גיל נדל משרד עורכי דין

 

פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

1.    בפקודה זו -

           "פגל" - ערב כהילים בחומר או בחמרים שנקבעו, עד כדי היות התערובת לא ראויה לשמש משקה;

           "כהילים מפוגלים" - כהילים שעירבו אותם כאמור להנחת דעתו של המנהל;

           "כהילים מפוגלים מינרלים" - כהילים מפוגלים שעירבו או המיסו בהם נפט מינרלי מן המין שנקבע;

        "כהילים מפוגלים תעשייתיים" - כהילים מפוגלים המיועדים לשימוש בכל אומנות או חרושת, למעט כהילים מפוגלים מינרליים;

           "מנהל" - מנהל אגף המכס והבלו;

           "רשיון" - רשיון שניתן לפי פקודה זו מאת המנהל או מאת מי שהמנהל הסמיכו;

           "בעל רשיון" - מי שניתן לו רשיון לפי סעיף 2;

           "פקיד" - פקיד אגף המכס והבלו.

2.    (א)  לא יפגל אדם כהילים אלא אם יש בידו רשיון; הרשיון יינתן ללא תשלום.

     (ב)  רשיון לפיגול לא יינתן אלא לאדם שהוא בעל רשיון לייצר כהילים לפי פקודת משקאות משכרים (ייצור ומכירה), והוא מפגל אותם משקאות בחצרים שבהם הם מיוצרים.

       (ג)   בעל רשיון יתן את הערובה למילוי התחייבויותיו כראוי.

3.    (א)  החצרים המשמשים לפיגול יהיו חלק מן החצרים הרשויים לפי פקודת משקאות משכרים (ייצור ומכירה), ויהיו בנויים להנחת דעתו של המנהל והשימוש בהם יהיה בדרך שנקבעה.

     (ב)  כל דלת מדלתות החצרים שאושרו לפיגול תהא ננעלת בשני מנעולים; מפתח המנעול האחד יהיה בידי בעל הרשיון ומפתח המנעול האחר בידי פקיד.

4.    (א)  בעל רשיון יגיש רשימון על חצרים ועל הכלים שהוא מתכוון להשתמש בהם בעסקו, יביא לידי סימונם של הכלים ויצטייד בחישוקים ובמהדקים, הכל כפי שנקבע או אושר.

       (ב)  בעל רשיון יצטייד גם במאזניים, במשקלות ובמידות שנקבעו ויסייע להשתמש בהם לפי דרישתו של פקיד.

       (ג)   אין לעשות שינויים בחצרים או בכלים אלא באישורו של המנהל.

5.    אין לפגל כהילים ששיעור הכוהל הטהור שבהם הוא פחות מתשעים אחוז מנפחם בחום של 15.6 מעלות צלסיוס.

6.    הכמות המינימלית של כהילים שמותר לפגל בפעם אחת היא אלף קילו.

7.    (א)  לא ימסור בעל רשיון כהילים מפוגלים בכמות פחותה מחמישים קילו בפעם אחת לאדם אחד.

       (ב)  כל הכלים שבהם בעל רשיון אוצר או מחזיק או מספק כהילים מפוגלים יסומנו בסימן או בתווית באופן שיהא בהם כדי להראות אם הכהילים המפוגלים שבתוכם הם תעשייתיים או מינרליים.

8.   (א)  רשאי המנהל ליתן לאדם היתר לקבל כהילים מפוגלים תעשייתיים לשימוש בכל אומנות או חרושת שאותו אדם עוסק בהן.

      (ב)  המבקש היתר יתן את הערובה שנקבעה, כי לא ישתמש בכהילים המפוגלים התעשייתיים אלא למטרה שפורשה וכי יקיים הוראות פקודה זו.

     (ג)   לא יספק בעל רשיון כהילים מפוגלים תעשייתיים לאדם שאינו מראה לו היתר לקבל כהילים כאלה; ואם עבר על הוראה זו, יהא חב לשלם על הכהילים שסיפק את שיעור הבלו הגבוה ביותר החל על כהילים לפי פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה).

9.    (א)  פקיד ינהל חשבון המלאי של כל הכהילים שפיגל בעל רשיון.

     (ב)  בעל רשיון ינהל פנקס מלאי של כהילים מפוגלים, תעשייתיים ומינרליים, עם חשבונות נפרדים בטופס שנקבע; בפנקס זה ירשום מדי יום ביומו ובכל עת שיידרש על ידי פקיד, את כמות הכהילים המפוגלים, התעשייתיים והמינרליים, שהוא מייצר, מחזיק או מוסר; רישומים אלה ייעשו בדרך הנותנת להבחין בין הכמויות שהוא מייצר, מחזיק או מוסר, כל אחת לחוד.

       (ג)   היתה הכמות של הכהילים המפוגלים שברשות בעל הרשיון עודפת ביותר משני אחוזים על הכמות שהיתה צריכה להיות ברשותו לפי פנקס המלאי, יחולט העודף.

    (ד)  היתה הכמות של הכהילים המפוגלים שברשות בעל הרשיון חסרה יותר משני אחוזים מהכמות שהיתה צריכה להיות ברשותו לפי חשבון המלאי, ישלם על החסר את שיעור הבלו הגבוה ביותר החל על כהילים לפי פקודת משקאות משכרים (ייצור ומכירה); ואולם רשאי המנהל לוותר על תשלום בלו זה, כולו או מקצתו, אם הוא סבור שהחסר בא מחמת גורמים טבעיים.

