גיל נדל משרד עורכי דין

 

חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

1.    בחוק זה —

           "מס-עקיף" — מכס, בלו, מס קניה, מס בולים או היטל לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), תשי"ח–1958;

           "חסר" — מס עקיף שלא שולם, או שהוחזר בטעות, כולו או מקצתו;

           "יתר" —

(1)   מס עקיף ששולם ביתר;

(2)   סכום הישבון וכל סכום אחר ששולם למנהל או הופקד אצלו, על פי חוק מס עקיף, ויש להחזירו, וכן סכום מס עקיף שהוחזר על פי החלטת המנהל;

           "טובין" — לרבות סחורה ושירותים הטעונים מס לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב–1952; ולענין זה, "מוכר" — לרבות נותן שירות, ו"קונה" — לרבות מקבל שירות;

           "מנהל" — כמשמעותו בפקודת המכס;

          "גובה המס" — כמשמעות גובה המכס בפקודת המכס או ממונה אזורי על מס קניה או בלו;

           "התקופה הקובעת" —

(1)   לגבי טובין שיובאו — חמש שנים מן היום בו נתהווה החסר או היתר;

(2)   לגבי טובין אחרים — שלוש שנים מן היום שבו נתהווה החסר או היתר;

           "נישום" — אדם שנדרש לשלם חסר, ולענין סעיף 2(ב)(1) ו-(2) וסעיף 3 — לרבות שליחו.

2.    (א)  נישום יהא חייב בתשלום חסר אם נדרש לעשות כן תוך התקופה הקובעת.

       (ב)  נישום יהא חייב בתשלום חסר אף לאחר התקופה הקובעת אם נוכח המנהל כי נתקיים אחד מאלה:

(1)   החסר נבע מחמת ידיעה, אמרה, הצהרה או תעודה (להלן — ידיעה) בלתי נכונה שמסר הנישום או מחמת שלא מסר ידיעה שהיה חייב למסרה והנישום לא הוכיח כי המעשה או המחדל היו בתום לב;

(2)   הנישום ידע, או בנסיבות הענין צריך היה לדעת, על קיומו של החסר.

3.    על אף האמור בסעיף 2, לא יהא הנישום חייב בתשלום חסר אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:

(1)   החסר לא נבע מחמת ידיעה בלתי נכונה שמסר הנישום או מחמת שלא מסר ידיעה שהיה חייב למסרה;

(2)   הנישום לא ידע, ובנסיבות הענין לא היה צריך לדעת, על קיומו של החסר;

(3)   הנישום מכר את הטובין בתום לב, לפני דרישת תשלום החסר במחיר שלא נכלל בו אותו חסר.

4.    גובה המס רשאי לעכב הוצאתם של טובין של נישום מפיקוח המכס עד לתשלום החסר המגיע מהנישום על אותם טובין או על טובין אחרים שיבואם חייב במס עקיף.

5.    המנהל רשאי לוותר על גביית חסר, כולו או מקצתו, אם נראה לו כי הוצאות גביית החסר אינן מצדיקות את גבייתו.

6.    יתר יוחזר למי ששילמו, אם הוא ביקש את ההחזר תוך התקופה הקובעת, ולגבי יתר כמשמעותו בפסקה (1) להגדרת "יתר", למעט לענין מס בולים — גם בתנאי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל אחת מאלה:

(1)   שהוא לא מכר את הטובין;

(2)   שהוא מכר את הטובין אולם היתר לא נכלל במחיר שהקונה שילם.

.6א. חסר ישולם ויתר יוחזר בתוספת ריבית או ריבית והפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 93 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו–1976, ולענין זה יחולו הוראות סעיפים 97, 97א ו-105 לחוק האמור בשינויים המחוייבים.

7.    החיקוקים החלים על מס-עקיף יחולו גם על יתר וחסר.

8.    המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה, למעט סמכותו לפי סעיף 2(ב).

9.    בטלים —

(1)   סעיפים 151 ו-155 לפקודת המכס;

(2)   סעיפים 13(ב) ו-27(א)(3) לחוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב–1952;

(3)   תקנה 16(ב) לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה), תשי"ח–1958;

(4)   סעיפים 11(א) ו-12 לחוק הבלו על סוכר, תשי"ז–1957;

(5)   סעיפים 13 ו-14 לחוק הבלו על דלק, תשי"ח–1958.

 

      שניאור זלמן שזר                       לוי אשכול                       יעקב ש' שפירא

         נשיא המדינה                      ראש הממשלה                      שר המשפטים

ממלא מקום שר האוצר

 

לראש העמוד