גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות המכס (הישבון ביצוא), תשכ"ז–1966

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 162ב לפקודת המכס, אני מתקין תקנות אלה:

1.    בתקנות אלה —

           "הישבון" — הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא;

           "יצרן" — לרבות המתחזה להיות יצרן;

           "מוצר" — טובין שיוצרו בישראל והמיועדים ליצוא;

           "מרכיבים" — טובין המיועדים או המשמשים לייצור מוצר;

           "שיעור קבוע" — פירוט מרכיבי המוצר וכמותם.

2.    (א)  התובע הישבון יגיש למנהל הצהרה בטופס שנקבע בדבר שיעור קבוע (להלן — הצהרה); ההצהרה תוגש לפחות שבועיים לפני היצוא של המוצר.

           (ב)  הצהרה שהוגשה על פי הוראות תקנת משנה (א), כוחה יפה לענין כל יצוא כל עוד לא נעשה שינוי בשמו של המוצר, בצורתו, במשקלו, במידותיו או בשיעור הקבוע.

           (ג)   המגיש הצהרה ימציא על חשבונו הוא למנהל, לפי דרישת המנהל ולהנחת דעתו, אישורים ותעודות בכל הנוגע לשיעור הקבוע; כמו כן יאפשר לפקיד המכס בדיקת המרכיבים בכל שלב משלבי הייצור, בכל מקום שבשליטתו ובכל זמן סביר.

3.    (א)  תובע הישבון שהוא יצרן המוצר וחייב לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף 2(1) להוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות על ידי סוחרים וסוכנים), תש"ך–1960, או לפי הוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות של סיטונאים וקמעונאים), תשט"ו–1955 (להלן — הוראות מס הכנסה), יראו את מערכת החשבונות שהוא מנהל לפי הוראות מס הכנסה כמערכת חשבונות לפי תקנה זו.

           (ב)  התוספות להוראות מס הכנסה יחולו על ניהול מערכת חשבונות שינהל תובע החשבון לפי תקנות אלה שהוא יצרן המוצר, בשינויים שלהלן:

 

(1)   סעיף 4 לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול חשבונות של סיטונאים וקמעונאים), תשט"ו–1955, במה שנוגע לסימון במספרים סידוריים, וסעיף 5 לתוספת האמורה, לא יחולו;

(2)   סעיף 4 לתוספת ב' להוראות האמורות בפסקה (1) וכן סעיף 5 לתוספת ב' האמורה, במה שנוגע להחזקת מסמכים לפי סדר כרונולוגי, לא יחולו;

(3)   סעיפים 2, 4, 7(א) ו-9 לתוספת להוראות מס הכנסה (ניהול על ידי סוחרים וסוכנים), תש"ך–1960 — לא יחולו.

4.    (א)  תובע הישבון כאמור בתקנה 3(א) ינהל, נוסף על האמור בהוראות התוספת להוראות מס הכנסה —

(1)   פנקס מלאי או כרטסת מלאי של מרכיבי כל המוצרים, בהם ייוחד כרטיס או דף לכל מרכיב ובו יפורטו ביחס לכל מרכיב פרטים אלה:

(א)   תאריך כניסת המרכיב למחסן;

(ב)   מספר רשמון היבוא ותאריכו;

(ג)    שם הספק, מספר תעודת המשלוח ותאריכה, או אם נקנה המרכיב בישראל, מספר החשבון ותאריכו;

(ד)    הכמות שנתקבלה;

(ה)   המסים החלים על המרכיב בהתאם לנקוב ברשמון היבוא או המסים החלים על המרכיב שנקנה בישראל בהתאם להודעתו של הספק בכתב;

(ו)    הכמות שנמסרה לייצור, תאריך המסירה ומספר פקודת הייצור;

(ז)    הכמות שנמסרה או הועברה בכל דרך אחרת לאחר, ותאריך המסירה או ההעברה;

(ח)   הכמות שנמסרה לכל שימוש שאינו נכלל בפסקאות משנה (ו) ו-(ז) ותאריך המסירה;

(ט)   מספר תעודת המשלוח ותאריכה או, כשאין מוציאים תעודת משלוח, מספר חשבון המכירה ותאריכו;

(י)    היתרה במלאי;

 

(2)   פנקסי מלאי או כרטסת מלאי של כל הטובין שיוצרו, בהם ייוחד כרטיס או דף לכל סוג של טובין ובו יפורטו ביחס אליהם פרטים אלה:

(א)   מספר פקודת הייצור;

(ב)   הכמות שיוצרה ותאריך גמר הייצור;

(ג)    הכמות שיוצאה;

(ד)    מספר רשמון היצוא ותאריכו;

(ה)   הכמות שנמכרה בישראל או הועברה בדרך אחרת לאחר;

(ו)    מספר תעודת המשלוח ותאריכה או מספר חשבון המכירה ותאריכו — כשאין מוציאים תעודת משלוח — אם נמסרו בישראל;

(ז)    היתרה במלאי.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), רשאי תובע הישבון כאמור לנהל כרטיס או דף ליותר ממרכיב אחד אם אין הוא תובע עליהם הישבון, ובלבד שסיווגם, לפי התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, זהה.

