גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4א(ד), 10(א)(4) ו-31(9) לחוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב–1952, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.    לצורך חישוב מחירו של שירות טעון מס יראו כאילו ניתן אותו שירות בתנאים המקובלים באותו ענף ובמחיר הכולל את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירות, לרבות מסים וכל תשלום אחר שבו נתחייב אדם לגבי מתן אותו שירות.

2.    (א)  נותן שירות שברצונו לקבוע, במהלך הרגיל של העסקים או משלח-היד, מחיר נמוך מן התמורה המלאה המשתלמת כרגיל בעד אותו שירות, יודיע על כך למנהל בטופס המפורט בתוספת הראשונה.

       (ב)  נותן שירות לא יחשב את המחיר כאמור בתקנת משנה (א) אלא לאחר שאישר לו המנהל מחיר זה.

3.    מועד תשלום המס לגבי שירות המפורט בתוספת השניה בטור א' הוא כמצויין לצדו בטור ב'.

4.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965".

 

תוספת ראשונה

(תקנה 2(א))

מדינת ישראל/ אגף המכס והבלו

הודעה בדבר שירותים טעוני מס

לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב–1952

טופס מב 630

                                               שם נותן השירות:

                                               מענו:

                                               האזור   תיק מס'

           אל: הממונה האזורי, מס קניה …………………..    

בהתאם לסעיפים 4א ו-17 לחוק הנ"ל, הריני להודיעך על מתן שירותים טעוני מס, החל מיום ………………………………….        

פירוט המחיר וחישוב המס על שירותים טעוני מס מיום ……………………..


שינוי במחירם של שירותים טעונים מס מיום …………………………………

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

           הריני מצ"ב מחירון מודפס של מחירי השירותים הניתנים על ידי שעל פיו אני קובע את מחירם.

------------

* מחיר מיוחד הניתן במהלך העסקים הרגיל יפורט בשורה נפרדת בטור מחיר השירות תוך תיאור מפורט של תנאיו המיוחדים.

 

           הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים.

           תאריך ………………………. חתימת וחותמת נותן השירות.    

תוספת שניה

(תקנה 3)

                   טור א'

הפרט בתוספת לצו מס קניה (קביעת

 סחורות ושירותים טעוני מס                                                   טור ב'     

ושיעורי המס), תשכ"ב–1962                                          מועד התשלום    

           1.    3001                  עם סיום מתן השירות.

           1א.  3002                  עם תחילת מתן השירות.

           2.    3101                  עם סיום מתן השירות.

           3.    3102                  עם סיום מתן השירות.

           4.    3201                  בשעה שמקבל השירות ניגש לשלב   המעשי של המבחן לצורך קבלת   רשיון נהיגה, כמשמעותו בתקנות   התעבורה, תשכ"א–1961.

           5.    3202                  עם סיום מתן השירות או במועד   תשלום של תמורת השירות שנקבע   בין נותן השירות לבין מקבל השירות,   הכל לפי המועד המוקדם יותר.

           6.    3301                  עם תחילת מתן השירות.

           7.    3302                  כאמור לצדו של פרט 3202.

           8.    3303                  כאמור לצדו של פרט 3202.

           9.    3304                  כאמור לצדו של פרט 3202.

 

לראש העמוד