי של כל שנה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור העלייה של המדד ייקבע לפי העלייה שבין המדד האחרון שהתפרסם לפני תחילתה של האגרה שבתוקף לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני יום התאמתה כאמור לעיל.

           האגרה המותאמת תעוגל ל- 10 שקלים הקרובים.

24.   (א)  המנהל רשאי לקבוע טפסים לפנקסים שיש לנהלם לפי תקנות אלה וכן לחשבונות, להצהרות, לבקשות, לתעודות, לרשימות או להודעות שיש למסרם לפי תקנות אלה וכן מספר ההעתקים שיש להמציאם.

         (ב)  משנקבע טופס או מספר ההעתקים לפי תקנת משנה (א), לא ישתמש אדם אלא בטופס זה וימסרו במספר ההעתקים שנקבע כאמור.

25.   המנהל רשאי לשחרר אדם או סוג של אנשים מחובת מילוי אחרי הוראות תקנות 3, 4, 5, 7, 21, 21א או 24, כולן או מקצתן.

26.   עוסק רשום לפי סעיף 9 לפקודת מס מותרות, תש"ט- 1949, יראו אותו כאילו נרשם כעוסק מורשה לפי תקנות אלה, ובלבד שהתעודה שניתנה לו לפי תקנה 4 לתקנות מס מותרות, תש"ט- 1949, בטלה כעבור חדשיים מיום הפרסום.

27.   תקנות מס מותרות, תש"ט- 1949 - בטלות.

28.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג- 1953".

 

תוספת ראשונה

(תקנה 7א)

בנק הדואר                                בנק קונטיננטל לישראל בע"מ

בנק לאומי לישראל בע"מ             בנק ברקליס–דיסקונט בע"מ

בנק איגוד לישראל בע"מ             בנק מרכנטיל לישראל בע"מ

בנק קופת עם לישראל בע"מ        בנק המזרחי המאוחד בע"מ

בנק הפועלים בע"מ                    הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ

בנק אמריקאי ישראלי בע"מ          בנק ישראלי לתעשיה בע"מ

בנק דיסקונט לישראל בע"מ         בנק ערבי ישראלי בע"מ

 

תוספת שניה

(תקנה 12(א))

מדינת ישראלאגף המכס והבלו

הודעה בדבר טובין טעוני מס                 שם היצרן…………………………

(לפי חוק מס קניה (טובין ושירותים),       כתובתו……………………………

תשי"ב–1952) טופס מב 630                  האזור ………… תיק מס'………...

_______________________________________________

א.    אל: הממונה האזורי, מס קניה.

בהתאם לסעיפים 4 ו-17 לחוק הנ"ל, הריני להודיעך: —

           על ייצור טובין טעוני מס, החל מיום ...... שטרם ייצרתי אותם בעבר.

           פירוט המחיר הסיטוני וחישוב המס על טובין טעוני מס מיום ……….

           שינוי במחירם הסיטוני של הטובין טעוני מס מיום …………………..

_______________________________________________

                   המחיר                                          המס...............................

       שם                         תוספת            הסיטוני

  ותיאור     יחידת                                                   מכסת    לחישוב                אמצעי       

סודרה    מוצר     המידה  לסוכן לסיטונאי  לקמעונאי  לצרכן  %  מס שיעור   סכום    הסימון  

 

_______________________________________________

הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים.

תאריך …………………. חתימת וחותמת היצרן …………………………….

 

תוספת שלישית

(תקנה 20א)

מדינת ישראל/אגף המכס ומע"מ

טופס מב

בקשת אישור כיבואן בהסדר

(לפי סעיף 6א לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב–1952)

 

                                        שם היבואן …………. מס' היבואן …………...

                                        מס' עוסק במע"מ ………………    

                                        מען העוסק …………………………………….

לכבוד

גובה המכס

           הריני מבקש לקבל אישור כיבואן בהסדר לפי הפרטים המופיעים לעיל, לצורך תשלום מס קניה ביבוא לפי סעיף 6א לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב–1952, והתקנות שלפיו.

לצורך זה הריני מצהיר כי:

          א.    ערך היבוא פו"ב שבצענו בשנת המס 1990 הגיע לסכום בשקלים חדשים השווה ל- דולר …………… של ארה"ב.

         ב.    אנו מנהלים מערכת חשבונות על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג–1973, ותקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ו–1976, ומגישים במועד דו"וחות מלאים ונכונים לרשויות המס.

         ג.    בחמש השנים שקדמו למועד הגשת בקשה זו לא הורשענו בעבירת מס* וכן לא הוטל עלינו כופר כסף או קנס מינהלי בשל עבירה כאמור.

         ד.    כל הפרטים המפורטים בטופס זה נכונים, וידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים מהווה עבירה פלילית.

 

…………………………………...                                           ……………………………………                         

                           תאריך                                                        חתימה וחותמת היבואן

                                               שם החותם ………………………………

                                               מס' ת"ז ………………………………….

                                               תפקיד ……………………………………

------------

* עבירת מס — עבירה לפי כל חוק הדן במס עקיף כגון: מכס, מס קניה וכד', וכן  עבירה על פי חוק מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה.

 

תוספת רביעית

(תקנה 20ב)

(גב הטופס)

כללים למילוי הטופס

א.        טופס זה משמש הצהרה ויוגש כנספח לרשימון היבוא ע"י יבואן שאושר כ"יבואן בהסדר".

ב.        המחיר הסיטוני יחושב לפי הנוסחאות שלהלן:

                                              100 d עמודה (7) ............................ (1)

המחיר לקמעונאי ללא מס—עמודה (8) = 

                                                                  100 d עמודה (6)

 

                                                 100 d [עמודה (9)—עמודה(8)].......... (2)

שיעור התוספת המציאותי—עמודה (10) = 

                                   עמודה (9)

ג.        הטופס ימולא במקור והעתק ויוגש בתהליך השחרור יחד עם מסמכי היבוא.

הטופס המקורי יצורף לרשימון היבוא וההעתק יוחזר ליבואן לאחר תשלום המיסים.

 

לראש העמוד