גיל נדל משרד עורכי דין

 

תקנות הבלו על דלק, תש"ך-1960

 
עוד בנושא
פקודת המכס (נוסח חדש)
חוק סוכני המכס, תשכ"ה - 1964
תקנות המכס, תשכ"ו-1965
תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א–1970
עוד בנושא
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשכ"ט–1968
צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים שיבואם פטור ממכס), תשל"ג–1972
תקנות הטיס (מקומות כניסה ויציאה בישראל), תשכ"ח–1968
כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), תשמ"ט–1989
צו המכס (רשימון על יבוא טובין המסתווגים בפרט מותנה), תשל"ג–1973
צו המכס (הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה), תשכ"ט–1968
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954
תקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד–1974
חוק הגנת הצומח, תשט"ז–1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), תשמ"ח–1988
חוק העתיקות, תשל"ח-1978
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו-1986
פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א-1971
תקנות הנמלים, תשל"א-1971
תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952
תקנות מס קניה (טובין), תשי"ג-1953
צו מס קניה (הטלת כפל מס), תשמ"ו- 1986
תקנות מס קניה (קביעת מועד חיוב במס), תשמ"ד- 1984
תקנות מס קניה (חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס), תשכ"ה–1965
תקנות מס קניה (ערך טובין שיבא יבואן בהסדר), תשנ"א- 1990
תקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), תשל"ו–1976
תקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ"ט–1969
צו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975
חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961
חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960
פקודת הטבק [נוסח חדש]
תקנות הטבק, תש"ם–1979
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) [נוסח חדש]
תקנות המשקאות המשכרים
פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש]
תקנות הכהילים המפוגלים
תקנות הכהילים המפוגלים (פטור), תשכ"א- 1961
פקודת המלט
תקנות המלט, תשכ"ו–1966
חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גביה), תשל"ד- 1974
חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח–1968
חוק קיזוז מסים, תש"ם–1980
תקנות קיזוז מסים, תשמ"א–1980
חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א–1980
עוד בנושא

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 21 ו- 31 לחוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958, אני מתקין תקנות אלה:

1.    (א)  בקשה למתן רשיון לפי סעיף 15 לחוק ובקשה למתן אישור לפי סעיף 16 לחוק יוגשו למנהל בכתב.

        (ב)  בבקשה יצויינו -

(1)   שם המבקש ומענו;

(2)   מקום הייצור ותיאורו;

(3)   תיאור עסקו של היצרן;

(4)   מספר מיכלי הדלק שבמקום הייצור לפי סוגי הדלק השונים וכושר הקיבולת של כל מיכל.

        (ג)   המנהל רשאי לדרוש מהמבקש פרטים נוספים על אלה המפורטים בתקנת משנה (ב) או לוותר על ציון פרטים המפורטים שם.

2.    (א)  תוקף רשיון לפי סעיף 15 לחוק יהיה עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן הרשיון.

       (ב)  תוקף אישור לפי סעיף 16 לחוק יהיה עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן האישור.

3.    (א)  אגרת הרשיון השנתית תהיה:

                                                                                  בשקלים חדשים

(1)   אם לא ניתן אישור בשל אותו מקום ייצור בשנה הקודמת             46,917

(2)   אם ניתן אישור בשל אותו מקום בשנה הקודמת:

ליצרן המחזיק בחצריו רק דלק השייך לו                                   2,768

ליצרן אחר                                                                          5,840

      (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) לא תיגבה אגרה אם שולמה אגרה בעד מחסן רשוי כמשמעותו בפקודת המכס.

      (ג)   האגרה שבתקנת משנה (א)(1) תותאם ב- 1 בינואר וב- 1 ביולי של כל שנה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והאגרה שבתקנת משנה (א)(2) תותאם כאמור ב- 1 בדצמבר של כל שנה; שיעור עליית המדד ייקבע לפי העלייה שבין המדד האחרון שהתפרסם לפני תחילתה של האגרה שבתוקף לבין המדד האחרון שהתפרסם לפני יום התאמתה;

האגרה המותאמת שבתקנת משנה (א)(1) תעוגל לאלף השקלים הקרובים והאגרה המותאמת שבתקנת משנה (א)(2) תעוגל ל- 100 השקלים הקרובים.

