גיל נדל משרד עורכי דין

 

צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 160 לפקודת המכס, אני מצווה לאמור:

1.    בצו זה —

           "מוצר" — טובין שיוצרו בישראל ויוצאו;

           "מרכיבים" — טובין ששימשו ליצור מוצר, למעט טובין המפורטים בתוספת הראשונה;

           "תעריף המכס" — צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, תש"ס–1999;

           "ארצות הקהילה" ו"ארצות אפטא" — כהגדרתן בתעריף המכס;

           "מסמך העדפה" — כהגדרתו בסעיף 3(ד) בתוספת הראשונה לתעריף המכס.

2.    (א)  יותר הישבון בשיעור של 100 אחוזים מסכום המכס ששולם —

 

(1)   על כל המרכיבים המהווים חלק מהמוצר גם בשעת הייצוא;

(2)   על הפחת והנפולת — בכמויות כפי שיוכח להנחת דעתו של המנהל — של המרכיבים כאמור בפסקה (1), המתהווים בתהליך הייצור של מוצר;

(3)   על מרכיבים שהוכח להנחת דעתו של המנהל כי מתקיימים בהם תנאים אלה:

(א)   היוו חלק מן המוצר, בעת תהליך הייצור, אולם עקב התמזגות בחמרים אחרים, או התאחדות או הפרדה מהמוצר, אינם חלק ממנו בעת היצוא;

(ב)   אינם ניתנים לשימוש חוזר;

(4)   על טובין שיובאו וסווגו בפרט 810 בתעריף המכס שנעשתה בהם פעולת ייצור מהותית בישראל ויוצאו לאחר ייבואם כאמור;

           (ב) ו-(ג) (נמחקו).

3.    (א)  הישבון כאמור בסעיף 2(א)(2) יותר רק אם נתמלאו כל ההוראות של תקנות המכס (הישבון ביצוא), תשכ"ז–1966, (להלן — תקנות ההישבון).

           (ב)  הישבון כאמור בסעיף 2(א)(3) יותר רק אם נתמלאו כל ההוראות האמורות בסעיף קטן (א) והיצרן מנהל מערכת חשבונות כמפורט בתקנות 3 ו-4 לתקנות ההישבון, ובה היה רישום נפרד לגבי המרכיבים שעליהם הותר הישבון על פי סעיף 2(א)(3).

4.    (א)  הוראות צו זה לא יחולו על מרכיבים ששימשו לייצור מוצרים שהועברו לאזור כמשמעותו בתעריף המכס, אלא אם המוצרים הועברו על ידי מוסד חוץ או מוסד של ארגון האומות המאוחדות והם מיועדים למטרותיהם והמוסדות ורשימת המוצרים אושרו מראש לענין זה על ידי המנהל.

      (ב)  הוראות צו זה לא יחולו על מרכיבים ששימשו לייצור מוצרים שיוצאו לארצות המפורטות בתוספת השניה (להלן — ארצות הייצוא), למעט מרכיבים —

(1)   שמקורם בארצות הייצוא, לגבי ייצוא לארצות אלה;

(2)   ששימשו לייצור מוצרים לייצוא לארצות ייצוא, אם לא הוגש בעד הייצוא מסמך העדפה.

       (ג)   (נמחק).

5.    צו המכס (הישבון על סחורות ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשי"ז–1957 — בטל.

6.    לצו זה ייקרא "צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968".

תוספת ראשונה*

תוספת שניה**

(סעיף 4(ב))

1.        ארצות הקהילה;

2.        ארצות אפט"א;

3.        הרפובליקה של טורקיה;

4.        הרפובליקה של צ'כיה;

5.        הרפובליקה של סלובקיה;

6.        הרפובליקה של סלובניה.

 

ל' בחשון תשכ"ט (21 בנובמבר 1968)                      זאב שרף

                                                                                                   שר האוצר

------------

* פרטי התוספת הראשונה הושמטו בהתאם לאמור בפסקה (ו) של ההקדמה.

** תוספת שניה נוספה במקום הנספח — ראה צו תשנ"ח–1998; תחילתו לגבי ארצות הקהילה וארצות אפט"א ביום ט' בטבת תשנ"ו (1 בינואר 1996) ולגבי הרפובליקה של טורקיה, ביום כ"ט באב תשנ"ז (1 בספטמבר 1997).

 

לראש העמוד