10.   (א)  פקיד רשאי בכל עת להיכנס ולבדוק חצריו של בעל רשיון או של קמעונאי המוכר כהילים מפוגלים או של אדם שהורשה לקבל כהילים מפוגלים, והוא רשאי לבדוק ולבחון כהילים כאמור המצויים בחצרים וליטול מהם דוגמאות.

        (ב)  כל המפריע לפקיד בביצוע סמכויותיו לפי סעיף זה, דינו -  קנס 50 לירות על כל עבירה ועבירה.

11.   לא ישתמש אדם בכהילים מפוגלים, או בכל המופק מהם, לייצורו, להרכבתו או להכנתו של כל מצרך שהוא היכול לשמש, כולו או מקצתו, משקה או תרופה פנימית, ולא ימכור אדם ולא יחזיק ברשותו שום מצרך כאמור שכהילים מפוגלים או כל המופק מהם שימשו בייצורו.

12.   כל המטהר או מנסה לטהר כהילים מפוגלים, או לאחר שהשתמש בכהילים מפוגלים הוא מחזירם או מנסה להחזירם למצבם הקודם, או שהוא מפיק או מנסה להפיק מהם כוהל, על ידי זיקוק או עיבוד או בכל דרך אחרת, ולא עשה זאת לפי פקודה זו או בהסכמתו של המנהל, דינו - קנס 200 לירות.

13.   (א)  תקפו של רשיון שניתן לפי פקודה זו יפקע ביום השלושים ואחד בדצמבר של כל שנה, אך ניתן לחדשו לפי ראות עיניו של המנהל.

        (ב)  הרשיון לא יהא ניתן להעברה אלא באישורו של המנהל.

        (ג)   המנהל רשאי להתלות או לבטל רשיון או היתר או אישור שניתנו לפי פקודה זו.

14.   הבלו על כהילים מפוגלים שיוצרו בישראל ונמכרים בה יהיה כפי שנקבע בתוספת לפקודה זו, אלא שהממשלה רשאית, בצו -

(1)   לשנות את שיעור הבלו;

(2)   ליתן הנחה, מלאה או חלקית, מן הבלו ששולם על כהילים מפוגלים המיוצאים בכמות שיוצרו, או הכלולים בטובין שיוצרו בישראל והם מיוצאים; הנחה זו תינתן לפי התקנות והתנאים שתקבע הממשלה;

(3)   ליתן הנחה או פטור מן הבלו ששולם או שחל על כהילים מפוגלים שסופקו לצבא- הגנה לישראל או לידי מוסד הקשור עמו ושאושר על ידי הממשלה.

15.   כל העובר על הוראה מהוראות פקודה זו ולא נקבע לעבירה עונש מפורש, דינו - קנס 50 לירות.

16.   כהילים או ציוד שנעברה בהם עבירה על הוראה מהוראות פקודה זו, יחולטו וייעשה בהם כפי שיחליט המנהל.

17.   עבירה או מעשה שנעשו, או יש טעם סביר לחשוד שנעשו, בידי אדם בניגוד להוראות פקודה זו, רשאי המנהל, או כל פקיד אחר מוסמך לכך על ידי הממשלה, לכפר עליהם על ידי שיקבל מאותו אדם כופר כסף שלא יעלה על עונש הכסף המקסימלי הניתן להטיל לפי פקודה זו בעד עבירה או מעשה כזה, ואם נתפס רכוש בתור נתון לחילוט לפי פקודה זו, רשאי המנהל או הפקיד האמור לשחררו תמורת תשלום שוויו לפי אומדנם; שולם כופר הכסף או תמורת שוויו של הרכוש, או שניהם כאחד, הכל לפי הענין, ישוחרר הרכוש ולא ינקטו שום הליכים אחרים נגד אותו אדם או נגד אותו רכוש, ואם היה הנאשם נתון במשמורת - ישוחרר.

18.   הממשלה רשאית להורות, כי ישולם לאדם כל גמול שייראה לה בעד כל גילוי עבירה לפי פקודה זו או בעד מסירת ידיעה שהביאה לידי גילוי העבירה.

19.   הממשלה רשאית להתקין תקנות בדבר -

(1)   החמרים שיש להשתמש בהם לפיגול ושיעוריהם וכן הזמן והשיטה לפיגול;

(2)   הערובות שיתן בעל רשיון, או מי שהורשה להשתמש בכהילים מפוגלים תעשייתיים;

(3)   מכירתם של כהילים מפוגלים, הספקתם וסילוקם;

(4)   התנאים שלפיהם מותר להשתמש בכהילים מפוגלים תעשייתיים בכל אומנות או חרושת;

(5)   הטפסים לחשבונות מלאי שבעל רשיון חייב לנהל ואת האופן שבו הוא חייב לנהלם;

(6)   טפסי היתרים, רשיונות, בקשות לקבלת רשיון וכל שאר טפסים שהמנהל יראה בהם צורך;

(7)   ביצוע פקודה זו בכלל.

 

תוספת

(סעיף 14)

           (הוחלפה ע"י צו הבלו על כוהל מפוגל (שינוי תעריף), תש"ך- 1959).

 

 

כ"ד באייר תשי"ט (1 ביוני 1959)                             פנחס רוזן

                                                                                                שר המשפטים

 

לראש העמוד