        (ג)   הרישום בפנקס המלאי או בכרטסת מלאי ייעשה לפחות תוך חודש מיום עשיית הפעולה.

            (ד)  (בוטלה).

           (ה)  התובע הישבון שהוא יצרן המוצר ינהל רישום כאמור בתקנת משנה (א) של מוצרי לוואי ונפולת בעלת ערך שהתהוו עקב תהליך הייצור.

            (ו)   המנהל רשאי, בתנאים שיורה, לחייב יצרן להשתמש בתעודת משלוח בזמן העברת מוצר או מרכיב אל מחוץ לחצריו.

5.    (בוטל).

6.    המנהל רשאי לדרוש מתובע הישבון שהוא יצרן ומכל אדם שאושרה לו דחיית מועד תשלום המכס על מרכיבים להמציא לו במועדים כפי שיורה ראיות להנחת דעתו כי —

(1)   הרישומים בפנקס המלאי נכונים;

(2)   המלאי הרשום קיים בעין;

(3)   סך כל המסים החלים על המרכיבים המצויים במלאי, בשלבי הייצור השונים ובמוצרים שבחצריו ושתשלומם נדחה, אינו קטן מסך כל אותם המסים שהוא חייב בהם.

 

7.     (א)  תובע הישבון שלא ייבא את המרכיבים יודיע למנהל בעת הגשת התביעה על מקורות הרכישה של המרכיבים.

       (ב)  המנהל רשאי לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר ליתן ראיות או אישורים, להנחת דעתו, בענין יבוא המרכיבים.

8.      (א)  המבקש דחיית מועד תשלום המכס על מרכיבים יגיש למנהל בקשה בטופס כפי שיורה המנהל.

         (ב)  המחזיק במוצרים או מרכיבים שתשלום המכס עליהם נדחה —

(1)   לא ימכור ולא ימסור לאחר מרכיבים או מוצרים שנוצרו מהם ולא ישתמש במרכיבים לייצור מוצרים שלא נועדו ליצוא אלא באישורו המוקדם של המנהל;

(2)   יציין בבקשתו לקבלת אישורו המוקדם של המנהל פרטים כפי שיורה המנהל.

9.    פקיד מכס רשאי לבדוק את המוצרים ואת מרכיביהם וליטול ללא תשלום דוגמאות מייצגות מהם.

10.  (א)  יצרן יודיע לגובה המכס ארבעים ושמונה שעות לפני העברת מוצרים למקום יצוא.

       (ב)  ההודעה תכלול את תאריך ההעברה, שעתה ומקום הימצאם של המוצרים עד ההעברה.

11.   ניתנה הודעה לפי תקנה 10 יספק היצרן לפי דרישה את האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקה ויתן כל עזרה שתידרש ממנו בשימוש באמצעים האלה; כן יגיש לפקיד המכס לפני הבדיקה את רשמון היצוא והמסמכים שצורפו אליו והצהרה על כמות המוצרים המיועדים לייצור, על סוגיהם.

12.   על אף האמור בתקנות אלה רשאי המנהל בנסיבות ובתנאים הנראים לו לתת הישבון מבלי שיתמלאו הוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן.

13.   בטלות —

(1)   תקנות המכס המוחזר, 1935;

(2)   תקנות המכס (החזרת דמי מכס), 1937;

(3)   תקנות המכס (החזר דמי מכס על סחורות המכילות סוכר), 1940;

(4)   תקנות המכס המוחזר (מוצרי טכסטיל), תש"י–1950;

(5)   תקנות המכס המוחזר (מוצרי עור), תשי"א–1950;

(6)   תקנות המכס המוחזר (חמרי אריזה), תשי"ב–1951;

(7)   תקנות המכס המוחזר (יריעה פלסטית), תשי"ד–1954;

(8)   תקנות המכס המוחזר (תמציות), תשט"ו–1955.

14.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות המכס (הישבון ביצוא), תשכ"ז–1966".

 

ט"ו בכסלו תשכ"ז (28 בנובמבר 1966)                    פנחס ספיר

                                                                                                   שר האוצר

 

לראש העמוד