4.    למילוי התחייבויותיו של היצרן, רשאי המנהל לדרוש ערובות להנחת דעתו בסכום ובדרך שיקבע.

5.    (א)  המנהל רשאי לקבוע, בהודעה בכתב ליצרן, פעולה או סוגי פעולות במקום ייצור שיש לעשותן בהשגחת פקיד המכס והבלו (להלן -  פקיד) וכן את מספר הפקידים שהשגחתם דרושה בעת ביצוע הפעולות.

        (ב)  קבע המנהל כאמור בתקנת משנה (א), לא יבצע אדם את הפעולות אלא אם נתן למנהל או למי שהוסמך על ידיו לצורך זה הודעה מוקדמת של 36 שעות על ביצוע הפעולה.

5א.  (בוטלה).

6.    (בוטלה).

7.    (א)  יצרן ינהל במחשב הנמצא בחצריו, באמצעות תוכנה שתאפשר העברת נתונים באמצעים אלקטרוניים למחשב אגף המכס ומע"מ, פנקס רישום שיכלול פרטים אלה:

(1)   כמות הדלק לסוגיו שייצר;

(2)   כמות הדלק לסוגיו שקיבל במקום הייצור ושהוציא ממנו;

(3)   דרכי קבלת הדלק במקום הייצור וההוצאה ממנו;

(4)   הבלו ששולם ומועדי תשלומו;

(5)   נתונים על אופן התשלום;

(6)   היה הדלק פטור מבלו - גם את המקור החוקי לפטור ואת זהות מקבל הדלק הפטור.

   (ב)  יצרן יגיש למנהל דוח חודשי חתום בידו (להלן - דוח חודשי), שיישלח באמצעים אלקטרוניים, שיכלול, ביחס לחודש שלגביו מוגש הדוח, את הפרטים כאמור בתקנת משנה (א)(1) עד (6).

      (ג)   דוח חודשי יוגש עד היום העשרים בחודש שלאחר החודש שלגביו מוגש הדוח, אף אם לא היתה באותו חודש פעילות המחייבת בתשלום בלו, זולת אם נפסקה כליל פעילות היצרן והוא הודיע על כך מיד למנהל.

     (ד)        יצרן שמכר דלק לידי תושב הרשות הפלסטינית יגיש למנהל, נוסף על הדוח החודשי, דוח מיוחד בהתאם להוראות המנהל ובמועדים שיורה המנהל (להלן - דוח מיוחד); בתקנת משנה זו, "תושב הרשות הפלסטינית" - תושב שטחי עזה ויריחו או תושב אזור יהודה והשומרון שאינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה- 1965.

    (ה)  המנהל רשאי לדחות את מועדי הגשת הדוחות של יצרן פלוני, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

     (ו)   יצרן יפיק פלט מודפס חתום על ידו, של דוח חודשי או דוח מיוחד מיד עם הגשתו למנהל, וישמור עליו במשך חמש שנים מיום ההגשה.

    (ז)   יצרן ישמור את המידע המאוחסן במחשב כאמור במשך חמש שנים מתום השנה שבה נרשם.

     (ח)  אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין הנוגעות לחובת ניהול פנקסים ודיווח.

8.  (א)  יצרן יחזיק במקום הייצור כמות מספקת של מכשירי מדידה וכלי מדידה מהסוגים שיאפשרו מדידה מדוייקת של כמויות הדלק, להנחת דעתו של המנהל.

    (ב)  יצרן ירשה לפקיד בכל עת להשתמש במכשירי המדידה ובכלי המדידה במקום הייצור לצורך מילוי תפקידיו.

9.    (א)  לא יוחזר דלק ששולם עליו בלו למקום ייצור אלא באישורו של פקיד.

     (ב)  הוחזר דלק למקום הייצור כאמור בתקנת משנה (א), רשאי בעל רשיון להוציא ממקום הייצור אותה כמות מאותו סוג דלק שהוחזר כאמור, ללא תשלום בלו.

10.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הבלו על דלק, תש"ך- 1960".

 

ט"ו בחשון תשי"ט (16 בנובמבר 1959)                    לוי אשכול

                                                                                                   שר האוצר

 

לראש העמוד