גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת המכס (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.       בתקנות אלה –

           "פקיד" – פקיד מכס שהסמיכו המנהל לצורך הערכת טובין שיובאו לשימוש עצמי;

           "רכב" – כהגדרת רכב מנועי בפקודת התעבורה.

2.   (א)  ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי לצורך חישוב המסים החלים עליהם, יהיה ערך העסקה כמשמעותו בסעיף 132 לפקודה, אם הוכיח זאת מייבא הטובין להנחת דעתו של המנהל.

       (ב)  המנהל רשאי לדרוש מסמכים להוכחת ערך הטובין; היו הטובין רכב מנועי רשאי המנהל לדרוש, בין השאר, חשבון מכר והסכם שבו יפורטו הפרטים שלהלן:

(1)   המקום שבו הוכן המסמך ותאריך החתימה עליו;

(2)   השם והמען של המוכר ושל הקונה;

(3)   תיאור הרכב, לרבות שם יצרן הרכב, דגם הרכב ומספר השלדה של הרכב;

(4)   תיאור הנסיבות העשויות להשפיע על ערך הרכב;

(5)   מחיר הרכב תוך פירוט הנחות, אם ניתנו;

(6)   מד אוץ של הרכב.

      (ג)   בהעדר אפשרות לקבוע את ערך הטובין כאמור בתקנת משנה (א) יקבע הפקיד את ערכם, תוך שימוש באמצעים סבירים העולים בקנה אחד עם העקרונות וההוראות שנקבעו בהסכם גאט"ט משנת 1994 ובהסכם בדבר יישום סעיף VIIלהסכם גאט"ט משנת 1994, כפי שבאו לידי ביטוי בסעיפים 129 עד 133ט לפקודה.

3.       בטרם יקבע הפקיד ערכם של טובין, שאינם מטען לוואי כמשמעותו בסעיף 30 לפקודה, לצורך חישוב המסים החלים עליהם כאמור בתקנה 2(ג), תינתן למייבא הטובין הזדמנות נאותה להעלות את טענותיו בכתב.

4.       על החלטת הפקיד לפי תקנה 2(ג), לגבי טובין שאינם רכב, יוכל מייבא הטובין לערור בכתב לפני גובה מכס בתוך 30 ימים מהמועד שהודע למייבא הטובין על ההחלטה כאמור.

5.       על החלטת הפקיד לפי תקנה 2(ג) לגבי רכב ניתן לערור בכתב לפני ועדה של שלושה חברים שהם עובדי רשות המסים בישראל (להלן – הרשות) ובהם היועץ המשפטי לרשות או נציגו, בתוך 30 ימים מהמועד שהודע למייבא הרכב על החלטה כאמור.

6.       תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"א-2001 – בטלות.

7.       תחילתן של תקנות אלה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007).

 

 

י"ח באלול התשס"ו (11 בספטמבר 2006)

                                                                          אברהם הירשזון

                                                                              שר האוצר

 

לראש העמוד